Advertentien. lfler. BRAND OP DEN NIELWENDIJK HAARLEMMERMEER Wei-, Moes- enTuingronden 23 Onderwijs in Handwerken. BOUW- ARTIKELEN, Pijnboomhouten Kamerdeuren Eikenhoutcn Parketvloeren Smaakvol Dear- en Vensterbeslag Gesmeed IJzeren Hekwerk, EMIL FUNCKEDusseldorf. te Amsterdam op Aieuwjaarsdag-. I)e CHATW000rslmANDKASTN°. 1, LANDRE GLINDERMAN, Op Donderdag 22 Februari 1883, IVB. lie te veileu Landerijen zijn door hunne ligging langs eene groote lengte van de Ringvaart om den Haarlemmermeerpolder, in de nabijheid van Amsterdam, zeer gunstig gelegen voor het daarop stellen van Fabric- ken, Pakhuizeu en Rergplaatsen. TE KOOP: Een grooten 5 Roeden H00IRERG. als levert in voortreffelijke kwaliteit Geuoemde Brandkast is elken werkdag in ons Ma- ga/.ijn te bezichtigen. Spuistraat 6 en 8Amsterdam. Deze Stukken Grond zullen worden ge- veild zoo in de diverse Perceelendie daarvan op dezelve zijn afgepaaldals ook in pombinatien dier Perceelen. door verandering van woonplaats: ons zeer onaangenaam, als het gcval in wijder kring bekend wordt en daarom bied ik u 3000 pd. st., zoo u dit papier onderteekent en verklaart, van verdere eisehen ten laste der maatsehappij af te zieu." De weduwe stond versteld en vroeg: „Hoeveel?" ,,Ik heb maohtiging om u 3000 pd. st. uit te betalen?" ,,Dat neem ik onmiddellijk aan," antwoordde zij opgewonden, teekende het stuk en maakte dat zij weg kwam. ,,Ik had niet gedaeht dat ik meer dan 50 pd. st. zou krijgen," zei zij bij zich zelve, ,,die spoorwegdirecteur heeft zeker niet geweten hoe oud die muilezel was." (Ken liefhebbende echtgenoot blaast zijnc wederhelft diehte tabaks- wolken in het gezicht): ,,Maar waarom plaag je je vronw nu zoo?" „Dat 's geen plagen, maar voorzorg. Rookvleesch is duurzamer dan versch." Men zal op de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam kennis kunnen maken met een Dajaksch echtpaar, dat uit Deli hierheen wordt gezonden. Den lOden dezer maand zal met het stellen van den gevel, vlak achter den doorgang in het rijksmuseum, een begin worden gemaakt. De olifanten, die de zijden torschen, zijn reeds uit de fabriek afgeleverd. Op dat tijdstip zullen alle gebouwtjes en loodsen van de aannemers van het museum zijn verdwenen. Een hoogst merkwaardige inzeudiDg voor de Koloniale Tentoonstelling zal tevens die van Tegel zijn, tot stand gebragt door het Binnenl. Bestuur in zamenwerking met de suikerfa- briekanten in die residentie. Zij zal bestaan uit een inlandsch huis in voile grootte met pendoppo, waarin verschillende voorwerpen voor den landbouw en de industrie der inlandsche bevolkiug van Tegal worden ten toon gesteld. Het geheele gebouw zal 240 vierk. M. oppervlakte beslaan. Naar uit Amsterdam aan de Temps wordt gemeld, zal Belgie de grootste plaats op de tentoonstelling innemen. Men heeft haar 9000 M2 toegestaan. Nederland zal slechts 5900, Frankrijk 6000, Duitschland 6000, Engeland 4000, Spanje 2400, China en Japan elk 1400 M2 innemen. Yolgens een particulier berigt aati 't Hhl. uit Atjeh zijn bij het gevecht, dat tusschen onze troepen en de bende van Tiroe en Oemar geleverd is, van onze zijde 2 man gesneuveld en 26 gewond, waaronder 13 zwaar. Hetzelfde berigt meldt dat het transport van 25 kg. vleesch en 30 broodjes, waarop de aanval geschiedde, behouden te Boekit Seboen aankwam waarlijk duur genoeg gekocht Z. M. de Koning van Belgie is weer ongesteld en de geneesheeren hebben volstrekte rust aanbevolen. Intusschen is de toestand van den zieke, naar van geloofwaardige zijde wordt gemeld, hoegenaamd niet onrustbarend en vereischt hij slechts eeuige zorg en geduld. De volgende parlementaire curiositeit en wel met eene kleine huishoudelijke