b 1H85. Vrijdag, 15 April. i\«. 15. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. a« xxvxrz^ Prijs van het A-bonnement: in het Jaar6.— Prijs der Ad vertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft eene publicatie uitgevaardigdwaarbij de ingezetenen worden herinnerd aan hunne ver- pligting tot het doen van aangifte van verhni- zing binnen de gemeente. Nalatigheid wordt gestraft met eene geldboete van 3. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 410 April 1883. Wat is noodig om alle Landbouw-Maatscbappijeu te doen zamenwerken? flflflibdi o Jz; H W l W Q P O us OJ ti CO 55 20 45 12 80 13 60 5 65 20 95 7 45 16 15 6 05 IIAARLEMMERIMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETHEFFENBE, te adresseren aan VA1V I50AGA C°.te Amsterdam. Iflteriyk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaalsruimte berekend. de Heeren Deo 9den April is een der koeijen van B. B., welke naar 't Y werden gedreven, aan den Lijnden uit den koppel terug- geloopenen heeft de vrouw van P. Bouwman, Hoofdweg Sectie C, welke juist uit hare woning kwara, met voile vaart tegen den grond gevvorpen. Zij was zoodanig verwond dat zij voor levenloos werd weggedragen. Onmiddellijk is een geneesheer ontboden, die de wonden heeft verbonden. Op Donderdagen, 26 April en 3 Mei, zal te Haarlemmer meer de jaarlyksche voorjaars-veemarkt gehouden worden. Onder het vee van den landbouwer A. Brenreaan den Aalsmeerderweg te Haarlemmermeer, is het mond- en klaauw- zeer uitgebroken. Volgens de laatste opgemaakte lijst, bedraagt het getal niet schoolgaande kinderen, geboren van 1871 tot 1876 in deze gemeente 417 van de 2300. GEBORENWillem, zoon van M. van Lammeren en J. Bonge. Neeltje, dochter van P. Schuuring en N. Vreeken. Adrians, dochter van M. van Splunter en G. van der Maarl. Antbonia Klazina, dochter van J. W. Bontje en S. van Smorenburg. Huiberta Pieternella, dochter van E.J. van Waardenburg en J. San- difort. Hendrikns, zoon van T. E. Janssens en M. Spaargaren. Pieter, zoon van L. Smit en P. van Vunren. Cornells Maurits, zoon van C. Hozee en A. Camfferman. Gijsbert Johannes, zoon van 0. C. Kooren en T. Robijn. Aagje, doch ter van J. J. Enzler en P. Maarse. Geertje, dochter van P. Kok en H. Zuijdervliet. Antje, dochter van T. Koningen en E. Buis. Elisabeth Lena, dochter van C. den Hollander en A. den Boef. Jacoba Maartje, dochter van V. Yisser en M. Baardse. OVERLEDENAnthonia, oud 2 maanden, dochter van J. Schouten en H. van der Vosse. Erederik Meijer, oud 72 jaar, geh. met J. Timmerman. ONDERTROUWDJ. Gaulooze met W. Yastenhont. GEHUWD C. Struik met A. Verhulp. K. Yisser met A. Wijntje. Te Haarlemmermeer is een brutale diefstal gepleegd. Des morgens tusschen 8 en 12 ure heeft men bij den arbeider A. d. R.aan den Ywegterwijl de bewoners afwezig waren uit eene lade van een kastdie in het woonvertrek stond ontvreemd 125 gulden en een flacon met zilveren dop. De lade en kasten waren opengebrokendoch niets anders heeft men medegenomen. De dief schijnt zich toegang te hebben verschaft door het raam, dat bij de terugkomst der bewoners open stond. Het huisje ligt aan den publieken wegin de onmiddellijke nabijbeid van boerderijen. De dief schijnt wel de juiste plaats te hebben geweten waar het geld lag. De politic doet wel onderzoek maar men is den dief tot heden nog niet op het spoor. Zaturdag jl. is de zoon van Schouten, woonachtig te Haar lemmermeer, met twee paarden voor een boerenwagen gespan- nen, op hoi geraakt, waardoor bij zoodanig in het aangezigt werd verwond, dat heelkundige hulp onmiddellijk moest wor den ingeroepen. By eene te Aalsmeer gehouden aanbesteding van 600 a 700 M3 grint, 300 a 500 M3 puin en even zooveel koolasch werd door 4 personen ingeschreven. De hoogste inschrijver was A. den Breeje, te Haarlemmermeer, voor /3.40, /3.10 en 1.45 per M3 en de laagste J. van den Heuvel Azn. mede te Haarlemmermeer, voor 2.59 2.475 en 0.975 per M3. Eergisteren (11 dezer) is te Aalsmeer een Rijks-Telefoon- kantoor geopend. De miliciens der iDfanterie van de ligting 1882, niet be- hoorende tot het blijvend gedeelte, zullen den 23sten dezer