IngBZonflBiL Advertentien. BRAND OP DEN NIEIWENDIJK In ?ri]ilp Openbare Veiling larktberigten. Loting Nationale Militie. 2e. BERENDMARUVG. AANBESTEDING liouw- en Weilanden - 15 HAARLEMMERMEER. 1. Het boiiwen van een PR0V00ST nabij den Lijnden. 2, Het leveren en planten van IEPENR00MEN op de Dorpswegen te Hoofddorp en te Mcuw-Vennep. te Amsterdam, op Hieuwjaarsdag De CHAT WOOD'S BRANDKAST, N°. 1, LANOKE GLINDEKMAN, GEBOREN: op Dinsdag, 13 Februarij 1883, des morgens ten 10 uur, Spuistraat 6 en 8Amsterdam. te houden op Donderdag 15 Februari 1883, Ongeveer 20 HECTAREN uitmuntende WAT HEEFT EEN VOLWASSEN MAN, DIE NIET TE ZWAREN AEBEID VEEEIGT, WEL NOODIG OM ZICH NAAB BEHOOREN TE VOEDBN Deze vraag heeft de mannen van de wetenschap sedert lang bezig gehoudenen bet resultaat van bet onderzoek komt in korte woorden hierop neder: hij behoeft tot het onderhoudeu zijner krachten dagelijks 100 gram verteerbaar eiwit, 50 gr. vet en 500 gr. koolhydraat. Om de genoemde hoeveelheid verteerbaar eiwit te erlangen tot onderhoud des ligchaams, beboort men spy's te nuttigen. Daartoe kan men zich bedienen van verschillende soorten van voedsel, en even bekend als juist is de spreuk: de mensch kan bij brood alleen niet leven j hoe meer afwisseling in het voedseldes te voedzamer zijn ze ook. Om die 100 gram verteerbaar eiwit te verkrijgen kan men bezigen 460 gr. rundvleeschof 16 eijeren, of 2,6 liter melk of 1.7 kilogram erwten, of wel 7 kilogram aardappelen; men kan die 100 gr. eiwit ook vinden bij gele wortelenmits men daarvan een hoeveelheid van 27 kilogram per dag nuttige Maar ook andere voedingsmiddelen kan men gebruiken om hetzelfde resultaat te verkrijgen. Door een zeer bekwaam scheikundige te Berlijn, die zich met grooten ijver op deze belangrijke kwestieover goedkoope en gezonde volksvoeding heeft toegelegd, is daarvan een lijst openbaar gemaakt, met opgaaf van den prijs, een mark als grondslag nemende, de daarvoor te verkrijgen hoeveelheid en de kwantiteit ver teerbaar eiwit, die het ligchaam er uil kan erlangen, nadat het in de maag tot voedingsmiddel is bereid. Volgens die lijst koopt men voor een mark een hoeveelheid vleeschdie 132 gr. verteerbaar eiwit oplevert; haringen 260 gr., stok- visch 490 gr., melk 228 gr., roggebrood 192 gr., rijst 64 gr. cnz. Veel afwisseling in de spys is een behoefte, zegt hij; men hoede zich zorgvuldig voor het gebruik van heete spijzen, vermale ze goed dit is een hoofdvereischteen ete vooral niet te snel. Ten slotte wjjst hij op de verbeteringwelke in de brood- bereiding behoort te worden ingevoerd. Hij wees daarbij op de nieuwe broodbereidingin Beijeren thans gevolgd in de militaire bakkerijen. Een nieuw middel om het deeg, voor brood bestemdte doen gistenwordt thans getrokken uit raout, waardoor men voedzamer en ligter verteerbaar brood erlangt, dat ver te verkiezen is boven hetgeen men thans algemeen gebruikt. De volgende circulaire is dezer dagen verspreid. Moge de mededeeling ook in ons blad het goede doel bevorderlijk zyn Abbenes, Januari 1883. Bij dezen hebben wij de eer onder uwe aandacht te bren- gen eene zaak, die ons zoo zeer ter harte gaaten bij nadere kennismaking zeker ook uwe belangstelling zal wekken. Ver- gun ons u hiervan mededeeling te doen. Sedert de droogmaking van het Haarlemmermeer en het toenemen der bevolking ook te Abbeneswas er spoedig in deze streek behoefte aan onderwijs, waaraan ten deele