1885. Vrijdag, 8 April. n°. i4. V A A AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaar gang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. 7 IPrijs van het Abonnement: in het Jaar Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/2 Cent. IIoofd-Agenteii voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven rati 28 Maart3 April 1883. Kort Yerslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 Maart 1883, Zitting ran den 3 April 1883. Uitspraak van Vonnissen. HAARLEMMERMEE Prijs van een ekkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFEENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. MJlterlijlt Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren Bij de op 80 Maart j. 1. gehouden stemming ter verkiezing van twee Iioofd-Ingelauden van den Haarlemmermeerpolder ten gevolge van de gewone aftreding van de heeren C. W. Graaf van Limburg Stirum en P. Knaap Gz.zijn uitgebragt 162 geldige stemmen. Volstrekte meerderheid alzoo 82 stemmen. Hiervan zijn uitgebragt op: P. Knaap Gz. 160, C. W. Graaf van Limburg Stirum 138 It. W. J. C. vau den Wall Bake 17 stemmen terwijl op den beer P. S. Zijlmans 1 stem was uitgebragt. Zoodat de aftredende heeren herkozen zijn. Agenda voor de Vergadering van Hoofdingelanden van den Haarlemmermeerpolder, op Woensdag den 11 April 1883, des morgens ten 10 ure in het lokaal van Staats, te Haarlem. 1. Mededeelingen. 2. Onderzoek der Geloofsbrieven. 3. Itekening van het Hulpfonds. Bij de Hervormde Gemeenle te Haarlemmermeer is tot predikant beroepen Ds. B. Jaarsma, te Lollum. Aan de Protestantsche gemeenten in Haarlemmermeer is 500.geschonken. De bakkerij van A. van der Velde, te Hoofddorp, heeft den 4 April in publieke veiling, ten overstaan van den nota- ris J. L. van der Moer, opgebragt 2280.Kooper de beer A. den Breejente Hoofddorp. Gedurende de drie eerste maanden van dit jaar hebben zich 235 personen in deze gemeente gevestigdtertvijl er 431 de gemeente hebben verlaten. GEBOREN Jacob, zoon van J. van Staverden en H. Witte. koek. Engel, zoon van A. Knibbe en N. Aussoren. Maartje, dochter van M. van Tol en P. Hogenboezem. Willem Jaeobus, zoon van W. van Siempte en M. P. Bijl. Lucas, zoon van J. Sebolten en A. van der Peet. Jaeobus Augustinus en Hen- drikus Eranciseus, beide zonen van J. B. Beijersbergen en M. A. Pinkse. Antonie, zoon van H. Klootwijk en N. Hoogmoed. Cornelia, dochter van C. vau Weelde en A. J. Koster. Johan nes Wilhelinus, zoon van S. Kroon en A. M. Verdonk. Pieter. nella, dochter van M. Schoonderwoerd en E. van Braak. Marius Hendrikus, zoon van D. Eggink en A. J. Tibboel. OVERLEDEN Neeltje, oud 3 maanden, dochter van E. Krie- bel en E. Gaudriaan. Andries, oud 19 jaar, zoon van A. Ver- bate en A. van Bragt. Marinus Johannes, oud 11 maanden, zoon van J. Yergunst en C. Everwijk. Hendrik de Bruin, oud 27 jaar, gehuwd met Z. Ereeke. Ida, oud 4 maanden, dochter van P. van Meel en E. Hoekman. ONDERTROUWDM. de Heer met A. Lakeman. A. Zonneveld met M. Peetoom. L. Wolvers met G. Braam. GEHUWDP. Pieters (wednr.) met Y. Lelieveld (gesch.) A. Redeker met C. Ries (wed.) De door de Christelijke Zangvereeniging Excelsior" in het Evangelisatiegebouw aan den Aalsmeerderweg gehouden uit- voering ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de ver- ongelukte visschers van Urk heeft p. m. 80.opgebragt. des voormiddags ten 10 ure, ten Raadbuize. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 13 leden. I. De notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Mededeelingen en ingekomen stukken, alshet over ly den van den beer Klapwijk, goedkeuring der Gemeente- rekening over 1881, goedkeuring der Begrooting voor 1883 en verslag omtrent den toe9tand van het onderwijs over 1882. Ill en IV. De ontwerp-besluiten tot het doen van betaling uit de onvoorziene uitgaven, dienst 1882 en 1883, worden goedgekeurd. V. Als voren, tot af- en overschrijving in de begrooting, dienst 1883. VI. Het bezwaarschrift van W. van Stein, in zake Iloof- delijken Omslag, dienst 1882, wordt aangehouden. VII. Op het adres van J. Eggink, om tegemoetkoming voor meerdere werkzaamheden tijdens de vacature van den 2den klerkwordt gunstig beschikt en besloten 30 toe te staan. VIII. Worden vastgesteld de voorwaarden voor de ver- pachting der dorpsgronden. IX. Op verzoek wordt aan J. Beerda eervol ontslag ver- leend als onderwijzer aan school Nr. 10, ingaande 11 Mei 1883. X. Omtrent het vollallig maken van het hulppersoneel aan sommige scholen tegen 1 Jannarij 1884, besluit men deze zaak te stellen in banden der Schoolcommissie. XI. De benoeming van eene onderwyzeres in nutlige band- werken aan de scholen Nr. 1, 9 en 10, wordt aangehouden en deze zaak gesteld in handen der Plaatselijke Schoolcommissie. XII. Benoemd tot onderwijzeres voor school Nr. 8, mej. L. E. de Broekert, te Brandwijk; infunctietreding 1 Mei 1883. XIII. Op het verzoek om vermeerdering van hulp op school Nr. 7 wordt gunstig beschikt, en zal worden benoemd een onderwyzer. XIV. Als voren voor school Nr. 6, en zal worden benoemd eene onderwijzeres. XV. Komt in behandeling een brief van Heeren Gedepu- teerde Statenin zake het besluit tot verhooging van school- geld voor Uitgebreid Lager Onderwijs. Daarbij wordt gezegd, dat, indien de llaad zich vereenigt met het advies der Com- missie, het besluit zal moeien worden gewijzigd, doch dat Gedep. Staten het schoolgeld dan nog altijd vrij hoog vinden. Hieromtrent volgen vele discussien, in den loop waarvan de verschillende leden der Commissie mededeelen, dat de secretaris in het rapport der Commissie ten onregte is beschuldigd zijnde hen zulks, door later ontvangen mededeelingen, geble- ken. De bewuste uitdrukkingen zouden ook niet in het rapport zijn gekomen, indien de secretaris vroeger had ge- sproken. Men besluit voortsdat het besluit omtrent het schoolgeld in de volgende Vergadering zal worden gewijzigd en vastgesteld. XVI. Naar aanleiding van een verzoek van het Hoofd der school Nr. 9, om eenige veranderingen aan zijne woning, worden Burgemeester en Wethouders gemagtigd om daarin te voorzien, en daarvoor een crediet van 350 toegestaan. XVII. Nopens bet plan voor den bijbouw van een locaal bij school Nr. 4, wordt besloten niet te volgen het plan, hetwelk door den Districts-Schoolopziener is aangegeven, en dat ruim/6000 zal moeten kosten, maar het voorlaatste plan 2. XVIII. Wordt besloten een crediet van/ 450 toe te staan voor de verbetering van den dorpsweg te Hoofddorp in sec- tie J J. XIX. Wordt besloten tot het doen hardmaken van den dorpsweg bij J. Wijnen, te Nieuw-Vennep, en dat werk aan te besteden. XX. Aan Kl. Vaalburg wordt een uitstel van 2 jaren verleend tot het bouwen van woningen op eenige perceelen door hem gekochten dorpsgrond. Zijn verzoek om den weg, waaraan hij liuizen heeft gebouwdde ,,Nieuwstraat" te noe- men, blijft evenwel nog rusten. XXI. Wordt besloten dat door de gemeente zal worden deelgenomen in het kapitaal voor den aanleg van eenen spoorweg van Haarlem, door Haarlemmermeer, naar Utrecht, tot een later te bepalen bedrag. XXII. De in de vorige Vergadering herziene Algemeene Politieverordening wordt, na eene kleine verandering, thans de- finitief vastgesteld. XXIII. Het punt, drukken der notulen, wordt aangehou den, om straks in besloten vergadering te worden behandeld. XXIV. Tot leden van het bureau van stemopneming voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten worden be noemd de heeren Ran en Timmerpans. XXV. Na kennisneming van eene met den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid gevoerde correspondentie, omtrent de vordering van het Rijk, om voortdurend te blijven betalen de somdie het telcgraafkantoor alhier minder jaar- lijks opbrengt dan 600, besluit men aan gemelden Heer Minister te berigtendat men zich niet verpligt aclit die gelden te blijvea betalen, wijl de 10 jaren, waarvoor gega- randeerd is, verstreken zijn. XXVI. Op een bezwaarschrift van J. A. Bakker, tegeu zijne weglating van de kiezerslijst voor den Gemeenteraad wordt, op grond van de overgelegde stukken, besloten hem alsnog daarop te brengen. 