A (1 v e r t e ii t i e 11. Openbare Verkooping iiiiiji mm, UITGESTELD. Adolf Sleinor s Wegens Slcrlgeval ■1HISI1 IS IMI! UITGESTELD ifitBU. Bekrooiul in 1881 M - op Donderdag den 5^en April aanstaande, DE „WEI- en BOUXVLLSr, Tot Nadere Aankondiging ADVERTEJiTIE-BCREAU Hamburg, Milaan, Beweegbare Hameien, Druiven-Borstsiroop met Fenkelhonig. in den Haarlemmerraeerpolder en te Mijdrecht, tot nad ere aankondiging. BOUW-AUTIKELEN, Pijnboomlioutcn Kamerdeuren Eikenhonten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Venstei beslag Gesmeed IJzeren Ilekwerk, EMIL FENCKE, Dusseldorf. De VERKIEZINGEN van HOOFD-INGE- LANDEN en HOOFD - INGELAND- PLAATS- VERArANGERS zullen plaats hebben in de Districten op de Plaatsen en Uren, breeder bij Aanplakbilletten bekend gemaakt. Leiden, 26 Maart 1883. van den ENZ., door den Heer C. APFELD op zijne Boerderij: aan den Yweg te Haarlemmermeer, achtergelaten, aang-eslagen op Donderdag- 5 April 1883, wordt, wegens Sterfgeval van een der Familieleden C. J. G. DE BOOY, Notaris. Gansemarkt 58, Via Durini 31, Buitendien Iloofd Advertentie - Aanneming- voor alle bladen in TE HALLE, HANNOVER, FRANKFORT A/m. zal de VEILING van de geannonceerd in de Brakke Grond op den 2den April e. k.worden C. BULK, Makelaar. als levert in voortreffelijke kwaliteit ooren afgebeten, en nn heeft daar een smid cen stukje van den neus van een steenhouwer afgehapt. Een reeds bejaard ecktpaar was op reis naar Amerika. Bij een stille zee op 't dek wandelende, viel de vrouw over boord. Radeloos liep de man naar de matrozen en riep bun smeekend toe «Om Godswil, redt mijn vrouw, ik bid u, redt baar, ik word krank- zinnig De ruwe zeerobben werden bewogen en met de grootste inspanning wisten zij de bewustelooze drenkeling te redden. In- middels was ook de man in onmacbt gevallen. Toen bij tot zich- zelf kwam ging bij dankbaar naar zijn ook weer herstelde weder- belft, stak zijn band in haar japonzak en zeiAls je ooit weer over boord valt, vrouwlief, zorg dan dat je ons geld niet bij je hebt. Ik was dood van sebrik." Tableau Bij de berslemming te Ouder-Amstelter benoeming van een Hoofd-Ingeland in bet Hoogheemraadschap Amstelland tusschen de heeren C. J. Hacke van Mijnden en Mr. J. G. Kruymel, is eerstgenoemde heer met 179 van de 318 uitge- braate stemmen verkozen. In het Duitsche plaatsje Diesdorf bebben eenige varkens, die door een opengebleven deur een huis binnenliepeneen kindje van 10 maanden opgegeten. Toen de ouders te huis kwamen ontdekten zij tot hunne ontzetting het gebeurde. Te Zandvoort beeft men bij de oefening met en de beproe- ving van de reddingsbootgelegenbeid gebad de uitwerking te zien van petroleum op de onstuimige zee. De uitkomst was bovenmate verrassend. Slechts twee kan petroleum werden over bet water uitgegoten en de bedarende invloed was zoo grootdat de boot zonder groote inspanning of vrees voor gevaarover plaatsen kon geroeid worden waar kort te voren de hevigste branding beerschte. Wie voorspelt welke groote diensten petroleum nog kan bewijzen in tijden van storm op zee, wanneer bet geldt men- schenlevens te redden. Onlangs overleed te Madrid de markies van Salamanca een zonderling man uit wiens avontuurlijk leven allerlei wonderlijke verhalen in omloop zijn. Ilij was