Advertentien. EXPORT Loting Nationale Militie. TE ROOP: naar Oostenrijk! Groote Opruiming ZANGERS en Co., II - 311de Staats-JLoterij. i BEkKADlIAKIAG. eene Partij ELZEN-HAKHOUT „KIKERIKI," Oplaag 27,000 exemplaren. BOTERONDERZOEK Antlioniestraat 38. LAIVDBOUWERS Prijzen van 100.en daarboven. f f f op Struik bij Groote en Kleine Hoeveellieden. Wie in Oostenrijk afzet bereiken of voor een of ander doel bekend worden wil, bereikt dit doel het beste door ad- verteren in het meest gezochte O 0 s t e n- rijksch humoristisch blad De „Kikeriki" wordt in iederestad, tot zelfs in het kleinste dorp van Oos tenrijk, gelezen. Wie soms eens Oostenrijk bezocht zal deze algemeene verbreiding toestemmen. De advertentieprijs is laag; want de gewone regel kost slechts 20 Cent of 35 pfenning. Voor Duitschland is het advertentie- deel van dit blad aan het advertentie- bureau van A«lolf JSteinerteHam- burg, verpacht, doch heeft deze firma maatregelen genomendat ook ieder an der advertentiebureau veor de „Kikeriki," advertentien kan aannemen. zonder scheikundige analyse, door middel van den BOTERWDGER. Alle Toestelleil en Boterwegers worden door ons ver- vaardigd volgens aanwijzingen en onder controle van Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS Bureau voor C/temisch en Mi- croscopisch onderzoek, Spnistraat 146, te Amsterdam wegens verplaatsing der zaak LANDBOUW WERKTUIGENGEREED- SCHAPPEN, TOUW, enz. 93 Graceckurcb street London E. C., MAKELAARS in land- en tuinbouwprodukten, Prima referentien staan ten dienste. W&r. Deze wonderlijke middelen December 11. vail drie meisjes. De eerste drie kinderen zijn in den loop van het jaar gestorven. De anderen zijn tot nog toe zeer gezond. Een Scheveningsche bakker haalt er zijn vijfcents-kwitantie-ze- gelties uit door een bijzondere heffing van een klein percentage. Sedert 1 Jan. geeft de man u niet meer 20 beschuiten voor10 ct. maar 19 »een is voor het zegel, moet je maar aan de junrouw zeggen." En de Scheveningsche dienstboden zijn olijk genoeg om zich dien twintigsten penning te laten opleggen. Eergisteravond omtrent 81/a nnr werd door twee vrouwen een pasgeboren kind in de Lijnbaangracht te Amsterdam geworpen. Zij werden door een paar kinderen verraden en in de Wetenngstraat door de politie gevat. „Bij God en in Drenthe zijn alle dingen mogelijk," zei wijlen dr. Nassau. Als een kleine bijdrage voor bovengenoemde bewenng diene, dat er in de gemeente H. in November 1880 een plaatselijke schoolcommissie is benoemd en dat de leden tot nu toe dus 2 voile jaren later nog geen kennisgeving van hun benoeming hebben ontvangen. Boekhandelaar: „Meneer Knieps, ge zijt een zeer onnauw- keurige boekhouder. Meneer Knieps, ik hcb grooten lust je alle boeken naar de ooren te smijten Boekhouder: „Asjeblief dan maar enkel de kleine formaten." Te Weenen heeft onlangs weer een dame zich een bloedvergifti- ging op den hals gehaald door schadelijk blanketsel, dat, zooals later bij onderzoek bleek, loodwit bevatte. Zij viel op straat plot- seling bewusteloos neer en het duurde 20 minuten voor men haar weder bijgebracht had. Zij is nog ernstig ziek, maar zal, met be- hulp van de noodige geneesmiddelen waarschijnlijk spoedig herstellen. Mevrouw de weduwe Bellaard Lormier, te Beilen, heeft haar lOOsten verjaardag gevierd. Yolgens nadere tijdingen uit New-York zijn er meer dan 100 personen bij den brand te Milwaukee omgekomen, terwijl het aan- tal slachtoffers, die nog onder de rookende pninhoopen bedolven