LaiUoiiw. - 10 - Scboolspaarbank te Abbenes. Ontploffing der Buskruitfabriek te Muiilen. Saldo op 26 Juni 18821002.865 Van 26 Juni tot 25 December ontvangen 288.63 1291.49 5 Van 26 Juni tot 25 December terugbetaald 75.67 s 1215.82 Bijgeschreven interest14.08 Saldo op 25 December 1882 1229.90 Op 26 Juni waren in omloop106 boekjes. Van 26 Juni tot 25 December afgegegen 7 113 Van 26 Juni tot 25 December afbetaald. 5 Op 25 December in omloop108 rEsebve-kas. Saldo op 26 Juni 1882 52.85 s Overschot van den interest over het tweede halfjaar 1882. i11.08 63.93 5 Andere inkomsten0.16 Saldo op 25 December 1882 64.09 s Abbenes, 11 Januari 1883. N. van Reeuwijk, voorzitter. P. Boekel, secretaris. De heer H. R. van Elkboekdrukker te Dordrechtdeelt aan het Paleis van Justitie mede, dat hem is opgedragen het drukken van bianco kwitantien, met den naam van den cre- diteur er onder gedrukt. Hij vraagt of het wear is, dat deze kwitantien niet aan zegelrecht onderworpen zijn. De redactie van het P. v. J. antwoordt daarop het volgende: Stukken met den naam van den schuldeischer er onder gedruktzijn vrij van zegelom een zeer eenvoudige reden het zijn geen kwitantien; de stukken bewijzen niet de betaling: Volgens art. 1912 Burg. Wetb. levert een onderhandsch ge- schrift bewijs op ten aanzien der onderteekenaars, dat zijn zijdie zelf hun bandteekening onder het gescbrift gesteld hebben. Zeer natuurlijkhet stuk ontleent zijn bewijskracht niet aan de omstandigheiddat de naam van den schuldeischer er onder te lezen staat, maar daaraan, dat de schuldeischer een daad heeft verricht (de onderteekening), waardoor bij erkent betaling te hebben ontvangen. Zoodanige erkentenis kan toch nooit worden afgeleid uit de daad van een ander, den boek drukker. Wie dus een stuk, voorzien van een gedrukte naamsvermelding, voor een kwitantie houdt, verkeert in een zonderlinge dwaling. En daar alleen kwitantien aan het zegelrecht van vijf cent zijn onderworpenzijn bedoelde stuk ken daarvan vrij." Volgens de nieuwe indeeling der kies-districten voor leden der Tweede Kamer, vervalt Haarlemmermeer en wordt ver- vangen door Eeemstedebevattende Heemstede, Wijk aan Zee en Duin Beverwijk, Velzen, Bloemendaal, Zandvoort, Sloten Bennebroek, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn. Voortaan zullen waarschuwingen en aanmaningen tot beta ling van 's Rijks directe belastingenvrij van portdoor de ambtenaren kunnen worden verzondcnmits gedrukt op open kaarten van ongeveer 11 cM. bij 15 cM. en op minstens even stevig papier als dat der gewone briefkaartformulieren. Als een bewijs hoe sober sommige arbeiders in Eierland op Texel leven, diene het volgende, dat ons als historisch werd meegedeeld. Een arbeider trad bij zijn boer binnen, toen deze juist bet middagmaal genuttigd had. Op den schotel lag nog een stuk spekdat de boer den arbeider gulhartig aanbood. „Ik zou 't liever meenemenzei de arbeider, dan kon mijn jongen, die al 12 jaar is, ook eens spek zien enproeven, want dat is hem nog nooit overkomen Nuvan 80 cent per dag kan men met een groot gezin ook weinig doen. Is in den regel niets grievender en harder dan beschaamd vertrouwen bitter vooral ook moet de teleurstelling zijn van hen, die hunne waarden in eene brandkast goed bewaard achten, maar te laat de ondervinding opdoen dat zij geen weerstand bood aan het vernielende element. Het is dus een zaak van het hoogste gewicht om bij den aankoop verzekerd te zijn, dat men deugdelijk fabrikaat heeft, waarop men vei- lig vertrouwen kan. Die overtuiging geven o a. Chatwood's brandkastenverkrijgbaar bij de heeren Landre' Glinderman Spuistraat 6 en 8te Amsterdam, en men behoeft daarbij niet op vreemde attesten af te gaanwant b(j herhaling hebben zij hier te lande hare voortreffelijkheid op de proef bewezen gelijk thans op uieuw blijkt uit de merkwaardige verklaring, welke wij in het algemeen belang hieronder laten volgen Amsterdam, 6 Januarij 