1885 Vrijdag, 26 Januari j No. 4. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. T= Gemeenteraad van Ilaarlemmermeer. Prijs van het Abonnemenl: in het Jaar6. Aangegeven van 17—23 Januari 1883. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Cent. Hoofd-Ag'enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 25 Januari 1883 ilAARLEMIUERMEER Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. WIiterl{fk Woenadag.) De godsdienstoefening in de Hervormde kerk zal aansta^n- den Zondag worden waargenomen door ds. Heldringvan Zandvoort. BURGERLIJKE STAND. GEBORENSophia Maria, dochter van T. Folmer en S. M. de Pecker. Engelina, dochter van C. A. van Eck en E. van Steen- brugge. Pieter, zoon van C. A. van Eck en E. van Steenbrugge. Willemijntje, dochter van J. W. Schaap en M. Biskanter. Jansje, dochter van K. Vreeken en G. Roskenspriet. Wiske, dochter van P. Korringa en B. Peetoom. Jan Bertus, zoon van J. H. Ackermann en G. Yerbeek. OVERLEDEN Klaasje, oud 1 maand, dochter van K. Ligthart en T. Alderlieste. Hendrik Cornelis, oud 12 maanden, zoon van A. van Krimpen en M. Overbeek. Jacob, oud 18 maanden, zoon van K. Santifort en H. Bakker. Clement, oud 21 maanden, zoon van C. Koster en J. Krijnen. ONDERTRODWD N. A. Claassen met M. Franken. GEHUWD: H. G. Bruijnen met E. Overtoom. Onderstaande Personen worden in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te meldenten einde opgaveu te doen voor de bijhouding van het Bevolking-register: Coenhaad Cornelis van Noobloos, gekomen van Heemskerk. Wed. van bER Woede,Zandvoort. Jantina Lingbeek Aalsmeer. Gerardus Melissen,M Haarlem- merliede c.a. Ilet Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur, en 's namiddags van 14 uur. Van Maandag op Dingsdag nacht ten half twee ure is afgebrand een huis, door 3 gezinnen bewoond, staande Ring- dijk nabij Halfweg eigenaars de heeren Gehrels en Kramer, te Bloemendaal, en bewoond door A. van den Berg. Een scliuur is met behulp van een brandspuit, behoorende aan het Hoog-Heemraadschap Rijnland, behouden gebleven. Naar men verneemt is de 65jarige Hendrik van E., te Haarlernmermeer, met medeneraing van pi. m. 5000, doch met achterlating van 3 kinderen en een huisje, Zondag morgen op reis gegaan met de 27jarige vrouw van N. v. d. S.te Abbenes, die met 4 kinderen aan zijn lot is overgelaten. Men vermoedt dat ze naar Amerika zullen vertrekken. Opsporing is verzocht. Zaturdag avond ongeveer 11 ure is te Houtrijk en Polanen door onbekende oorzaak een hevige brand uitgebroken in een veestaltevens hooihuis, van J. Scharrighuizen. Met groote moeite werd het vee (22 stuks) gered en bleven de belen- dende perceeleu gespaard. Ongeveer 80 voer hooi verbrandde. Alles was tegen brandschade verzekerd. De spuit van Rijnland, bediend door ingezetenen van Halfweg, deed uitstekende dien- sten. Deze is aldaar het eenige bluschmiddelhaken, brand- ladders enz. ontbreken geheel. De Minister van Oorlog heeft bepaalddat de miliciens der ligting 1882 die bij de regimenten infanterie na 1 Mei 1883 voor het blijvend gedeelte onder de wapenen moeten worden gehouden, den 15den September 1883 met onbepaald verlof naar hunne haardsteden moeten worden teruggezonden. Naar wij vernemen is het geoorloofd op briefkaarten plak- zegels te hechten, als deze voor kwitantie dienen. Op een door S. Frank te Ootmarsum gerigte vraag aan den Minister van Financien, of rekeningen ten bedrage van f 24, die in 3 termijnen telkens met f 8 worden afbetaald, ook aan het zegelregt van 5 cent onderworpen zijn, is te kennen gegeveri: dat de kwitantien voor de verschillende afbetalingen op een vordering boven 10 elk aan een zegel regt van 5 cent onderworpen zijn. Indien echter de kwitan tien voor die verschillende afbetalingen op dezelfde rekening of hetzelfde papier gesteld worden, kanvolgens art. 7, litt. e, der wet van 3 October 1843 {Staatsblad N°. 