- 30 - De liiindelswaarde van insecten. Mesten van Kalveren. Mitltlel ter verdrijving vau de bloedluis. net groote in't kleine. In dien tijd mag men wel tamelijk krachtig voederen, anders gaan de jonge dieren heel wat acbteruit. In dit tijdperk worden doorgaana de mannelijke dieren gecastreerd, om wtldra van de vrouwelijke gescheiden te worden. Afgeroomde zoete melk, gebroken gerst, zemels en aardappela dienen nu nog het hool'dvoedsel te zijn, tot ze 10 a 12 weken oud zijn, wanneer het derde tijdperk intreedt. Naast karnemelk met een weinig graan, moet het dier in dit tijdperk van groei en voorbereiding, vooral groen en afial hebben. Zeer aan- bevelenswaardig is nu ook het geven van dierlijk voedsel, als paardevleesch, Araerikaansch vleeschmeel, meikevers, afval uit de slachterij enz. Het vierde en laalste tijdperk uit het varkensleven is dat waarin de vetmesting geschiedt. Voor varkens, die binnen het jaar geslagt worden, begint dit reeds als de dieren 6 a 7 maanden oud zijn.. Nu houde men vooral in het oog, dat varkens het ineeste voordeel geven indien ze in den kortst mogelijken tijd ter slagting gereed zijn. Men diene daarom het mesten met oordeel te regelen. Twee zaken houde men vooral in bet oog, n L het voedsel laDgzamerhand krachtiger te maken en vooral geregeld op dezelfde tijden het voedsel toe te dienen. Het best geschiedt dit driemaal daags. Kort na den maaltijd is rust voor de mestvarkens zeer noodig, weshalve men de dieren dan niet moet storen. Ook dient er op gelet, dat ze hun voeder telkens schoon opvreten, waar- door we dan ook in de gelegenheid zijn, de troggen of bak- ken zoo noodig te reinigen. Troggen waarvan de klap of deksel zoowel naar binnen als naar buiten kan gebragt wot- den, zijn het doelmatigst. Een droog leger, frissche lucht en zoo mogelijk eene gelegenheid om zich in schoon water te baden, zijn voor de mestvarkens vereischten, zullen ze goede winst opbrengen. Als geschikt mestvoer voor varkens moge dienenIn het begin der mesting, gekookte of gestoomde aardappels of wor- tels met een weinig meel. Later vermeerdere men gaandeweg de hoeveelheid meel. Steeds doe men dan een weinig zout door het etendaardoor wordt het smakelijk en het is ge- zonder. Ook meent men dan wel dat het nut-tig is ter voor- behoeding tegen de varkensziekte. Maismeel geeft smakelijk -en goed spekvan beukenoten wordt het spek olieachtig. Gerstemeel of gekookte gerst geelt smakelijk spek en wordt ook veel gebruikt. Van een goed gemest varkcn, kan men rekenen, van iedere 100 pond levend gewicht, 95 pond bruikbare deelen te hebben. -Gewoonlijk rekent men 15 tot 2 5 percent voor het gewichts- verlies, dat zeker heel wat bezijden de werkelijkheid is. Volgens door een landbouwer genomen proevenzou een handvol kalk door het eten gemengd, de gezondheid en den groei der mestvarkens zeer bevorderen. Men zou hiermede ook eens een proef kuunen nemen. Kwaad kan het zeker niet. Landbouw-Scheurlealender Van zeer groot gewigt zijn de insecten in alle jaargetijden in de huishouding der natuur, maar in den handel is hun waarde inderdaad verwonderlijk groot. Engeland betaalt jaarlijks een paar millioen gulden voor een nietig, klein in sect, de cochen liegummilak, dat verkregen wordt van de gummi-sehildluis in Oost-Indie, i3 bijna van even groote waarde als het eerstgenoemde product. Meer dan anderhalf millioen menschen vinden hun onderhoud en hebben hunne zaken te danken aan het kwetken van zijdt-rupsenen de zijde die er van gesponnen wordt, vertegenwoordigt gemiddeld genomen jaarlijks een waarde van 400 midioen gulden. En geland alleen, om van de overige Europeesche landen niet te