1885. Vrijdag, 23 Maart. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. i\o. 12 Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der Advertentidn lloofd-Ageuten voor dit Weekblad, te llaarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 1420 Maart 1883. KANTOXGERECIIT TE HAARLEMMERffEER. Zitting van den 20 Maart 1883. Uitspraak van Voiinissen. HAARLEMMERMEER Pry's van een enkel Nommer 15 Cent. AXLE TOEZENDINGEN, REXAKTIE EN UITGAVE BETKEFFENDE te adresseren aan VAN ItO.NGA C0., te Amsterdam. (tJiterl(jl£ Woensrtag.) van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Ds. H. H. Veder, te Abcoude, heeft voor het beroep naar de Herv. gemeente te Haarlemmermeer bedankt. Den 22 dezer, 's morgeDS half negen ure, is afgebrand een dubbel woouhuis staande A A Ringdijk bij Sloteneige- naar en bewoner W. Rebelmede-bewoner P. van Rooyen. Van bet huisraad is niets gered en zoo men zegtis van Rooijendie ziek wasop zijn bed uit het huis gedragen. De brand is vermoedelijk ontstaan door de kagchel. Het huis en huisraad van Rebel waren verzekerd (som^on- bekend)het huisraad van van Rooijen in: La Nation Beige, voor 700. De Spuit Nr. 1 heeft dienst gedaan. Zekere C. K., te Haarlemmermeer, die in't vorige jaar voor verschillende diefstallen is veroordeeld en thans weder op vrye voeten was, is weder als verdacht van diefstal van lijn- koeken en kippen gearresteerd. Den 8 Mei e. k. zal in het hoofdkiesdistriet Haarlem plaats hebben de verkiezing van drie leden voor de Provinciale Sta- teo. De aftredenden zijn de heeren: A. van Stralen, F. L. Kist en nr. J. F. T. van Valkenburg. De telephoniscbe verbinding van Aalsmeer met het Rijks- telegraaf kantoor Haarlemmermeer is Zaturdag gereed gekomen. De dienst wordt hoogstwaarschijnlijk met 1 April a. s. voor het publiek geopend. Bij den heer Z.aan den Sloterweg, gemeente Sloten, is een paard afgemaakt, dat lijdende was aan kwadeu droes. GEBORENGrietje, dochter van D. Koelewijn en K. van Tol Pieter, zoon van P. J. C. van der Kwast en A. Dekker. Maria Cathariuadochter van C. Kort en N. J. Schouten. Johannes Franciscus, zoon van S. Verbrugge en M. van £s. Maartje, dochter van H. Kool en G. Bier. Elisabeth, dochter van B. van Loenen en E. Harding. Antje, dochter van J. Manskant en J. Speijers. Pietertje dochter van J. Roije en N. Palsrok. Lijntje, dochter van L. Thur en L. Cafee. llendrik, zoon van C. Slinger en H. Buijs. Willem, zoon van N. Houkoop en J. Millenaar. Pieternella Margaretha, dochter van A. Boll en M. Maliepaard. Neeltje, dochter van C. Blom en P. van den Kommer. Adriana, dochter van C. Sandifort en E. llartmau. Gerrit, zoon van D. de Ruiter en M. Schreuders. Teunis Cornells, zoon van C. Kool en A. K. Eland. Hille- gonda, dochter van D. Wessels en W. F. Strakenbroek. LEVENLOOS GEBOREN: Een kind van C. de Groot en M. van der Beek. OVERLEDENCarel, oud 5 weken, zoon van P. Lewis en T. Mienis. Willem Kars, oud 48 jaar, gehuwd met E. Krul. Margaretha, oud 6 maanden, dochter van C. Steenks en M. Overkleeft. Johanna Maria, oud 3 jaar, dochter van S. Kroon en A. M. V erdonk. Johan Christiaan Borrias, oud 85 jaar, weduwnaar. Cornelis, oud 4 maanden, zoon van L. Tamboer en M. Spaargaren. Willem Cornelis, oud 9 jaar, zoon van D. Snijder en G. V arkevisser. Hendrik Marinus van Buijten, oud 59 jaar, gehuwd met N. van Driel. ONDERTROUWD: A. Redeker met C. Bies (wed.) GEHUWD: C. Filius met G. Yreeken. C. Slimmen met W. Struik. Agenda voor de Vergadering van den Gemeente- raad van Haarlemmermeer, te houden op Don- derdag den 29 Maart 1883 ten 10 ure, in het Raadhuis. 1. Kennisgeving van het ove'rlijden van het rasdslid, de ieer J. Kiapwijk. 2. Ingekomen slukken en mededeelin- 8en- S- Oo'werp-besluit. tot het tloen van hetaling uit de Onvoorziene uitgaven dienst 1882 (ligt ter lezing). 4. Idem dieust 1883 (ligt ter lezing). 5. Onlwerp-besluit tot af- en overscbnjving in de begrooting, dienst 1883 (lifter lezing) 6. Bezwaarschrift van W. van Stein, intake zijnen Hoofdelijken Omslag, dienst 18S2. 7. Verzoek van J. Eggink, om tegemoetkoming voor meerdere werkzaamheden tydens de vaeature van een tweeden klerk ter secretarie 8. Vaststelling der voorivaarden voor de verpachting der dorps- wegen. 