1883. De heeren Landre Glinderman alhier. Mqne Heeren Het doet mjj genoegen u te kunnen mededeelen dat de Chalwood's brandkast Nr. T, Tarief 3, indertijd door mij bij uwe firma gekochtin alle deelen voldaan heeft. Ofschoon deze op 1°. Januarij j. 1.bij den brand in per- cctd Nr. 57 Nieuwendijk alhier, aan het hevigste vuur heeft blootgestaankon zij den volgenden dag met den daartoe be- hoorenden sleutel zonder moeite geopend wordenen kwamen de boeken en verdere papieren van waarde in ongeschonden toestand te voorschijnzoo zelfs dat het lak op eene enve- loppe niet eens gesmolten was. Daarentegen was van den verderen inboedel niets gespaard gebleven. Tevens verzoek ik u mij op nieuw eene brandkast te le- veren van dezelfde kwaliteit, doch een nummer grooter. Met alle achting verblijve UEds. Dw. Dienaar Lotus van Hogez4ND. Dezer dagen is verschenen N°. 1 van den derden jaargang van het Maandblad der Vereeniging tegen de Kwakzalverij Daarin worden weer een aantal middeltjes besprokenzoo als Auxilium Orientis, Haarlemmerolie, Holloway's zalf en pillen TeercapsulesUrbanus pillen, Slijm- en Maagpillen, Hop Bitter, Breukzalf, Breukbanden van Waersegers, Pain Expel- ler, Zwitsersche pillen en Seigels stroop. Voor alien, die hierover wenschen ingelicht te wordenis dit nommer op aan- vraag gratis te verkrijgen bij den uitgever H. van Belkum Kz., te Leeuwarden. Schilgen. De opbrengst van het concert, dat door de Zangvereeniging Euterpe" alhier gegeven werd ten bate der nagelaten betrekkingen van de verongelukten bij Callantsoog en Petten, bedraagt 200.50 welk bedrag in handen is gesteld van den burgemeester van Zijpe eu Callantsoog. In de buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Noord-Holland op 4 Januari j.l. is door de leden eene som van 700 bijeengebracht ten behoeve der nagelaten betrek kingen van de slachtoffers bij de jongste zeeramp te Callantsoog. Het bestuur der Koninklijke Nederlandsche Tuinbouwver- eeniging Linnaeuste Watergraafsmeergeeft kennis, dat ten gevolge van den verkoop der eigendommen aan de vennoot- schap behoorende, en de daardoor ontstane liquidatie van de Maatschappijmet ultimo December 1882 het lidmaatschap en de handel der vennootschap ophoudenterwijl het tuin- bouwonderwijs zal worden voortgezet. De vlaswerkers (zwingelaars) zoo schrijft men ons uit Pernis moeten zich dezen winter met een klein weekgeld tevreden stellende verdiensten loopen van /2 tot 4.50. Ook de vlasboeren verliezen veel geld, daar het vlas slecht van kwaliteit is, geen wicht heeft en niet te verkoopen is. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is in de gemeente Nieuner-Amstel brand ontstaan waarschijnlijk door het broeien van boonenin een der schuren van de boerderij van P. Borst, in den Middenpolder. Twee koeien, drie paarden en twee geiten kwamen in de vlammen om. Ook het woonhuis is gedeeltelijk verbrand. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat de eenden- houder J. Dekker, te St. Maarten, reeds sedert 3 Januari dagelijks eendeneieren uit zijne nesten kan halen. Kievitten loopen hier en daar met veel genoegen in't gras. Te Zwolle fladderde een vlinder om de Roomseh Catholieke kerkeen lijster zat voor de societeit Amicitia" te Leiden in een boom heel lustig te zingenmuggenzoo magerdat zij geen schijn van schaduw maken, dansen op den middag op en neer, met een tot nu toe onbekend doel en maar geuoeg, dat wij tot nu toe een zachten winter hebben weten wij, dat w(j die zullen houden voorspellen bovengenoemde diertjes. Zoo wordt er gezegdmaar het is ook wel eens gebeurd, dat de achterblijvers zich deerlijk vergisten. Nu, als geleerden en diplomaten zich wel eens bedriegen in stellingen en berekeningendan kan dit ook wel over komen aan lijsters eu kievitten. Asser Ct.) Een inzender somt in het Vaderland, na wederlegging van eenige tegen het gebruik van turfstrooisel in de paardenstallen geopperde bezwarende voordeelen