I 22 - t 1 zijn. Spreker wil daarom wacbten; te meer, al doet men eene oproeping, heeft men toch niet zoo spoedig iemand. Do heer de Breuk wil op de terugkomst van den heer Dammes wachten; deze is altijd trouw en ijverig geweest, en is de heer Dammes terug, dan is de hulp op school Nr. 4 voldoende. De Raad vereenigt zich daarmede en wordt besloten geene oproeping te doen. Vervolg en Slot in one volgend Nummer.) De dieren groeiden merkwaardig snel en de vacht werd dubbel zoo dik als gewoonlijk bij lammeren van denzelfden leeftijd. Aangemoedigd door dit goede resultant, onderwerpt bij een aantal kalveren aan dezelfde proef. De 44e Algemeene Yergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal gehouden worden op Dingsdag 6 of 13 Maart aaust. (bet Maandbad noemt twee datums), des namiddags ten 1 ure in bet lokaal Krasnapolsky, Wajmoesstraat te Amsterdam. Daarin zal mededeeling gedaan worden van hetgeen door hef Hoofdbestuur is verrigt in zake de maatregelen tegen de long- ziekte onder het rundvee, in het zoogenaamd Spoelingdistrict; ter behandeling worden gesteld voorstellen van het Hoofdbe stuur: 1°. om aan de in 1884 te bouden Internationale Landbouwteatoonstelling een subsidie van 5000 te verlee- nen; 2°. om in den nazomer van 1883 te houden een wed- strijd met grasmaai-werktuigen en zelfbinders, in overleg met het Uitvoerend Comite, voor de in 1884 te Amsterdam te bouden Internationale tentoonstelling. Eindelijk is ter bespre- king gesteld: de middelen tot het tegengaan van het verval- schen van natuurlijke door kunstboter. Door de afdeeling Stolen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw wordt 60 beschikbaar gesteld voor de Internationale Laudbouwtentoonstelling te Amsterdam in 1884. Het winterkoren in den Prins Alexanderpolder bij Kralingen staat vrij goed te velde. Echter wordt daarvan in den laatsten tijd weinig verbouwd, daar men zich in den Polder meer en meer gaat toeleggen op het aanleggen van weiland. De vee- stapel geniet een voimaakte gezondheid. Bij den bouwman J. Dogteromte Zevenhuizeheeft een zeug dezer dagen 17 levende jongen ter wereld gebragt. Vanwege de stadsreiniging te Amsterdam, afdeeling mest- bereiding en verkoop (kantoor Zeeburgerdijk 22), is verzon- den een gedrukte prijsopgave van Amsterdamsche compost per waggon van 10,000 kgr.en van Amsterdamsche beer- stoffenmede per waggon van 10,000 kgr. gelijkstaande met 60 vaten (gewone petroleumfusten) geleverd franco aan ongeveer 300 spoorwegstations bier te lande. Mogen weilanden en dergelijke grond tegenwoordig in prijs dalen, met bloembollengrond schijnt dit niet het geval te zijn, althans op een Zaturdag j.l. te Overveen gehouden veiling bragt een tuin van even een hectare grootte de aanzienlijke som van f 22,600 op. Zaterdag heeft de proefbemaling van de nieuwe machine op den Schinkelpolder te Aalsmeer plaats gehad. Deze machine, een direct werkende centrifugaalpomp, gebouwd op de grond- slagen van den vroeger bestaanden vijzelmolenis het werk van den heer Elink Sterk, hoofdopzigter te Haarlemmermeer van de leveraneiers W. C. en K, de Witte Amsterdamvan de aannemers Gebrs. van Soest, te Mijdrecht, en van den heer J. Juttete Nieuwer-Amstelopzigter. De resultaten van deze proefneming waren allezins bevredigend. De bekende leeraar in de landbouwkundede heer Corten redacteur van de Landbouwkundige Kroniekhad dezer dagen het ongeluk, dat het rijtuig, waarin hij gezeten was, op zijn reis van Arnhetn naar Nijmegen omsloeg. Hij heeft zich zeer ernstig bezeerd en het ongeval zal welligt het verlies van een paar vingers zijner linkerhand ten gevolge hebben. De koeken van palmpitten hebben niet alleeu in het bui- tenland, maar ook ten onzent zeer spoedig