waren, op minstens 50 geschat wordt. Van de 00 dienstmeisjes hebben 49 den dood gevonden. Men vermoedt dat er brandstich- ting is gepleegd, omdat er reeds vroeger pogingen daartoe waren gedaan. Blijkens later bericht heeft de politie den vermoedelijken dader in hechtenis genomen. H e n g e la a r »H6, vriendlief hebt ge hier nog geen paarde- vliegen gezien Boer: »Nee hcerschap, ik heb nog geen paarden zien vliegen, maar ik heb zooeven een ezel hooren prat en' Te Zandvoort is, een uurwerk dat op mechanische wijze wordt opgewonden door een luchtstroom, die op een daartoe strekkend toeatel werkt. Bij het afscheuren van een gewoon behangsel kwam er ten huize van een ingezeten van den llaag een antiek Chineesch behangsel voor den dag, waarvoor reeds door een antiquarius 2000 is geboden. Aan het Mannheimer Tageblatt wordt het volgcnde berigt, dat het blad teregt het hartverscheurendste schouwspel noemt, dat de watersnood heeft opgeleverd. In de nabijheid van Oppau dreef een wieg aan wal, waarin zich een levend kind bevond, en waaraan vastgeklerad hing het lijk der moeder, die van haar lieveling ook in den dood niet kon scheiden. Zaturdagnacht omstreeks 4 uur vlugtte in de Rapenburger straat te Amsterdam een kortelings van het kraambed herstelde vrouw, in een aanval van krankzinnigheid, half ontkleed uit de cchtelijke woning, sprong in den nabijgelegen zoogenaamden Markenschen vijver en verdronk. HijBen je mal, vrouw meen je dat ik met zoo'n gelapten broek mijn lezing kan gaan houden?" Zij: Juist daarom v<5or je vijf minuten lang gesproken hebt, lig je vierkant buiten de deur." Een nog vreeslijker brand dan die voor eenige dagen te Milwaukee woedde, wordt thans in een telegram uit St. Petersburg bericht. In de Rnssische stad Berditscheff is nl. Zaterdagavond een circus afgebrand en 300 menschen kwamen daarbij om het leven. In de Mecklenburger Zeitung las men dezer dagen »Wij heb ben de eer hierbij aan te kondigen de verloving onzer dochter Louise met den heer Ludwig Rotemann van Berliin. Schweriu 1 Jan. 1883. Schleifer H. Conze en echtgenoot. Dit is de laatste van't half dozijn." Aan den rechter van instructie heeft de eigenaar van het Bible Hotel te Amsterdam medegedeeld, dat op enkele avonden als bij Jannetje Struik de geldschieters met hunne vrouwen waren, de portier van dat hotel in last had haar te komen roepen, met de boodschap dat notaris Van Houten er was. Na zulk een boodschap verontschuldigde Jannetje zich bij haar gasten, ging de kamer uit en vertoefde een half uurtje in een andere kamer. Wanneer zij dan in haar vertrekken terugkeerde had zij altijd veel nieuws te vertellen, over de mededeelingen haar door den notaris aangaande den stand der uitbetaling van de erfenis gedaan. In de Vlaamsche gemeente Pelegem, bij Deinze, heeft men dezer dagen het lijk van eene gierige vrouw, die alleen woonde eu dag en nacht de wacht hield bij haar geld, half verslonden door de ratten in haar huisje gevonden. De vingers van de rampzalige hielden nog krampachtig een groote kom, vol goudgeld, omkneld. In een laatste wanhopige omhelzing had zij blijkbaar haar afgod tegen hare borst gedrukt en was toen bezweken. Gelijkvloers in de gevangenis te Bremgarten, kanton Aargau, woont de cipierop de eerste en tweede verdieping hebben de ge- vangenen hun verblijf. Een hunner vrienden wist op Kerstavond binnen te sluipen en alle deuren te openen, zoodat de gevangenen hunne cellen konden verlaten om met hunne familie feest te vieren Vruchteloos