7 - XXVII. Een adres van J. Wientjes e. a., houdende ver zoek dat de gemeente aan de bijzondere school te Oude- Wetering jaarlijks f 10 zal betalen voor elk hunner aldaar schoolgaande kinderenzal worden gesteld in banden der Plaatselijke Schoolcommissie om advies. XXVIII. Wordt gelezen een adres van den heer D. L. 't Hooft, lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, waarby worden be- sproken eenige handelingen van den heer P. de Breukin diens betrekking van Lid van den Gemeenteraad en Voorzitter van de Plaatselijke Schoolcommissie, en betrekking hebbende op de zaak der schoolgeldverhooging. Op voorstel van de heeren Tensen en Bultman wordt be sloten omtrent deze zaak over to gaan tot de orde van den dag. Alsnu worden de deuren gesloten. XXIX. Na heropening wordt met 7 tegen 5 stemmen be sloten aan A. van de Stadt op te dragen het drukken der notulen voor de Raadsleden voor 60 per jaar. De Vergadering is daarna gesloten. KANTONGERECIIT TE IIAARLEM1HERMEER. C. v. d. H. en P. S.te Haarlemmermeer, wegens nachtelijk burengerucht, ieder 6 boete of 2 dagen gevaugenisstraf. N. R., te Aalsmeer, wegens verboden baggeren, vrijgesproken. J. v. d. L., te Aalsmeer, wegens dronkensebap, 15 boete of 3 dagen gevangenisstraf. P. S. en P. S.te Haarlemmermeer, als boven, ieder 3 da gen gevangenisstraf. P. d. W., te Lisse, als boven, 2 maal 15 boete of 4 dagen gevangenisstraf. N. v. d. V., te Aalsmeer, F. T., te Lisse, en W. v. M., te Hil- legom, als boven, ieder 15 boete of 4 dagen gevangenisstraf. H. K., onbekend, en L. v. M., te Hillegom, als boven, ieder 10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. J. H. B. en H. v. H., te Aalsmeer, als boven, ieder 2 maal 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. H. J. B. en A. v. d. L., te Hillegom, K. d. V., te Aalsmeer, B. v. L., te Haarlemmermeer, W. v. O., te Lisse, en M. J., onbe kend, als boven, ieder 5 boete of 2 dagen gevagenisstraf. Zondagmiddag ten 2 ure is in den Legmeerpolder een he- vige brand uitgebroken in de boerderij van L. Broer. Twee paarden eene koe en een kalf zijn verbrand, zoomede ouge- veer 300 hectoliters koren. Met moeite is de eigenaar zelf aan het gevaar ontkomen. Alles was verzekerddoch zeer laag. De oorzaak van het ongeval is onbekend. De Postadministratie heeft bepaald, dat verschreven brief- kaarten, die men tot dusverre tegen nieuwe kon inruilen thans slechts tegen beteling van een halve cent ingewisseld kunnen worden. Daar in het afgeloopen jaar circa 3000 briefkaarten ingeruild werden, is dit eene bate voor de schat- kist van vijflien gulden ongeveer. Dat helpt tot dekking der tekorten Naar wij vernemen, zullen bij de uitgifte der 214e Slaats- loterij de niet-loten worden opgeheven. De uitbetaling der prijzen zal in het vervolg daags na de trekking plaats hebben. Nieuwe particuliere loten worden Diet meer uilgegeven terwijl de tegenwoordige bezitters ze tot bun dood behouden. Door W. Coppee, te Houtrijk en Polanen, is aan het Ge- meentebestuur van Amsterdam vergunning gevraagd om een gedeelte der Amsterdamsche vaartin de kom zijner woon- plaats gelegente mogen dempen en bebouwen. Door de rondoin de vaart woneude ingezetenen van Houtrijk en Pola nen is bij de betrokken autoriteit een request ingediend, om de gevraagde vergunning niet te verleenen. Naar men verueemt is het Gemeentebestuur van Nieuwer- Amstel voornemeus aan den Raad voor te stellen het Ge- meentehuis dat in alle opzigten te klein en te ondoelmatig is door uitbouwing te doen vergrooten, of wel tot den bouw van een geheel niguw raadhuis over te gaan. In bet laatste

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1