opgang gemaakt, voornamelijk om de melkproductie. Maar niet alleen vermeer- dert bij melkkoeijen de melk, maar ook de kwaliteit en in 't bijzonder het vetgehalte wordt er door verbeterd. Terwijl een voedering met raapkoek zegt prof. Marckes in de Magdenb. Ztg. een botervet oplevert dat week en smerig is en tevens een scherpe smaak bezit, wordt door het voe- deren met palmpittenkoeken een zacht, zeer goed en niet spoedig ranzig wordende boter verkregeu. Bij overdreven ster- ke voedering met deze laatste kan de boter zelfs te hard worden, doch deze eigenschap is wel eens gewenscht, wan- neer ten gevolge van het overige voeder de boter te week en smerig zou zijn. De hooge prijs van de palmpitkoeken maakt echter' dat alleen bij melkkoeijen er met voordeel gebruik van o-emaakt kan worden. Om het vee vet te mesten of voor an- dere doeleinden kan men even goed goedkooper voedermidde- lcn gebruiken. Blijkens ingekomen ambtsberigten is in het tijdperk van vier weken, dat op 27 Januari jl. is geeindigd, den geval van longziekte waargenomen buiten het spoelingsdistrict in de gemeente Vlaardingerambacht. In de slachterijen binnen het spoelingdistrict bleken de longen van 6 runderen, van 4 veehouders door longziekte te zijn aangetast. Ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte, zijn 96 runderen, die met de zieken in aanraking waren geweest, na onteigening afgemaakt. Te Nijswiller, bij Gulpen, is een stal met 19 runderen een prooi der vlammen geworden. De schade wordt op f 5000 gcschat; de oorzaak is onbekend. Een Fransch geleerde, de heer Regnardheeft met vcrras- sende uitkomst proeven gedaan om lammeren uitsluitcnd te voedcren met bloed. Gedroogd bloed, afkomstig uit groote slagterijen, tot poeder gemalen en vermengd met water, werd aan zeer jonge lam meren voorgezet en gretig opgenomen. Welke proportion de inentingen van het vee verkregen heb ben ten gevolge der onderzoekingen van Pasteur en Pouilly blijkt hieruit, dat in het departement Eure et Loire in 1882 niet minder dan 80,000 sohapen en 4000 runderen werden ingeent. De sterfte van het vee verminderde daardoor tot een tiende van het gemiddelde der vijf voorafgaande jaren. Bij den heer G. C. Fabiusvoorzitter der commissie voor de slagtoffers van de ramp te Muiden, is van een onbekende ontvangen eene som van duizend gulden, waarvan 500 voor de slagtoffers te Muiden, 150 voor de armen te Muiden die door de ontploffing schade hebben geleden en 350 ten behoeve van de militairen uit Naardendie zich zoo flink hebben gedragen. Eveneens is door pastoor J. G. Henkenste Muiden, onder meer kleinerede aanzienlijke gift van duizend gulden ont vangen van „X en zijne vrienden." Zaterdag is Jan Ruijzendaal, een der zwaar gekwetsten bij het onheil dat Muiden onlangs heeft getroffenten 11 uur in het Binnengasthuis te Amsterdam overleden. Hij laat eene vrouw en vier kinderen na. Jetze van den Berg, die zich op allerlei wijzen als direc- teur van een generaal-correspondentiekantoor voor landver- huizers te Amsterdam" trachtte bekend te makenen tegen wiens handelingen reeds door meer dan een officier van jus- titie gewaarschuwd werd, is den 25sten Januarijbeschuldigd van opligterij, op last van den officier van justitie te Am sterdam in hechtenis genomen. De heer J. Dirks deelt in een brief aan het A.H. mede, dat hij als eerstaanwezend ingenieur bij de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij geen ontslag heeft genomen en evenmin ontslagen werd; zijn aftreden was het gevolg van het over- gaan van het kanaal aan den Staat, ofschoon de wijze waarop te wenschen overliet. Na in de eerste dagen van Januari zijn dienstplichten volgens de gewoonte te zijn nagekomen, ontving de heer Dirks