kwestie in de Belgischc Kamer, is niet onaardig om vermeld te worden. Sedert een tiental jaren was 't gewoonte gedurende de zitting grogjes rond te dienen. De heeren kwestoren waren tot de overtuiging gekomen, dat dit gebruik weinig passend is en hadden de grog door suiker- water vervangen, terwijl zij in de rookkamer een buffet lieteu inrichten, waar ieder, die het wenschte, gratis zijn grogje kon nemen, en desverkiezende ook bier eu portwijn. Maar deze verandering droeg lang niet de goedkeuring van alle leden weg, die hun ongeuoegen lucht gaven door allerlei grappen en aardigheden op hunne mede-leden, die aan het buffet hun drooge kelen gingen bevochtigeri. De kwestoren hebben daarop bepaald, dat de drank niet meer gratis gele verd zal worden, maar ieder zijne vertering aan het buffet betalen zal. Dit was echter van Scylla in Charybdis gevalleu, want daarover was de ontevredenheid nog algemeener, zoodat nu, na deze reeks van mislukte pogingen, te beginnen met Dingsdag a. s., als van ouds de grogjes weder op den vroe- geren voet zullen worden rondgediend. Men ziet het hieruit weder: groote mannen zijn zelden in alles groot 1 De Keizer van Duitschland heeft koude gevat en moet zijn kamer houden. Prins von Bismarck is ook ongesteld. Hij zal waarschijnlijk verscheidene dageu genoodzaakt zijn te bed te blijven. In Oostenrijk heeft de Parlementscommissie voor de regterlijke aangelegenheden met 8 tegen 7 steramen het be- houd der doodstraf aangenomen. In de Triester Zeiting is een brief openbaar gemaakt, door den graaf van Chambord aan generaal Charette geschre- ven en waarin hij ten stelligste ontraadt Erankrijks inwendigen vrede door een militaire muiterij ten behoeve der legitimisten te verstoren. De Pretendentenwet in Frankrijk is gerigt tegen Prins Jerome Napoleon. Men wil hem den toom aanleggen. En in de tweede plaats neemt men voorzorgsmaatregelen tegen de Prinsen van Orleans. Onder de ongewone, maar toch aangename berigten uit Spanje vemeemt men nu, dat de schatkist aldaar teekenen verraadt van belangwekkende omstandigheden. Zij groeit, tot groote vreugde van de effectenhouders. Uit Kaapstad meldt men, dat de Wetgevende Raad met 12 tegen 4 stemmen een resolutie heeft aangenomen om af te zien van de annexatie van Basutoland. Uit St. Petersburg wordt aan het Berl. Tagblatt ge meld, dat de kroning van den czaar in de eerste helft der maand Mei zal geschieden. Eerstdaags zullen de uitnoodigin- gen aan de vreemde hoven gezonden worden. In het Russische district Walokalasisk kwamen niet minder dan 42 menschen door de felle koude om het leven. Te Moschaisk zijn elf knapen 's morgens, op weg naar school, doodgevroren. De National Zeitung bevat een brief uit Siberie van een Russischen politieken gevangene, waarin ijselijke bijzonder- heden betreffende mishandelingen, in de gevangenis te Murinsk ondergaan, vermeld worden. Nada* acht gevaDgenen gevlucht doch terug gebragt waren, werden al de overige om politieke redenen gekerkerden, 84 mannen en vrouwen, 's nachts half naakt met geweld van hunne legersteden gehaald en aan ketenen gelegd. Vervolgens plunderden de kozakken wat die lieden bezaten. Aan vrouwen en mannen werd de helft van het hoofd kaal geschoren. Allen werden naar qen andere gevan genis vervoerd, en daar moesten zij, zieken en gezonden, bij elkander, vijftien dagen ongewasschen in zeer enge cellen op den grotid en in ketenen geklonken slapeu. De Gouverneur gelastte, dat de rantsoenen spijs verininderd moesten worden, ten einde dit waren zijne eigene woorden de gevan- genen langzaam den hongerdood zouden sterven. DIJKGRAAF eu HEEMRADEN van den Haarlemmer- meerpoliter, Brengen ter kennis van belanghebbendeu dat, op daartoe bekomen magtiging van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland en met afwijking van de Voorwaardenwaarop de Verpachting van Ringdijken heeft plaats gehad, het anil de tegenwoordige I'achters verguud wordt 0111 nu reeds het RIET te mogeil afsnijdeu, staande op den Blinden Berm van den Ringdijk van den Haarlemmermeerpolder. Haarlem5 Februari 1883. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd H. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, loco Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERY, Secrelaris. Tot het geven van ONDERWIJS in NUTTIGE HAND WERKEN voor MEISJES aan de Scholen Nrs. 1, 9 en 10 (Hoofdweg bij den SpaarnwouderwegRingdijk bij Halfvveg, en Ringdijk bij Sloten) te IlaarlemmermeerW01'dt gevraag'd EENE ONDERYYIJZERES. Jaarwedde 400. Vereischte is: Bezit van Akte voor Nuttige Handwerken. Men wordt verzocht zichmet overlegging van Stukken schriftelijk aan te melden bij BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Haarlemmermeervoor den 20 Februari 1883. gewoue kwaliteit (Tarief 3) in een der uitgebrande Per- ceelen aanwezig, was op 1 JaiUlRri j. 1. aan eeil hevig VUUr blootgesteld. De KAST kon eveuwel op den volgenden dag met den Sleutel worden opengemaakt. BOEKEN en verdere PAPIEREN VAN WAARDE voild men in geheel gaven toestand terug. Van den verderen Inboedel is niets gespaard gebleven. VOOft Pijnlooze genezing. Zweren, wouden, veretteringen en andere kwalen, die de huid aandoen, kunnen gehceld worden door deze verkoelende en ge- nezende Zalf. Zij heeft den grootsten lof ingeoogst bij menschen, die jaren lang geleden hebben aan kwade beenen, verzweringen en oude veretteringen, nadat elke hoop om ooit weder te genezen reeds vervlogen was. Slechts zij, die de verzachtende werking dezer Zalf ondervondeu hebben, kunnen zich een denkbeeld vormen van de verligting, die zij bezorgt, door de ontsteking te verdrijven en alle pijn te doen ophouden. Telkens wanneer deze Zalf eenmaal gebruikt is geworden, heeft zij hare hooge waarde geopenbaard, en is zij daarom gretig gezocht geworden als het gemakkelijkste en veiligste middel voor alle zweren. Bij zenuwpijnen, rheumatiek en jicht geeft hetzelfde middel, indien het goeu wordt aangewend, wonderlijke verzachting. 47, Doosjes Pillcn en Potjes Zalf I 'J-8?' *"85,8'" f 0,75, lo.50, n 20.50 's voormiddags 9 UUV, zullen in het Koffiehuis DE JVA- PENS VAN HAARLEMMERMEER", staande aldaar, in bet Hoofddorp, ten overstaan van den Notaris J. L. VAN DER MOER, in l'ublieke Veiling ten Verkoop worden gepre- senteerd DE VOLGENDE UITMUNTENDE gelegen te Haarlemmermeerals |o^ Een STUK, groot 5 HECTAKEN 80 AREN en 36 CENTIARENlangs den Ringdijk bij Half weg grenzende ten noord-oosten aan de zoogenaamde Domines- Laan en strekkende van daar tot de Scheidingsloot tusschen de Polderkavels Sectie B, Nrs. 2 en 3 en 2«. Een STUK, groot ougeveer 25 IIECTARENvan ouds genaamd HET RIETLAND", langs den Ring dijk, over de Gemeente Sloten, tusschen het Stoomgemaal de Lijnden en de Badhoeve bij Sloten. Meerdere inlichtingen kunnen verkregen worden aan het Kantoor van voornoemden Notarisin het Hoofddorp mede voornoemd, alwaar acht dagen voor den Dag der Veiling Kaartjes der Gronden met de Notitie van de voornaamste Verkoopsvoorwaarden op franco aanvrage te bekomen zullen zijn. Te bevrageu bij W. J. ZWETSLOOTMarepoort, bij Leiden. Amsterdam, 5 Februari. Vee. Ter markt heden aangevoerd 605 Rundereu, vette le kwal. 90 c., 2e kwal. 80 c., 3c kvval. 72 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen f 150 a 330; 120 nuchtere Kalvereu j 7 a 10: yette Varkeus 48 a 57 c. per kgr.; 3 Biggen. 