spieken, koopt elk jaar voor een mill oen aan buitenlandsche honig, en uatuurlijk hetgeeu er in Engeland op gewonnen wordt, is ook nog een vr-ij groot kapitaal. A1 een gedurende een enkele maand, nametijk November 1882, werden er daar te lande 249.000 kilogram honig uit het buitenland aangevoerd, waarvan, in dnzelfde maand althan9, niets ward uitgevoerd. Verder wordt er in Engeland per jaar ruim een millioen pond buitenlandsche was ingevoerd, en dat alles is het werk der bijen. Belangrijke hanr'elsaitikelen zijn ook gal-appels, welke in de verwerij en ter bereiding van inkt dienen en die hunne waarde aan insecten te danken hebben. Dau heeft men Dog de bekende, zeer dikwijls gebruikte „Spaansche vliesr. Uit een en ander blijkt intusschen duidelijk genoegdat eenige soorten van ii seeten in den handel een zeer belangrijke rol spelen en hunne producten een aanzienljjk kapitaal vertegen- woordigen. Wie met voordeel kalveren mesten wil, kieze daartoe ge- schikte dieren. Niet ieder kalf is voor het mesten geschikt. Zooveel mogelijk neme men goed ontwikkelde kalveren met een breeden rug, vleezige achterdeelen en een diepe en breede borst. Het dier moet in een donkeren maar warmen stal geplaatst worden, liefst niet vastgebonden en vooral zindelijk gehouden worden. De stal moet zoo naauw zijn, dat het kalf, 14 dagen oud zijude, zich niet dan met moeite er in omdraaijen kan. Vooral moet men uiterst naauwkeurig toezien, dat de melk dagelijks op denzelfden tijd wordt toegediend en de hoeveelheid niet willekeurig, maar preeies volgens vaste roaat zij. Vele kalve ren toch gaan verloren, doordien ze de maag overladen of de melk te vet is, en dit voornamelijk in de eerste dagen. Men zal het meeste voordeel hebben, indien men de kalveren op den leeftijd van 5 a 6 weken verkoopt. Om bij het mesten van kalveren het meeste voordeel van de melk te hebben, voedere men als volgt: de eerste drie dagen na de geboorte viermaa! daags, telkens op hetzelfde uur, 66n liter melk en een halve liter gekookt water, goed dooreengemengd en melkwarm gemaakt; de volgende drie dagen l'/2 liter water, maar slechts drie maal daags; daarna eene week driemaal daags 2 liter melk en een halve liter water; de volgende week 2'/2 liter melk, maar nu zonder water, en wel driemaal daags. Veider klimt men langzaam op tot 5 a 6 liter melk drie maal daags. Meer moet men in g( en geval geven dan blijft het kalf graag en de melk zal het meeste voordeel doen. Eeu toegift van zure melk moet eveneeus ontraden worden. Kalveren, die niet met gretizheid drinken, deugen niet om te mesten en moeten hoe eer hoe beter opgeruimd. Wij erkennen gaarne, dat de middelen ter verdrijving van de bloedluis tegenwoordig even talrijk zijn als in vroeger eeuwen, die der ,,kunst om goud te makeD." In het Landb. Blad der Prov. Antwerpen van 13 dezer lazen wij het volgende, onderteekend S. v. H., dat wij mededeelen, omdat een middel te meer, vooral indien het zoo eenvoudig is als dit, zeker geen kwaad kan. De pekel van een toanetje haring in zijne nabijheid heb- bende, beproefde eeu mijner vrienden dit vochtom daarmede een appelboom, die erg aan bloedluiskanker leedte bevoch- tigenen zulks met het beste gevolg. Deze goede uitkomst werd medegedeeld aan den tuinman van een in de nabijheid gelegen buitenpiaatsdeze, geen haringpekel op het oogenblik voorhanden hebbende, gebruikte daarv-oor een oplossing van keukenzout in water met goeden uitslag, zoodat de boomen op die wijze behandeld, dit jaar hoegenaamd niet geplaagd zijn door bloedluizen. Dit eenvoudig middel is dus verder ter beproeving aan te bevelen." Mocht soms de haringpekel tegen de bloedluis niet