u - :"dTaa.u Ontploffing der Buskruitfabriek te Muiden. legen pachthoeve reinigde met onzuiver putwater. In de nabijheid van de put bevond zich het secreet, waarin men gedurende ettclijke dagen de faecalien geworpen had van een typhus-lijder. Daardoor geraakte het contagium in de melk en veroorzaakte, in dat gedeelte der stad waar de melk ver- kocht werd, de epidemie. Na dien tijd zijn meer dergelijke gevallen voorgekomen. Zoo deelde dr. Start op het internationaal medisch congres in dit jaar, 71 gevallen van dezen aard mede, waaronder 50 van typhus, 14 roodvonk en 7 diphtheritis. Het is zeker dat het in hooge mate de aandacht verdient in hoeverre de melkdoor specifieke microbien infectieziekten overbrengt, te meer daar melk voor vele microbien een uit- muotende cultuur-vloeistof is. Het komt B. opmerkelijk voor, dat in Frankrijk, waar de melk bij de voeding een veel grootere rol speelt dan in Engelandtot nog toe geen enkel geval vau dusdanige infectie-overbrenging is bekend geworden. Hij raadt echter ten sterkste aanalleen melk van gezonde koien te gebrniken en bij den minsten twijfel ze vooraf te koken. De nadere bijzonderheden omtrent de kruitramp bij Muiden zijn schaarsch. De oorzaak blijft onopgehelderd. Men moet zich tot gissingen blijven bepalen. Niet onwaarschynlyk klinkt echter eene verklaring, die door de werklieden der fabriek gegeven wordt. Zij meenden dat het onheil kon zijn ontstaan door het ontvonken van een stuk vuursteenhoe klein dan ook, dat bij ongeluk in het kruit gebleven en bij het malen uit elkander gespat was. Hoe naauwkeurig men steeds te werk ging om vuursteen uit het kruit te houdendaar men met het" groote gevaar daarvan bekend wasis het niet onwaar- sehijnlijk dat dit nu toch voorgekomen en de ramp aldus veroorzaakt is. Er is ongeveer 8000 kilo ontploft. In den eigenlijken kruittoren, die op omstreeks 600 meter afstand list, moet 300,000 kilo geborgen zijn. Als men de verwoes- ting gadeslaat, die de in vergelijking daarmede betrekkelyk kleine hoeveelheid te weeg bragt, rilt men bij de gedachte wat het wel geweest zou zijn, als ook die massa ware ontplott. Gedood zijn: 1. Gerrit Jongkindt, nalatende eene vrouw; 2 Jacob Vis, gehuwd en vader van twee kinderen, waarvan het jongste vijf dagen oud; 3. de vrouw van bovengenoemde, die ten gevolge van den schrik in het kraambed overlccd; 4. Jacob Vis, gelijknamige neef van den sub 2 genoemde, ongehuwd; 5. Dirk Klok nalatende eene vrouw 6. J Karse- rneijerbaas van de fabriek, nalatende vrouw en volwassen zoon; 7. J. van Wilsemgehuwd, zonder kinderen8. 8>. van der Weijden nalatende vrouw en zeven kinderen; 9. G. ila- venswaaynalatende vrouw en drie kinderen; 10. D Dolie- man, nalatende vrouw met vijf kinderen: 11. G. Kreunen nalatende vrouw met vier kinderen. Zeven misvormde lijken lagen in een kuipers-werkplaatsandere ten huize der famihe. "pjet setal der gewonden is grooter dan aanvankelijk werd gedaeht en bedraagt negen, t. w.1. D. Sehijf, gehuwd, drie kinderen; 2. Miua Bakkerdienstbode by baas karse- meijer; 3. vrouw Karsemeijer; 4. Huijsteede, gehuwd, zeven kinderen; 5. W. van Waalengehuwd, zes kinderen; 7. DieK- meijer, gehuwd, vijf kinderen; 8. Kreunen (broeder van den overledene), gehuwd, drie kinderen; 9. Lubbers, gehuwd, twee kinderen. De meeste gekwetsten worden in hunne wo- ningen verpleegd3 zijn naar het gasthms te Amsterdam vervoerd. Dat er vele nieuwsgierigen zouden zijn, die van den /j0D^aS gebruik zouden maken om naar de uitwerkselen der ontplofhng in en bij Muiden te gaan zienliet zich verwachten. Dat linn aetal