onder dagteekening van 10 Januari een schrijveu van de direetie der Maatschappij, waaruit bleek dat zij zich van 1 Januari af van het beheer van het Noordzee- kanaal ten voile ontslagen acht en dat de Minister van Water- staat, Handel en Nijverheid dit beheer heeft overgenomen. Krachtens zijn aanstelling van 1864 bij de Kanaalmaat schappij, had de heer Dirks van ontslag uit den dienst bij die Maatschappij schriftelijk onderricht moeten worden, minstens zes maanden voor den dag van uitdiensttreding, De heer Dirks ontving geen schrijven van dien aardde aanzegging van 10 Januarij zou hem toch minstens tot 11 Julij e. k. in zijn be- trekking handhaven. De direetie van de Kanaalmaatschappij is van oordeel, dat de gehoudenheid tot nakoming van het contract van aanstelling aan het gouvernement is overgegaan; de Minister meent, dat de direetie de zaak moet uitmaken. De aftreding van den heer Dirks is geheel onafhankelijk van de opdracht van het Chiliaansche gouvernement; de eer ste gedaehtenwis8eling over die opdracht toch had plaats den 12n January, 2 dagen na zijn aftreding. De opdracht van het Chiliaansche gouvernement is slechts van tijdelijken aard; met inbegrip van de uit- en tehnisreis zal een tijd van zes maanden daarvoor noodig zijn. Medio Maart moet de heer Dirks vertrekken. „Als lid der Staten-Generaal schrijft hij moet ik betreuren, hetgeen geschied is. Yoor mijn vertrek hoop ik in die betrekking te handelen zooals behoort.'' Dr. G. Neuber, te Kiel, heeft in den laatsten tijd de turf leeren kennen als een goed en goedkoop verbandmiddel bij wonden en dergelijke. Een arbeider in een daar gelegen veen had zich erg verwond, en zijne makkers hadden in den nood een dikke pap veen op de wonde gelegd. Een dag of tien later vertoonde hij zich met dat verband bij den dokter, die constateerde dat de wond er bijzonder gunstig uitzag; ook nam verder alles het gewenscht verloop. Neuber heeft daarna bij 53 patienten de turf (lichte, vlokkige) aangewend en uitstekende resultaten verkregen. Gemak en goedkoopbeid doen dit nieuwe verbandmiddel aanbevelen boven carboljute en deeg. H. K. H. prinses Marie, vorstin zu Wied, is Zondag zeer voor- spoedig bevallen van eene dochter. Moeder en kind zijn zeer wel. Naar men verneemt zal te 'silage, 's Konings verjaardag in den avond van 19 Februari a. s. herdacht worden door groot vuur- werk in het Malieveld, welke ruirate in het vierkant slingersgewijze zal worden verlicht. De illurainatie van gemeentewege zal zich ditmaal tot dit terrein bepalen. In den storm van 3 Eebruari is te Wouterswoude (prov. Fries- land) een huisje omgewaaid. Een oude vrouw, die daarin woonde, kwarn daarbij om het leven. Een goederentrein kwarn in den avond van 4 dezer bij Veenen- burg in aanraking met den sneltrein, die te 7,45 den Haag had verlaten, zonder dat echter ontsporing van waggons plaats had. De weg- was echter geblokkeerd door dat een der locomotieven uit het spoor was geraakt. Door den schok viol de stoker van den sneltrein en werd overreden, zoodat de ongelukkige op de plaats dood bleef. Van de passagiers werden enkelen licht gekwetst. De reizigers kwamen bijna twee uren te laat te Amsterdamevcnals die van de opvolgende treinen. Als voorbeeld van slaperigheid wordt bericht, dat een Eindhove- naar zich op den dag van zijn voorgenomen huwelijk versliep, zoodat de plechtigheid moest worden uitgesteld. Voor de betrekking van Commissaris van politie te Nieuwer- Amstel hebben zich meer dan 70 personen aangemeld, waaronder verscheidene commissarissen van andere plaatsen en ecmge mspec- teurs van politie. Driehonderd gulden en een cent is in veiling aangeboden voor het eigendomsrecht van de Nieuwe Drentsche en Asser Courant, uitg. 