1881 Vrijdag30 December. No. 52. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer, Prijs van het A_bonnement: in het Jaar6.— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERJLIJKE STAND, Aangegeven ran 21—27 December 1881. Kort Yerslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 December 1881, IIAARLEMMERAIEER Prijs van een enxel Nommer 15 Cent. AXLE TOEZENDXNGEN, KEDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONG A C0., te Amsterdam. fJiterl\jh Woeusdng.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Aan den avond van den tweeden Kerstdag was het feest voor de kinderen van de Zondagschool te Hoofddorpen evenzoo Dingsdag-avond voor die van de Vijfhuizen. Voor 't eerst was er in deze gemeente een kerstboom opgerigt. De prachtige denneboom tot dat doel afgestaan door den hoog wel-geb. heer jhr. v. d. Poll was fraai ver- sierd, zoodat oud en jong er over opgetogen waren. Ds. Hei- neken opende het feest met gebcd, en las het kerst-evangelie, nadat alien hadden gezongen Ps. 98 2 en 3, en verklaarde den kinderen, waarvan de kerstboom het zinnebeeld was. In eene zeer opgewekte stemming zongen nu beurtelings de kinderen hunne kerstliederen gaven een tiental meisjes enkele liederen, drie- en vierstemmige liederen, ten beste en vertelde de predikant eenige toepasselijke verhalen en sprook- jes. In de pauze werden de kinderen onthaald op krenten- brood en chocolade en kreeg ieder kind een grooter of kleiner boekgeschenk. Bij deze gelegenheid werd er eene collecte ge- houden voor een op te rigten fonds voor een weeshuis. De predikant deelde mede, dat de kerkeraad reeds eene kleine som bijeen had en dit hoopte te vermeerderen door een paar jaarlijksrhe oolleetendoor de rente, als ook door giften en schenkingen. De collecten op beide plaatsen bedroegen on- geveer 38. Eene groote verrassing voor alien was, dat ook de Chris- telijke zangvereeniging een drietal vierstemmige liederen ten beste gaf. De kinderen gedroegen zich voorbeeldig, zoodat het feest in de beste orde afliep. Nadat de voorzitter alien den dank had toegebragt, die iets badden bijgedragen tot de opluistering der feestviering en tot getrouw Zondagschoolbezoek had aangedrongenwerd er gezongen Gez. 96, en eindigde men met dank aan God, die zooveel stolfe tot dank had gegeven. GEBOREN Hermans, dochter van N. van Tichelen en S. A. Scbrijvenaers. Johanna, dochter van H. Duijm enM. Kaptein. Johanna Catharina, dochter van J. E. de Vijlder en J. de Groot. Maria Elisabeth, dochter van M. Schoonderwoerd en E. van Braak. Johannes Gerardus, zoon van Gerritje de Jong, ongehuwd. LEVENLOOS GEBOREN geene. OVERLEDENGijsbertus Boelenoud 23 jaarongehuwd, (woonplaats Bodegraven). Petronella van Weerthuizen, oud 60 jaar, gehuwd met P. de Vette. Leendert Missel, oud 55 jaar, gehuwd met M. de Graaf. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD P. W. Drechsler met L. van Dammen. 's namiddags ten half 1 ure, ten Raadhuize. Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 14 Leden. Afwezig de heer van Riessen. De notulen der vorige Vergadering worden goedgekeurd. I. Worden medegedeeld eenige ingekomen stukken en uit- slag der aanbestedingen. II. Het bestek voor de onderhoudswerken aan de scholen en onderwijzerswoningen wordt na eenige wijziging vastgesteld. III. Mede wordt vastgesteld het bestek voor het onder- houdswerk aan het raadhuis de begraafplaalsen enz. IV. Op het verzoek van mej. J. A. H. te Boekhorstom eervol ontslag als onderwijzeres aan school nr. 2, wordt gun- stig beschikt met ingang van 1 Januarij 1882 zullende zij evenwel worden uitgenoodigd hare betrekking nog ee'n maand waar te nemen. V. Aan T. van Raalte wordt op zijn verzoek eervol ont- Blag verleend als onderwijzer aan school nr. 3 ingaande op 1 Januarij 1882. VI. Evenzoo aan F. W. van Oppenonderwijzer aan school nr. 9, ingaande 20 January 1882. VII, VIII en IX. Worden benoemd tot onderwijzers aan