Ingezonden. 1885. Vrijdag, 19 January. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-T wintigste Jaargang. [\o. 5. Prijs van het Abonnement: in het Jaar Prijs der A-dvertentien. van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. OPEN BRIEF aan Mevr. de Wed. STORM, geb. VAN DER CHIJS, II URL EM ME RM EE R. I Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. WJitertyK Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren te Deljt. Haarlemmermeer, 1 Januari 1883. Geachte Vrouw I In 1881 beb ik eene poging gedaan om gelden te ver- krijsjen van Nederlandsche vrouwen, tot het oprichten eener landbouw8chool voor vrouwen in Nederland. Aan mjjne oproeping is voldaan door U, die eene bijdrage hebt gegeven van honderd gulden, en door eene dame te Lochemdie vijf en twintig gulden gaf. Die gelden heb ik ontvangen ik koeht daarvoor een lot leening stad Amsterdam ep zette het overige op de spaarbank. Heden zal ik de cou pon van het lot knippen en de opbrengst weder zoo spoedig mogelijk op de spaarbank zetten. De som is niet groot, maar ik wensch u verslag te doen van hetgeen ik sedert 1881 heb verricht. In dat jaar was ik nog lid van zekere Commissie voor het landbouwonderwijs, bijeengeroepen door de Hojlandsche Maatschappij van Land- bouvv. Op de algemeene vergadering te Schagen hebt gij kunnen bemerken hoe deze Commissie werkzaam is. Daar ik tnij met hare wijze van werken niet kon vereenigen heb ik mij aan het lidmaatschap ontrokken en afgewacht wat zij doen zoude. Ze heeft het zoover gebracht, dat zij in de vergadering van 1882 is diligent verklaard; van verdere werkzaamheid harerzijds is, mij althans, tot hiertoe niets bekend geworden. Intusschen is mijn afwachten niet lijdelijk geweest. Ten- gevolge mijner artikelen in Be Huisvrouto heeft zich bij mij aangeboden een meisje van vijftien jaren uit ouders van burgerlijken stand te Amsterdamdie haar begeerte te kennen gaf, om voor den landbouwenden stand te worden opgeleid. Ik gaf haar den raadom te beginnen met te bezoeken de Industrieschool voor meisjes te Amsterdam. Zij heeft daaraan gevolg gegeven, en heeft daar sedert Augustus 1882 onderwijs genoten in lezen, schrijven rekenenteekenen en vrouwelijke handwerken. Toen zjj daar eenigen tijd geweest washeb ik aan de directie en de hoofdonderwijzeres gevraagd naar de vorderin- gen van het meisje waaromtrent ik voldoende ophelderingen verkreeg. Bij een gesprek met de hoofdonderwijzeres en haar gehouden, bleek mij dat zij in hare begeerte volhardde, maar bleek mij tevens dat zij nog nimmer eene boerderij had geziendat zij niet wist dat zijom wel te slagenvan on- deren op zoude moeten beginnen op de boenstoep met schuren en schrobben. Ik heb gezorgd dat ook hare ouders met die bijzonderheid bekend waren, en toen ik mij overtuigd had, dat da&r niet tegen op werd gezien, heeft mijne schoonzuster op Zaterdag voor Kerstmis, den dag toen het meisje vacantie kreeghaar met haar rijtuig uit de stad naar Badhoeve medegebracht. Onmiddellijk nadat zij met ons gegeten hadis Jeanne met mij naar 't kantoor gegaanalwaar zij bekend gemaakt werd met en in haar boekje moest opschrjjven de waarheid„dat „landbouw de kunst is, om uit plantaardige en dierlijke voort- „brengselen voordeel te verkrijgenen om haar te laten zienhoe men dat aanvangt, moest zij onmiddellijk bijwonen het opmaken van het loonboek van het werkvolk, en het be- talen waarbij zij de optellingen moest maken. en haar twee' waarheden werden aan het verstand gebracht: de eene, „dat het geheel geljjk is aan alle zijne deelen tezamen genomen de andere, „dat gelijke getallen tezamen geteld gelijke som- men maken." Onmiddellijk nadat het betalen was afgeloopen, had zij de gelegenheid onder de leiding van mevrouw Amersfoordtzich te overtuigen van de toepasselijkheid dezer waarhedenen met de daad te zienhoe de sommen van het loonboek en dat van het loonverdeelingboek gelijk moeten zijn en hoe de ge- heele som van het loon gelijk is aan de deelendie aan de arbeiders zijn uitgedeeldbij elkander genomen. Des nachts heeft Jeanne geslapen in het kamertje en de bedstede, voor de melkmeid op Badhoeve bestemden is ten vier ure op Zondag-morgen geroepen, en door eene der tien melksters, de dochter van den opzichter, die zelve zeer goed nuelkt, gebracht bij twee koeijen, Atra en Ananasen haar is gewezen hoe zij die melken moest. Men had voor