voldaan werd door het stichten van eene openbare school voor gewoon lager onderwijs. Doch, als in elke landbouwende gemeente en bier niet het minst, is de behoefte blyven bestaan aan de noodige leiding en onderwijzing van die kinderenwelke nog niet gerechtigd zijn de school te bezoeken. En toch bij een blik op deze plaats en deze bevolking vervalt elke bedenking oratrent de noodzakelijkheid er van en doet het verlangen levendig worden hierin verbetering aan te brengen. Meest alle ouders, slechts zeer weinigen nitgezonderdbehooren tot den arbeidenden stand en hebben van een schraal inkomen niet zelden een groot huisgezin te onderhouden. Yelen van hen, vaak zelf niet behoorlijk opgevoed en onderwezen, be- kommeren zich in dit opzicht weinig om hunne kinderenen gebruiken de oudsten al spoedig tot den veldarbeid of tot andere diensten. De kleinsten blijven alsdan onverzorgd of althans zeer slecht verzorgd te huis of brengen den tijd door op plaatsen naar eigen verkiezing, alleen of te zamen met anderen, aan zich zelven overgelaten, zonder eenige verstan- dige of godsdienstige leiding. Enis het niet waardat de eerste indrukken bij het kind het levendigst en sterkst zijn Moet deze toestand daarom geene bekommering wekken voor de toekomst? Of mag men by het aanschouwen onverschillig blijven Eene welingerichte Klkinkindebbewaarschool zou aan dezen treurigen toestand een einde kunnen maken Een ChristelijkeNiet, zoo als vele meesters dat drijven, wel gelijk de eenige Meester dat gewenscht en bevolen heeft. Tevens wenscht men er eene inrichting aan te verbinden van eene Naai- en Bheischool. Intusschen is de gemeente te Abbenes in hooge mate hulp- behoevendzoodat de geringe offers, welke voor deze goede zaak hier gebracht kunnen wordendes te hoopvoller het oog doet slaan op de hulp van elders, waartoe ook de landheeren, welke hunne bezittingen in dezen polder hebben, znllen wor den uitgenoodigd. Doch om eene som van pi. m. 4000.bijeeu te zamelen, waarop de plaatsingde inrichting en de instandhouding van zulk een gebouw berekeud worden, is krachtiger hulp noodig. Daarom zijn wij overtuigddat vooral mannen vati naam en invloed onze zaak zouden kunnen bevorderenals zij de goedheid wilden hebben haar in hunnen kring zooyeel mogelijk voor te staanen zich alsdan wel te willen belasten met het ontvangen der liefdegaven. 't Is daaromdat wij dit verzoek met bescheidenheid tot u richtenwij bidden u, neem het welwillend ter harte I Kan het zijn, verblijd ons dan met uwe schriftelijke toestemming. In de advertentienweldra te plaatsenen in de circulates kunnen wij dan bekend makendat u nevens anderendie wij daartoe verzocht hebbende giften voor dit doel wel wilt ontvangen. De hooge noodzakelijkheid van zulk eene inrichting te Abbenes en een Christelijk verlangen doen ons dit verzoek met bescheidenheid bij u aandringenterwijl wij vastelijk geloovendat Gods onmisbaren zegen in ruime mate zal rusten op uwe welwillende medewerking. Met ware hoogachting en heilbeden hebben wij de eer ons te noemen Uwe dw. dienaren, P. Boekel. D. van Wieringen. G. van Tol. D. de Vlieger. PS. De weleerw. zeergeleerde heer Ds. A. van de Water, predikant te Sassenheim en consulent van Abbenes, gemeente Kage, heeft voile vrijheid geschonken als een, die ingenomen met het plan, volgaarne bereid is tot medewerking: a. tot het geven van inlichtingenb. tot het ontvangen van liefdegaven. WILLEM GERLACH, Zoon van W. D. MEIJER en A. MEIJER—VAN BEIJNUM. Velp24 Januari 1883. Tot diepe droefheid van Ons en haar eenig Zusjeoverleed heden ochtend, zeer onverwacht ons zoo innig geliefd jongste Bochtertje ANIVA, in den aanvalligen leeftijd van even 12 jaren. F. E. VAN PRAAG. Rijks- Ontvanger. E. M. VAN PRAAG— SLUIJTERMAN VAN LOO. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlem- mermeer maken bekenddat de LOTING der in het vorig jaar voor de LIGTING van dit jaaringeschrevenen voor de Nationale Militie en dus voor de Jongelingen geboren in het Jaar 1863, zal plaats hebben ten RAADHUIZE op D onder dag' den 8sten Februari 1883, des morgens ten 9!/2 ore. Haarlemmermeer, 25 Januari 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LANTZENDORFFER, Burgemeester. D. EGGINK, Secretaris. te HOOFDDORP in het RAADHUIS door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer van Het Bestek voor de Provoost is op franco aanvraag ver. krijgbaar ter Secretarie; terwijl het Bestek der Beplanting ter lezing ligt ten Raadhuize, zijnde nadere Inlichtingen te verkrijgen bij den Gemeente-Opzigter te Hoofddorp. ZEGT HET VOORT. Deze Jcrachtige middelen bevatten om zoo te zeggcn eene geheele doos huis-artsenij in zich, want er bestaat geene in- of uitwendige kwaal, die ten minste voor genezing vatbaar is, of het eene of andere is er een bepaald middel tegen. Uitslag, gezwellen, scheurbuik, schurft, kanker, asthma, rheumathiek, jieht en waterzucht verdwijnen geheel en al door de vereenigde werking dezer beide geneesmiddelen en in ge- vallen van slechte spijsvertering, misselijkhcid, hoofdpijn, gal, le- verkwalen, zwakheid en andere ongesteldheden, voortkomende uit de inwendige organen, veroorzaken de Pillen de meest verwonde- rende resultaten, die men denken kan. Indien het_ eene of andere preparaat alle onzuiverheden uit het bloed verdrijft, is de kwaal overwonnen. Deze verwonderlijke Pillen zullen dit in ongelooflijk korten tijd bewerken. 45 0 8 0 f 185 f 3 6.7s] lsiho', 2CK50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland; alsmede in HOLLOWAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. g'ewone kwaliteit (Tarief 3) in een der uitgebrande Per- ceelen aanwezig, was op 1 JanUillT j. 1. aan eeil lievig VUlir blootgesteld. De KAST kon evenwel op den volgenden dag met den Sleutel worden opengemaakt. BOEKEN en verdere PAPIEREN VAN WAARDE VOlul men in gelieel gaven toestand terug. Van den verderen Inboedel is niets gespaard gebleven. Genoemde Brandkast is elken werkdag' in ons Ma- gazijn te beziclitigen. 's middags 12 uur, in het Koffiehuis: „BE NEBERLANDEN", aan het Hoofddorp ten overstaan van den No tar is J. L, VAN DER MOER, zullen ten Verkoop worden aange- bodeu gelegen te Haarlemmermeer, AfdeeliDg BEINSDORP aan deD IJweg bij den Bennebroekerwegzijnde de Twee Voorste Helften van de Polderkavels Sectie K, Nrs. 28 en 29; zulks eerst in Twee Perceelen, ieder ongeveer 10 Hectareil grooten daarna in m a s s a. Op uitgezette Biljetten is een en ander meer bijzonder vermeld en om nog meerdere inlichtingen vervoege men zich aan het Kantoor van voornoemden Notaris, in het Hoofd. dorp, mede voornoemd. Amsterdam, 22 Januari. Vee. Ter markt heden aangevoerd: 521 Runderen, vette le kwal. 90 c., 2e kwal 84 c., 3e kwal. 75 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen /160 a 340; 69 nuchtere Kalveren/9 a 13 vette Varkens 48 a 56 c. per kgr. 24 Januari. Geanen. Tarwe zonder notering op levering/I lager, Maart 273. Rogge per 2100 kgr. als voren, Taganrog 170, 173; Petersb. 