school nr. 3C. G. van Dijkte IJzendoornaan sehool nr. 10, J. Beerda, te Doezum, en aan school nr. 9, C. de Boer, te Purmerende alien met ingang van 1 Febr. 1882. X. Tot leden der Plaatselijke Schoolcommissie worden her- beDoemd de heeren Bultman en 't Hooft. XI. Wordt voorgelezen een brief van den heer Commissa- ris des Konings, omtrent het geven van onderwijs in hand- werken op de scholen nrs. 1, 8, 6, 8, 9 en 11. Wordt besloten te berigten, dat men zal trachten bedoeld onderwys te doen geven uit de gelden, op de begrooting voor 1882 uitgetrokken voor vermeerdering van het onderwijzend personeel. XII. Deelt men mede de ingekomen verzoekschriften om te worden belast met het geven van onderwys in handwerken van mej. Te Boekhorst, school nr. 2 mej. de Wed. T. van den Briel (Nieuwenhuizen), school nr. 5 mej. M. W. C. Hil- lebrand, school nr. 9, en van mej. Boekel, voor E. Reitsma vrouw van E. Blijlevenschool nr. 6. Het salaris voor de onderwijzeressen die alleen zullen be- last zijn met het onderwys in handwerken voor meisjeswordt bepaald op 50.'s jaars. Omtrent de aaustelling zullen nadere voorstellen worden gedaan. XIII. Op het verzoek van het hoofd der school nr. 5 om de jaarwedde der te benoemen onderwyzeres te verhoo- genwordt afwijzend beschikt, en besloten sollicitanten op te roepen zonder acte voor handwerken. XIV. De aanvraag om meer hulp op school nr. 6 wordt aangehouden. XV. Komt in behandeling het adres van J. Eggink om toelage voor reiskosten ter opleiding van zijn* zoon tot on derwijzer. De heer Verkuijl meent dat de Raad er niet mede te ma- ken beeft. De Voorzitter zegt dat toelage kan gegeven worden. De heer Bultman ondersteuut zulks. E. is gemeente-amb- tenaar, en zijn zoon is een der beste leerlingen bier op de school geweesthij is er dus wel voor, niet als algemeene maat- regel, maar als uitzoudering. De heer Biesheuvel zou dan liever eene toelage aan J. Eggink Sr. willen geven; de heer Tensen is daar niet voor. De heer t Hooft meent, dat men geen onderscheid mag maken. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. XVI. De heer G. J. van der Linde, arts te Oude-Wetering, wordt belast met de waarneming der armenpractijk in een gedeelle van wijk 5, en wel tot wederopzeggens toe. XVII. Wordt gelezen een brief van den Minister omtrent de verlenging der huur van het post- en telegraaf kantoor. De heer Bultman zou geen contract willen aangaan, omdat men dan weder voor 10 jaar aan dat gebouw verbonden is, en spreekt ook over de inkorting der dienst. De tegenwoordige directeur houdt zich streng aan de kan- tooruren, en is dus niet zoo hulpvaardig als de heer Spaink. De heer Verkuijl wil eene Commissie benoemen, om met den Minister te gaan spreken over 't contract en kantooruren. De oorzitter zegt, dat de dienst nog korter zou kunnen genomen worden. De heer de Breuk vindt het niet vereerend dat de directeur zoo weinig welwillendheid betoont tegenover het publiek, en heeft zulks nog onlangs ondervonden. De oorzitter zegt, dat men zulks van een opvolgend amb- tenaar .niet mag vergen. Daarom wil de heer Bultman vragen om verandering der dienst. De heer t Hooft zegt, dat het de vraag is of men de huur wil bestendigen, en vraagt of de gemeente voor een ge bouw moet zorgen. De Voorzitter antwoordt neen. De beer 't Hooft wil er zich dan niet meg inlaten. De heer Verkuijl wil eene Commissie benoemen ook de heer Bultman. De heer Dorbeck is tegen het contract. De heer Bultman wil aan den Minister overlaten, om in eene woning te voorzienwanneer althans de dienslregeling door de ingezetenen zoo weinig gemakkelijk wordt gemaakt hy wil eene Commissie benoemen, om over de zaak te spre ken en over de uitbreiding der kantooruren. De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders tegen de kantooruren geen bezwaar hebben gebad. De heer Bultman merkt aan, dat het Kantongeregt is in't Raadhuis, zonder vergoeding. De