9. Verzoek van J. Beerda, om eervol ontslag als onderwyzer aan school n°. 10. 10. Voltalligmaking van het hulppersoneel aan sommige scholen, tegen 1 Januarij 1884. 11. Beuoeming van eene onderwijzeres iti nnttige hand- werken aan de scholen N°. 89 en 10. Voordragt, alpba- betisch: 1 mej. F. D. Briedb, te Anna-Paulowna2 mej. M. H. Rademaker, te Opijnen en 3 mej. M. Verkade, geb. van der Stadtte Epen. 12. Benoeming van eene onder wijzeres voor de school N°. 8. Voordragt: mej. L. F. de Broekert, te Brandwijk, 13. Verzoek om vermecrdering van hulp voor school N°. 7. 14. Alsvoren, voor school N°. 6. 15. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten ora- trent de verhooging van het schoolgeld. 16. Verzoek van den heer R. ^.t^ouds, om veranderingen aan de onderwijzers- woning N°. 9.. 17. Bestek voor den bybouw aan school N°. 4. 18. Bestek voor de verbetering van een dorpsweg te Hoofddorp. 19. Bestek voor het hardmaken van een gedeelte dorpsweg te Nieuw-Vennep. 20. A'lres van Kl. Vaalburg, om uitstel voor bet bouweD van woningen op ge- kocbten dorpsgrond. - 21. Aanvraag tot deelneming in het kopitaal voor den aanleg van een spoorweg van Haarlem naar Utrecht. 22. Herziening der strafverordeningen. 23. Herstemining over het voorstel tot het doen drukken der no- notulen. 24. Benoeming van een stemburcau voor de ver kiezing van leden der Provinciale Staten, op 8 Mei e. k. In den morgen van den 17den Maart, ten ruim 5 ure, werd 00k in deze gemeente even als op vele andere plaat- sen een dof gedruisch gelioord waarop onmiddellijk eene schudding volgde, en wel van dien aard dat alien, die nog in den zoeten slaap lagen ontwankten en de reeds op de been zijnde personen zich met moeite konden staande houden. Uit alle gedeelten dezer gemeente en 00k uit Heemstede en Aalsmeer kwamen gelijkluidende berigten. Van ongelukken werd echter niets bekend, slechts enkel van huisraad dat door elkander is geschud terwijl bij den de klok van den wand is gevallen en vele buisbellen in be- weging werden gebragt. De heer Mr. J. P. Amersfoordtvan de Badhoeveplaatst in het Ebl. een artikel over „deze aardschudding" te Amster dam en in den omtrek. Hij schrijft die toe aan grondverschuiving pen gevolg van de groote zware werken, in den laalsten tijd aangelegd de droogmnking van meeren van 't water ontlasthet bouiven van groote gevaarten het verplaatsen van massa's aarde. Verder schrijft hij 0. a. Mijn woouhuis is in mijne bnurt op den Ringdijk het eenige mij bekeude geheide gebouw, met den l.ynden. Zelf was ik in dien nacht niet aanwezig daar ik te Amsterdam in de Constantijn Huygensstraat sliepwaar ik den schok wel gevoelde, dock duidelijk veel miuder sterk dau die op de Badhoeve werd gevoeld. Daar werd mijne echtgenoote wakker, doordien de porse- leinen pullendie op de linnenkasten stondennaar beneden vielen en braken het water, dat ter verdarnping stond in vazen op de kagehels liep over; de aehellendie in de meidenkamers en in de machioekamer hingeu, begonnen te bellen hetgeen geruimen tijd aanliieldhet vee dat gemol- ken werd, toonde zich zeer onrustig en de melkers konden slechts met moeite blijven zitteo op hunne stoelijesde koe- boer, die zich aan een muur wilde vasthouden voelde den muur bewegen. Aan het zware gebouw van den Lynden begon de schel die moet waarschuwen als het werktuig te boog wordt opge- voerd aan te slaan bij mijn' schilder, die op den Ringdijk vvoontwerd het huis opgeligt zoo dat de sneeuw die op het dak lag, van eenen kant er afviel. By mijn tuinman stortte de melkkan, die op tafel stond, de melk die er in was pr uit. De paarden in den stal W'erden zeer onrustig en wil der) zich van hunne kalsters bevrijden. Oak aan het Hoofddorp, midden in de Meer, vertoonden zich leekenen van beweging aan de gebouwen. Het valt moeijelijk te zeggen of al deze grond- en water- verplaatsingen de eenige reden zyn van den schok; de toe- komst en het inwinnen vau meer berichten kunnen hierover licht verspreiden. Eene zaak verdient kierbij voorzeker de aandacht: het Am- sterdiimsche peil, dat meestal aangenomen wordt als het vaste punt waarnaar de waterpassingen van het terrein in Nederland wordt