en na de openbaarmaking van het berigt dat de ter- reinen vau de fabriek de Krijgsman" voor het publiek ontoe- saukelijk zouden zijn, hn bij den dikken mist dm Zondag morgen en daarna bij tusschenpoozen den ganschen dag heerschte, nog zoo groot zou wezenkon memand vermoe- den. Ook aan het centraal-station had men zulk een toevlotd van passagiers naar Weesp niet verwacht. Men vocht letterlijk om in de wagens te komen, en ter voorkoming van ongelukken liet de chef het gaslicht onder de bekapping ontsteken. Niet minder dan 0000 retourbil- jetten werden in den loop van den voormiddag te Amsterdam naar Weesp afgegeven en van den kant van Rotterdam en tusschenliggende plaatsen kwam er nog ruim een 2000tal reizigers bij. Er hebben dan ook van en naar het centraal- station 187 personentreinen geloopen, en hoewel de mist ze s het spoorwegpersoneel bezorgdheid inboezemde, was er in den geregelden gang geen oponthoud en viel er gelukkig geen ongeval te betreuren. Het laat zich denken dat bij zulk een toevloed van men- scheu die, behalve door den Gooischen stoomtram die er circa lOOo'heenbragt, nog van elders werd versterkt, er te Muiden letterlijk geen doorkoraen aan was. Een lichtpunt viel er bij al het ergerlijke van dit schouwspel on te merken, dat er in de op straat geplaatste bussen nog al ruim geofferd werd, en dat er al.hans Zondag geen per- soonlijke ongelukken schijnen voorgevallen te zijnhoewel in het terugkeeren menigeendie per eerste en tweede klasse naar Weesp was gestoomdnog blij moest zijn dat hij per goederen- wagen terugkwam. Vokens eene particuliere correspondentie uit Atjeh wordt gemeld" dat een versterking is aangevraagd van 1000 man, dat is van 2 bataillons. Per Insulinde" waren voor het Atjeh-leger aangebragt een aantal versnaperingen, o. a. 30,000 sigaren, 1800 pond tabak, eene enorme hoeveelheid pijpen zeep enz. Dat alles geschenken van edele menscheuvnenaen was hoogst welkom. Men verwacht, dat er weldra hard gevochten moet wor den, want Moeroe is geducht verslerkt en om het te nemen zullen er spaanders vallen. Bij vergissing" is op Atjeh een Europeesch sergeant, na een'marsch van vijftien uur gedaan te hebbenin zyn leger- plaats terugkomendedoor een schildwacht doodgeschoten. De keizer van Duitschland en zijn Huis zijn door een zwaren slag getroffen. Prins Karel, broeder des keizers, in 1801 geboren en dus vier jaren jonger dan de grijze monarch vader van prins Friedrich Karl, en grootvader van prinses Hendrik, is overleden. Hij was sedert eenigen tijd ziek en Zaterdagavond verergerde de toestand zoozeerdat het ergste werd gevreesd. Zondagmorgen scheen eenige verbetering in- tetreden, maar Zondagmiddag tien minuten voor twee uur over- leed de prins in 'tbijzijn van den keizer en de keizerin. De groote feestelijkhedenbij gelegenheid der zilveren bruiloft van den kroonprins, zullen nu niet plaats hebben en de vorstelijke personen, die ter bijwoning er van naar Berlijn zouden komenzijn afgetelegrafeerd. Het paleisde verblijfplaats van prinses Henderik is ge- sloten wegens het overlijden van haren grootvader. De bur- gerlijkemilitaire en diplomatieke antoriteiten in de hofstad melden zich ter inschrijving in het condoleanceboek aan. De schade door de jongste overstroomingen in de Rijn- streek aangericht, wordt geschat op 48,000,000. In den Duitschen Rijksdag doet men eene pogiog om het roerend kapitaalvooral beurs-transactiente belasten maar die toeleg vindt ernstige bestrijding. Velen willen het kapitaal in niets belemmerd zien en daar- onder vindt men enkele leiders van het ultramontaansche