7 Februari. Gbanen. Tarwe zonder notering op levering f 1 hooger, Maart 275. Rogge per 2100 kgr. prijshoudend, doch stil Tagan rog 171, 173; Galatz/172. Op levering hooger; Maart/169, 170, /169, 168, 169 Mei /168, 169 Oct. 176, 177. Zaden. Koolzaad op 800 kgr. Olie 2 lager; April f 418. Lijnzaad williger. Olie. Raap-Olie per 100 kgr. begin markt flaauw, sluit zeer willig, /45. Lijn- Olie per 100 kgr. vast, 241. Koeken. Raapkoeken f 96 a 100 per 1040 stuks. Lijnkoekcn /8f a 12£ per 104 stuks. Vee. Aangevoerd: 152 vette Kalveren le kwal. f 1.15, 2e kwal. 95 c. per kgr. 77 nuchtere Kalveren/7 a 12; 149 vette Varkens 48 a 55 c. per kgr. Aabdappei.en. Friesche Engelsche j 2.75 a 2.90 Zeeuwsche Spuische Jaminen f 6 a 6.50; Saksische Jammeu /4.30 a 4.60; Pruisische Roode /3.10 a 3.65; Friesche Jamrnen /3.50 a 4 Groninger lloode/2.15. AlliiiicUir2 Februari. Kaas. Aanvoer 49 stapels, wegende 11,813 kgr. Prijzeu kleine Gras- 36, dito Hooi- f 35.50, conimis- sie Gras- 32.50, middelbarc dito 35.50, dito Ilooi- 36. 6 Februari. Vee. Aangevoerd: 87 vette Kalveren 40 a f 130 25 nuchtere dito 12 a 25 55 Schapen /20 a 36; 16 magere Varkens /14 a 20 4 Koeijen en Ossen 180 a 400, alien per stuk; 150 vette Var- kans 48 a 59 cents per kgr. Delft, 8 Februari. Boteb. Aangevoerd 215/8 en 136/16 vaten, we gende te zamen 5860 kgr. Prijs 74 a 90 per J vat en /1,85 a 2.25 per kgr. naar kwal. C*on.<3a 8 Februari. Kaas. le kwal. /27 a 31, Noord-Hollandsche 32 a 34 per 50 kgr. Aanvoer 8 partijen. Handel vlug. Goeboter /1.70 a 1.80; Weiboter /1.50 a 1.60. Grroniiig.-eii, 6 Februari. Gbanen. 71 kgr. Roode Tarwe/7.40 a/7.70; 72 kgr. Petersb. ltogge /6.30 a 6.40; 70 kgr. Inlandsche dito /5.30 a 5.40 46 kgr. zwarte Boekweit 5.30 a 5.40 60 kgr. Win- tergerst /4.40 a 4.60 60 kgr. Zomergerst /4.55 a 4.65 50 kgr. dikke Haver /3.70 a 3.90; 48 kgr. Probsteier dito /3.35 a 3.45; 46 kgr. zwarte dito 3 a 3.05 Paardenboonen /5.50 a 6.10. Olie. Raapolie 46 Lijnolie 24. llooi-n 3 Februari. Vse. Aanvoer: 5 PaaTden /100 a 220; 60 Schapen /20 a 42 150 Lammeren /15 a 30; 40 Kalveren 7 a 23 25 Varkens 16 a 266 Zeugen 35 a 50; 260 Biggen 5 a 8; 150 Kippen 1 a 2. Kippen-EiJEBEN /4a 4.50 per 100. Leiden, 2 Februari. Vee. Aangevoerd: 4 Stieren 72 a 184' 56 Melkkoeijen /160 a 260; 16 Kalf- dito/185 a 345 40 vare dito /154 a 256 50 vette dito /180 a 400 (78 a 90 c. per kgr.) 4 Graskalveren 36 a 5624 vette dito 37 a 83 (90 c. a 1.10 per kgr.); 38 nuchtere dito /4.50 a 13 60 vette Schapen /20 a 31 (55 a 65 c. per kgr.); 22 weide dito /16 a 24 42 Biggen /6a 15. 3 Februari. Boteb. Aan de Gemeente-Waag gewogen 139/8 en 93/16 vaten, t# zamen 3710 stukken. le kwal. 78 a 84, 2e kwal. 70 a 76. Purmeronde, 6 Februari. Vee. Aanvoer: 90 Rundereu, handel stug, lager in prijs; 15 Paarden61 vette Kalveren 90 c. a /1.10 par kgr., handel vlug; 213 nuchtere dito 10 a 24, handel vlug; 87 vette Varkens 48 a 60 e. per kgr., handel vlug40 magere dito /14 a 25 en 218 Biggen 5 a 8, handel stug; 641 Schapen en Lam meren, vette Schapen niet aangevoerd, Overhouders duur in prijs, han del vlug. Kaas. Aangevoerd: 77 stapels kleine /36.50, 2 stapels middelbare 34. Boteb/l.65 a 1.75 per kgr.Kippen-EiJEBEN /4 a 5 per 100. Rotterdam, 5 Februari. Vi.as. Op het land bestond goede vraag, vooral voor oud; ter markt aangevoerd 48,138 kgr., waarvan een gedeelte tot vorige prijzen nemers vondde kwaliteit liet veel te wen- schen over. Meekbai' met weinig zakenprijzen onveranderd. Gbanen. He aanvoer was heden ruimer, doordien die meer algemeen was, doch over 't geheel bleef de stemming lusteloos tot een meer of mindere

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3