gemeten is niet overal hetzelfde; men kan weten, dat Stamkart en anderen reeds getwijfeld hebben aan de ware hoogle die het te Amsterdam moet hebben. V\anneer zich nu en dan verschijnselen vertonnen als de aardschudding die thans heeft plaats gehad is het zeer waar- schijnlijk dat zware gebouwendie tijdelijk in beweging ko- men van hoogte veranderen, door betzij meer in den onder- grond te zakkeo, of te rijzen waar tegenwigt gaat ontbreken, dat hen vroeger nederdrukte. Het bepalen van het Amsterdamsche peilzoo dat het overal gelijk is en blijft, ontvangt in waterschappen en andere colleges zelden die ernstige aandacht, welke het toch verdient. Ik berhaal dan 00k hier mijnen meermalen geuiten vvensch, dat toch spoedig de Hooge Regering, hetzij by Konioklijk be- sluit, hetzy bij wet, regelt vvelk voortaan het punt zal zijn, dat men voor A. P. zal houdeohierbij zal tevens moeten worden geregeld hoe men ingeval van eene aardschudding of andere hoogte-verplaatsing op nieuw zoo spoedig mogelijk, het A. P. op nieuw zal moeten vaststelleu. Na het gebeurde zal het wel Diet overbodig zyn dat men bij sluizen, kanalen dijken, vestingen, spoorwegen, enz. in 1883 overal zooveel doenlijk nazie, of er welligt 00k hier of daar verzettingen hebben plaats gehadbedenkenrle dat uit verandering van hoogte, 00k zelfs eene geringe, zeer groote rampen uit die verzettingen kunnen plaats grypen. Men vergete niet dat, nu men om Amsterdam volgens de ontvvorpen vestingplannen56 sterkten wil gaan bouvven, alle met zware bewapeniDg, blindeering groote grondverplaat- singen, op nieuw groote belastingen en ontiastingen van ter- reinen te voorzien zijn, die, ingeval van onderwaterzettiug geheel anders zich gedragen dan in vredestyd. Men vergete niet dat, zoo men ooit die vestingen mogt moeten gebruiken, en op die zware gebouwen uit zware stuk- ken geschut groote buskruit-ontploffiirgen zoudeu moeten plaats hebben, dit alles groote schokken zoude moeten oudervinden, en zoo al niet voor den vijand, zeker voor den vriend on voorziene rampen zoude kuDoen voroorzaken. De grond onder Amsterdam is niet onverzettelijkaller- minst de ondergrond. Het wordt tijd dat deze zaak met meer ernst worde onder- zochtwant nalatigheid in deze kan groote rampen veroor- zaken. Men kan niet langer straffeloos aan den eersten boer, den eersten waagbals den beste, overlaten om den weeken ondergrond naar goedvioden van zwate aard- of watermassa's te bevrijden of dieo daarmede te bezwaren. K. K. S., te Haarlemmermeer, wegens ijkovertredingtot 1 boete of 2 dngeo gevangenisstraf. P. H., te Haarlemmermeer, wegens vischwetovertreding, tot 6 boete of 2 dagen gevangenisstraf. A. V., te Haarlemmermeer, wegens jagtovertreding, tot 20 boete of 5 dagen gevangenisstraf. C. v. D., te Oude Wetering, wegens diefstal, tot 3 dagen gevangenisstraf. C. L. Cz. en M. W., te Roelof Arendsveen, wegens verboden baggeren, elk tot 10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. B. de K., te Oude Wetering, wegens politieovertreding, tot 2 maal 3 boete of 2 dageo gevangenisstraf. C. v. K., te Hillegora, als boven, tot 2 maal 3 boete of 2 dagen gevangenisstraf. W. O., te Haarlemmermeer, wegens tapperyovertreding, tot 25 boete of 2 dagen gevangenisstraf. H. v. K., te Amsterdam, wegens naohtelijk burengerucht, tot 7.50 boete of 3 dagen gevangenisstraf. C. B„ te Nieuw Vennep, wegens dronkenschap, tot 3 dagen gevangenisstraf. N. N. en L. v. M.jr., te Hillegom, als boven, tot 15 boete of 6 dagen gevangenisstraf. P. d. W., te Lisse, als boven, tot 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. W. v. M., te Hillegom, als boven, tot 10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. V., onbektnd, als boven, tot 5 boete of 2 dagen ge vangenisstraf. J. d. N, J. v, D. en J. B., alien te Hillegom, als boven, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. J. H., te Delft, als boven, tot 5 boete of 2 dagen ge vangenisstraf. P. V. en J. B., te Haarlemmermeer, als boven, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. J. B te Lisse, als boven, tot 5 boete of 2 dagen ge vangenisstraf. C. B. jr., te Aalsmeer, als boven, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1