1885. Vrijdag, 9 Februarij. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigsle Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. No. 6. V\VYf{/^ Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Ag'enten voor dit Weekblad, te Ilaarleni: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 31 Januari6 Februari 1883. GEBORENArie, zoon van H. Wessels en J. A. H. te Boek- horst. Janna, dochter van K. Kluijt en W. van Westenbrugge. KANTONGERECHT TE IIAARLEflMERflEER. Zitting van den 6 February 1883. Uitspraak van Vonnissen. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 28 December 1882, II A A R L E11E R M E E R. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AILE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. WJiterl{jU Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren A. s. Zondag zal de godsdienstoefening in de Herv. kerk te Hoofddorp worden waargenotnen door ds. Brutel de la Riviere van Haarlem. Met den storm van j 1. Zaturdag nacht zijn van eene in aan- bouw zijnde woning aan den Kruisweg de muren omgewaaid. Bijna dagelijks worden te Haarlemmermeer brieven terug- gezonden, als onbestelbaar. De voornaamste reden hiervan is: het niet doen van aan- gifte van verhuizingen binnen de gemeente. leder wordt dus aanbevolen van het doen van verhuizingen kennis te geven ter Secretarie (niet bij andere personen, want dan wordt er meestal geen gevolg aan gegeven). Verzuim is strafbaar gesteld bij Plaatselijke Verordening, waarin o. a. voorkomt: Art. 3. Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan binnen eene maand behooren te worden kennis gege ven ter Secretarie der gemeente, op den voet als hierna is hepaald, te weten: voor een geheel huisgezin, inwonende dienst-en werkboden daaronder begrepen doar het hoofd van dat gezin voor afzonderlijk levende personendoor hen zelven. Art. 4. Overtreding van Art. 2 en 3 worden gestraft met eene boete van drie gulden. Het Bureau van Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur, en 's namiddags van 14 uur. Cornelis, zoon van F. van Zijl en A. Witteman. Jan Cornells, zoon van K. Schuurman en A. B. Knaap. Alberdina, dochter van S. Waterdrinker en M. van der Tang. Willem, zoon van W. Tazelaar en C. Yerhulst. Carel, zoon van P. Lewis en T. Mienis. Geertruida, dochter van D. Snijder en G. Varkevisser. Johannes Jacobus, zoon van J. Vermeer en C. Duijker. Florus Petrus, zoon van C. Hoogeveen en T. de Heij. Leendert Antonie, zoon van A. Smits en J. van Beuse- kom. Neeltje, dochter van G. Been en A. M. Grisnigt. Hendrika Cornelia, dochter van T. van der Maas en C. Kieviet. Trijntje, dochter van JGalis en C. Tromp. Johan Jacob, zoon van G. van Schaik en P. Leeuwen. Theodorus, zoon van L. Hommels en L. Cobelens. OVERLEDENElisabeth, oud 4 dagen, dochter van T. Majoor cn N. Out. Dirkje Peereboom, oud 59 jaar, weduwe van J. Taelman. Jacob, oud 4 maanden, zoon van J. Vreeken en E. Maarse. ONDERTROUWD: J. Slagt en N. Schouten. P. Schoone- veld en A. van Westenbrugge. GEHUWDgeene. F. J.te Aalsmeer wegens vischwetovertreding, tot3 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. C.te Aalsmeer, als boven tot 12 boete of 5 dagen gevangenisstraf. P. Z.te Hillegomwegens jagtdelict/25 boete of 12 dagen gevangenisstraf. N. Z., te Hillegom, als boven, /15 boete of 3 dagen ge vangenisstraf. B. V. en A. B., te Lisse, als boven, vrijgesproken. J. v. W.te Haarlemmermeer, wegens tapperijovertreding 4 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. S., te Aalsmeer (Uiterweg), wegens nachtelijk burenge- rucht, f 7.50 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. R.te Haarlemmermeer, wegens ijkovertreding, 2 boete of 1 dag gevangenisstraf. H. S.te Haarlemmermeerwegens beschadiging eens an- ders goed5.50 boete of 2 dagen gevangenisstraf. J. S.te Lisse, als boven, 5 boete of 2 