Advertentien. VERPACHTING GRASVERPACHTING. Veiling APFELD, De Openbare Verkooping, HET GRASGEWAS IJWEG, LUTKEMEER BLOKLANDSCHENPOLDER, HAARLEMMERMEER. BOLW-ART1KELEN, - SO Dijkgronden, Jachtrecht, enz. Zegt het voort. 1°. De Boeren-IIofstede WEI- en BOliWLUST, IJWEG bij HALFWEG, 2°. Twee daaroverstaande HUIZEN, 3°. Twintig Hectaren41 Aren best WEI- en IIOOILAND, 4°. Vijf Hectaren, 21 Aren, 60 Centiaren best WEI- en IIOOILAND 5°. Vijf Hectaren, 56 Aren, 10 Centiaren best WEI- en IIOOILAND, Voorloopige Aankondiging. te Haarlemmermeer, de aanzienlijke Veestapel en groote Party Machines en Gereedschappen Openbare Verkooping, te Uaarlemmermeer, De kapitale Bouwmanswoning: JDe Milaaurve Meesmet STALLING Pynboomhouten Kamerdeuren Eikenhouten Parketvloereo Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed IJzeren Hekwerk, EMIL FUNCKEDusseldorf. dat bij de op 5 April 1.1. gehouden Yerkie- zingen van twee Hoofdingelanden en twee Hoofd- ingeland-Plaatsvervangersmet volstrekte meer- derheid van stemmengekozen zijn de volgende Heeren als HOOFDINGELANDEN in het le District, II. van WICKEVOORT CROMMELIN. 12e A. VAN DER BURG. als HOOFDINGELAND-PLAATSVERVANGERS in liet le District, A. C. J. DE FAVAUGE. 12e W. VAN DRIEL. 1. Het GRASGEWAS van den Spaarndam- schen Dijkvan Santpoort tot aan den Spoorweg van Amsterdam naar Zaandam in 19 Perceelen. 2. De BOEZEMDIJKEN te Halfwegin 1 Perceel. 3. Het JACHTRECHT op de verhuurde Gron- den, in 2 Perceelen. Op Dingsdag den 24sten April 1883, des mid dags ten 12 uur, ten RAADHUIZEzullen BUR- GEMEESTER en WETHOUDERS verpachten i van de Dorpswegen te Hoofddorp en te Nieuw-Vennep. De Makelaars C. BULK, J. H. WACKWITZ en H. W. DE BRUIN, zullen op Maaildag' 23 April 1883, des middags ten 12 ure, in het Yerkooplokaal DE BRAKKE GRONDte Ameterdam, ten overstaan van den Notaris T. H. OLDENBOOMin Veiling brengen met daarbij liggende 4 Hectaren, 20 Aren, 34 Centiaren best WEI- en IIOOILAND. IN DE MAAND JUNI 1883, naast elkander liggende in het vruclitbaarste gedeelte van den Haarlemmerineer- polderhoek Aalemeerder- en Vijfhuizerweg, tegenover de Hofstede van den Heer H. F. Bultman en ten Noordwesten begrensd met de Landerijen van den Heer J. Blokland Jz. op de Polderkaart voorkomende in Sectie H H, met de Nrs. 16, 17, 18 en 19, te zamen ongeveer 72 HEC TAREN groot. OP DONDERDAG 26 APRIL 1883. voor de Bouwerij, Vlasserij, Melkerij en Kaasmakerij, waarbij38 stuks Melkkoeien, 1 Stier, 2 Iiuiskalveren, 5 Werkpaarden, 13 Lamschapen met Lanuneren, enz., eerst uitgesteld is alsnu op bovenstaanden datum, DONDERDAG 26 APRIL 1883 bepaald, als levert in voortreffelijke kwaliteit DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Hijnland, brengen bij deze ter kennis van Belanghebbenden M 0 dat de voorloopig opgenomen REKENING over het Dienstjaar 1882 op de Secretarie van het Hoog- heemraadschap ter image van het algemeen zal worden neder- gelegdvan Heden tot 20 April a. s.van des raorgens 10 tot des namiddaga 2 ureen aldaar tegen 15 Gents voor elk Exemplaar verkrijgbaar zal zijn Cfto dat de Ingelandenvolgens Art. 165 van het Re- glement van 6 Juli 1857 (Staateblad Nr. 90), hunne Bezwaren tegen deze Rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heefl gelegenen das voor 27 April, aan de Ver- eenigde Vergadering moeten hebben ingezonden go dat de Yereenigde Yergadering op Zaterdag 28 April in het Openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde Rekening. Leiden, den 4den April 1883. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf. W. G. DE BBUYN KOPS, Secretarie. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Hijnland brengen ter kennis van de Ingelanden Leiden, den 9den April 1883. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf. W. G. DE BRUYN KOPSSecretarie. VAN DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Hijnland zullen op Woensdag den 25sten April 1883, des voormid- dags ten 10 ure preciesin het Huis van HOOGLAND, te lloutrijk en Polanen, in liet Openbaar verhuren: De YERHURING van het GRASGEWAS geschiedt voor cen Saizoeilingaande met den Dag der Verhuring en ein- digende met 30 September 1883, en van het JACHTRECHT tot 31 December 1883. De Voorwaarden der Verhuring met de Omschrijving der Perceelen zallen van af den lOden April voor 25 Centen verkrijgbaar zijn gesteld ter Secretarie van Rijnlandby den Opzigter D. HOLWERDA te Halfweg en bij W. DE YRIES, te Spaarndam. AANVMJZING der Perceelen zal geschieden Vrijdag den 13den April 1883, te beginnen aan Santpoort, des voormid- dags ten 10 ure en aan de Oostsluis te Halfweg des namid- dags ten 1 ure van dienzelfden dag. INLICHTING is te verkrijgen bij den Ingenieur van Rijn land te Leiden, en den Opzigter D. HOLWERDA te Halfweg. De Condition liggen ter lezing ter Secretarie. met STALLINGEN voor 58 stuks Hoornvee en 10 Paarden, HOOIHUIS, SCHUURen verdere GETIMMERTEN, BOOM- GAARDTUIN, WERF en ERVE, met 16 Hectare!! 30 Aren50 Centiaren uitmuntende WEI- en HOOiLANDEN, staande en gelegen aan den in den HaarlemmErmeerpolder Gemeente Haarlemmermeer. als bovenaan den strekkende tot den Veldweg. gelegen in de voormalige strekkende van den Veldweg tot den Ringdijkmet eene op den Ringdijk staande ARBEIDERS-WONING. Zullende in verschillende Combination worden geveild en afgeslagen en eindelijk te zamen groot 46 Hecta ren, 13 Aren, 44 Centiaren, in afslag worden gebracht. Aanvaarding bij de Betaling der Kooppenningen. in den Gemeente Mijdrecht in buur en gebruik bij J. VAN VEEN. TE ZIEN dagelijks except Zon- en Feestdagen. Veilconditien enz. liggen acht dagen voor de Veiling ter lezing, des voormiddagsten Kantore van den Notaris T. H. OLDENBOOM, Prinsengracht bij de Westermarkt te Ameter dam, en Co pie derzelven bij den» Heer SNOEK, Koffijhuis- houder te Mijdrecht, en den Heer HOOGLAND, idem, te Halfweg Haarlem. op nader te bepalen Dag, Uur en Plaats, zullen publiek ten Verkoop worden geveild ■ill ten overstaan van den te Haarlem gevestigden Notaris 0. J. G. DE BOOY, op de Boerderij „WEl- EN BOUfV- LVST", te Haarlemmermeer, aan den Yweg b ij H a If w eg van door den Heer C. APFELD, op zijn genoemde Boerderij achtergelaten te beginnen des morgens ten negen ure precies. De Verkooping geschiedt tegen gereede betaling. in bet Hoofddorpin het Logement DE BEURS, op Don- derdag den 19 April 1883, des voormiddags ten 11 ure, ten overstaan van de Notarissen J. L. VAN DER BOER, te Haarlemmermeeren I. SCIIELTUS te Hillegomvan voor 33 Stuks Rnndvee en 22 Paardenmim WOON- HUISTAS, 2 Zesroeden BARGENZOMERHUIS DORSCHVLOER, KAARNMOLEN, verdere GETIMMER TEN, MOESTU1N en BOOMGAARD, benevens onderschei- dene daarbij gelegen Perceelen WEI- en BOUWLANDte zamen groot 89 Bunders, 90 Roedeil, 40 El, gelegen in den HaarlemmermeerpolderGemeente HaarlemmermeerAfdee- ling Beinsdorp nabij de Ringvaarten strekkende van den Veldweg tot aan den IJlogt. Te veilen in 5 Perceelen in het breede bij Biljetten omschreven. Te aanvaai'dende LANDERIJEN terstond en de GEBOUWEN op 1 Mei a. s. Van af 11 April liggen de EigendomsbewijzenKadastrale Kaart en Extract en