Advertentien. ifften. ZANGERS en Co., - 19 BOUW-ARTIKELEN, Pijnboomhouten Kamerdeuren Eikenhouten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed IJzeren Hekwerk, EMIL FUNCKEDusseldorf. 2°. dat zij die vermeenen dat de Lijsten niet naauw- keurig zijn opgemaakt, volgens Art. 30 van het Reglementgedurende veertien dagen na het aanplakken de zer Kennisgevinghunne BEZWAREN, met overlegging van de vereischte Bewijzenkunnen onderwerpen aan de beoor- deeling van de Vereenigde Vergaderingwelke op den eer- sten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen. 311de itaats-Loterij. Prijzen van f 100.en daarboven. f f f - f f f f f f Korretfpoiibentte. als levert in voortreffelijke kwaliteit 92 Gracechurcli street London E. C., MAKELAARS in land- en tuinbouwprodukten, Prima referentien staan ten dienste. o dat de LIJSTEN der STEMGEREGTIGDE INGE LANDEN van het Hoogheemraadschapvoor het Dienstjaar 1883, volgens Art. 29 van het Reglementge- durende veertien dagen na heden (Zondagen uitgezonderd) van des morgens 9 tot des middags 12 ureter ill/age zullen liggen als volgt de Lijsteu van al de zestien Ristricten ter Secretarie van Rijnlandalwaar zij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Lijstverkrijgbaar zijn Geene familie behoorde zonder deze Pillen te zijn De Burgemeester van Eupen liet dezer dagen aankondigen, dat bet kerkhof aldaar zou worden opgeknapt, «tot vreugd der leven- den en tot troost der dooden." Onlangs heeft men in een gastkuis te Weenen, bij het ontleden van een manslijk, in de hersenen daarvan een verroesten spijker, ter lcngte van ruim een centimeter, gevonden. De 45jarige man, een boekbinder van beroep, was aan longontsteking gestorven. Er hadden zich tijdens zijn leven, behalve eenige geringe verschijn- selen van verlamming, geen blijken vertoond dat hem iets in de hersenen mankeerde. Hij moet den spijker sedert zijne vroege kindschheid in de hersenen hebben gekad. Een der opvarenden van een te Nieuwediep thuisbehoorend vis- schersvaartuig, K. M., is ter hoogte van het Westgat door een helmstok over boord geslagen, en zonder dat men iets tot zijn hulp kon aanwenden, onmiddellijk in de diepte weggezonken. Hij laat eene vrouw met drie nog jonge kinderen onverzorgd achter. Te Breda heeft zeker iemand, in een aanval van woede, een ander bet oor afgebeten. Natuurlijk werd die „menscheneter" direct on- schadelijk gemaakt. Naar men verneemt, is een onderzoek naar de oorzaak der ont- ploffing te Muiden ingesteld door den officier van justitie en den regter-commissaris. Daarbij is gebleken, dat o. a. op de fabriek petroleum werd gebruikt. Getuigen zijn opgeroepen. »Hoe vind u mijn portret?" »Zeer goed, doch er is een ge- brek aan." »Welk dan?" //Op het portret heb je de handen in je zak, terwijl je anders tocb altijd je handen in de zakken der aandeelbouders hebt." Wederom wordt uit de Unie een spoorwegramp gemeld. Een zware kolentrein derailleerde op een steile belling bij Cumberland in West-Virginia en stortte van een hoogte van 100 voet neder. Twee locomotieven en zestig waggons vormden een vormlooze massa en vijftien spoorwegbeambten verloren het leven. Een inwoner van een Saksisch stadje viel onlangs, bij gladde straten, voor een huis, welks eigenaar verzuimd bad zand te strooijen, en brak een been. Hij stelde een eisch tot schade- vergoeding in en de regtbank veroordeelde den nalatigen eigenaar van het huis tot vergoeding van de kosten der geneeskundige hulp, en daarenboven tot het uitkeeren van eene levenslange toelage aan den eischer. Het getal invaliden, dat tbans te Bronbeek de welverdiende rust ge- niet en in de voorregten deelt aan die uitnemende instellingverbonden, bedraagt 192. Hiervan zijn 117 Nederlanders, 34 Belgen, 22 