aarlefflmermeer-Polfler. 1883. Vrijtlag, 30 Maart. No. 15. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDEB-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. 4vW/;/J Prijs van liet ALonnement: in het Jaarf Prijs der AAdvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 13 J/, Cent. Hoofd-Ag'enten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Onze correspondent uit Haarlemmermeer meldt ons dat, wegens te laten afloop der Vergadering van den Gemeente- raad op gisteren (29 dezer)hij ons het Kort Verslag daarvan niet tijdig genoeg kan toezenden, om nog in dit nummer te worden opgenomen. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2127 Maart 1883. GEBORENJacobus Hendrikus, zoon van C. van Velzen en A. Buijs. Margaretha, dochter van VV. Boere en G. Neefjes. Het Varken. AARLE1MER1EER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, KEDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. WJiterl\jk Woenadag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder hebbea tot Opzigter bij hun Waterschap benoemd den Heer J. van der Kamp Pzn. te Leersum. Bijna dagelijks worden te Haarlemmermeer brieven terug- gezonden als oubestelbaar. De voornaamste reden hiervan is: het niet doen van aan- gifte van verhuizingen biiinen de gemeente. leder wordt dus aanbevolen van het doen van verhuizingen kennis te geven ter Secretarie (niet bij andere personen, want dan wordt er meestal geen gevolg aan gegeven). Verzuim is strafbaar gesteld bij Plaatselijke Verordening, waarin o. a. voorkomt: Art. 3. Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan binnen eene maand beliooren te worden kennis gege ven ter Secretarie der gemeenteop den voet als hierna is bepaald, te weten: voor een geheel huisgezin, inwonende dienst-en werkboden daaronder begrepen door het hoofd van dat gezin voor afzonderlijk levende personen, door hen zelven. Art. 4. Overtreding van Art. 2 en 3 worden gestraft met eene boete van drie gulden. Het Bureau van Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur, en 's namiddags van 14 uur. Trijntje, dochter van J. Beets en L. Benjamin. Sophia Johanna, dochter van K. Degenaars en S. M. de Bruin. Lijsje, dochter van J. van Zijverden en H. van Vuuren. Johannes, zoon van P. Spits en E. Slaager. Cornelis, zoon van J. de Laat en J. Stam. Petronella, dochter van T. Dijksman en M. de Leede. Cornelis Anthony Marinus, zoon van W. de Jongh en M. A. Timmerman. Jacob, zoon van J. van Bockel en J. Mesman. Arend, zoon van C. H. van den Tol en W. Everse. Adrianus, zoon van D. H. Reisiger en J. Homan. Dirk en Arie (tweel.), zoons van J. Bos en J. Ciggaar. LEVENLOOS GEBOREN Een kind van R. Roodenburg en G. Bouwmeester. OVERLEDEN Lydia Cafee, oud 42 jaar, gehuwd met L. Thur. Petrus, oud 3 jaar, zoon van G. Bus en A. C. van Meer. Maria, oud 6 maanden, dochter van J. Louwerse en J. Kabboord. Lena Johanna, oud 21 /g jaar, dochter van C. Vermeulen en L. L. Yaessen. Pieter, oud 10 maanden, zoon van J. M. van Yeen en J. Kouwenberg. Johanna Maria Papen, oud 81 jaar, weduwe. Cornelia Elisabeth, oud 17 dagen, dochter van A. A. Overtoom en E. Bes. Jacobus Mocrland, oud 48 jaar, gehuwd met M. C. Griekspoor. Jail, oud 20 jaar, zoon van J. Yasten- hont en J. Intkout. ONDERTROCWDC. Struik met A. Verkulp. K. Yisser met A. Wijntje. GEHUWD: J. A. Kramer met W. van Driel. C. Wijn- gaard (wednr.) met M. Eilander. In de School Nr. 6 te Abbenes is, terwijl de kinderen in school waren een hevige schoorsteenbrand ontstaan die zich, aangewakkerd door den sterken wind, dreigend liet aanzien doch aan eenige personen is het gelukt den biaud te blusschen. De oorzaak wordt gezocht in het vuur vatten van vogel- nestjes die in den schoorsteen waren gebouwd. De Kiezers zullen in den loop van dit jaar nog al eenige malen in de gelegenheid zijn van limine belangstelling in den loop der zaken in land, provincie en gemeente te doen blij- ken. Op 8 Mei moet overal worden gestemd voor de lielft der Provinciale Staten en die Stalen hebben in hunne zomer- vergadering in Julij te voorzien in de periodieke