haar uitgezocht twee beesten, die niet veel melk meer gaven en zich gemakkelijk lieten behandelende eerste twee dagen is zij moeten worden geholpentoen zij op oudejaarsmorgen voor het laatst de koeijen behandelde, heeft Jeanne de dieren behoorlijk uitgemolken. Uit den stal komende, heeft Jeanne den boezelaar en de klompen aangedaan van de stoepmeidenvan deze geleerd hoe men met zand, kalk, karnemelk enz., de vaten en ge- reedschappen zindelijk houdt, schrobt, boent en netjes weg bergt, en het karnhuis opdweilt. Toen dit geschied wasis zij naar het kantoor gekomen om de melklijst na te schrijven, waarop de wekelijksche melk- opbrengst der koeijen wordt opgeteekend, waarop zij nu zelve konde opteekenen hoeveel melk Atra en Ananas op dien dag hadden gegevenhetgeen zij in de volgende week kon her- halenen tevens (daar het de laatste week van het jaar was) optellen de opbrengst van alle koeijen, hetgeen voor een be- ginnende, bij de lange rijen telkens van 52cijfers, geen zeer gemakkelijke taak is. Tot oefening liet men haar zulk eene melklijst geheel overschrjjven. Zij heeft verder van mevrouw Amersfoordt geleerdhoe het dagelijksch gebruik van melk voor den verkoop, voor het huishoudenvoor de honden van den herder en den jager, ook van de varkens enz. wordt verantwoord. Van den koe- boer leerde zij de lijst bjjhouden van het karnhuisden warm- tegraad van stallenkelders, waarnemen zoo wat betreft de lucht, als het koelwater en de melk, en daarvan de lijsten invullen. Zij woonde b(j hoe de opzichter driemalen daags de weerkundige waarnemingen tL>et omtrent barometerhygro meter, thermometer en dauwpunt, met het doel om zooveel mogelijk de toekomstige weergesteldheid te radenen daar- naar het werk te regelen. Daar zij bereids eenige vaardigheid verkregen had in het teekenen, moest zij op het kantoor na- teekenen, uit de schoolplaten van Koot eene daucas carola (Hollandsche gele peen). Toen zij hiermede klaar was, werd het boek toegedaan, en voor haar op tafel gelegd eene beta vulgaris, (mangelwortel)daarvan maakte zij de eerste door haar vervaardigde afbeelding naar de natuur, hetgeen haar eenigszins moeielijk vielmaar hetgeen toch niet geheel faalde. Dezelfde oefening werd herhaald met een tak en klimwortelen van hedera lielus (klimop), die eerst met het boek, toen naar de natuur werden geteekendhetgeen reeds iets beter ging en later met meer andere bladen werd vervolgd, hetgeen het voordeel haddat zij de vormen van verschillende voorwerpen leerde teruggevenen tevens bereids nu namen leerdewelke haar later, als zij kruidkunde zal moeten beoefenente pas zullen komen. Zij werd verder geoefend in al het werktelkens zooals het op het kantoor voorkwam, zag brieven copieerenmoest pak, ketten wegen voor verzending met de posten hielp dagel jjks de melk meten, die aan het werkvolk verkocht wordt en die naar stad gaat. Zij heeft zich bij dat alles dapper gehouden; was niet bang voor koude en tocht; zij is dagelijks zonder moeite 's morgens ten vier ure opgestaanen klaagde niet als hare handen stuk gingen van het schuren. Er is haar op gewezen, hoeveel werk mevrouw Amersfoordt doet voor het besturen der melkerij, van den moestuin, van het pluimgedierte en van hare huishouding. Zij heeft geleerd dat eene knappe boerin veel van deze zaken dagelijks persoonlijk moet verrichtenen dat zij de zaken die zij aan anderen moet overlaten, schuren schrobben, melken enz. zelve eerst moet beoefend hebbenom behoorlijk toezicht te kunnen houdenen ze des noods voor te doen aan hen, die onwetend of onwillig mochten zijn. Ter afwisseling heeft Jeanne eens voor mevrouw Amers foordt op de piano gespeeld. Ik heb indertijd vernomeu, dat een spreker op de vergadering te Schagen twijfel heeft geopperd, of mevrouw Amersfoordt nog wel gezondheid, kracb- ten en geschiktheid had, om toezicht te houden op eene raelkerijschoolik verheug er mij in dat zijwat de muziek betreft, nog volkomen bij machte is aan een jong meisje goeden raad te geven. Het zijn in ons huisgezin scheen Jeanne over het algemeen goed te bevallenzij was vroolijk en opgeruimd als zij des Zondagsavonds met onszooals dat op de boerderjj gebruike- lijk is, een dominotje heeft gespeeld. Toen zij op oudejaarsdag door eenen ouderen broeder werd afgehaald, om bjj hare ouders in den familiekring het oude- jaar te gaan vierenging zij vol moed wegzij had reeds