47), met een zegelregt van 5' cent voor de eerste kwitautie volstaan worden." Iemand te Dordrecht is op het denkbeeld gekomen om zijn naam te doen drukken onder verklaringen, die hij voor kwitantien schijnt te willen houden, en welke beweerde kwi tantien dan vrij van zegel zouden zijn. Dit is volkomen juist, zegt de Arnli. Ct., er wordt geen zegelregt van geheven omdat het ook geen kwitantien zijn en de naam er onder is geplaatst door een ander dan de schuldeischerin dit geval een letterzetter. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. -N. de Heeren des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 10 leden afwezig de heeren de Breuk Klapwijk, Tensen, van Reeuwyk en van Riessen (met ken- nisgeving). De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed- gekeurd. I. Aan de vergadering wordt mededeeling gedaan van in- gekomen stukken lo. van de goedkeuring van een Raadsbe- sluit tot betaling uit den post van Onvoorziene Uitgaven en 2o. dat de goedkeuring der Begrooting, dienst 1883, is verdaagd. II. Een aanvraag om deelneming in het kapitaal benoodigd voor de oprichtiug eener maatschappij voor den aanleg van den spoorweg HaarlemUtrecht, wordt gesteld in handen der Financieele Commissie. III. Een concept-besluit tot het verkoopen op stam van eenige boomenwordt goedgekeurd. IV. Het adres van ingezetenen om verbetering van den dorpsweg in Sectie JJwordt aangehouden tot de volgende vergadering. V. Wordt medegedeeld, dat tot het geven van berigt is ingekomen een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten in zake het verhoogde schoolgeld; welk adres, met bijlagen, wordt voorgelezen. De heer Biesheuvel wil deze zaak stellen in handen van eene Commissie tot onderzoek. De Voorzitter vindt zulks wel goedmaar er moet ant- woord op gegeven worden, en dat gaat zoo staande de ver gadering niet. Wordt besloten te benoemen eene Commissie van 3 leden. Daartoe worden aangewezen de heeren: 'tHooffc, Biesheuvel en Verkuyl. De heer Bultman vraagt de commissie om het rapport acht dagen voor de volgende Raadsvergadering ter secretarie ter lczing te leggenomdat geen enkel lid der tegenpartij in de commissie gekozen isen die er toch ook kennis van zullen willen nemen. De Voorzitter zegtals het rapport bij Burgemeester en Wethouders zal zijn ingekomen, zal aan de raadsleden bericht worden gezonden dat het ter visie ligt. VI. Een verzoek om vermeerdering van hulppersoneel voor School Nr. 7wordt aangehouden. VII. Komt in beh an deling het verzoek van het hoofd der School Nr. 6om vermeerdering van hulp op zijne school. De Voorzitter zegt, dat hij het niet noodig heeft geacht om dat verzoek te stellen in handen der Plaatselijke Scbool- commissie, als zijnde dergelijk verzoek meermalen behandeld. De heer t Ilooft wil 't wel in handen der Schoolcommissie stellen. De heer Verkuyl zegtdat het personeel volgens de wet nog voldoende en de heer Boekel tegenwoordig gezond is ook hij is niet voor het stellen er van in handen der School commissie. De heer 't Hooft is er wel voor. De Voorzitter wil het adres dan stellen in handen der Schoolcommissiehetwelk wordt goedgekeurd. VIII. Op verzoek wordt aan den onderwijzer A. E. Schip- horst eervol ontslag verleend tegen 1 Mei 1883. En wordt besloten sollicitauten op te roepen voor onderwyzeres, met akte voor handwerken. IX. Wordt medegedeeld een adres van J. H. Mastenbroek e. a.om plaatsing van een brandspuit bij Halfweg. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om met het behandelen dezer zaak te wachten tot Julij, wordt Goed gekeurd. Waarna de vergadering is gesloten. In het Friesche rundvee-stamboek zijn in het afgeloopen jaar ingeschreven 67 stieren en 210 koeijen zoodat van hare oprigting af 176 stieren en 774 koeijen in de registers der Vereeniging zijn opgenomen. Ten gevolge van de steeds toenemende aanvraag om plaats ruimte in de Nederlandsche afdeeling der internationale ten- toonstelling te Amsterdam, zullen aan de reeds bestaande vergrootingen dier afdeeling nog twee vleogels worden