aftreding van een derde gedeelle der Eer9te Kamer: Op 12 Junij val- len de verkiezingen voor de lielft der Tweede Kamer, en op den 17 daaraanvolgende moet een derde van den Gemeente- raden worden vernieuwd. Met 1 April a. s. wordt de Poslpakkettendiensi alom in den lande ingevoerd. Door den heer P. P. Bertram, poelier te BredaGinne- ken, zijn de eerste piepkuikens aan H1I. MM. den Koning en de Koningin aangeboden. Te Deventer is bij een landbouwer in de Yoorstad de tongblaar bij een koe en een kalf uitgebroken. Gedurende 1882 zijn op de markt te Gouda aangevoerd 900,635 kilogr. kaas en 67,120 kilogr. boter. Te Goutumnabij Leeuwardenheeft zicb onder het beslag vee van den landbouwer M. K. Cuperus een geval van be- smettelijke longziekte vertoond. Ten gevolge daarvan zijn op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van de 90 stuks, waaruit die veestapel bestond, 60 afgemaakt. Door de Regering is een wetsontwerp ingediend om hon- derd duizend gulden subsidie te geven voor de internationale landbouw-tentoonstelling, in 1884 te Amsterdam te houdeu. Onder het rundvee van den veekouder v. V., aan 's Gra- venweg te Kralingenis de tongblaar uitgebroken. De Pranscbe vereeniging tot aanmoediging van de melk- induBtrie te Parijs heeft besloten, een prijs van 1000 francs uit te lovcn voor bet vindeu van eene methode, met behulp waarvan op gemakkelijke manier de tegenwoordigheid van margariue in boter kan aangetoond worden. Een Beijersch weerprofeet troost ons over den strengen nawinterwaaronder een groot deel van Europa in deze lentemaand zuchtmet te wijzen op het jaar 1865. In dat jaar had men, even als nueen koude Maart, met sneeuw en ijs. Maar den eersten April bragt een warme zuidweste- wind lenteweder aan er volgde op den strengen nawinter een heerlijk voorjaar en een warme zomeren het jaar 1865 werd, wat den oogst betrof, een bijzonder voordeelig jaar. Laat ons van 1883 dan maar hetzelfde hopen. De uitvoer van granen uit de Vereenigde Staten is dit jaar veel aanzienlijker dan in het vorige jaar. In February werd voor een bedrag van 15,773,009 dollars uitgevoerdtegen 11,000,000 dollars in February 1882. De graanuitvoer van de twee eerste maanden van dit jaar was 31,688,586 dollars, tegen 23,000,000 dollars in hetzelfde tijdvak van verleden jaar. Uit de Tielerwaard wordt ons geschreven dat de knoppen der pereboomen veel van de vorst geleden hebben. Grasbo- ter zal er vooreerst nog wel niet ter markt komen daar de weilanden nog kaal zijn en het jeugdige gras door de koude verdwenen is. Een jaar geleden liepen de koeijen reeds in de wei. Koeijen en jong vee zijn zeer lioog in prijs. Aan de huizen der landbouwers worden pinken opgekocht voor /80 a 100. Bij den landbouwer C. Spijker te Hazerswoude in bet I.angeland heeft een schaap 5 lammeren ter wereld gebragt. Zij zijn alien flink gezond en loopen reeds in de weide. De tijd van schapenwedrennen zal raisschien liiet ver af zijn. Deze dieren hebben ten minsle, volgens de Schlesische Folks Zgt.blijken gegeven van een bijzonder talent voor het harddraven. Genoemd blad verhaaltdat onlangs een ram een wedloop hield met don spoortrein van Klopschen naar Quaritz en daarbij den trein inhaalde. Voorts hidden dezer dagen eenige andere rammen een spoortrein bij van Gogolin, in Opper- Silezie, tot Gordsdze en renden bij aaukomst aldaar terstond met een goederen trein, die kwam aansioomen liaar Gogolin terugwaar ze tegelijk met den trein aankwamen. De rain- men hadden zoo een wedloop .vjp^rti mijl gedaan zonder dat 't hun eenigszins kwaad deed. in 1880 in de Vereenigde Staten vierduizend inrigtiDgen waar de melk tot boter, kaas, room en gecondenseerde rnelk be- reid werd. Die nijverheid heeft den aatizieiilijksten omvang in den Staat New-York, liet kapitaal, dat in dezen tak van nijverheid stak, bedroeg 100 millioen dollars. De waarde van de verbruikte grondstoffen werd op 18 millioen en die der fabriekaten op 26 millioen dollars geschat. In het jongste nummer van de Sport lezen wij bet volgende staaltje van konden-instinct. Iemandin bet