daarvan op. Hij heeft die alle opgemerkt in de stallen der cavalerie-kazerne te Araers- foort. Ze zijn de volgende 1°. is het turfstrooisel zeer spoedig en zonder veel moeite te leggen; 2°. het onderhoud is gemakkelijker dan dat van het per- manente legstroo 3°. hoewel in de eerste 4 a 5 dagen zich eenige zure lucht in de stallen ontwikkelt, volgens het oordeel van vele deskundigen in het geheel niet schadelijk voor de gezondheid der paarden verdwijnt die spoedig geheel en al en maakt plaats voor een aangename, frissche atmospheer. Dit laatste is vooral zeer merkbaar, wanneer'men uit een stalwaarin turfstrooisel ligt, onmiddellijk komt in een stal, waarin per manent legstroo wordt aangewend 4°. de paarden zijn zindelijker, gladder in het haar en gemakkelijker schoon te houden. De witte beenensokjes, enz. van sommige paarden zijn zelfs voortdurend zoo schoon, alsof ze dagelijks met zeep gereinigd worden; 5°. blijkt proefondervindelijkdat de paarden zich liever op turfstrooisel dan op stroo nederleggen. Het is echter volstrekt niet onverschillig door welke fabriek het turfstrooisel geleverd wordt. Heden (Vrijdag) ochtend te 7 uur 40 minuten zijn de zoo- genaamde kruitsloven van de kruitfabriek te Muiden in de lucht gevlogen. Drie verschrikkelijke ontploffingen werden ge- hoord.D Alles in de nabijheid is verwoest. De eigenlijke kruit- molen of toren staat nog, maar daar de puinhoopen van de stoven brandende zijn, wordt ook voor dit gedeelte der fabriek gevreesd. Het vreeselijke van den toestand is, dat aan redden niet valt te denken. Alles staat in voile vlam, en niemand durft het tooneel der verwoesting te naderen of te betreden uit vrees voor verdere ontploffing. De fabriek was, naar ons hier, doch niet met zekerheid wordt medegedeeld, reeds in werking, en het personeel was dus voltallig. Het lot van de in de gebouwen aanwezige personen men schat hun aantal op 40 is nog onbekend. Men vreest dat zij alien omgekomen zijn. Te Muiden is geen glasruit heel gebleven, te Weesp en Abcoude hebben vele huizen schade. Te Amsterdam werden de drie slagen tot op het Rembrandtplein gehoord. Men ge- loofde eerst aan eene aardbeving. In de omstreken van de Muider- en Weesperpoorten in Diemen aan de Weesperzijde in de Watergraafsmeer en op de Mauritskade zijn glasruiten verbrijzeld. Schier alle huizen te Muiden zijn geheel of gedeeltelijk van dak beroofden nog verder in den omtrek zijn ook glasrui ten verbrijzeld. Aangaande de plannen van Z. M. den Koning voor de reis naar Engeland, wordt uit 's Ilage uit goede bron berigt, dat HH. MM. den 9 April e. k. zullen vertrekken en hun verblijf nemen op een villa tusschen Richmond aan de Theems en Hampton Court, waar zij tot den 23 daaraanvolgende denken te vertoeven. Alvorens daarheen te vertrekken zullen HH. MM. hun ge- woon jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad brengen, namelijk op 3 April eerstk. De Koning en de Koningin zullen dan rechtstreeks van daar de reis naar Engeland aanvaarden. Te Brussel liep het gerucht, dat Koning Leopold ernstig ongesteld is. De Gazette daarentegen zegt, dat de Koning wel ongesteldmaar zijn toestand geenszins onrustbarend is. Hij lijdt aan een lichte maagontsteking en reeds is er verbe- tering in den toestand waarneembaar. Van de 800,000 gulden, uit de Duitsche schatkist genomen tot liulp der noodlijdenden door den watersnood ontvangt Hessen, de Paltz en Pruissen ieder 60,000, Elzas, Baden eu Beieren ieder 24,000 en Wurtemberg 12,000 gulden. De rest blijft 8 dagen in reserve, om alsdan verdeeld te worden. De Oostenrijksche Regeering heeft ook de noodige gelden voor hetzelfde doel beschikbaar gesteld. In Hougarije zjjn omstreeks 10,000 personen zonder dak en 3 a 400 huizen staan onder water of zijn vernield. Prins Napoleon heeft bet woord en anderen spreken over hem. In een manifest aan het Fransche volk maakt hij bekend wat hij wil, en dat manifest werd door zijne