baten, dan heeft men toch in elk geval het genot van den haring gehad. (S. V.) Als een bewijs wat er in het buitenland in belrekkelijk kleine artikelen zoo al omgaat, wijst een Duitsch blad op 't volgende: Te Lubbenaubijgenaamd de stad der zure augurken", werden in 1882 uit de omstreken van Liegnitz en Calbe a/d Saale aangevoerd niet minder dan 162 waggon-ladingen met komkommers en augurken, totaal lien millien zeven honderd duizend stnks, bestemd om ingelegd te worden. Men schat het aantal dezer vruehten, die jaarlijks als Lubbenauer zuur" in den handel gebragt worden, op ongeveer 202 millioen stuks. Indien er ook hier te lande meer publiciteit gegeven werd aan den omzet van somraige tuinbouwvoortbrengselen, zooals uijen koolbloemkool, komkommers, augurken, enz.dan zou het publiek evenzeer over kolossale getallen verbaasd staan. In Nederland geldt boven alles dit beginsel.: laat je niet in je kaart kijkenHet is ten gevolge daarvan hoogst moeijelijk gegevens te verzamelenwelke vertrouwen verdienen. {S. V.) Men meldt uit den Haag: Er heerscht een groote staat- knudige malaise. Indien dienaangaande nog eenige twijfel mogt hebben bestaan, dan is het voorgevallene gedurende de tegenwoordige crisis, waaraan weer geen einde komt, wel ge schikt geweest om dien twijfel weg te nemen. Dat Heemskerk er niet in geslaagd is ear. ministerie zamen te stellen, kan niemand bevreemdenwant bij de tegenwoordige verhouding der partijen is er voor een conservatief ministerie geen plaats meer, en allerminst voor een conservatief ministerie van de kleur Heemskerk. Maar van de liberalen had men mogen verwachten, dat zij thans, na door den Koning ontboden te zijn om een homogeenliberaal kabinet voor te dragen die gelegenheid gaarne zouden hebben aangegrepen om aan den tegenvvoordigen toestand van malaise en regeringloosheid een emde te maken. Men herinuere zich nog slechts de bekende pofitieke redevoeringen van de heeren de Jong en Wijbenga. Is het denkbaar dat die nestors van de Kamer zoo beslist zouden hebben gesprokenindien zij er een oogenblik aan twijfelden of de liberalen wel gereed waren de teugels van het bewind over te nemen? Niemand zal die vraag bevesti- gend -beant-woorden. Werkeljjk was dan ook bij het uiteen- gaan der Kamer de meening algemeen, dat ditmaal niet te vergeefs op de medewerking van de hoofden onder de libe- lalen een beroep zou worden gedaan, ja zelfs werden reeds de namen genoeind van hen, die naar alle waarschijulijkheid in het nieuwe liberale ministerie zitting" zoudeD hebben. Maar, z o als gij weet, is die goede verwachtfng geheel teleurgesteld. Tot tweeinalen toe lieelt de Koning aan een leider der liberale partij de opdragt gegeven ora een ministerie te formeeren maar zoowel de beer van Rtes als de heer Gleichman hebben moeten eindigen met aan den Koning te verklarenSireaan goeden wil onlbreek-t het ons niet, maar de besprekingen met onze staatkundige vrienden hebben ons doen zien, -dat onze pogingen om aan Uwe vereerende opfiragt te voldoen niet zullen baten. -De vraag is thans: wat nu? Z, M. de Koning heeft van zijn kant weder blijk gegeven van volkomen constitutioneleu zin door de partij, die in de meerderheid is, in de personen van twee harer leiders tot het bewind te roepen. Zal Z. M. thans nog voor de derde maal een liberaal roepen, of zal hij thans de hoofden van de regterzijde bij zich ontbieden? Nie mand kan het zeggen. De toestand is zeer verward en niemand kau voorspellen wat er uit zal voortvloeijen. Wat nu geschiedt doet zien, dat de Kamer beter zou hebben gedaan den strijd bij de kiesontwerpen te aanvaardenen niet bij het aan de orde stellen de