Koopsvoorwaarden ter inzage ten Kan- toren van de genoemde Notarissen, en zijn Notitien, bevat- tende de beschrijving der Perceelen, met Kaart, en Uittrek- sel der Voorwaarden, op franco aanvraag te verkrijgen. ILCH. U,', Deze Pillen zijn kraehtiger ora eene verzwakte gezondheid te ver- sterken dan elk ander raiddel ter wereld. Menschen van zenuwach- tigen aard en alien die aan zwakke verteringsorganen lijdenof wier gezondheid van streek gebracht is door galaandoeningenon- geregelde maag- of leverkwalenbehoorden geen tijd te verliezen om deze bewonderenswaardige middelen eens goed op de proef te stel- len. Hoesten verkoudheden asthma of kortheid van adem zijn ook binnen het bereik der geneeskundige krachten van dit opmerke- lijke middel. De genezingendoor deze Pillen bewerkt zijn met oppervlakkig of tijdelijk maar volkomen en bestendig; zij zijn even zacht als kracbtigen kunnen gerust aan zwakke vrouwen en jonge kinderen gegeven worden. Hunne werking op lever maag en darmen is onmiddellijk verlicbtend en bestendig terwijl zij te- vens orde en gezondheid in elk geval herstellen. 4 Doosjes Pillen en Potjes Zalf j ^50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- TBEKERS in Holland; alsmede in HOLLOW AY'S ETABLiS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. Amsterdam, 9 April. Vee. Ter markt heden aangevoerd: 007 Runderen, le kwal. 90 c., 2e kwal. 82 c., 3e kwal. 75 c. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen /140 a f 330; 204 nuchtere Kalveren /4 a 8; vette Varkens 40 a 56 c. ]ier kgr. 11 April. Granen. Tarwe zonder notering. Op levering onveranderd Mei/272, Nov./278.Rogge onveranderd; per 2100 kgr.Libau/172. Op levering onveranderd; Mei f 167, 168; Oct. f 172, 173. Zaden. Koolzaad zonder handel. Lijnzaad vast. Olie. Raapoiie in een doen per 100 kgr. /431. Lijnolie traag; per 100 kgr. /25, 24}. Koe- ken. Raapkoeken 90 a 97 per 1040 st. Lijnkoeken f 9 a 13 per 104 st. Vee. Aangevoerd: 135 vette Kalveren: le kwal. /1.20, 2e kwal. f 1 per kgr.; 147 nuchtere Kalveren i 9; 118 vette Varkens 44 a 56 c. per kgr. Aardappki.en. Friesche Engelache f 3.30 a 3.50, Zeeuwsche Spuisehe Jammen f 6.50 a f 6.80, Saksische Jammen f 4.10 a 4.40, Prnissische Roode /3.40a4, Hamburgers f 3.75 a 4.50, Friesche Jammen f 4.25 a 4.70, Groningers 2.65 a 2.80. Leiden, 6 April. Vee. Aangevoerd: 7 Stieren 65 a /185, 126 Melkkoeijen f 150 a 260, 26 Kalf- dito 180 a 310, 71 vare dito /146 a 256, 90 vette dito /176 a 320 (70 a 82 c. per kgr.), 38 vette Kalveren 34 a 72 (75 a 90 c. per kgr.), 235 nuchtere dito f 2.E0 a/ 6, 40 vette Schapen f 24 a 43 (60 a 70 c. per kgr.), 112 weide dito f 16 a 24, 140 magere Varkens /17 a 44, 236 Biggen 6 a 11.50. 7 April. Botee. Aan de Gemeente-Waag gewogen: 288/8 en 165/16 deelen, te zamen 7410 stukken. le kwal. f 54 a 60, 2e kwal. 46 a 52. Purmerende, 10 April. Vee. Aangevoerd: 211 Runderen, handel stug, prijshoudend15 Paarden; 163 vette Kalveren 80 c. a f 1 per kgr., handel vlug363 nuchtere dito f 8 a f 18, handel vlug 55 vette Varkens 48 a 60 c. per kgr., handel vlug 80 magere dito 16 a f 30, handel stug; 277 Biggen f 5 a 9, handel stug; 1001 Schapen en Lammeren, prijshoudend, handel matig. Kaas. Aangevoerd: 78 stapels kleine f 40, 2 stapels middelbare f 34. Botee /1.20 a f 1.30 per kgr. Eijeeen. Kippen- /3a 3.60 en Eenden- f 3.75 per 100; Kievits- 20 c. per stuk. Rotterdam, 9 April. Meekrap stilprijzen onveranderd. Granen. Van Inlandsche Witte Tarwe was weder een redelijke toe-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3