achtereenvolgens (soms ook door elkander) advocaat, rechter senatorbankier minister ingenieur landeigenaar, speculautimpresario, kunstenaar graaf, markies, Grande van Spanjebedelaar en miliionair. Hij legde spoorwegen aan in Spanje (de eerste daar te lande), in Portugal Italie en Noord-Amerika. Hij vergrootte en verfraaide Madrid en koeht allerlei kunstwerkendie bij in zijne prachtige paleizen verzamelde. Men veihaalt, dat hij eens den oorlog verklaard bad aan de beurs en tegen iedereen a la hausse speculeerde. Hij won; maar toen een hooggeplaatst persoon hem 375,000 fr. die deze hem scbuldig was niet terstond kon voldoen en een schikking met bem wilde aangaan wierp hij de daarop he- trekking hebbende papiereu in het vuur ging naar de oeurs en kondigde een algemeene amnestie aan. Niemand van zijn schuldenaren behoefde hem iets te voldoen. Ilij had velerlei zonderlinge invallec waaraan bij altijd terstond kon voldoen. Zoo nam hij eens 's avonds alleen voor de aardigheideen ejctratrein naar Parijsen op een anderen keer toen hij in den schouvvburg geen plaats meer kon krijgen ontbood hij ^poj bijzonder vermaak een operage- zelscbap uit Italie dat hem een geheel kapitaal kostte. Gedurig liepen er ^eruehtendat hij tot den bedelstaf gebraeht was. Eens zoo verhaalt men toen er weer zulk een praatje rondverteld werdging hij naar een elegant ge- maekerd bal in een costuum a la Buckingham nl. een buis, versierd met snoeren parelen en diamanten. Toen hij midden in de zaal gekomen was en aller oogen op hem gericht wa- ren sneed hij die snoeren stuk zoodat een regen van edel- gesteenten op den grond rolde als buit voor hen die hem als bankroet hadden voorgesteld. Een moord die voor 22 jaren gepleegd werdis dezer dagen te Purkersdorf, in Oostenrijk ontdekt. Twee en twin- tig jaren geleden verdween daar op raadselaehtige wijze een jonge slaehtiTsknecht die door zijn meester met een som gelds naar de markt was gezonden om vee te koopen. Ondanks vele nasporingen was er niets van hem of zijn lijk te ont- dekken. Dezer dagen eehter bracht een toeval de misdaad aan het licht. Het geraamte van den slachtersknecht, kenbaar aan zijn lerieren riemen en zijn mes, werd gevonden onder een zandhoop in den kelder van den mandenmaker Wallner te Purkersdorf. Het dienstmeisje van Wallnerwie het ten strengste ver- boden was aan dien geheirazinnigen zandhoop te komen kon baar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en maakte op een dag dat haar meester met zijn vrouw afwezig was van de gelegenheid gebruik om geholpen door een vriendin den hoop met spaden te onderzoeken. De beide meisjes deden weldra de akelige ontdekking. Zij snelden ontzet naar de politie en toen Wallner en zijn vrouw 's avonds tbuis kwamen werden zij onder een sterk geleide in verzekerde bewaring gebraeht. Een Odessa'sch blad verhaalt de volgende echt Russische anecdote De gouverneur van Kischenew baron Velhio, had de ge- woonte in eenvoudige burgerkleeding de stad te doorkruisen. Rondwandelende zag hij op zekeren dag een Moldauer die in een kwartier, waar dit niet geoorloofd was, zijne hut met stroo dekte. „Wie heeft u daartoe verlof gegeven?" vroeg hijWat raakt u dat?" was het antwoord.