met groOt verlof huiswaarts keeren. De Raad der gemeente Kampen heeft, op voorstel van den heer Jules van Hasselt, 250 toegezegd voor het houden van landbouwvoordragtenterwijl dat, betreffende de aanstelling van een landbouvvkundigen opzigter op eene jaarweddo vau 1400 werd afgestemd. Voorts heeft de Raad gunstig be- schikt op het adres van eenige veehouders, om terug te komen op bet besluit tot opheffing van het veefonds. In October j.l. werd op de begrooting de post van 1000, als bedrag aan de deelhebbers, voor het fonds van onderlinge verzekering, geschrapt. In het noorden van ons land, voornamelijk in de provincien Groningen en Eriesland, lijden de veebezitters zeer groote verliezen. Tegen tongblaar, miltvuur en longziekte is nog geene radicale genezing gevonden, en de eigenaar van de door deze besmettelyke ziekten aangetaste dieren ontvangt vergoeding. Meer te verantwoorden hebben het die boeren die verleden zomer wel veel, maar over 't algemeen slecht hooi hebben gewonnen. Hierin ontwaart men thans groote massaas schimmel, welke op hunne beurt eene „verstoppiDg" in de spijsverteringsorganen \as het zoo dure rundvee ver- oorzaken. Rijk aan onkruiden en stof zijnde, kan van dit weinig voedende hooi weinig melk en eene slechte gezondbeid verwacht worden. Groot is dan ook het aantal koeijen, dat bij de ontvangers, voor ontijdige slagting, wordt aangegeven. De in Maart geboren lammeren en biggen zijn voor een groot gedeelte door de snerpende koude gestorven. In weerwil van de ziekte, welke langen tijd onder de scha- pen op Texel heeft geheerscht, en ondank3 het langdurig vocbtig en koud weder, zien de jonge lammeren er tamelijk welvarend uit. De sterfte is gering en do hoop op een voor- deeligen verkoop der jonge dieren bij de veefokkers levendig. Iodien nu slechts het zachte weer bestendig blijft aauhouden, en het gras wat sneller ontwikkelt in de weiden, gelooft men op den gewonen tijd beste lammeren te knnnen afleveren. Een later berigt meldt, dat het met bet lammeren der scha- pen voordeelig gaat. Het droogeheldere weder is voor de jonggeborenen gezond, zoodat de sterfte gering is; de meeste zijn reeds in voorkoop verkocht tot 15. De Gebrs. J. E. en S. L. Goedhart, Damrak te Amsterdam, hebben op hun welbekend terrein eene vinding gedaan, welke voor bloemenliefhebbers van groot nut kan zijn. Door mid- del van een blaasbalgachtige spuit verspreiden ze een poeder over planten, die door insecten aangetast zijn. Volgens hen is het middel zoo afdoend, dat de insecten voor goed van de beschermde planten afzien. Het niebwe internaat der rijkslandbouwschool te Wagenin- gen is in gebruik genomeD. Het gebouw, gunstig gelegen nabij de boerderij der schoolis zeer doelmatig ingerigt en voorzien van ruime frissche zalen en slaapkamers. Het inter naat werd gebonwd voor rekening van het Rijk voor/44,375. Voor kost en inwoning zal 450 gerekend worden. Naast den met tongblaar besmetteo stal te Arnhem is thans het mondzeer uitgebroken. De noodige maatregelen voor af- zondering zyn genomen. Uit Deventer wordt gemeld, dat aldaar en in de omstreken de tongblaar geheel geweken isen dat de veestapel in een zeer gunstigen toestand verkeert. Ten gevolge van de laatste strenge koude zijn de meeste kievitten in Friesland doodgevroren. Op een stukje land onder Oudeschoot, lagen eenigen op korten afstand bij elkan- der. De eijeren worden duur verkocht; het eerste voor/14. Aan het Baghlad van 's Ilage wordt geschreven, dat sedert eenigen tijd in Drenthe groote hoeveelheden aardappelen op- gekocht worden voor Engeland naar men zegt voor de glas- porcelein-fabrieken. Als een bijzonderheid kan vermeld worden, dat de geit van den haltchef te Oudesluis 6 jongen geworpen heeft; alle geitjes. Te Denekamp heeft Woensdag j.l. de aangekondigde keu- ring van stieren door de landbouwcommis9ie plaats gehad. De eerste prijs is toegekeud aan den stier vau den beer J. B. van Blanken te Denekamp; de tweede prijs aau dien van den beer J. Pikmaat, op Enkink, te Tilligte. Zaturdag namiddag is nabij Roermond brand ontstaan in een dennenbosch, toebehoorende aan den Graaf de