- 18 - Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Programma der Wedloopen. Internationale Landbouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam. m De heer Knaap zegt in hoofdzaak, dat het schrijven van den Schoolopziener wijd uitgebreid israaar bet zou een heele toestand voor de Gemeente worden de zaken gaan slecht en er heerscht groot geldgebrek het staat ook nog te bezien of alles, wat de Schoolopziener schrijft, zoo zijn zal. Spreker gelooft, dat er door de tegenwoordige groote geleerd- heid over zes jaren te veel onderwijzers zullen zijn en deze dan een handwerk zullen moeten beginnen. Hij wil er nog mede wachten want de Gemeente is nog jong en niet bloeijende. De Voorzitter zegt, dat de zaak aan de Gemeente slech s BOO kan kosten, waar tegenover staan indirecte voordeelen, daar men auders alligt de jaarwedden zal moeten verhoogen bij het bestaan van een cursus zullen de onderwijzers langer blijven zoodat de zaak strekt tot voordeel van het onderwijs. De heer Knaap zegt, dat men de kwaden langer houdt maar de goede onderwijzers gaan toch wegen de 30 pet. van het Rijk kost de Gemeenten geld genoeg door te doeue verbouwingen enz. De heer Verkuyl keurt de zaak niet afmaar voor/750 komt men met de zaak niet klaar. Ook komt er telkens wat andersmen moet niet te diep grijpen in de beurzeu der ingezetenen. De vraag is ook: waar moet het per- soneel vandaan komen dat onderwijs zal geven Spreker is er nog niet voor. De Voorzitter antwoordt den heer Verkuyl dat de kos ten niet zullen worden overschreden en het onderwijzend personeel zal gevonden worden. De heer de Breuk bevestigt zulks en zegt dat het per soneel reeds gevonden is. Ook de lokalen leveren geen be zwaar opmen behoeft alleen voor vuur en licht daarin te zorgen ook acht spreker de 500 kosten geen bezwaar en wil met de zaak een proef nemen. De heer Bultman wijst ook op bet hooge bedrag dat men thans moet uitgeven aan advertentiekosten voor oproepingen van sollicitanten financieel acht spreker de zaak geen nadeel voor de Gemeente en hij is er ook voor om gedurende een jaar er een proef mede te nemen. De heer Biesheuvel acht het in het nadeel van het onder wijs want, als de lessen ten 4 uur beginnen, dan kunnen de onderwijzers niet tegenwoordig zijn zonder te vroeg hun werk te verlaten. De heer de Breuk zegt, dat de lessen zullen geregeld wor den in verband met de leerplannen voor de scholen kan het onderwijs niet des Woensdags worden gegevendan zal men het Zaturdags doen hij ziet er dus geen bezwaar in. De heer Knaap zegt: men zal overvloed van onderwijzers krijgende Haarlemmermeer is geene gemeente om proeven mede te nemen men mag het niet doen uit de beurs van de gemeentemaar het kan wel door particulieren worden gedaan later kunnen wij de onderwijzers toch wel voor half geld krijgen als er overvloed komten het is met de ge- leerdheid tegenwoordig zoo datals ze van de school ko men weten ze nog niets. De discussien hiermede afgeloopen zijnde wordt in stem ming gebragt het voorstel van de Schoolcommissie om met het oprigten van een cursus een proef te nemen. Dit voorstel wordt verworpen met 10 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heerenVerkuyl, Timmermans, Pruis- sen, Ran, 't HooftKnaap, Biesheuvel, van Vuuren Suid- geest en van Reeuwijk. Voor de heeren Bultman en de BreakWordt vervolgd.) De afdeeling Schagen d'er „Holl. Maatschappij van Land- bouw" heeft eene vergadering gehouden in het lokaal van den heer G. Kos, aldaar. Als spreker trad op de heer E. C. Willekes Macdonald, te Hilversum. Tot onderwerp was ge- kozen het ontstaan van een dier, zijn voeding, groei en ontwikkeling, negen maanden voor en negen maanden na de geboorte." Toen spreker dit onderwerp op boeiende wijze be- handeld had, raadde hij den veehouders aan eens de proef te nemen met ingekuild groen voeder, daar men hiervan zeer veel kon verwachten. Het aantal der opgekomenen was gering maar zijdie er waren, zijn spreker dankbaar voor zijne onderhoudende en leerrijke rede. Men schrijft uit Frederiksoord Op eenige der boerderijen in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid werden in het afgeloopen jaar proeven genomen met het inkuilen van groen "voeder. In groote kuilen