vrpag van vertrouwen op den voorgrond te brengen. Met de verwerping der cassatie-voorziening van de ge- broeders Peltzer is de zaak definitief afgedaan. Geen regtbank in Belgie kan aan het doodvonnis nog iets veranderem Alleen de Koning kan gratie verleenen en de doodstraf veranderen in levenslangen dwangarbeid. Dit is ook nu geschied. Hoewel de doodstraf in Belgie nog bestaat, wordt er reeds sedert vele jaren niet meer geexecuteerd. Er is zelfs geen beul meer. Ongeveer een paar jaar geleden is de beul, Pierre Deyle, ge- storven en men heeft het niet noodig geacht hem te vervangen. Wat de guillotine betreft, zij is te kijk in het Museum van de Ualpoort, met de aildere oudheden. De gebroeders Peltzer kunnen dus gerust zij^>vyat dit betreft; hun hoofd zit nog vast op hun schouders m De koslen van het'proves, die ten laste van de beide ver- oordeelden komen, bedragen -75,108 francs. Mieronder zijn niet bpgrepen de reiskosten bij de instructie gemaakt, de uit- geloofde premie en de niet opgeeischte getuigengelden. Het doodvonnis van Armand en Leon Peltzer i9 door den Koning der Belgen in levenslange gevangenisstraf veranderd. De beide broeders zullen eerst tien jaren cellulair gevangen zitten te Leuven, en daarna overgebragt worden naar de min der strenge gevangenis te Gent. De Eransche Kamer heeft, voor zij Paaschvacantie nam, een besluit genomen, dat vooral te Parijs sensatie maakt. Zij heeft beslist, dat ook de schulden door beursspel gemaakt voor 't geregt invorderbaar zijn. Tot nu zei de verliezer tegen hem aan wien hij ten gevolge van beursspel iets te betalen had: „ik ben u niets schuldig vervolg mij maar!" De regter gaf hem geen ongelijk. Koningin "Victoria is verpligt op het kasteel Windsor haar kamer te houden ten gevolge van een ongeval, dat haar j.L Zaturdag overkomen is. Zij is toen namelijk op de trap uitgegledenzonder echter zich ernstig te bezeeren. De reis naar Osborne is evenwel uitgesteld. In Denemarken staat de wetgeving stil. Als de Tweede Kamer ,,ja" zegt, roept de Eerste Kamer „neen", en omgekeerd dezelfde comedie. Zoo is er lang, veel te lang gespeeld met de belangen van het betalende volk. Goede wil en vriend- schappelijk overleg zouden hierin spoedig verandering kunnen aanbrengen, maar bij geen der partijen worden die gevonden. Omtrent de krooning van den Czaar in Moskou wordt gemeld, dat de plegtige optogt zal bestaan uit 36 gouden wagens, Alleen hiervoor zijn 188 paarden voor een groot deel uit Hanover aangekocht. Gedurende drie dagen zal de geheele stad schitterend worden ge'illumineerdterwijl in een groot woud digt bij Moskou volksfeesten zullen worden gehouden, waarvoor de stad f 150,000 heeft bestemd. Naast dit vreugdevolle berigt uit het groote Gzarenrijk plaatsen wij enkele officieele opgaven, die vermelden dat er in Rusland 767 gevangenissen zijn, waarin zich op 1 Januarij 1882 niet minder dan 94,797 personen bevonden, hoewel er slechts plaats is voor 76,090 personen. Deportatie naar Si beria blijft dus voortdurend noodzakelijk. Over Moskou wer den in de laatste jaren gemiddeld 12,000 veroordeelden der- waarts gezonden. In 1880 eu 1881 werden 16,679 en 16,199 personen daarheen getransporleerd. Welk lijden is begrepen in deze cijfers! De krooning zal den Keizer een bedrag van 34,000,000 kosten, terwijl bij die gelegenheid ongeveer 50,000 man troe- peu te Moskou aanwezig zullen zijn. Te Zutphen is door eenige aanzienlijke ingezetenen eene collecte langs de huizen gehoudenten behoeve vau de nagelaten betrek- kingen der verongelukte vissebers van ModdergatPaesens en Urk. De opbrengst was f 1190.60. Op de tentoonstelling te Amsterdam worden twee