Schaesberg. Ruim 100 hectaren zijn verbrand, gelegen in de nabijheid der gemeente Vlodrop en Herkenbosch. Niets was verzekerd. In het begin dezer week werd te Adorp eene koe veriest van een kalf met twee staarten, een dubhele ruggegraat, acht pooten en vier ooren op een vleeschklompdie een kop ver- beelden moest, doch waaraan de bek en oogen ontbraken. Blijkens bericht van den Duitschen gezant, zullen in Prui- sen op groote sehaal maatregelen worden toegepast tot on- derdrukking van de scburft onder de schapenen is in verband daarmede de invoer van deze dieren uit Nederlaod en andere aangrenzende rijkente rekenen van 1 dezer voorloopig tot 1 September a. s. verboden. Schapen bestemd voor de slaehtbank kunneu op vooraf- gaande en schriftelijke verklaring van den daartoe aangewezen Pruisischen veearts, dat zij niet aangetast („seuchenfrei") zijn en met toestemming van de politie der grensgemeeute, waar de invoer zal geschieden, toegelaten worden. De politie der grensgemeente moet zieh in gemeenschap stel- len met die der plaats van bestemmingten einde er zich van te verzekerendat de ingevoerde schapen werkelijk ge- slacht worden. Aan de bewoners van Pruisiscbe grensgemeentendie op Nederlandsch grondgebied weiland bezitten of gepacht hebben, kan door de politie bunner woonplaats, behoudens de noodige maatregelen de bijzondere vergunning verleend worden hunne schapen daar te doen weiden en later weder over de grenzen te drijven. Aan Nederlandersdie grond bezitten of gepacht hebben aan gene zijde der grenzen gelegen, kan eeoe derge- lijke vergunning verleend wordenwanneer daarvan naar het oordeel der Pruisiscbe politie geen misbruik te vreezen is, Overtreding van boven staande bepalingen zal, ingevolge art. 65 der Duit3che wet op de besmettelijke veeziekten, ge straft worden met geldboete tot hoogstens Mk. 150 of hech- tenis, behoudens de gevallen waarin bij paragraaf 328 van het Duitsch wetboek van strafrecht zwaarder straf bedreigd is. Gebrek aan zamenwerkingen zelfs dikwijls nog wel onder hen die naar den doel strevenis oorzaak dat er veel goeds ongedaan blijft wat tot stand had kunnen komen. 't Is soms alsof de gulden spreuk onzer vnderenEendracht maakt macJit niet bestond. Iedere vvelgemeende poging om daarin verbete- ring te brengen verdient lof en medewerking, enj te meer nog als practische mannen hunne denkbeelden in het algemeen belang ten beste geven. Met levendige belangstelling lazen wy dan ook hoe de heer van der Breggen onlangs de vraag trachtte te beantwoorden „Welk antwoord daarop te geven was raoeijelijk" zegt de geachte schrijver; maar eeDs met het onderwerp bezig, liet hij 't niet los. „Het een na het ander werd afgekeurd," gaat hij voort, „ik dwaalde af en kwam weer op het onderwerp terug ik dacht aan het verleden en aan de toekomst in ons vak en ten slotte meende ik eene oplossing van de vraag gevonden te hebben. Ik herinnerde mij al de wisselingen in het vak reeds doorleefd, de landbouwersstand mijner jeugd kwam mij voor den geestik doorliep in mijn gedach- ten de vette jaren van 1866 tot 1876 en de magere die daarop tot heden zijn gevolgdik trachtte in de toekomst te dringen, wat die ons brengen zou, en hoe mij toe te rusten om, voor zoo ver het van mij zelf afhangt, een goed jaar in 1883 te hebben. „Bij die herinnering uit vroeger dagen kwam mij ook veel voor wat nu anders en beter is geworden. Belangstelling in onzen standin 't geen wij dedenwas bijna nergens te vinden 't was bijna alsof wij eene afzonderlijke kaste uit- maakten erkenning dat het welzijn van den staat ook ten deele afhing van het welvaren van den landbouwerstand was ver te zoeken van onze zijde daarentegen wantrouwen zelfs tegen goede bedoelingen. „Wel is dat alles nog niet geheel veranderdzoodat de sporen van die verkeerde denkbeelden nog in ruime mate te vinden zijn doch eene vergelijking van dien tijd en nu geeft gun9tige uitkomsten en verblijdende uitzichten voor de toekomst. „A1 wil 's lands regering nog niet ronduit hare roeping vol- gen om in alle gevallen van de belanghebbenden zelven trach-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1