met rechtopstaande wanden werd gras, klaver, spurrie, rnais en koolraapbladeren inge kuild." Alles werd flink aangetrapt en met^eenig zout ver- mengd en vervolgen3 met planken gedekt, die door steenen en door zand belast werden. De uitkomsten, met deze nieuwe wijze van voederbereiding verkregenwaren gunstig. Aanvankelijk kostte het eenige moeite° het vee aan het gezuurde voeder te wennen. Na een of twee dagen echter kreeg het er smaak in en wilde het voeder met groote graagte opnemen. In den beginne ging de melk-opbrengst achteruit, doch toen het vee aan het voed- sel gewend was, werd de melkhoeveelheid weder ongeveer gelijk aan die verkregen voor het voederen met het zuurvoe- der. Een onaangename lucht was aan de melk niet te be speurenevenmin aan de boter daaruit verkregen. Het gebruik der heideplaggendoor den landbouwkundige Marlet in vele opzigten afgekeurd begint te Borger langza- merhand te verminderen. Vooral gedurende de wintermaan- den beginnen velen den schapeumest met aarde aan te vullen. Daardoor bekomt men mestwelke veel op compost gelijkt en uitmuntend geschikt is tot groenlandbemesting. Ten vo- rigen jare is hiervan veel gebruik gemaakt, vooral ook op de omliggende gehuchtenen heeft men-hiervan goede resultaten gehad. Telkens blijkt op nieuw, zegt Het Vaderland, dat in Ame- rika toch ook Diet voor iedereen het goud op de straten ligt. Drie familicn uit Frieslandverleden jaar met een beetje geld en veel illusien naar de nieuwe wereld verhuisdkeerden dezer dagen doodarm van daar terug. ondEe Bescheemheeeschap van Z. M. den Koning. Bussum 28 Julij 1883. WEDRENNEN. I. Heath Stakes. Wedren op de vlakke baan (Handicap) Prijs /3000, voor paarden van alle landen en rassen, drie jaren en ouder. Inleggeld 100 Forfeit 50 indien gede- clareerd voor of op 13 Julij, en 25 indien gedeclareerd voor of op 1 Junij. De winner ontvangt 2/3, de tweede aan- komende 1/3 der inleggelden en forfeits, alles na aftrek van de inleggelden van den derden aankomende, die dezelve terug ontvangt. Bekendmaking der gewigten 16 Junij. Inschrij- vingen voor of op 4 April. Afstand p. m. 2400 Meters. II. Tribune Stakes. Hurdle-Race. Prijs 1200, voor paarden van alle rassen, vier jaren en ouder. Inleggeld 60, Forfeit 30 indien gedeclareerd voor of op 13 Julij. De winner ontvangt 2/3, de tweede aankomende 1/3 der inleg gelden en forfeitsalles na aftrek van de inleggelden van den derden aankomende, die dezelve terug ontvangt. Gewigt vol- gens reglement C. Inschrijvingen voor of op 14 Junij. Af stand 3200 M. III. Officiers Steeple-Chase. Prijs 500, voor paarden van alle landen en rassen bona fide het eigendom zijnde van en bereden dopr heeren offlcieren van het Nederlandsche of Nederlandsch-Indische leger. Gewigt 4 kilo boven de schaal, reglement 0. Inleggeld 25. Forfeit 10 indien gedecla reerd voor of op 29 Junij. De winner ontvaDgt 2/3, de tweede aankomende 1/3 der inleggelden en forfeits, alles na aftrek van de inleggelden van den derden aankomende, die dezelve terug ontvangt. Inschrijvingen voor of op 1 Junij. Afstand p. m. 2000 M. IV. Dames Prijs. Wedren op de vlakke baan. Prijs een kunstvoorwerp ter waarde van p. m. 800, aangeboden door eenige dames. Voor paarden van alle landen en rassen be reden door Nederlandsche Gentlemen Riders. Gewigt 72 kilo, 2 kilo gewigtsontheffing voor den rijder welke nimmer een prijs gewonnen heeft. Inleggeld 25. Forfeit 10 indien gedeclareerd voor of op 21 Julij. De winner ontvangt 2/3, de tweede aankomende 1/3 der inleggelden en forfeits, alles na aftrek van de inleggelden van den derden aankomende, die dezelve terug ontvangt. Inschrijvingen voor of op 27 Junij. Afstand 1800 M. Alle inschrijvingen moeten geschieden bij den Secretaris van het Rencomite, Baron W. van Nagell, Kasteel Schaffelaar bij Barneveld. HARDDRAVERIJEN. I. Nationale Prijs. Handicap (met verschillende afstan den). Harddraverij voor inlandsche paarden, toebehoorende aan Nederlanders, ingespannen voor twee- of vierwielige rij- tuigen. Maximum afstand 3200 M. Prijs Koningszweep, uit- geloofd door Z. M, den Koning, en 750. Premie 250. De derde aankomende ontvangt de inleggelden eD forfeits tot het bedrag van 150, van het overige krijgen de eerste en tweede