„Nu word maar niet boosik vraag maar zoo eenen vriend van mij zekeren Budak heeft men het verboden." Dan is die Budak erg dom geweestlachte de Moldavier. „Als hij maar even als ik den pristow (commissaris van politie) een varken had geschonken zou hij gerust zijn huis met stroo hebben kunnen dekken." Baron Yelhio begaf zich dadelijk naar den pristow. „Waar is het varken dat gij van den Moldavier Sablo gekregen hebt voor de vergunning om zijn huis met stroo te mogen dekken?" De pristow was sprake- loos. „Excellentie begon hijWaar is bet varken?" „TTier.,.. in den hof." „Neem het dan op en loop ach- ter mij aan." Er was niets aan te doen de scbuldige volgde den gouverneur met het varken in de armen. Dit begint vreeseJijk te gillenmaar de gouverneur bekreunt er zich niet om en gaat kalm vooruit door de geheele stad. Eindelijk kwam er een einde aan de muzikale wandeling zij kwamen voor't huis van Sablo en de pristow napdst het varken teruggeven. en, zoo noodig, den volgenden dag, beveelt zich aan tot plaatsing van Advertenlien in alle Duitsche en Buitenlandsche Bladen en Vaktijd- schriften, tegen Ol'igiuaal-pi'ijzen. Om het adver- teerend publiek zooveel mogelijk voordeel te ver- schaffen, heeft bovengenoemde firma besloten met adverteutie-organen van specielle erkende beteekenis, de veihouding door contract, vaster te maken, en is het dezelve ook gelukt de volgende bladen voor advertentien te pachten „Berliner Wespengei'llustreerd humoristisch week- blad, oplaag 38,000 Exempl. „Illustrirte Famillezeitung" te Hamburg, 32,000 Ex. „De Indische <Mercur" te Amsterdam, 10,000 Ex. Kikeriki" teflj^eenen, 27,000 Ex., en „Sdndags Nisse" te Stockholm. BenemarkenFrankrijkQrielcenlandNederland Italie, Noorwegen, Portugal, llumenie, SpanjeZwe- denDuitschlan^^Turkije, Oostenrijk enz. Advertentieta'evei, en kostenbegrooting op ver langen gratis en llSnco. Correspondentie in alle talen. die voor iederen paardenhals passen, zoowel voor het elegantste luxe-paard als voor het zwaarste trekpaard worden vervaar- digd in de fabriek van B. JESCH Co., te Leipzig, die zich voor de levering hiervan aanbeveelt. Prospectussen en Prijscouranten gratis te bekomen. AgentCH g'evraagd. Dit is geen zoogenaamd. geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en ZwitsAsohen Honig met een uittreksel van Mout, Oranje-bloesem en Benkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelendie tegen borstaandoeningen aangewend worden, als: borstthee, drop, malz-extractborst-bonbons, enz. ^^ze Borstsiroop werkt genezend en verzacht.end bij keelpij*, In :schheidhoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchln ;st. De Flesch met ge- bruiksaanvvijzing a, 30 60 en 100 Cr verkrijgbaar in de Apotheken en bekende Depdts van H. YON G1MBORN, t.<- I'.lliinffili. h Vrouwelijke Icwalen. Op de moeders rust eene groote verantwoordelijkheid, wat aan- gaat het zorgen voor eene bestendige gezondheid harer dochters te dikwijls, helaas wordt zij eehter opgeofferd aan laakbare schaamte, in een bijzonder tijdperk des levens, wanneer zeer belangrijke ver- andcringen plaats grijpen in het vrouwelijke gestel, van welks goede verzorging toekomstig geluk of wel toekomstige ellende af- hangen. Do Pillen van Holloway, in het bijzonder indien zij door de Zalf geholpen worden, hebben bet gunstigste resultaat verkregen in bet vaststellen dezer werkingen, van welker goede inaehtneming de gezondheid, ja zelfs het leven afhangt. Moeder en dochter kunnen veilig deze krachtige openende geneesmiddelen gebruiken, zonder iemand te raadplegen. Algemeen aangenomen als bet eenige groote middel voor vronwelijke kwalen, feilen deze Pillen nooit ook verzwakken zij bet gestel niet, en brengen altijd den ge- wenscbten uitslag te weeg. 2 Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0.80, 1.85, 3.