toe- gevoegd, tot een gezamenlijke oppervlakte van circa 1000 M2. Naar aanleiding der onlangs geopperde vraag of te Amster dam reeds maatregelen worden genomen om gedurende de tentoonstelling aan werklieden behoorlijk logies te verschaffen, wordt medegedeelddat men van particuliere zijde reeds in dien geest werkzaam is. De kosten zouden voor den persoon 3.75 daags bedragen. Een eeuw geleden waren de inwoners van Hawai nog wilden en menscheneters. Thans zijn er meer dan 300 telephoon- draden in de stad Honolulu en snijden sommige planters het suikerriet bij electrisch licht. De toestand van het vee in de omstreken van Arnhem is over het algemeen zeer gezond. Zoowel vet als dragtig vee is echter zeer duur; eerste kwaliteit geldt tot 85 c. per kilo. Magere, die tot 600 halve kilo's kunnen geweid worden, gelden ongeveer 170 per stuk, dat is 54 cents per kilo. Nuchtere kalveren zijn mede hoog in prijszij worden van 10 tot f 18 van de hand gezet. De toestand der schapen die in den vorigen zomer veel van de nattigheid te lijden hebben gehad, mag als voldoende worden beschouwd. De magere, d. w. z. zij die zoogenaamd ongansch zijn, worden door de kleine slagters tegen vrij goede prijzen opgekocht. Varkens zijn zeer gezond; eerste kwaliteit geldt tot 56 cents per kilo, mindere soorten tot 50 cents. Zij zijn alzoo matig in prijs tegen die in Duitschland van waar zy geslacht tegen 70 per 100 kilo herwaarts worden gezonden. Paarden- handel is er op dit oogenblik weinig, doch prijshoudend. De handel in Ijarige veulens, thans afgeloopen, was voor eenigen tijd geleden zeer levendig met Saksen. De jagt is vrij voor- deelig geweest. Het grof wild was meerendeels hoog in prijs, werd door het water naar de hoogere streken opgejaagd en heeft aldaar nog al schade bij de landbouwers aangerigt. Herten zijn in grooten getale voorhanden. De heer Adriaan Dekkers, oud-leerling der Tuinbouwschool Linnaeus te Watergraafsmeerdie hij indertijd na loffelijk afgelegd eind-examen verliet, is dezer dagen benoemd tot bloemist van den Planten- en Vogeltuin bij Arnhem. Na het verlaten der eerstgenoemdo inrigting was hij meer dan twee jaren werkzaam in de kweekerijen der firma Groenewegeu C°. Van daar vertrok hij naar het buitenland, waar hij ge- ruimen tijd vertoefde, met het doel om zijne ondervinding en practische kennis verder uit te breiden. De Directie van genoemden tuin heeft daarin gewis een zeer goede keuze gedaan, en het verheugt ons dat die be- trekking aan geen buitenlander is opgedragen. Onder bet opschrift: Infeotieziekten door melk over- gebragt", Rest men in de Geneeskundige Courant Volgens Bonchardat wordt het gevaar, dat ons daardoor dreigt, nog op lange na niet genoeg begrepen. Uit Engeland hebben wij reeds een aantal mededeelingendie op het ge- wicht der zaak wyzen. Hoewel het nog niet met zekerheid is uitgemaakt, dat longtering veroorzaakt wordt door het gebruik van melk van aan tuberculose lijdende dierenzoo raadt B. toch ten sterkste aan, zulke melk nimmer ongekookt te gebruiken. Melk, afkomstig van koeiendie aau ooglid- ontsteking lijden, veroorzaakt, zoowel bij volwassenen als bij kinderenmondziekten. Lijden de koeien aan besmettelijke huidziektedan brengt het gebruik der melk daarvan ver schillende ziekteverschijnselen te voorschijn. En zeker is het dat bij het varken zich de ziekte der koe openbaart, waarvan het de melk gedronken heeft. In Engeland is men bepaald van meening dat door de melk, door overbrenging van microbien, de contagieuse ziekten een aantal ziektenbij den mensch ontstaan b. v. phthisis, typhus roodvonk, enz.; de typhus epidemie te Isling tot in 1870, eenigen tijd later te Paddington, wordt dan ook aan het ge bruik van geinfecteerde melk toegeschreven. Bij een in 1873 te Londen uitgebroken epidemie heeft men na lang zoeken kunnen aantoonendat de oorzaak daarin gelegen was, dat men het melkgereedschap op een nabij ge-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1