175, 177. Op levering voorjaar lager, najaar onveranderd Maart /171, 170; Mei /170, 169, 170; Oct. /175, 176. Zaden. Koolzaand zonder handel. Lijnzaad onveranderd Taganrog 260 per 2040 kgr. Olie. Raap-Olie per 100 kgr. traag, /40. Lijn-Olie per 100 kgr. iets flaauwer, 241. Koeken. Raapkoeken /96 a 100 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 81 a 121 Per 194 stuks. Vee. Aangevoerd: 157 vette Kalveren le kwal. 1, 2e kwal. 80 c- per kgr.; 90 nuchtere Kalveren/7 a 1374 vette Varkens 50 a 57 c- per kgr. Aardappelen. Priesche Engelsche /2,80 a 2,90 Zeeuwsche Spuische Jammen /5,60 a 6,25; Saksische Jammen /4,50 a 4,75 Pruisische Roode /3,50 a 3,80 Friesche Jammen 3,50 a 3,80 Groninger Roode /2,40. Alkmaar, 23 Januari. Vee. Aangevoerd: 80 vette Kalveren 40 a/110; 10 nuchtere dito /12 a 18; 95 Schapen /28 a 40; 183 vette Varkens 48 a 60 c. per kgr.; 10 magere dito /18 a 24 1 Bok 8 1 Koe 240 alien per stuk. Delft, 25 Januari. Botee. Aangevoerd 211/8 en 131/16 vaten, we- gende te zamen 5530 kgr. Prijs 74.— a 90.per vat en /1,85 a /2,25 per kgr. naar kwal. Dockum, 24 Januari. Vlas. De aanvoer was wederom gering en bestond uit p. m. 3000 bundels. Handel traag; prijzen echter gelijk aan de vorige weekdezelve varieerden van 2040 a 45 stuivers per bundel. Gouda 25 Januari. Kaas. le kwal. 30 a 32, 2e kwal. /26 a 29 per 50 kgr. naar kwal. en wigt. Aanvoer 14 partijen. Goeboter /1,70 a 1,80; Weiboter /1,40 a 1,50. Gronin^en23 Januari. Geanen. 71 kgr. Roode Tarwe/7,25 a/7,55 72 kgr. Petersb. Rogge /6,30 a 6,40; 70 kgr. Inlandsche dito 5,30 a 5,40 46 kgr. zwarte Boekweit 5,30 a 5,40 60 kgr. Win- tergerst /4,45 a 4,65 60 kgr. Zomergerst /4,30 a 4,4050 kgr. dikke Haver 3,60 a 3,80 48 kgr. Probsteier dito 3,35 a 3,45 46 kgr. zwarte dito /3 a 3,15 Paardenboonen 5,50 a 6,10. Olie. Raapolie 40 Lijnolie /24. Hoorn, 18 Januari. Kaas. Ter Waag gewogen 28 stapels, wegende 7142 kgr. Hoogste prijs: Kleine Gras /36,50 Commissie 33. 19 Januari. Vee. Aanvoer: 65 Schapen /30 a 38; 100 Lammeren /16 a 37 16 Varkens 48 a 56 c. per kgr. Leiden19 Januari. Vee. Aangevoerd: 2 Stieren 62 a 84; 46 Melkkoeijen /156 a 262 24 Kalf- dito /182 a 360 56 vare dito /140 a 256 58 vette dito /180 a 310 (76 a 88 c. per kgr.); 24 vette Kalveren /45 a 84 (80 c. a 1 per kgr.); 43 nuchtere dito 5,50 a 14 86 vette Schapen /21 a 34 (60 a 70 c. per kgr.); 34 weide dito /16 a 23 6 magere Varkens /13 a 26 48 Biggen 5,75 a 14. 20 Januari. Botee. Aan de Gemeente-Waag gewogen 133/8 en 110/16 vaten, te zamen 3760 stukken. le kwal. 76 a 82, 2e kwal. /68 a 74. Meppel, 22 Januari. Men besteedde in de laatste dagen bier en in de omstreken voor vette Koeijen /175 a 275, Kalfdekoeijen /150 a 250, Melkkoeijen /110 a 210, Pinken en Vaarzen 100 a 200. Veel handel en belangrijke uitvoer naar Duitschland. Slachtvee is naauwe- ijks meer te bekomen. Purmerende, 23 Januari. Vee. Aanvoer: 84 Runderen> boog in prijs 18 Paarden 49 vette Kalveren 90 c. a /1,10 per kgr., handel viug; 87 nuchtere dito 10 a 27, handel vlug; 85 vette Varkens 44 a 56 c. per kgr., handel rnatig 15 magere dito /12 a 20 en 163 Biggen /5 a 9, handel stug; 385 Schapen en Lammeren, handel vlug, hoog in prijs 20 Ganzcn 2,50 a 3,25 en 10 Zwanen 4,50 a 6.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3