centrum. Andere riepengeld moet er wezeuen daartegen geen beter middel dan eene verzwaarde beursbelasting. Von Bismarck schaart zich onder hen die het kapitaal niet willen verschoonen en zoo loopt het gevaar. Belasting dat dood oude spook waart overal rond en loert op ieder die wat heeftwerkt om wat te krijgen of wat erft. Zoo sloop het dezer dagen in den Oostenrijkschen Ryksraad met vier belasting-ontwerpen te gelijk binnen. Het eerste vraagt geld van alle inkomsten van Staats-obli- gatien enz., enz., enz. Het tweede is eene personeele inkomsten-belasting op elk netto inkomen boven de 600 gulden. Het derde is getiteld bedrijfs-belasting. Het laatste wil, bij het doen van rekeuing en verantwoor- ding van verpligte ondernemingeneene bijzondere belasting heffen van 10 pet. Voor de goede, gehoorzame en daarom ook beminde on- derdanen is "er veel duisters in die ontwerpen, maar de Re- geering verklaart, dat zij die geheel goed begrijpt zooals blijken zal. In de engelsche pers heerscht slechts een gevoelen over den verbanningsmaatregel door den oud prefect in 1'iank- rijkden heer Floquet, voorgesteld. De bladen van alle kleur van Times tot Daily Newszijn van oordeel, dat het decreet de republiek meer nadeel dan voordeel zou doen. Er zijn er die zelfs de gevangenzetting van prins Napoleon afkeuren. Daardoor zegt de Standard heeft men het kluchtig manifest tot een stuk van" politiek gewicht verheven. Dins- dauuvond nog was de prins te nauwernood meer dan een nul in de oogen van de meeste Franscheu, 24 uren later^be- schouwde men hem als „een oorlogvoerende mogendheid." Het bestuur der verceniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Schevemngsche visschers, ontving van H. K. H. de Groothertogin van Saksen-Weimar een gift van /5000. Ook heeft H. K. H. dezer dagen aan de Prins Hendrik Stichting te Esmond aan Zee de kapitale som van 15,000 geschonken, als bewiis van hare ingenomenheid met die Stichting en zoo mogen we aannemen zeker ook als hulde aan de nagedachtems van onzen Prins Hendrik, haren broeder. Naar men aan „Het Vaderland" mededeelt, zal de Tweede Kamer den 12 February weder bijeenkomen. Dit het IJ aan de Nieuwebrug te Amsterdam is het lijk opge- haald van een man. Van het hoofd toti dekmeen wmdit lykge- wikkeld in een zak. De politie aan de Ondebrug heeft dadelyk een onderzoek begonnen. Sedert den hoogen waterstand ziet men nu en dan op stilstaande witernlekken in den Rijn goudvisschen. Dit moet aldns verklaard worden dat de hooge vloed uit de bassins, bronnen en beken deze visschen in den stroom hebben gespocld Te Deutz, waar men dezer dagen het water uit he hoofdstraten putte, kwam er een goudvisch uit de pomp, waarop het diertje gevangen en weer in een vischglas gedaan werd. »Mijn lieve beste mannetje, je komt vandaag toch weUe^eJe laat thuis- 'tis al half vier, myn kereltje! ,/Ja, maar wat wil je' dan, mijn schatje, als ik thuis gebleven was, zou het evengoed nu ook half vier zijn Te Beverwijk kreeg een meisje van den jaar, dochtertje van den landbouwer L„ dezer dagen een stukje koolraap in de keel. Ge- neeskundige hulp baatte niet, de kleine overleed den volgenden dap. Welk een verbazende kracht het ijs heeft en hoe het aUes kan me&deuren isdezer dagen te Tessel gebleken. In de nabijheid der haven zat een groot wrak op meer dan 14 voet water aan den "rond Dat voor de vaart zoo hoogst gevaarlyk wrak is door het ijs opgeruimd en naar de Noordzec gebragt. De Leeuw. Crt. vermeldt het treurige feit, dat een vrouw van een spoorwegarbeider te Workum van honger is gestorven. Verleden