11. J. G. Meijer. Da's een koopje, en die cent zal t m doen. Zondag jl. toen de „Prins Frederik" in de sluis te IJmuiden lag, kwam de brievenbesteller van IJmuiden aan boord om nog eenige brieven af te geven. Toen hij daarmede gereed was, bevond het schip zich reeds een eind in de haven, en kon men den man niet zonder gevaar van boord halen. Hij maakt nu een pleizier- reisje naar Southampton. Laatstleden Zondag liep een dierenoppasser in de Berlijnsche diergaarde over het hooi, waarvan een olifant stond te eten. Onmiddellijk greep het dier hem aan en vermorzelde hem tegen de muur. Als eea bewijs hoe sommige landsambtenaren worden gesalarieerd, kan dienen dat bijv. de brievengaarder te Lunteren slechts 48 cts. daags geniet, en daarvoor een kantoor moet beschikbaar houden, vsor vuur en licht zorgen en van 'smorgens tot 'savonds bezig is voor brievenvervoer, postpakketten, postspaarbank enz. De eerste post vertrekt uit Lunteren al 's morgens naif zes. Julie! Ik kom niet weer voor heden avond thuis. Als die mijnheer van Lustig komt, die sinds eenigen tijd onophoudelijk om je heen fladdert, geef je op al zijne vragen steeds ten antwoord Neen! Wil je me dat beloven? „Ja, i'apa!" Een uur later. „Goeden morgen, beste Julie! Is Papa thuis?" ,,Neen!" ,,Wel, wel, reeds uitgegaan! Zou je 't me dan kwalijk nemen als ik je een uurtje gezelschap hou?" „Neen!" In 1882 zijn alleen in het Russische district Pernau 79 groote branden voorgekomen, waarvan 14 waren aangestoken. Mos- kousche bladen melden, dat er bij de laatste strenge koude in het district Moshaisk 11 en in het district Wolokolamsk 42 menschen zijn doodgevroren. Volgens tijdingen uit Bombay is aldaar een noodelooze paniek ontstaan in eene inlandsche wolfabriek. Aeht-en-twintig werklieden zijn doodgedrukt en drie-en-twintig gekwetst. Door een der wethouders en drie raadsleden van Nijeveen, is een adres aan Z. M. verzonden, inhoudende grieven tegen den burgemeester der gemeente, P. A. Derks, met het verzoek, dat bet Z. M. moge behagen genoemden burgemeester uit zijne betrek king tot de gemeente Nijeveen te ontslaan. Aan een der politie-bureaux te Amsterdam gaf zich dezer dagen een uitgeput en vermagerd man aan als schuldig. aan diefstal. Hij bekende, als kok op een te Bayonne liggend schip een horloge te hebben gestolen en daarna, uit vrees voor ontdekking, gedeser- teerd te zijn. Het merkwaardigste hierbij is wel, dat de man de reis van Bayonne, over Bordeaux en Parijs, naar Brussel te voet heeft afgelegd. Vrijdagmorgen stapte een ingezetene van Eindhoven in den trein zijn bond, die hem gevolgd was, sprong tegen den waggon, waarin zijn meester zat, omhoog en was niet te verwijderen. Een wachter wil hem tegen houden, de hond grijpt hem bij den armde trein zet zich in beweging, de hond zet het op een loopeueen tweede wachter wil het dier doen terugkeeren, de hond snelt hem voorbij en met een flinken sprong is hij in den openstaanden goederenwagen. Een edele neef. Tante En daar gij toch eens mijn vermo- gen zult krijgen, heb ik er niets op tegen het u nu reeds ter hand te stellen, maar, dan moet gij rnij een kleine lijfrente geven. Neef: ,,Zeker, lieve tante! Zoo klein als gij het maar hebben wilt!" Een 65-jarig grijsaard te Pest, die in een gesticht verpleegd werd, hoorde onder zijne kameraden van een groote schipbreuk spreken, die voor een paar dagen plaats had. Toen hij, op zijn beurt vragende hoe het schip heette, de ,,Cimbria" hoorde noemen, viel hij plotseling neder en bleef op dezelfde plaats dood. In zijn zak vond men een brief van zijn zoon uit Hamburg, die hem mede- deelde, dat hij zich met vrouw en kinderen op de ,,Cimbria" zou inschepen, om naar Amerika te verhuizen. Een 