aankomende ieder de helft. Inleggeld 20, Forfeit 10 indien voor 15 Julij gedeclareerd. Inschrijvingen voo'r of op 15 Junij. De afstanden zulleD 1 Julij bekend gemaakt worden. II. Internationale Prijs. Handicap (met verschillende afstanden). Harddraverij voor paarden van alle landen en rassen, ingespannen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Maxi mum afstand 4000 M. Pr(js 1500. Premie 500. De derde aankomende ontvangt de inleggelden en forfeits tot het bedrag van 250, van het overige krijgen de eerste en tweede aankomende ieder de helft. Inleggeld 50. lorfeit 25 indien hiervan voor 15 Julij is kennis gegeven. Inschrijvingen tot 15 Junij. De afstanden worden 1 Julij bekend gemaakt. Maximum voorsprong 600 M. III. Aanmoedigingsprijs. Harddraverij voor inlandsche paarden, geboren in 1878 of later, toebehoorende aan Neder landers ingespannen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Afstand 1600 M. Prijs 500. Premie 200. Inleggeld 10, waarvan de derde aankomende 100 ontvangtvan het ove rige krijgen de eerste en tweede aankomende ieder de helft. Inschrijvingen tot 15 Julij. HARDDRAVERIJ VOOR JONGE HENGSTEN. Harddraverij voor inlandsche hengstengeboren in 1883, toebehoorende aan Nederlanders, te loopen in 1886, ingespan nen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Afstand 1600 M. Prijs 2000. Premie 750. De derde aankomende ont vangt 250, de vierde de inleggelden. Inleg 10, te vol- doen bij de inschrijvingwelke in 1883 moet plaats hebben. De prijswinner moet in 1887 als dekhengst beschikbaar staan tegen een maximum dekgeld van 50. Wanneer de eigenaar zonder grondige redenen, volgens het oordeel vaD het bestuur, merrien weigert, verbeurt hij den prijs die eerst einde 1887 wordt u-itbetaald. De prijswinner moet de 1600 M. in minder dan vijf minuten hebben afgedraafd. Naar wij vernemen werd op 25 Januari eene vergadering gehouden door het Uitvoerend Comite der in 1884 te Am sterdam te houden Internationale Landbouwtentoonstelling. Daar in vele gemeenten de lijsten voor inteekening nog niet werden aangebodenmeende het Comite het nuttig en noodig in te trekken een besluit, hetwelk bepaalde dat een ieder die f 25.bijdroeg, donateur der tentoonstelling werd, doch als zoodanig voor 1 Januari 1883 moest toetreden, en de toe- treding als donateur tegen eene bijdrage van minstens/ 25.— nog onbepaald open te moeten stellen. Op deze vergade ring werd ook medegedeeld, dat de ingekomen toezeggingen van bijdragen gezamenlijk beliepen een bedrag van ruim 64000.welk bedrag men vertrouwde, daar vele gemeen ten en vereenigingen waarvan zulks verwacht mag worden noor niet bericht haddennog aanmerkelijk zal toenemen hetgeen noodzakelijk is om de kosten te kunnen bestrijden van eene tentoonstelling, Nederland waardig om tegenover het buitenland te houden. Daar echter nog veler medewer- king werd verwacht, schroomde het Comite niet om met zijne werkzaamheden voort te gaan en outwierp het een concept- programma dat een aanmerkelijk cijfer, hooger dan de toe- gezr-gde bijdragen, als ultlovingen bevat, en dat nader aan de Commissie van Vertegenwoordiging der Nederlandsche Landbouw-Maatschappijen zal worden aangeboden. Wij aarzelen niet om alien, die nog niet bijdroegen om het zoo belangrijk voornemen van het Comite te steunen op te wekken naar hun vermogen voor deze zoo gewenschte zaak bij te dragen, en hetgeen zij willen afzonderen per postwissel of anderzins te zenden aan den Secretaris-Penningmeester van het Uitvoerend Comite den heer P. F. L. Waldeckte Loosduinen. Donderdag 25 January vierden de Kroonprins en de Kroon- prinses van Duitschland in stilte wegens den dood van Prius Carl hun zilveren huwelijksfeest. Het heeft hun aan blijken van sympathie niet outbroken, want beiden, zoowel Prins Frederik Willem in de wandeling „unser Fritz" ge- noemd als Prinses Victoria zijn, wegens hunDe belang- stelling in de openbare zaken en het voorbeeld van eenvoudig en gezellig familieleven dat ze met hun talryk gezin geven bij het Duitsche volk zeer bemind. Grevy, President der Fransche Republiek, verkeert in eene moeijelijke positie. Vier zyner Ministers willen de bekende 31 Prinsen uit het land verwijderd hebben. Twee anderen zjjn er bepaald