week vervoegde zich op het station Westerdok te Am sterdam een goed gekleede juffrouw, en vroeg gebruik te mogen m de'aoolUiciee; uitgehaald, aan een kussensloop bleken bevestigd te de politie er ui g pasgeboren kind van het vrouwelyk o Overal is bedrog in!" zei.de Westfaalsche koopinan„Men maakt zelfs de panharmgen en eieren ook al kleiner Wie is die heer daar, die zoo sluipend en verlegen binnen- komt"O, dat is er een van het meteorologisc lirea^ schaamt zieh omdat de berichten tegenwoordig met meer uRkomen. On 1 Mei a s zullen alle treinen der Maatschappij tot Exploitable van^ Staatsspoorwegen van het Westinghonse.emboe^l SfenTnige" met ft lo^tel gereed gemaakt, waarmede dezer dagen een proef zal worden genomen. Aoht Minim uit Windau, die aangenomen hadden de lading te ligten van de Nederlandsche kof «Voorwaarts", welke ten zuiden van die plaats strandde, zijn, naar men uit Riga berigt, Zondag in het door den storm opgestuwde ijs verongelukt. Te 's Gravenhage heeft een ontploffing plaats gehad. Door den krachtigen luchtdruk sloeg voor een zinkwerkers-werkplaats in de Kranestraat een bierperspomp uit elkander, terwijl de baas en twee knechts daaraan eenige kerstellingen verrigtten. Een loodgieters- kneeht werd vreeselijk verminkt en stierf onmiddellijkde baas brak het sleutelbeen en de andere knecht werd ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde op straat voor den winkel. Boer: «Ach, GodHeer Majoor, dezen nacht is bij mij gesto- len." Majoor: .Alles?" Boer: «Neen, alles niet." Majoor: //Dan heeft mijn bataillon het niet gedaan. Aldus:... marrrsch 1" Te Moskou heerscht zulk een strenge koude, dat dagelijks op straat lijken gevonden worden van personen die van koude zijn omgekomen. Vrouw. Maar, man waar heb je die jas gekochtM an. Daar ik altijd mijn jassen van heb, bij Schouten. V r o u w.'t Is je eigen, oude overjas Die heb ik v6dr acht dagen daar verkocht. Man. Daarom zei Schouten zeker dan ook tegen me, dat zy mij paste, alsof ze voor me gemaakt was. Te Veneres (Zwitserland) is een dienstmaagd gestorven, die 80 jaren bij dezelfde familie diende. Zij zag 5 geslachten opgroeien. In een stoommolen te Annonay naderde de meesterknecht de machine te dicht en werd door een vliegrad gegrepen, waarmede hij 25 minuten lang 475 malen rondgewenteld werd. Toen einde- lijk de machine tot stilstand was gebracht, vond men slechts een vermorseld lijk. Volgens een Parijsch blad is het in de hooge kringen tegenwoor dig smaak zonder haudschoenen op bals. of soirdes te verschijnen, omdat zelfs tegenwoordig de boeren glace handschoenen dragen. M e ij e r (tot een dienstmeisje, dat zich aanbiedt) „Je zoekt hier een dienst, niet waar maar je hebt binnen zes weken reeds drie diensten gehad Dienstmeisje: wJa, mijnheer mij trof het ongeluk dat telkens, kort na mijn in dienst treding, de vrouw des huizes stierf.Meijer: (tot zijne vrouw) //Adele, deze moeten we nemen." De nadere berigten aangaande den brand in het paarden- spel te Berditschew (gouvernement Kieuw) doen de haren te berge rijzen. In den circus-Costaridie zooals meest met dergelijke ge- bouwen het geval is, uit hout was opgetrokken, werd den 13den een voorstelling gegeven ten voordeele van de paardrijd- ster Loisset. De lent was stampvol en bevatte ongeveer 600 menschen waaronder wel 400 Joden waren, die te Berditschew in groot getal wonen. Het vijfde nommer was vertoond, eenige clowns maakten wat grappentoen er een in't renperk sprong met den kreetOgien (brand Eerst geloofde het jiubliek dat dit een grap was, iets dat bij de aardigheden