aanhangers op verschillende plaatsen aangeplakt. De politie scheurde het dadelijk af. De groote Frits verbood, dat men een pamflet, tegen hem te Berlijn op een muur gehecht, wegnam. Daar het wat hoog zatdeed h(j het door de politie wat lager aanptakken, opdat de menigte het beter kon lezen. Niemand had er toen aardigheid aan. Gij znlt daarvan niet eten gij zult dat niet lezen 1 dan is er trek, dan is er nieuwsgierigheid. Eet maar lees maar neendan lust men 't niet, dan stelt men er geen belang in. Prins Napoleon is in den namiddag in verzekerde bewaring genomen en naar de conciergerie gebragt. Het Koninklijk huis van Engeland is weder vermeerderd. De Hertogin van Connaught, schoondochter der Koningin en zuster van Prinses Hendrik der Nederlandenis van een zoon bevallen. De Engelsche Regeering heeft te Cairo doen verklaren, dat ze, wegens den tegenwoordigen toestand van Egyptehet bezettingsleger slechts tot 9000 man kan verminderen. Gene- raal Wood is voor twee jaren tot opperbevelhebber benoemd. De achttien personen, die dezer dagen te Dublin in hechtenis genomen en naar het hof van assises verwezen zjjn, onder beschuldiging van deelneming aan een moordcomplot, staan thans onder verdenking in betrekking te staan tot den moord, op lord Cavendish en den heer Burke gepleegd. In de stad heerscht dientengevolge groote opschudding. In een Romeinsche correspondence wordt ten voile bevestigd dat de hofkringen van Italievooral het Koninkljjk echtpaar zelf, in klimmende bezorgdheid verkeeren wegens de woelingen der irredentistenzoo zelfs, dat een buitenlandsche afleiding, hoe gevaarl(jk ook, toch als eenig redmiddel niet meer zoo gansch onwelkom wezen zou. Te Rome hoort men soms beweren, dat Koningin Margaretha zou gezegd hebben: liever de kroon verliezen op het slagveld, dan door de eigen onderdanen weggejaagd te worden Dat het der Italiaansche Regeering ernst is met het bedwingen der anti-Oostenr(jksche beweging, blijkt uit het feit, dat in den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. te Rome in niet minder dan 135 woningen onverwachts huiszoeking werd gedaan, welke de inhechtenisneming van meer dan 100 personen en de inbeslagneming van een zeer aanzienlijke hoe- veelheid papieren, betreffende de irredentische woelingen, ten gevolge heeft gehad. Rusland is aan 't cijferen en krijgt, alles wel geteld en gewogen een tekortmaar de minister van financien zou gezegd hebben: ik kan mij nog wel redden zonder leenen". De effectenhouders blijven gerusten als er iemand bedrukt kijkt, wordt hij getroost met de inderdaad krachtige ver- troosting: gij hebt immers altijd uwe rente ontvangen?" Uit Constantinopel wordt gemeld, dat eenige Circassiers eene poging deden om den Sultan te vermoorden. 't Complot was door eene vrouw verraden en daarop werden de Circassiers door eene Albanische lijfwacht overvallen. Zoo ontstond er een gevecht in het paleis 1 Van de Circassiers werden eenige gedood en de anderen gearresteerd? Bij den burgemeester van Amsterdam is 1000 ontvangen voor den watersnood in Gelderland en Noord-Brabant, en 500 voor de weduwen en weezen te Scheveningen. Consenheim, een der heelers van de diamanten door de umillioe- nen-juffrouw" den heeren Bosch ontvreemd, heeft ten tweedeu male een poging tot zelfmoord beproefd. Hij is daartoe zoo hev/g met het hoofd tegen den celmuur geloopen, dat hij een belangnjke wonde gekregen en veel bloed verloren heeft. Te Ommerschans heeft Dinsdag een verpleegde, Evergaas genaamd, door middel van lucifers brand geslicht in een hooiberg, die met alles wat er in was een prooi der vlammen is geworden. De be- lendende perceelen zijn door de brandweer voor vermeling bewaard gebleven. Te Rostarschewo, in Posen, heeft een vrouw in het afgeloopen jaar aan zes wereldburgers het leven geschonken. In het begin van 1882 nl. beviel zij van twee jongens en een meisje, en in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2