Duit- schers, 12 Zwitsers, 5 Franscben, 1 Oostenrijker en 1 Zweed. Onder die 192 personen is er een van 91, ecu van 86 en een van 81 jaar21 zijn tusschen de 70 en 80, 60 tusschen de 60 en 70, 54 tusschen de 50 en 60, 28 tusschen de 40 en 50, 21 tusschen de 30 en 40 en 5 tusschen de 20 en 30 jaar. Het gezamenlijk getal jaren bedraagt 10,702, dus de gemiddelde leeftijd is 56 jaar. Zeer geruststellend. »Kun je ons overvaren?" //Ja!" »Is de overtogt niet gevaarlijk?" //Neen!" »Men heeft ons in het dorp tocb verteld, dat er acht dagen geleden vier reizigers verdronken zijn 1" //Dat's waar; maar die zijn niet overgevaren, die zijn omgeslagen." Men moet zijn tijd weten af te wachten Een man uit Harris- burg (Vereen. Staten), die in 1862 tot dertig jaren tuchthuisstraf veroordeeld werd, kreeg onlangs zijn vrijheid terug. Voor zijn huis, dat toen 1200 d. waard was, werd hem nu 40,000 d. geboden. Een Berlijnsch brievenbesteller ontving verleden week een uit- noodiging, om in het koninklijk paleis het hem toegekende alge- tueene eereteeken in ontvangst te komen nemen, en hij werd door deze blijde tijding, die geheel onverwachts kwam, zoo opgewonden, dat hij een beroerte kreeg en dood neerviel. Weer een bewijs tegen de bewering ;/niemand sterft van blijdschap." Eenige dagen geleden werd een houten kistje bij de heeren Carter, Paterson en C°., spoorweg-agenten, bezorgd ter verzending aan mevr. Green, Abbeyroad n°. 3 te Londen. De geadresseerde was niet te vinden het kistje kwam in de magazijnen terug en begon nu weldra zulk een ondragelijken stank te verspreiden, dat het op last der politie werd geopend. Het bleek het lijk te be- vatten van een allerliefst meisje van 13 a 14 jaar. De geregtelijke geneesheer heeft verklaard, dat men het meisje den hongerdood heeft laten sterven. De geregtelijke In het Aquarium te Westminster is een wezen te zien, dat door velen als »de ontbrekende schakel in den verbindingsketen tusschen mensch en aap" wordt beschouwd. Het is een flink gebouwd ze- venjarig meisje. Haar geheele ligchaam is met lang haar begroeid; zij heeft aan het uiteinae van den ruggegraat een beginsel van een staart en vertoont voorts in spieren en beenderen eenige afwijkin- gen van den menschelijken ligchaamsbouw. Het kind werd in een bosch bij Siam gevangen, met haar vader en moeder. De vader stierf weldra aan de cholera; de moeder werd door den vorst in het land gehouden en het meisje werd naar Engeland overgebragt. Hrao, zoo heet de kleine, heeft reeds eenige woorden Engelsch leeren spreken en is verrukt over de fraaije kleederen en sieraden, die men haar gegeven heeft. In de Turnhalle te Nordhausen is dezer dagen een jong schilder, Reimann genaamd, die als een der eerste gymnasten van Duitschland bekend stond, op treurige wijze om het leven gekomen. Bij den zoogenaamden »reuzenzwaai" bleef zijn voet aan den rekstok ha- ken, waardoor hij viel en den nek brak. De Haagsche kout van de Prov. Gron. Ct. maakt gewag van een huwelijkspaar, dat te 'sHage dezer dagen 50 jaar te zamen heeft doorgebragt en op den dag van zijn gouden jubileum verrast werd door den predikant, die zich beijverd had een aardige beurs met geld voor het behoeftige paar bijeen te zamelenen dit nu met een verheugd gelaat kwam brengen. De man nam het geld leuk aan en beantwoordde de deftige toespraak van domine met de volgende Zolo-achtige bekente- nis„Ja, wat zal ik je zeggen, doming, als je zoo 50 jaar met elkaar hebt doorgebragtkrijg je toch een puist aan mekaar". Daar had domine voor gezameld Een correspendent der Times beweert, dat van alle landen van Europa Zwitserland het meest aan dronkenschap is overgegeven, doch volgens den heer Cornet, een ambtenaar der Belgische poste- rijen, is het Belgie. Sedert 1830 