vroeger, toen ik haar mede naar Amsterdam had genomen, om haar de groote melkinrichting te laten zien en zij bij hare moeder een bezoek bracht, getoond dat zjj niet liever te huis wilde blijvenmaar gaarne weder mede naar Badhoeve wilde teruggaan. Ziudaar, geachte Mevrouw, een verslag van wat ik voor de melkerijschool gedaan heb. Tot heden toe heb ik van de ontvangen 125 nog niets bahoeven uit te gevenzij zijn ongeschonden op rente gezet. Het schoolgeld op de Industrieschool wordt door de ouders van Jeanne betaald. Voor het verblijf van Jeanne met de kerstdagen op Badhoeve werd ik beloond door het bewustzijn dat ik voor de zaak der melkerijschool iets goeds gedaan heb, en met de daad getoond, dat pogingenin dien zin kunnen slagen. Als Jeanne nu door den tijd op andere boerderijen zal moeten leeren, waar niet, zooals tegenwoordig op Badhoeve, alleen zoete melk wordt verkocht, maar ook boter en kaas gemaakt, zal men niet licht boeren of boerinnen vinden, die haar den kost zullen geven en onderwijzen zonder schadeloos- stelling; voor een mogelijk gewenscht verblijf op eene land- bouwschool zullen gelden noodig zijn, en om in die behoefte te voorzien, zal ik met /125 niet ver komen. Ik herhaal dus mijn verzoek om bijdragen, vooral aan de Nederlandsche vrouwen. Zij behoeven mij niet eens geld te zendenop de vergadering te Schagenwaar de zaak met boerinnen besproken iswaren er vele aanwezig met fraaie hoofdtooisels, waarin karbonkels van juweelen blonken; als elke boerin die in Nederland juweelen op het hoofd en verder op het lichaam draagt, mij slechts eenen enkelen steen van middelbare grootte uit haar tooisel zendt, zal ik al een heel eind komen; vraagt haar iemand dan, waarom er een steen in haar tooisel ontbreekt, haar antwoord kan zijn: „ik stond een kleinood af voor het onderwijs der vrouwen in Nederland." Ik wensch van harte, dat mijn juweelenkistje, voor dat doel bestemd, spoedig te klein moge worden. Amersfoordt. Overgedrukt uit Be Huisvrouto van 6 Jan. 1883. De godsdienst-oefening in de Herv. kerk te Hoofddorp zal aanstaanden Zondag worden waargenomen door Ds. Hattink van Nieuw-Vennep. Agenda voor de Vergadering van den Gemeente- raad van Haarlemmermeer, te houden op Don- derdag den 25 Januarij 1883 ten 10 ure, in het Raadhuis. 1. Iugekomen stukken en mededeelingen. 2. Aanvraag om deelneming in het kapitaal, benoodigd voor de oprigting eener Maatschappij voor den aanleg van den Spoorweg Haar lem-Utrecht. 3. Voorstel tot het rooijen en verkoopen van eenige boomen. 4. Adres van ingezetenenom verbetering aan te brengen aan den dorpsweg in sectie J J. 5. Het geven van berigt op een bezwaarschrift aan Gedeput. Staten, in zake het verhoogde schoolgeld. 6. Verzoek om ver- meerdering van hulppersoneel voor School nr. 7. 7. Ver zoek van het Hoofd der School nr. 6 om verraeerdering van hulp op zijne school. BURGERLIJKE STAND. Aangegeren van 1016 Januari 1883. GEBORENCornelis Adriaan, zoon van R. Krabbendam en A. van 't Riet. Guurtje, dochter van P. Beljaars en J. Korver. Cornelis, zoon van G. M. Bakker en H. M. Schijvers. Grietje Maria Geertruida, dochter van P. Verhulp en J. de Jong. Martha Maria, dochter van K. Vlaar en M.P.Salman. Jenneke, dochter van C. de Wit en M. de Groot. Pieter, zoon van P. Lammert en G. A. van Splunter. Johanna Wilhelmine Caroline Christiene, dochter van A. C. Merck en J. C. G. van den Broek. Adrianus, zoon van P. C. Tille en M. van Vliet. Arend en Neeltje (tweel.), zoon en dochter van J. van Zanten en L. Koppenaal. Adriaan, zoon van D. Haster en M. van der Knijff. Petrus Adrianus, zoon van A. N. Straathof en J. M. Streng. Alida, dochter van J. Ho- man en A. Hogewerf. Rocus, zoon van J. Blom en N. v. d. Poel. LEVENLOOS GEBOREN Een kind van J. Biemans en E. Duur- houten. OVERLEDENCornelis Blokker, oud 44 jaar, gehuwd met A. Rol. Adam Heintjes, oud 58 jaar, gehuwd met H. Lemmens. Maria Geelhoed, oud 76 jaar, wed. van F. van Vessem. Ja cobs Boekhout, oud 57 jaar, ongehuwd. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD: W. Biesheuvel met A. C. van Splunter. J. J. van Rijn met G. J. van Zeijst. Bij de aangifte voor de Nationale Militie van een jongeling te Nieuwer-Amstel bleek dezer dagendat bij in de registers van den Burgerlijken Stand opgeteekend stond als behoorende tot het vrouweljjk geslacht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1