tegen, dat aan de Prinsen van Orleans de commando's, die zij voeren, worden ontnomen. Hoe dat gewigtig verschil weg te nemen en het Ministerie in zijn geheel te behouden Gelukt Grevy dat niet dan is het eenige middel tot eene zuivere oplossing der kwestieontbinding der Kamer, dat is: een beroep op het Volk! Men weet wat dat beteekent en de gevolgen van zulk een maatregel zijn niet te berekenen. Prins Jerome is wegens gemis aan beweging ziek geworden. Het heet dat hij naar een ziekenhuis zal worden gebragt. De ex-Keizerin Eugenie kwam dezer dagen te Parijs en ging cito weer been. Alleen Rouher, de ijverige Bonapartist, de gemalin van Mac- Mahon en de Russische Groot-Vorst Constantijn, de vriend van den President der Republiek, maakten haar eene visite. De laatste zou haar in't oor gefluisterd hebben „verlaat Frank- rijk zoo spoedig mogelijk!" Eugenie deed alzoo. De Graaf van Chambord, die op het kasteel Frohsdorf meestal zeer „hokvast" is, zou van daar vertrokken en in Italie aan- gekomen zijn. Lust om bij Prins Napoleon in de conciergerie te logeeren zal hij echter wel niet hebbeD. De Engelsche Times bevat een telegram uit Durban, waarin wordt gemeld, dat een telegram uit de Transvaal van 10 Jan. berigt, dat thans nog slechts een enkele moeijelijke positie, Vechtkop genaamd, niet ingenomen is. De generaal der Boeren wacht de aankomst af van zwaar geschut uit den Vrijstaat, voor den aanval te wagen. Met de inname van deze positie zou de oorlog geeindigd zijn. Cetawayo is weer als Koning gekroond! Vele zwarten, die de eer zullen hebben zijne onderdanen te zijn, kropen weg in hunne „Kraals omdat zij niets van de „vertooning" begrijpen. Toch waren er een 3000 man present, die gezamenlijk zwe- geneven als de Kafferhoofden, die op het krooningsfeest genoodigd waren. Hij zit dan nu weer op den Troon en zijn volk gaapt hem aan- Men zegt, dat men hem haat noch acht. Zoo tusschen in, denkt hij, is het beste. Gaat het volk daar buiten, dan is het: „Hosannahof: „Weg met hem De Engelsche troepen zouden nog eene week aan 't Hof blijven, dan vertrekken en den herkroonden Vorst overlaten aan zijn vernuftig volk. Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat het H. K. H. Prinses Hendrik der Nederlanden goedgunstig heeft behaagd, aan 'sKonings Commissaris in Gelderland te doen toekomen eenige kisten met kleedingstukken en mondbehoeften, ten einde die namens H. K.H. te doen verdeelen onder de noodlijdenden door watersnood in dat gewest die daaraan het meeste belioefte hebben. Naar men ver- neemt 'zijn die goederen door 's Konings Commissaris verzonden, gedeeltelijk aan de watersnood-commissie van Druten en gedeelte- lijk aan die ven Appeltern. De Amsterdamsche politie heeft de hand gelegd op een bediende, die om naar Muiden te kunnen gaan, het hor oge van zijn meester stal, beleende en de opbrengst nagenoeg geheel op het reisje ver- teerde. Aan den kastelein in »het Hof van Holland" te Zevenhuizen (eenouderwetsehe herberg) is/1300 geboden voor het goudlederen behangsel van een der kamers in die herberg. Te Amsterdam zal eerstdaags eene fabriek worden gevestigd, waar uurwerken worden vervaardigd, die in de 400 dagen maar ednmaal behoeven te worden opgewonden. De Deventer Cour. berigt, dat dezer dagen door veldwachters uit Neede wegens overtreding der jagtwet proces-verbaal is op- gemaakt tegen vijf ingezetenen van Borculo, waaronder een wet- houder, een raadslid en een veldwachter. De heer J. Dirks, die 11 dezer als eerstaanwezend ingenieur van de Kanaalmaatschappij zijne betrekking heeft nedergelegd, heeft zich verbonden om in het voorjaar, na eerst de droogdokken van Mar seille en Toulon te hebben bezocht, naar Chili te reizen met eene opdragt van het Chileensche gouvernement betrekkelyk den aanleg van dmogdokken daar te lande. Den 17 Maart vertrekt de heer Dirks van Bordeaux naar Valparaiso. In de van Swindenstraat te Amsterdam heeft zekere jufvrouw S. de echtelijke woning verlaten. In een achtergelaten bnefje deelde zfi mede dat zij haar man te oud en te leelijk vend. Intusschen vergat zij niet een groot deel der aanwezige gouden en zilveren voorwerpen, alsmede een som van 3000 mee te nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2