dagen gevange nisstraf. T. K.te Lisse, wegens straatschenderij2 boete of 1 dag gevangenisstraf. C. K. te Lisse, als boven, f 6 boete of 4 dagen gevan genisstraf. P. F. K. en J. S.te Lisse, als boven, ieder 3 boete of 2 dagen gevangenisstraf. C. v. d. H., te Haarlemraermermeer, wegens politie-overtre- ding. f 1 boete of 2 dagen gevangenisstraf. A. S.te Slotenals boven1 boete of 1 dag gevange nisstraf. C. v. B., te Aalsmeer, wegens dronkenschap10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. K. H., te Aalsmeer, als boven, 3 dagen gevangenisstraf. J. J. C.te Haarlemmermeer, als boven, 3 dagen gevan genisstraf. A. T., te Lisse, als boven, 15 boete of 5 dagen gevan genisstraf. F. T.te Lisse, als boven, 10 boete of 3 dagen gevan genisstraf. I). G., te Hillegom, en P. v. E.te Haarlemmermeer, als bovenieder 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. P. C., te Aalsmeer, wegens jagtdelict, 5 maal 20 boete of 5 maal 7 dagen gevangenisstraf. C. v. d. V., D. H.G. E.J. J., W. V., D. M. en K. A. alien to Aalsmeer, wegens nachtelijk burengerucht, ieder/7.50 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. v. G.te Haarlemmermeer, wegens politie-overtreding 1 boete of 1 dag gevangenisstraf. M. W.te Lisse, wegens dronkenschap, 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. A. J. v. S., te Hoofddorp als boven, 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. C. v. B.te Lisse, als boven, 10 boete of 3 dagen ge vangenisstraf. W. M.te Hoofddorp, als boven, 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. G. d. J., te Hillegom, als boven, 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. P. B.te Lisse, als boven, 5 boete of 2 dagen gevan genisstraf. Te Haarlemmermeer bedraagt het getal ingeschrevenen voor de nationale militieligling 1884, 145, zijnde 28 minder dan in het vorige jaar. Donderdag zijn in de ringvaart bij Bennebroek twee sehe- pen tegen elkander gevaren. Een ongeveer 20-jarig jongeling trachtte de botsing te voorkomendoch geraakte daarbij met zijn voet zoodanig bekneld dat zijn enkel geheel verbrijzeld werd. Het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in 't klein heeft in 1882 te Haarlemmermeer 1755 opge- bragt voor 85 vergunniugen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op een des- betreffende vraag doen weten, dat op een plakzegel de hand- teekening niet door een cliche mag worden vervangen. Er is uitdrukkelijk bepaald, dat de onderteekening met inkt over het zegel geschreven moet worden. des voormiddags ten 10 ureten Raadhuize. (Vervolg, zie ons vorig Nommer.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. IX. Komt weder in bebandeling het schrijven van den Arrondissements-Schoolopziener te Haarlem, van 2 Oct. 1882, waarbij wordt aangedrongen op de aanwijzing der scholen voor welke onderwijzeressen zullen worden benoemd; en zulks met het oog op het te geven onderwijs in nuttige handwerken voor meisjes (zie de Notulen van 26 October LI., Nr. 9). Tevens wordt aan de Vergadering voorgelezen het hierop ingewonnen berigt van de Plaatselijke Schoolcommissie, waarbij wordt in overweging gegeven om voor het geven van onder wijs in nuttige handwerken voor meisjes op de scholen Nr. 10 (bij Sloten), Nr. 9 (bij Halfweg), en Nr. 1 (Spaarnwouder- weg)te benoemen e^n onderwijzeresliefst geexamineerd in handwerken. Nadat deze zaak door den heer de Breuk was toegelicht, en op de vraag van den heer Biesheuvel hoeveel uren per week onderwijs moet wordeu gegeven, door den Voorzitter was geantwoord dat zulks in het leerplan moet worden be paald, wordt het voorstel der Schoolcommissie in stemming gebragt en aangenomen met algemeene stemmen. Alsnu volgt er eene discussie omtrent het bedrag der jaar- weddeaan de te benoemen onderwijzeres te verleenen. De heer Verkuyl wil een proef nemen met 400. De