Haarlefflmemeer-Poliler. 1883. Vrijdag, 2 Februarij. No. 5. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. "vmmrn Prijs van het Abonnement in het Jaar0, BURGERUJKE STAND. Aangegeven ran 24—30 Januari 1883. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 28 December 1882, Prijs der A.dvertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 13]/2 Cent. II AARLEMMERAIEER Pr^s van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. Agenda voor de VergaderiDg van Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeerpolder, te houden op Woensdag 7 Februari 1883, des morgens ten 10 urein bet lokaal van Staats, te Haarlem. Mededeelingen. a. Suppletoire Begrootingdienst 1883, wegens een voorstel van Dijkgraaf en Heemradentot buitengewone heffing van 1.— per hectare, tot dekking van het tekort aan steenkolen over 1882. 6. Vaststelling van het Kohierdienst 1883. c. Herziening der Verordening omtrent de waterberging. d. Benoeming van een Heem- raadwegens periodieke aftreding van Mr. J. P. Amersfoordt. e. Verzoek van Bouterse, tot vermindering van huur, wegens voor spoorweg ingenomen dijksgrond naby het Nieuwe Meer. In tegenstelling van de weinig gunstige uitkom9ten van den graanbouw 1882, vooral op de koude gronden van on- zen Polder, is het bemoedigend gunstigere van de weidery te kunnen aanhalen. Dezer dagen werd op de markt te Rotterdam aan Alphonse van Aken te Mechelen verkocht eene kalfkoe voor/ 390. welke, van ligteren grond buiten den Polder, op Onvermoeid I ooruithoek Bennebroeker- en Spieringweg, overgebragt door den schralen staat tot late kalfkoe in eene goed bewerkte weide werd gedaan, met de uitkomstdat dezelve in zeer gunstigeu staat, vermoedelijk nog 25.— boven den bedon- gen prijs had opgebragt, wanneer niet het elder ongunstie teekende. n Den 26 Januari, s nachts ten drie uur, is verbrand een huis van H. Boot, IJweg J 12, bewoond door twee gezin- nen J. Smal en J. Groot. Van de inboedels is niets gered kunnen worden doch bei- den waren verzekerd in eene buitenlandsche Maatschappij die van Smal voor 500 en die van Groot voor 800. Het huis was verzekerd te Oud-Karspel. De oorzaak van den brand is onbekend. De brandspuit van Hoofddorp was derwaarts gevoerd, GEBORENGuurtje, dochter van D. Beemsterboer en G. Oude- jans. Theodorus Hendrik, zoon vun C. Perdaau en J. M. Duwel. Petrus Everardus, zoon van P. E. van Zijl en M. Goossen. Willemina, dochter van H. Soet en C. van Huijen. Gerritje> dochter van K. van Tol en N. Burgersdijk. Arie, zoon van A. Crama en J. Kikkert. Elisabeth, dochter van T. Majoor en N. Out. Johanna, dochter van B. Vervloet en A. Scheffer. Anna Maria, dochter van C. van Haastrecht en J. M. Duinhoven. Maarten, zoon van H. Verzijde en S. Kamlage. Lena Adriana, dochter van J. Gortzak en T. van Iperen. Labina, dochter van A. Gootjes en A. Verkuyl. Anthonia, dochter van J. Schouten en H. van der Vosse. OVERLEDEN: Johannis, oud 2 maanden, zoon van A. Panis en C. Heij. Gijsberta Antonia, oud 2 jaar, dochter van T. Mesman en M. Bokkers. ONDERTROUWDA. J. Looije (wednr.) met C. de Graaf (wed.) N. Haspels met C. Koren. S. van Duyn (wednr.) met E.deJon". GEHUWD: geene. des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld). Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden, zijnde de heerenvan Yuuren, Suidgeest, van Reeuwijk, Verkuyl, Timmermans, Pruissen BultmanRan, t Hooft, Knaap, de Breuk en Biesheuvel; alsmede de Secretaris. Utterlyk Woensdag.) Afwezig, de heeren: Tensen (met kennisgeving), van Ries- sen en Klapwijk. De Secretaris leest de notulen van 30 November 1882 welke worden goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt het navolgende medegedeeld a. de Provinciale bladen van 1882, Nr. 78 tot 81. b. De uitslag der door Burgemeester en Wethouders gehou den aanbestedingen van onderhoudswerken aan de scholen en onderwijzerswoningenen aan de dorpswegenen dat die werken aan de laagste inschrijvers zijn gegund