automatische poppen geplaatst, die de verpersoonlijkte gulbeid zullen voorstellen en den gekeelen dag niets doen dan het advertentieblaadjes in de hand stoppen. Door onvoorzichtigheid met electriciteit, is onlangs weer een werkman te Buda-Pest om het leven gekomen. Bij een proefneming met electrische verliohting aan het station van den Hongaarschen spoorweg aldaar kwam hij onbedacht in aanraking met den elec- trischen stroom en viel onmiddellijk dood neder. Te Arnhem is een huwelijk gesloten, waarbij de getuigen 73, 74, 79 en 86, alzoo te zamen 312 jaren oud waren. In de Soerabaya couranten leest men de volgende advertentie, geteekend door Miua Kruseman ,/Eerstdaags zal in het licht verschijnenDe Batjan Maatsohappij met hare oprigters, bestuurders, statuten en curieuse kandelingen, naakt uitgekleed door Mina Kruseman." Nogal aan 't uitkleeden en datEnfin Een zonderlingen en akeligen dood vond onlangs een molenaars- knecht te Giesing, bij Mannheim. Terwijl bij bezig was meel in zakken te latcn loopen, viel plotseling eeu groote hoeveelheid meel van boven op hem neer, zoodat hij geheel er onder bedolven werd. Men haalde terstond een doktermaar hij kon den armen jonkman niet kelpen, wiens mond en neus zoozeer met meel verstopt waren, dat het niet mogelijk was hem lucht te verschaifen, en hij binnen weinige oogenblikken stikte. Naar men uit Montreal berigt-, is de Fransclie consulaire agent aldaar, Perranlt, wegens opligterij gevangen genomen. Een neger op Trinidad heeft eene spraakkunst der Creolentaal gescbreven, waarin o. a. de volgende Creoolsche spreekwoorden voorkomen »Tegenover de haan heeft de warm altijd ongelijk." »De schoenen alleen weten, of er gaten in de kousen zijn." - //Achter den rug van den hond, zegt men, „leelijke bond," voor zijne oogen, ^mijnheer de hond Door de weduwe van den kunstlief hebber Adolphe Moreau is aan de Eransche rijksrauseums de schilderij »la Barque do Don Juan" van Eugene Delacroix geschonken, uit de nalatenschap van haren echtgenoot. Voor dit stuk, dat 2 meter breed en 1.30 M. hoog is, werd indertijd een som van 300.000 fr. geboden. Een blad uit het land der wonderen, de /(Philadelphia Chronicle" verhaalt van een menschelijk wezen, dat acht-en-veertig jaren ond is, nooit haar of tanden heeft gehad, en bijna volstrekt geen smaak of reuk heeft. Ook is zijn kuid zonder porien, en als hij werkt wordt hij zoo warm, dat men hem telkens met koud water moet begieten. De man heeft, bij al wat hij mist, ten minste het voor deel van een goede gezondheid. Hij moet nooit ziek geweest zijn. Een rijk ongehuwd heer, die verleden jaar te Lyon overleed en aan zijn erfgenamen een vermogen van vier millioen francs naliet, stelde, volgens een Lyonsch blad, hun alle in zijn testament eeu zeer zonderliuge voorwaarde. Hij bepaalde namelijk, dat hij in een ruim onderaardsch gewelf begraven moest worden, eu dat jaar lijks op zijn sterfdag in dat graf een feestinaal en gecostumeerd bal moest gegeven worden. De bloedverwanten moeten, om groo- ten lnister aan het feest bij te zetten, in open rijtuigen naar bet gewelf worden gebragt. Het bal moet minstens 4 ursn duren. Men zal nu eerstdaags het wonderlijke feest moeten vieren. Engelsche beleefdheid. Tot een dame, die op^ het trottoir ge- vallen is »Sta toch op, je ligt me in den weg." In geheel Erieslaud wordt op de 400 groote en kleine dorpen eene sohaaleollecte gehouden voor de ongclukkigen te Moddergat. De uitkomst zal ongetwijfeld bewijzen, hoc algemeen het medelij- den is met hun treurig lot. Voor eenigen tijd word iemand te Breda een stuk vaneenzijner

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2