heer Knaap meent dat iemand, als bijv. jufvr. Wessels, het wel minder zal doen. De heer Bultman zou liever bepaald zien 650het voor- beeld van den heer Knaap omtrent jufvr. Wessels beteekent weinig, want die jufvrouw is zelfs opgehouden met het geven van onderwijs in de school van den heer Rijnenberg. De heer Knaap erkent dat er bij eene getrouwde vrouw wel een tijd kan komendat zij ongeschikt is om onderwijs te gevenmaar er kan eene proef worden genomen met eene dergelijke vrouw. De heer Bultman wil bepalen voor het onderwijs in hand werken, met acte 500, en als de benoemde acte heeft voor gewoon lager onderwijs, dan 100 meer, ten einde nu en dan hulp te kunnen verleenen. De heer Knaap zegt dat die som hem te hoog iser zijn er wel die het voor 100 voor eene school zouden willen doen, en voor 300 of 400 wel voor drie scholen; in boerengemeenten is het voldoende dat men de meisjes leert het stoppen van kousen en kleine handwerken al dat groote moet maar betaald worden. Spreker wil de belangen der gemeente behartigenen is tegen alle proefnemingen. De heer Biesheuvel zou vier scholen aan eene jufvrouw willen opdragenwaarop de heer Bultman zegt dat dan de school Nr. 2 er bijgevoegd kan worden. De heer 't Hooft wil beginnen met een zoo laag mogelijk tractement. De heer Verkuyl wil zich houden aan het pas genomen besluit, om eene jufvrouw te benoemen voor drie scholen, en is voor een tractement van 400. l)e heer Bultman wil 500, met acte alleen voor nuttige handwerken. De heer Biesheuvel zou wenschen dat de Raad aan zich Field de bevoegdheid omindien in het onderwijs van nuttige handwerken aan een der drie scholen op andere wijze mogt worden voorzieualsdan eene school aan te wijzen waarop door de te benoemen onderwijzeres onderwijs zal moeten wor den gegeven. Alsnu volgt er eene gedachtewisseling over de vraag: welk voorstel het cerst in stemming zal komen, dat van den heer Verkuyl om 400 te geven of dat van den heer Bultman om 500 le geven; aan welke discussie deelnemen de heeren Verkuyl, Knaap en Bultman. Daarop brengt de Voorzitter in stemming het voorstel van den heer Verkuyl, strekkende om de jaarwedde van de te benoemen onderwijzeres te bepalen op 400, met acte voor nuttige handwerkenvoorloopig voor de drie scholen Nrs. 1, 9 en 10, en onder het voorbehoud als door den heer Bies heuvel is voorgesteld. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 2 stemmen. Voor stemden de heeren: Verkuyl, Timmermans, Pruissen Ran, 't Hooft, Knaap, Biesheuvel, vanVunren, Suidgeest en van Reeuwijk. Tegen de heeren Bultman en de Breuk). De heer Knaap noemt enkele meisjes in de gemeente op die hij meent dat voor het geven van bedoeld onderwijs wel geschikt zouden zijn en die hij daartoe ook in de gelegenheid zou willen stellen. De oorzitter zegt dat zulks niet kanwant er is besloten dat de benoemde acte zal moeten hebben. X. Naar aanleiding van punt 17 der vorige Notulen deelt de Voorzitter mede, dat Burgemeester en Wethouders aan den Arrondissements-Schoolopziener de vraag hebben gerigt, of Zijn lid. iemand bekend is, die tijdelijk de plaats zou kunnen aanvullen van den onderwijzer P. Dammes, van school Nr. 4, die zichten gevolge van beeubreukthans in het gasthuis te Utrecht bevindt. Dat echter die vraag door den Arrondissements-Schoolopziener ontkennend is beantwoorden door Zijn Ed. is aangeraden om voor school Nr. 4 eene oproeping te doen voor een onder wijzer, op eene jaarwedde van 700; terwijl, als de heer Dammes terugkomt, die nieuwe onderwijzer nog niet over- compleet zou zijn. Van de gewisselde stukken voorlezing gedaan zijnde, vraagt de Voorzitter wat de Raad in deze wenscht te doen? De heer Verkuyl zegt den Raad te kunnen geruststellen door de mededeeling, dat de heer Dammes spoedig zal hersteld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1