poogde men hen weer meester te worden, zoodat de kerker op Kerstdag (met uitzondering van eene vrouw, die in slaap was en net openen harer deur niet gehoord had) ledig was en nog is. Bij het amoveeren van het onlangs verkochte huis van wijlen de weduwe H. Keizer, te Dieren, hebben twee timmerknechts onder de bedstede in een ijzeren potje eene som van ruim 130 aan klinkende munt gevonden. Dat deze schat aldaar goed bewaard was valt licht te denken, wanneer men weet, dat de overledene sints de laatste 3 h 4 jaren zeer zeldzaam hare slaapplaats verliet. De beroemde Hume had zich van den opbrengst zijner geschriften ruim duizend pond sterling inkomen weten te verschaffen. Toen men hem hierna van alle kanten aanzette om zijn i/Geschiedenis van Engeland" tot op den tegenwoordigen tijd te vervolgen, antwoordde hijoik heb vier redenen om dit niet te doen, namelijk ik ben te oud, te dik, te lui en te rijk geworden." DERDE KLASSE. Eerste Lijst. Nr. 13353 17465 20720 Nr. Prijs Nr. Prijs 200. 200. 400. 200. 200. 100. 4912... 1000. 9172 400. Tweede Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs 100. 100. 100. 17207 1000. 11386 100. 18915 100. 100. 19217 1.. 400. Derde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs 100. 12348 5000. 200. 14299 1000. 2000. 14495 1000. 5685 100. 15858 v 1500. Nr. 19636 19715 19835 Nr. 17241 18066 19089 Prijs: 100. 100. 100. Prijs 100. 25000. 400. Prijs: 1000. 1500. 100. Vierde Lijst. Nr. 1790 Prijs 100. Nr. 11136Prijs 100. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlem- mermeer maken bekenddat de LOTING der in het vorig jaar voor de LIGTING van dit jaar ingeschrevenen voor de Nationale Militie en dus voor de Jongelingen geboren in het Jaar 1863 zal plaats hebben ten RAADHUIZE op Do II der dag' deil 8sten Februari 1883, des morgens ten 9V2 ure. Haarlemmermeer15 Januari 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LANTZENDORFFER, Burgemeester. D. EGGINK, Secretaris. Te bevragen bij M. HUMMER, LaDdbouwer, Spieringweg. Uitsluitend verkrijgbaar bij J. B. BELIES Co., Gel- derscbekade 20 en 22, te Amsterdam. Ook voorhanden Professor IIEEREN'S MELK.CONTRO- LEER (Pioscoop). VAN belasten zich met den COinmiSSiewijzeil verkoop van AARDAPPELEN, UIJEN, FRUIT, GROENTEN, WILD en GEVOGELTE, BOTER, KAAS en EIJERENBLOEM- BOLLEN, VRUCHTBOOMEN en PLANTEN, VEE, RIVIER- en ZEEVISCH (ook OESTERS, MOSSELEN en GARNA- LEN)alsmede met den inkoop van ALLE ARTIKELEN AAN DE LONDENSCHE MARKT. die bestzuiversterkkleurendgeen schadelijke bestand- deelen bevattend IIEENSCH BOTERK.LEERSEL willen gebruikendat onderzocht is aan het Proefstation der Rijks- Landbouwschool te Wageningenvragen overal naar het Deensch Boterkleursel van SCHURINK TEN BRINK te Steenwijk, wier Ilandteekening op het Etiquet moet staan. zijn nu in alle deelen der wereld zoozeer gewaardeerd, dat zij eenen volmaakten huisschat uitmaken. De gevaarlijkste zweren, wonden, kwade beenen en alle soort van huidziekten,^waartoc zoo vele behandelingen te vergeefs zijn aangewend, bezwijken dadelijk voor hunne krachtzij werken met zulk eene wonderdadige kracht op het geheele stelsel, dat zij bepaald als een nieuw natuurversehijnsel op het gebied der heelkunde kunnen beschouwd worden. Om die reden zijn zij door alle nieuwe practici aangenomen en gebruikt geworden, nadat alle andere middelen geen goeden uitslag had- den kunnen opleveren. De Pillen geven veerkracht aan de maag, vernieuwen de verteringsorganen, zuiveren het bloed en geven kracht