72-jarig besje, verpleegde in het Oudemannen- enVrouwen- Buis te Amsterdam, laveerde Zaturdagavond in de Nieuwe Kerk- straat, dat het een aard had. Van storm was toen nog geen sprake; de drank was 't waar de oude ziel niet tegen op kon. Suizebollend sloeg zij ter aarde, totdat een politie-agent zich barer aantrok en haar naar het gesticht terugbragt. Toen de dochter haar gewoon Zondagsbezoek kwam afleggeu, en men haar „le faux pas" van mama mededeelde, was haar eerste nuchtere opmerking „Ocb, de stakkert had dat van jongsaf; dat zitzooin defemilie!" Ook een artist. Een beroemd schilder maakte een reisje naar Amsterdam en wordt door een koopman ten eten gevraagd.Ook mijn zoon," zegt deze, heeft toen hij heel jong was, aanleg voor de schilderktfhst getoondik heb hem toen naar Parijs gezonden, waar hij tien jaren lang in het atelier van den vermaarden Gres- sasson gearbeid heeft." ,,En waar is hij thans?" vroeg de schilder. Thans is hij schoenmaker te Zaandam." Een Londensch koetsier en zijn patroon stonden dezer dagen terecht wegens dierenmishandeling, omdat de eerste een paard, dat te oud was om te werken, voor zijn voertuig gespannen en laatst- genoemde daartoe last gegeven had. Nadat een veearts als getuige gehoord was en den treurigen toestand van het paard bevestigd had, werd de eigenaar van het dier tot 21 dagen en de koetsier tot 7 dagen dwangarbeid veroordeeld. Een moordenaar van drie jaar behoort wel tot de grootste zeldzaamheden. Te Rome, digt bij Porta San Lorenzo, woonden in een armoedig huisje twee arbeidersgezinnen, die elk een 3-jarig jongetje hadden. Dezer dagen speelden bij afwezigheid der ouders beide kinderen met elkaar. Luigi had veel pret met Natale voort- durend zand in de oogen te werpen. Natale liet zich dat een paar maal welgevallen, maar daarna werd hij kwaad, liep naar de keuken, klom op een stoel en greep een scherp mes. Zoo gewa- pend komt hij terug en stoot Luigi het mes in den bulk. Men kan zich den sehrik der ouders voorstellen, toen zij te huis gekoinen het arrae kind nagenoeg levenloos terug zagen. Er bestaat weinig hoop op redding. Dezer dagen bemerkten eenige voorbijgangers een man en eene vrouw, die in de straatgoot van de kaai de fa Megissene telarys in slaap gevallen waren. Zij gaven er de politie kenms van, die dit zonderlinge paar wakker schudde en het, daar zij geen lnhch- tingen van hen kon verkrijgen, ter beschikking van den heer Kuehn, commissaris van politie, stelde. Men vond by hen een waarde van ongeveer fr. 60,000 aan toonder, ongeveer fr. 3000 aan bankbriefjes en fr. 2000 aan goud. De vrouw verklaarde te zijn zekere weduwe L die van Romans kwam, waar zy een erfenis geligt had. Zij had haar vriend G opgedragen daar van fr. 70,000 te geld te maken. Nadat zy het geld ontvangen hadden, hadden zij zoo flink gespijsd, dat zij, toen zij m de luclit kwamen, in de goot gevallen, en daar in slaap geraakt waren. Voor eenigen tijd werd Wakefield Starkey uit Austin (inTexas) bij het overgaan van den spoorweg door een trein overreden, zoo- dat hij met zijn muilezel, dien hij bereed word verpletterd Toen zijne vronw dit hoorde was zij niet bijzonder bedroefd, daar Wakefield een verschrikkelijke tiran was en zich yolstrekt met ontzag haar te mishandelen en op te sluiten. Alleen wilde zy schadevergoeding hebben voor den verloren muilezel, en besloot daarom eene aanklacht tegen de maatschappij in te dienen. ,,Wel, mevrouw," zei de directeur der maatschappij, toen de weduwe op het Fantoor verscheen om haar plan bekend te maken, ,,wij zijn bereid Tim in deze treurigc zaak te doen watwy kunnen. Gij behoeft waarlijk den recbter er niet bij te halen. Het is voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2