— 6.75, 13.50, 20.50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland; alsmode in HOLLO WAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. Amsterdam, 27 Maart. Vee. Ter markt heden aangevoerd: 502 Runderen, le kwal. 97 c., 2e kwal. 86 c., 3e kwal. 75 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen yi30 a 330; 201 nuchtere Kalveren f\ a 17; vette Varkens 46 a 57 c. ]ier kgr. Granen. Tarwe zonder notering. Op levering onveranderd; Maart/272, Mei f 276, Nov. f 282. Rogge onveranderd per 2100 kgr.Ameri- kaansche /TS8 Taganrog f 173. De heden in publieke veiling aange- siagen circa 22 last 111 IS Pruissische Rogge zijn verkocht tot f 168 a /164 per 2000 kgr. Op levering Maart vast, overigens iets lagerMaart /168, 169; Mei /166, 167 Oct. f 175, 174, 175. Zaden. Kool- zaad op 800 kgr. Olie prijshoudendApril f 427, Oct. f 378. Lijnzaad vast. Olie. Raapolie flaauwper 100 kgr. /44fLijnolie traag; per 100 kgr. 24J. Koeken. Raapkoeken f 90 a 97 per 1040 stuks. Lijukoekcn /9 a 13 per 104 stuks. 28 Maart. Vee. Aangevoerd: 122 vette Kalveren: le kwal. 1.10, 2e kwal. SO c. per kgr. 89 nuchtere Kalveren fh a 8; 131 vette Var kens 42 a 57 c. per kgr. Aardappelen. Friesche Engelsche f 3.30 a 3.50, Zeeuwsche Spuische Jammen f 6.50 a 7, dito Flakkeesche Jammen f 6.20 a 6.75, Saksische Jammen y4.50 a 4.90, Pruissische Roode y2.50 a 3.70, Friesche Jammen y 3.80 a 4.80. Alkmaar, 23 Maart Kaas. Aangevoerd 24 stapels, wegende 5260 kgr. Prijzen kleine Hooi- f 38.50commiasie dito f 37.50 middelbare dito f 39. 24 Maart. Vee. Aangevoerd: 4 Paarden y85al75, 195 nuchtere Kal veren y4 a 16, 155 Schapen yi6 a 36, Lammeren f 14, 80 magere Var kens yi4 a y 24, 321 Biggen f 7 a 12, 6 Bokken en Geiten f 4 a 9, 24 Koeijen en Ossen f 150 a 260, alien per stuk. Delft, 29 Maart. Boter. Aangevoerd 372/8 en 150/16 vaten, we gende te zamen 8940 kgr. Prijs f 50 a 68 per i vat en f 1.25 a 1.70 per kgr. naar kwal. Dockum28 Maart. Vlas. De aanvoer was heden niet zoo groot als de vorige week, hoewel vraag en handel iets levendiger waren prijzen eehter gelijk, varieerende van 20 tot 38 stuivers, le kwal. 45 a 46 stuivers per bnndel. Goudu 29 Maart. Kaas. Aangevoerd 13 partijen. Prijzen: le kwal. y 29 a 31, 2e kwal. f 26 a 28, Noord-llollandsche f 36 per 50 kgr. Handel vlng. Goeboter yi.15 a 1.25; Weiboter 90 c. a yi. Groningen, 27 Maart. Granen. 71 kgr. Roode Tarwe f 7.40 ay7.70 72 kgr. Petersb. Rogge y6.50 a 6.60 70 kgr. Ihlandsche dito yo.50 a 5.60 46 kgr. zwarte Boekweit y5.55 a 5.65 60 kgr. Win- tergerst f 4.60 a 4.75; 60 kgr. Zomergerst f 4.75 a 5; 50 kgr dikke Haver f 3.90 a 4.05 48 kgr. Probsteier dito f 3.50 a 3.65 46 kgr. zwarte dito y3.15 a 3.20; Paardenboonen fa a 6.30. Olie. Raan- olie y45 Lijnolie f 24J.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3