aan het geheele gestel, terwijl de Zalf met zekerheid alle uitwendige wonden geneest, onverschillig hoe hopeloos de gevallen ook mogen schijnen. ^4 Iy q 80 f 185 f 3 6.75', 13.501 2CL50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland; alsmede in HOLLOW AY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. Amsterdam, 15 Januari. Vee. Ter markt Tykn aangevoerd: 568 Runderen, vette le kwal. 90 c., 2e kwal 84 c., 3e^al. 75 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen /150 a 330; 1 Graskalf63 nuchtere Kal- veren/8 a 14 1 Schaap vette Varkens 50 a 57 c. per kgr. 17 Januari. Geanen. Tarwe zonder notering op levering onveranderd, Maart en Mei f 270. Rogge per 2100 kgr. stil, Taganrog/169, 173; Galatz /169. Op levering Mei hooger, overige termijnen onveranderd Maart /169, 170 Mei /169, 170, 169 October 176. Zaden. Kool- en Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap-Olie per 100 kgr. willig, /40. Lijn-Olie per 100 kgr. prijshoudend, /24jKoeken. Raapkoeken 96 a 100 per 1040 stnks. Lijnkoeken /8f a 12i per 104 stuks. Vee. Aangevoerd: 174 vette Kalveren: le kwal. 1, 2e kwal. 80 c. per kgr. 73 nuchtere Kalveren9 a 14; 132 vette Varkens 48 a 57 c. per kgr. Aabdappelen. Friesche Engelsche /2,80 a 3 Zeeuwsche Spuische Jammen /5,60 a 5,75 Saksische Jammen /4,60 a 4,75 Pruisiscbe Roode /3,50 a 3,90 Hamburgers /4,30 Friesche Jammen /3,50n4; Groninger Roode /2,40. Alkmaur, 16 Januari. Vee. Aangevoerd: 82 vette Kalveren/35 a/130 10 nuchtere dito /II a 17 189 Schapen 30 a 50; 200 vette Varkens 54 a 60 c. per kgr.; 8 magere dito /12 a 18 2 Bokken en Geiten 5 a 10 1 Koe 220 alien per stuk. Delft, 18 Januari. Boteb. Aangevoerd 231/8 en 120/16 vaten, we- gende te zamen 5820 kgr. Prijs 74.a 88.per J vat en /1,85 a 2,20 per kgr. naar kwal. Dockum, 17 Jannari. Vlas. Hoewel de aanvoer wat meerder was dan de vorige weken en de vraag in den beginne wat levendiger was, waren de prijzen echter niet hooger. Het aangevoerde p. m. 2500 bun- dels, ging aan het einde der markt met moeite tot prijzen der vorige week van de hand, en werd van 2040 a 45 stuivers per bnndel besteed. Oontla 18 Januari. Kaas. le kwal. /28 a 32, 2e kwal. /25 a /27, Noord-Hollandsche 32 a 33 per 50 kgr. naar kwal. en wigt. Aanvoer 30 partijen.. Groningen, 16 Januari. Geanen. 71 kgr. Roode Tarwe/7,10 a/7,40 72 kgr. Petersb. Rogge /6,80 a 6,40 70 kgr. Inlandschc dito 5,30 a 5,40 46 kgr. zwarte Boekweit 5,30 a 5,40 60 kgr. Win- tergerst /4,40 a 4,60 60 kgr. Zomergerst 4,20 a 4,4050 kgr. dikke Haver 3,50 a 3,80 48 kgr. Probsteier dito 3,30 a 3,40 46 kgr. zwarte dito 3 a 3,10 Paardenboonen /5,50 a 6,10. Olie. Raapolie /40 Lijnolie /24. Leiden, 12 Januari. Vee. Aangevoerd: 3 Stieren 62 a 180; 46 Melkkoeijen /156 a 262; 12 Kalf- dito /180 a 358 50 vare dito /140 a 260 62 vette dito /176 a 380 (78 a 90 c. per kgr.); 17 vette Kalveren 46 a 84 (90 c. a /1,05 per kgr.); 27 nuchtere dito 5,75 a 14 120 vette Schapen /22 a 38 (60 a 70 c. per kgr.); 82 weide dito /15 a 22 18 magere Varkens /14 a 29 44 Biggen /5,50 a 152 Paarden /28 a 39. 13 Januari. Boteb. Aan de Gemeente-Waag gewogen 154/8 en 131/16 vaten, te zamen 4390 stukken. le kwal. 78 a 82, 2e kwal. /70 a 76. Meppel, 15 Januari. Men besteedde in de laatste dagen hier en in de omstreken voor vette Koeijen /175 a 275, Kalfdekoeijen /150 a 250, Melkkoeijen /100 a 190, Pinken en Vaarzen 80 a 165. De handel was levendigmet belangrijke uitvoer naar Pruissen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3