bezit van een moestuin, had opgemerkt, dat een maud met versche wortelen aliijd zoo spoedig leeg was. Hij sprak er zijn tuinman over, die beloofde er eens attent op te zullen zijn. Het duurde niet lang, toen de stalhond op de mand afkwam, een wortel in zijn bck nam en naar den stal ging. Aangezien honden nu geen raauwe worfelen etenging men verder op de loer staan en zag dat de bond de wortels een voor een aan bet paard bragtnaast hetwelk bij 's naclits ge- woon was te slapen. Wat nog meer verwondering baarde was, dat het paard, hetwelk er naast stond niet in de ver- snapering deelde en nooit een wortel werd gebragt. Uit Enumatil schrijft men: Uit deze streken kan men melden dat er onder de varkens eene ziekte beerscht, die be- stempeld wordt met den naam van gal- of leverziekte. Naar men meent heeft deze ziekte ook geheerscht in 1837 en 1838 waaraan toen vele varkens zijn gestorveD. Ook nu sterven er soramigen aau, zoo ze niet in tijds worden geslagt. Het meest is deze ziekte aanwezig onder die varkens, welke verleden zomer in't land hebben geloopeu. Ook is onder de schapen de gal- of leverziekte in deze oorden nog al belangrijk. Zeer vele schapen sterven hier aan dat nog al een huiten- kansje voor sommige daglooners is, die zulke schapen cadeau of voor een prysje bekomen. Ook te Heinoo lreerscht eene epidemische ziekte onder de varkens. De buurtschap Veldhoek is bijna geheel uitgestorven. De ziekte opeubaart zich door gebrek aan eetlust, en etikele nren later sterven de dieren en worden dadelijk bontkleurig. Die bij toeval genezen, blijven kwijnen en sterven later tocli. De ziekte schijnt wel ingrijpend te zijn. Als eene bijzonderheid op het gebied van varkensteelt ver- dient vermelding, dat den laatsten markdag aan de Vee- markt te Rotterdam, een varken gewogen werd dat 762 halve kilo's zwaar bleek te zijn. Het dier was vlug ter been, zeld- zaam fyn van pooten en schoon van ligchaamsbouw. Yolgens de officieele kennisgeving in den Reichsanzeiger is de invoer van schapen uit Nederland in Duitschland tot 1 September a. s. verboden. Deze inaatregel heeft tendoel, de uitbreiding van het schurft onder de schapen tegen te gaan. Terwijl de eigenaar naar Alkmaar was, is te Akersloot de boerenwoning van den heer J. Heine afgebrand. De koeien en eenige kostbaarheden werden gered, maar 2 paarden1 varken, 7 pinken en 15 kalveren zijn in de vlammen om- gekomen. Alles was laag verzekerd. Volgens een onlangs openbaar gemaakte statistiek, waren Hoewel het nut dat bet varken aan den mensch oplevert niet zoo veelzijdig is als dat van koeijen, paarden en scbapen, heeft het toch geene geringe waarde. Het kapitaal, aan de varkens besteed, keert spoedig terug, en niet zelden met goede winst. Bovendien zijn de varkens voor den arbeider een soort van spaarmiddel, dewijl de werkman jnist het meeste geld verdient tegen den tijd, dat het dier meer aan onderhoud gaat kosten. En in de eerste weken kost bet varken hem niet veel, aangezien het dan met allerhanden afval en wat karnemelk gevoed kan worden. Behalve booi en stroo kan men aan de varkens bijna alles kwijt worden. Allerlei uit de keuken, kelder, melkkamer, enz., kan men het varken ge durende de eerste 6 maanden voorwerpen, en iodien men het dier wil overbouden, kan men hiermee natuurlijk langer voort- gaan, indien men slechts zorgt, dat het ook wat melk krijgt. In sommige streken van Drente, Overijsel, Gelderland en Noord-Brabaut laat men de varkens, zoolang ze niet gemest worden, hun voedsel zoeken in de weide of in het bosch. Men kan bij het varken vier tijdperken vaststellen: bet eerste van de geboorte tot den tijd waarop het gespeend wordt, dat doorgaans op den ouderdom van 5 a 7 weken geschiedt, ge durende welken tijd de biggen hoofdzakelijk gevoed worden met moedermelk. Zijn ze 3 weken oud, dan kan men ze echter reeds wat koemelk voeren met een aftreksel van haver of gerst, waarbij men eerst 14 dagen later reeds wat zemelen kan voegen. Daarna volgt het tijdperk dat na het spenen volgt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1