Aangenomen voor kennisgeving. II. Naar aanleiding van bet in de vorige Vergadering vastgestelde bestek voor het beplanten van dorpswegen, wordt door Burgemeester en Wethouders voorgesteld in 1883 te beplanten met de voorhanden zijnde boomen, den weg langs den notaris van der Moer, te Hoofddorp, en met te leveren boomen den weg langs den notaris Samson, te Nieuw-Vennep. De heer Knaap vraagt of de grond voor die wegen geschikt is om beplant te wordenwant daarop dient te worden gelet. De Voorzitter zegtdat al de reeds op de wegen geplante boomen goed zijn aangeslagenzoodat het bezwaar van den heer Knaap vervalt. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt daarop goedgekeurd. III. Komt in behandeling het navolgende ontwerp-besluit: De Raad der gemeente Haarlemmermeer, Heeft besloten uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der begrooting voor 1882 te voldoen de uitgaven hierna vermeld Kosten voor contract van opstalregt van den grond, te bezigen voor het bouwen van een provoost op den Ring'dijk by den Lijndenmitsgaders het eerste jaar opstalregt 9.07. Foelichting. Voor de van den Polder in opstal genomen grond moet jaarlijks worden betaald 1.70. Het eerste jaar alzoo1,70 Kosten van het contract,7.37 9.07 En zal dit besluit aan Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden toegezonden, met verzoek om tot het voldoen der daarin vermelde uitgaven uit den post van On voorziene Uitgaven, de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Haarlemmermeer enz. De Financiele Commissie rapporteert, dat zij geene beden- kingen heeft tegen deze voordragt. Ilet besluit wordt daarop zonder discussie of hoofdelijke stemming goedgekeurd. IV. De Burgemeester dealt mede, dat bij de gehouden aanbesteding van het onderhoudswerk aan de brandspuithui- zen, de begraafplaatsen en het Raadhuis, de beide eerste perceelen aan de laagste inschrijvers zijn geguudmaar dat het derde perceel, zijnde het Raadhuis, niet is gegund, 0 at de inschrijvingssom was boven de begrooting van kos ten; doch, aangezien het verschil slechts/47 is en de andere perceelen lager zijn aangenomen dan de bagrooting was, zoo stelt de Voorzitter voor het perceel van het Raadhuis mede te gunnen. De heeren Verkuyl en Bultman geven in bedenking om het werk uit de hand te doen maken. De heer Biesheuvel denkt dat de aannemer, meer dan de opzigter, er rekening mede zal gehouden hebben, dat hij soms voor kleinigheden kan worden geroepen, omdat hij digtbij is. Ilet voorstel van den Voorzitter, om het werk alsnog te gunnen, wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aange nomen. V. Wordt gelezen een verzoek van F. Zwart, hoofd der school Nr. 10, om vermeerdering van hulppersoneeldoor net benoemen van nog een onderwijzer. Tevens wordt gelezen het daarop ingewonnen advies van de Plaatselijke Scboolcommissie, waarbij die Commissie als haar gevoelen kenbaar maakt, dat, naardien op die school thans werkzaam zijn een hoofd- en twee hulponderwijzers het voor het oogenblik niet dyingend noodzakelijk is om aan het verzoek van den heer Zwart te voldoen. De Commissie stelt daarom voor afwijzend er op te be- schikken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt overeen- komstig het advies der Plaatselijke Schoolcommissie besloten. VI. Aan de Vergadering wordt medegedeeld een ingekomen verzoek van het hoofd der school Nr. 7, om vermeerdering van het hulppersoneel aan die school met een onderwijzer. Wordt besloten dat verzoek te stellen in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, om advies. VII. Wordt gelezen een schrijven van het hoofd der school Nr. 6 waarbij er op gewezen wordt dat het onderwijs aan die school onvoldoende iswegens het gemis aan de noodige hulpen verzocht wordt om daarin te voorzien. De Voorzitter deelt mededat dit stuk niet is geweest in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, omdat die Com missie reeds meermalen op dergelijk verzoek