Kantonregter, Ryksontvanger, enz. wonen buiten de gemeente, en nu wordt de dienst op het postkantoor ook nog ongeriefelijker, en is 't daarom eens met den heer Verkuyl, om eene Commissie te benoemen om naar den Minister te gaan met de bezwaren, alvorens het contract aan te gaan. Ook de heer de Breuk is daarvoor. Het voorstelom eene commissie te benoemen, wordt aan- genomen. Tot leden worden benoemd de heeren Bultman't Ho"t>ft en Lantzendorffer. XVIII. Het adres van J. van Wijnne, houdende verzoek tot het in orde maken van een gedeelte dorpsweg, wordt gesteld in handen der Commissie voor de Gemeentewerken. XIX en XX. Wordt behandeld eene reclame van K. de Jong, in zake de hondeubelasting, en een voorstel tot ontbeffing van belasting aan diverse personen wegens vertrek of over- lijden. XXI. Tot makelaar in roerende en onroerende goederen wordt benoemd de heer A. C. Edel. XXII. Komt in behandeling het voorstel van Burg, en Weth. tot aankoop van eene nieuwe brandspuit by Belder 8c C°., voor 600, en de aanwezige te Hoofddorp niet te verkoopen. De heer de Breuk wil de zaak aanhouden tot de volgende vergadering. Burg, en Weth. willen aankoopen eene nieuwe spuit. Spuit 4 is weer gebroken. De Voorzitter vertoont eene teekening van eene spuit van Belder. Deze kost f 600. Met 30 meter slang, een booln, om door een paard getrokken te kunnen worden, en 2 losse lan- t«arns, /700. De heer Bultman gelooft niet dat die spuit voldoeude is. Zulk9 wordt ook door enkele leden gevraagd, De Voorzitter meent van ja. De heeren 't Hooftde Breuk en Bultman zouden eerst degelijk willen onderzoeken. Het geld is geen overwegend bezwaar; als de spuit maar goed is. De heer Verkuijl zegt, dat eene waterstraal van 20 meter lengte te weinig is. Dit zegt ook de heer Knaap, De heer de Breuk wil ook bij anderen inlichtingen vragen. De Voorzitter zegt, dat hij zal onderzoeken wat eene grootere spuit bij Belder kost. De beer de Breuk wil ook bij anderen onderzoeken. Zulks vindt de Voorzitter goed. Verder wordt deze zaak aangehouden. XXIII. Een scbrijven van ds. Heinecken, om gebruik van school Nr. 9, tot het geven van godsdienstonderwijs, wordt ter afdoening gesteld in handen van Burgemeester en Wet houders. XXIV. Op de vraag van den heer Bultman, of de inven- taris behoort bij de Commissie voor de Gemeentewerken, of voor de Financien, antwoordt de Voorzitter bij de Commis sie voor de Gemeentewerken. Na nog met een enkel woord te hebben gesproken of P. Roubos in staat geacht moet worden zelven de verplegings- kosten van zijn krankzinnige vrouw te betalen, en zulks toe- geligt zijnde, wordt de Vergadering gesloten. Alblasserwaard. Als een bewys der betrekkelijke zachte weersgesteldheid kan dienendat de kieviten of nog niet ver- trokken zyn of in menigte op hunnen toclit naar het Zuiden hier vertoeven. Talrijke troepjes dezer vogelen ziet men altbans dagelyks in het veld. Bij heldei we6r schijnen vele echter hoog in de lucht vliegende naar het Zuiden te gaan. In de Landb. Cour. van 25 dezer lezen wy het volgende: L.l. maandag hebben al de werklieden van de firma E. H. Kre- lage 8c Zoon te Haarlem feest gevierd, ter eere van den baas Ernst Hesselmeijer, die 40 jaren bij de firma werkzaam was. Hij ontving van de patroons, onder een hartelijke toespraak van den J. H. Krelage, verschillende bewijzen van waardeering en den geheelen dag bleef men vroolijk feestvierend byeen. (Het beeft ons met anderen reeds meermalen verwonderd, dat er ten ontzent van wege de Regeering nog geen onderschei- ding is gesticht voor trouw en eerlijk dienstbetoon in het burgerlyke leven, gelijk andere ryken dat bezitten. Het leger heeft zyne distinctieve teekenen voor langdurige dienst, met belooning in geld er by. Voor anderen zijn er decoratien. Voor den werkman, die jaren lang onverdroten eerlijk arbeidt, is er niets van dien aard. Zonder overdreven waarde toe te kenneu

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1