behoorde, en het lachte. Een oogenblik daarna vlogen drie stalmeesters binnen en riepen: Gorze! Gorze(het brandt! het braudt!) Gillen en kreten vulden nu de ruimte. De menschen sprongen van de galerijen en sommigen ble- ven met den kaftan aan de spijkers hangenzoodat zij in de lucht bleven zwevenvaders en moeders grepen de kinderen en wierpen ze in vertwijfeling over de borstweringen in de met zand bestrooide rijbaan waar een dik tapijt was gespreid voor de vertooningen der clowns. Weldra sprongen ook de oudere lieden uit het parterre en het amphiteater in de rijbaan, zoodat daar een kluwen van menschen ontstond. De kinderen werden meest plat gedrukt en verstikten eer de vlammen het gebouw zelf aantastten. Een tiental paardenschuw gewor den van de vlammen en het leven renden onder den hoop, over de menschenwild in 't rond. Binnen twintig minuten stond de tent in voile vlarn. Redding was onmogelijk voor wie er zich binnen bevondenzij verbrandden of verstikten. En dat was meer dan de helft van het aantal toeschouwers. Bij den uitgang werd, volgens berigt van ooggetuigen, om leven en dood gevochten. De sterksten redden zich, de zwak- keren werden teruggeworpen in de vlam. Bij al het ongeluk kwam nog, dat de brandspuit van Berditschew in het ijs zakte en eerst door 40 man er uitgehaald kon worden. Ook was er door de vorst gebrek aan water en moesten diepe gaten in de Berdiwiza worden gehakt om dit te krijgen. Volgens raming zijn er verbrand 60 kinderen, 120 vrouwen en 90 mannen. Onder de laatsten verscheidene vreemdelingenwant er was iuist huiden- en ledermarkt. Ook de bevelhebber van het politiecorps is omgekomen. De lieden liepen als waanzinmgen door de stratenrukten zich de haren uit en verscheurden de kleederen Wat oorzaak was van de ramp is reeds gebleken. In den houten stal had een oppasser cigaretten gerookt en het stroo, waarop hij lag, was in brand gevlogen. Hy en een kameraad wilden het vuur uitdoven; de een stampte met de voeten op het stroo, de ander ging een emmer water halen. Bii het openen van de deur ontstond zulk een sterke trekkmg, da de vlam nog meer aanwakkerde. De beide brandstichters zyn ook omgekomen. De directeur van het paardenspel en het gezelschap zijn geheel geruineerd. Twee clowns, Allowis en Merton, zijn verbrand. Van 31 paarden konden er maar 4 crered worden. De ontzettende ramp had nog een treurig naspel. Een burger van Berditschew, Mozes Beresowarver- loor zijn vrouw en drie kinderenhij beweerde dat de oudste van het gild der kooplieden, Karaslowde vrouw aan w.e de kinderen zich hadden vastgeklemdin de vlammen had teruggestooten om zelf 't leven te redden hij stak hem midden op straat daarom overhoop en wilde zichzelf daarna de keel afsnijden. Vier vrouwen, die haar man verloren zyn krank- zinnig geworden Het Eandelsblad deelt eene aardighe.d mede omtrent den schouwburg te Amsterdam, waar men in 1861 boven het tooneel de woorden van hulde had laten staanonzen Komng een paar dagen te voren gebragt. In plaats van de inscriptie weo- te nemen, prijkte die nog, geheel ongepast later by voorstelling van Lodewijk XI. Er bestaat echter ook een pendant hiervan. In een der straten woonde lange jaren o-eleden een poelierde man was hofleveranciereen stoffig wapenbord gaf er het bewijs van. Na den dood van de oude luffrouw werd het huis verkocht en kwam er een vry ordinair wiinhuis" in, waar men voor de toonbank een borreltJe dr°»L Niettemin bleef boven de deur geruxmen tijd het bord pryken met de woorden Hofleverancier" (lnstorisch).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2