heeft gerapporteerd. De heer Verkuyl vraagt hoeveel kinderen er op die school gaan. De heer van Reeuwijk zegt: ruim 130, en licht verder deze zaak toe. De heer de Breuk zegt per9oonlijk op die school geweest te zijn om de zaak te onderzoeken. De school wordt trouw bezocht; er zijn gemiddeld 118 a 120 kinderen tegenwoordig. De heer t Hooft wenscht dit stuk gesteld te zien in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie. De heer de Breuk vraagt waarvoor dat zou dienen. De Schoolcommissie heeft reeds meermalen geadviseerd voor het geven van meer hulp op die schoolen spreker heeft die zaak 00k persoonlyk onderzocht. De heer t Hooft acht het toch goed om de Schoolcommissie te hooren. De heer de Breuk ziet daarin eene poging om de zaak te vertragen. De heer t Hooft herinnertdat deze zaak pas in de vorige Vergadering is behandeld. De heer Verkuyl wil de zaak nogmaals onderzoeken dan kan op dit verzoek beslist worden tegelijk met dat vau het hoofd der school nr. 7. De heer de Breuk zegt de leden van de Schoolcommissie vry te laten in hetgeen zij mogten willen doenmaar hij als voorzitter van die commissie, weigert om de zaak bij de Schoolcommissie te behandelenhij acht dat onnoodig en het spijt hem dat men aan het door hem gegeven advies geen geloof schenkt. De heer van Reeuwijk zegt dat vermeerdering van hulp te meer wenschelijk isomdat de heer Boekel niet sterk is. De heer t Hooft zegt: over de zaak is geen nieuw licht opgegaan er zijn geen nieuwe motieven aangevoerd in de vorige vergadering is de zaak beslist, en hij zou het bespot- telijk vinden indien nu weder op dat besluit werd terug ge- komen. Spreker is daarom er voor om de Schoolcommissie te hooren. De heer de Breuk vraagt den heer 't Hooft af, of hij al of niet vertrouwen stelt in zijn advies? Spreker heeft de zaak persoonlijk onderzocht en uitvoerig besproken hij acht het onnoodig de zaak op nieuw in handen van de Schoolcommis sie te stellen. De heer Bultmanofschoon in beginsel er tegen om op genomen besluiten telkens terug te komen, is er, met het oog op de niet sterke gezondheid van den heer Boekel, voor, om meer hulp te geven, en nu moge de heer 't Hooft het be- spottelijk vinden om op een genomen besluit terug te komen, de Raad zelf heeft getoond daar anders over te denken en daarvan in de vorige vergadering eclatante voorbeelden gegeven. De heer Knaap zegt, dat in de vorige vergadering afwij zend is bescbikt, omdat er gezegd is dat de heer Boekel minder kinderen op school had dan de heeren Zwart en Tim- mer. Spreker stemt toe, dat de heer Boekel altijd zwak is geweest. Het voorstel van den heer de Breuk, om voor School nr. 6 nog te benoemen een onderwijzer, wordt in stemming gebragt en verworpen met 8 tegen 4 stemmen. (Tegen stemden de heeren: Verkuyl, Pruissen, Ran, 't Hooft, Knaap, Biesheuvel, van Vuuren en Suidgeest. Voor, de heeren: Timmermans, Bultman, de Breuk en van Reeuwijk.) VIII. Aan de orde is het voorstel van den Districts-Scbool- opziener te Haarlem, dd. 26 November 1882 tot het oprig- ten van eenen cursus ter opleiding van hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressenen wel te Hoofddorp. Van dat voor stel wordt voorlezing gedaan zoomede van een adres van 9 ondeiwijzers en een ander adres van een onderwijzer, waarbij de Gemeenteraad wordt verzocht tot de oprigting van zoo- danigen cursus te besluiten en eindelijk wordt gelezen het advies van de Plaatselijke Schoolcommissie, inhoudende dat de Commissie de zaak nuttig acht en in het belang van het onderwijs en zy gaarne zou zien dat er een proef mede ge nomen werd. De Commissie maakt er attent op, dat de uitvoering moei- jelijk zal zijn wat den Woensdag-middag aangaatzoolang er op dien dag middag-school gehouden wordt; in geen geval wenscht de Commissie dat het getal schooluren er door worde verminderd. Aan de hierop gevolgde discussie nemen verscheidene le den deel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1