is daar het verbruik van alcohol vijfmaal grooter gewordenhet is thans 40 liter per hoofd van de volwassen mannelijke bevolking. Er zijn 102,000 plaatsen, waar drank wordt verkocht. De geneesheeren van het ziekenhuis te Brussel zeggen, dat van de 100 gevallen met doodelijken afloop, 80 aan sterken drank zijn te wijten. In 1880 kwamen 581 zelf- moorden voor, tegen 352 in 1875. Er zijn driemaal meer krank- zinnigen in de gestichten dan 30 jaar geleden. «'t Is toch merkwaardig, beste schoonzoon, zoo dikwijls ik u buiten kom bezoeken, pakt zich een onweer zamen." Ja, en naauwelijks is u binnengekomen of 't donderen begint." Naar men verneemt zullen voortaan de retourbiljettendie 's Zaturdags aan de stations der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen genomen worden, in het binnenverkeer geldig zijn op den dag der afgifte en twee volgende dagen. Als een gunstig verschijnsel mag wel worden vermelddat te Haarlem, welks bevolking nog steeds vermeerdert, het getal der drankwinkels sedert 1 Januari 1882 met bijna 70 is verrainderd. De machinistdie dezer dagen te Milwaukee door zijn tegenwoordigheid van geest een paniek wist te voorkomen in den schouwburgwaar een calcium-reservoir ontplofte en al het licht uitbluscbteis door een deputatie uit de bezoekers met een geschenk van 1000 dollars vereerd. De directie vau de Kralingsche Katoenmaatschappijte Kra- lingen heeft met het begin van dit jaar aan de fabriek een nieuwen maatregel ingevoerd in het belang van de werklieden en hunne gezinnen. Om te voorkomendat bij ziekte of gebrek aan werkde drukkers en inpassers dadelijk in nood komenhoudt de directie wekelijks van het loon 3 percent in, welk bedrag eenmaal 's raaands ten name der eigenaren in de spaarbank wordt gestort, terwijl het spaarboekje onder bewaring der directie blijft en niets mag teruggehaald worden zonder hare goedkeuring. Bedraagt verder het loon der drukkers meer dan 16.50 per week en dat der inpassers meer dan 14.50, dan wordt het meerdere, buiten de 3 percent, eveneens ten hunnen name op het spaarboekje in- geschreven. Krupp, de wijdvermaarde kanonnenfabrikantheeft zich met het maken van zijne vernielingswerktuigen een vermogen verworven van minstens 1.800,000. En er is, helaas, nog wel niet veel kans, dat zijn beroep te niet gedaan zal worden. De oorlogsbegrootingen van de verschillende landen ter wereld toch bedragen te zamen 1850 millioen gulden. Wat zou er met dat geld niet al goeds tot stand gebragt kunnen worden. VIERDE KLASSE. Eerste Lijst. Nr. Prijs Nr. Prys Nr. Prijs: 100. 9055 200. 15325 100. 1500. 9494 400. 16001 200. 100. 11930 100. 18361 100. 9026 100. 13114 M 1000. 19883 1500. Tweede Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 1000. 9825 400. 14894 100. 4129 1000. 11454 2000. 15496 100. 5000. 13623 100. 15523 1000. 5121 25000. 14721 100. Derde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 1630 400. 6039 100. 18812 200. 2132 200. 7748 1000. 20292 100. 400. 8404 400. 5711 100. 15229 100. Vierde Lijst. Geen prijzen van f 100.en daarboven. Het artikel naar aanleiding der circulaire betreffende het oprichten van eene ..Kleinkinderbewaakschool" kan alleen als advertentie geplaatst worden. Tot diepe droefheid van Ons en haar eenig Zusjeoverleetl heden ochtend, zeer onverwacht ons zoo innig geliefd jongste Dochtertje ANNA, in den aanvalligen leeftijd van even 12 jaren. F. E. VAN PRAAG, Rijks- Ontvanger. E. M. VAN PRAAG— SLUIJTERMAN VAN LOO. belasten zich met den COmillissiewijzeil vei hoop van AARDAPPELENUIJENFRUITGROENTENWILD en GEVOGELTE, BOTER, KAAS en EIJERENBLOEM- BOLLEN, VRUCHTBOOMEN en PLANTEN, VEE, RIVIER- en ZEEVISCH (ook OESTERS, MOSSELEN en GARNA- LEN)alsmede met den inkoop van ALLE ARTIKELEN AAN DE LONDENSCHE MARKT. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van U{jnland brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden die van het (lerde District aan den Cruquius; die van het Vierde District aan den Lijnden die van het zeveiltle District aan den Leeghwater die van elk der overige Districten ter Gemeente-Secre- tarie van de Hoofdplaats van dat District en van de daartoe behoorende Onder-Kiesdistricten Leiden, den 1°. Februari 1883. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ, Dijkgraaf. W. G. DE BRUYN KOPS, Secretarie. S'-VhtJ "'Enr. "WeiCH. J C J Hunne lang beproefde kraclit in het verdrijven van sleclite spijs- vertering, iu het prikkelen der darmen en in het zuiveren van het bloed, hebben hun een onsterfelijken naam verworven over de geheele wereld. Welke de kwaal ook zijn moge, eenige dosis zullen de meest dreigende teekenen verdrijven, en daarna geheel en al alle van streek af geraakte werkingen weder in orde brengen, de ver- doofde lever weder opwekken, de verharde milt lenigen, de ver- stopte darmen schoonmaken, het voedsel behoorlijk afscheiden, het bloed vermeerderen en eene heilzame kracht, natuurlijke werkzaam- heid en gezonde regelmatigheid op de hersenen en elke andere werking uitoefenen. In gevallen van slechte spijsvertering, duize- ligheid, hoofdpijn, geestelijke en ligchamelijke vermoeidheid, wer- ken deze heelende Pillen als een toovermiddel. Zij verdrijven rheumatiek en jicht en zij genezen onfeilbaar alle kwalen, die aan Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0.80, 1.85,/ 3.— 6.75, 13.50, 20.50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland; alsmede in HOLLO WAY'S ETABLIS- SEMENT, te 533 Oxford Street. Amsterdam, 29 Januari. Vee. Ter markt heden aangevoerd: 619 Runderen, vette le kwal. 90 c., 2e kwal. 85 c., 3e kwal. 74 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen /150 a 330; 97 nuchtere Kalveren /7 a 13. 31 Januari. Gran en. Tarwe zonder notering op levering/I lager, Maart 270. Rogge per 2100 kgr. onveranderd; Galatz /172; Taganrog 173Petersb. /175, 177. Op levering lager; Maart /168, /167 Mei /167, 166; Oct. /176, 174. Zaden. Koolzaad zonder handel. Lijnzaad lusteloos. Olie. Raap-Olie per 100 kgr. begin markt levendigen omzet tot /41 a 42, later bij onaanzienlijke kwantums /43 a 44; einde beurs tot 421 te vergeefs aangeboden. Lijn-Olie per 100 kgr. traag, in een doen, /241, 24. Koeken. Raapkoeken /96 a 100 per 1040 stuks. Lijnkoeken 8J a 121 per 104 stuks. Vee. Aangevoerd: 145 vette Kalveren: le kwal. 1.05, 2e kwal. 85 c. per kgr.; 1 Gras-Kalf; 69 nuchtere Kalveren/8 a 12; 101 vette Varkans 50 a 57 c. per kgr.; 1 Paard. Aahdappelen. Friesche Engelsche 2,80 a 3,10 Zeeuwsche Spuische Jammen /5,60 a 6; Saksische Jammen /4,50 a 4,75; Pruiaische Roode /3,50 a 3,75 Friesche Jammen 3,50 a 4,25 Groninger Roode 2,30. Alkmaai' 30 Januari. Vee. Aangevoerd: 72 vette Kalveren/40 a/HO 9 nuchtere dito /13 a 25 69 Schapen /32 a 6583 vette Varkens 52 a 64 c. per kgr.; 8 magere dito /17 a 22, alien per stuk; 1 Koe. Delft, 1 Februari. Botee. Aangevoerd 221/8 en 154/16 vaten, we- gende te zamen 5960 kgr. Prijs 74 a 90 per 1 vat en /1.85 a 2.25 per kgr. naar kwal. Gouda 1 Februari. Kaas. le kwal. /30 a 32.50, 2e kwal. /26 a 29 per 50 kgr. naar kwal. en wigt. Aanvoer 16 partijen. Goeboter /1.75 a 1.85; Weiboter /1.50 a 1.60. Iloorn, 27 Januari. Vee. Aanvoer: 12 Paarden /80 a 200; 55 Schapen /30 a 40 150 Lammeren 12 a 36; 28 Kalveren 6 a 16 35 Varkens 16 a 277 Zeugen 30 a 55260 Biggen 5 a 870 Kippen 1 a 2. Kippen-EiJEREN 4 per 100 stukB. Zaden. Mosterdzaad 24 Karweizaad 12.50. Kaas. Ter Waag gewogen 32 stapels, wegende 8010 kgr. Iloogste prijs: Kleine Gras 36.25.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3