- 00 - WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering) Water- in! ating* Sluisgang. lloogte van het Buitenwater Boezemhoogte Stoointuigen WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL, STOOM-WATERUOLEN METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Hoofddorp, Lijnden. Cruquius, Leegliwater. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN YAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. WATERHOOGTE en WERKING der. STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, WERKING der STOOMTUIGEN, WATERHOOGTE -t- A. P. in Meters, Lijnden, Cruquius. Leeg'liwater. in den Polder, in de Ringvaart, Waterboogte aan het Hoofddorp, den 13 April 1883, 's morg. ten 8 ure, 5.15 A.P. Snelpers-Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. WATERSTAND Amsterdam op den Middag. -4- A.P. in Cent. a. Uren. b. Gem. verval in Cent, met betrekking tot A. P. in Centimeters, voorm. 8 uur -4- A. P. in Centirn, Gouda. Y aan het Huis Zeeburg, IJSSEL te Gouda. KANAAL Katwijk, Gouda, NOORDZEE te Katwijk, RIJNLAND, m uren, Half- Spaarn- weg. dam. hoogste vloed hoogste laagste vloed. ebbe. hoogste vloed. nam, nam, voorm, voorm, voorm. 8 uur. WNW. NO. BEMERKING, Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt, ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Kanaal- BRUG in den Straatweg te VElsEn, SCHERMER- BOEZEM BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN ORANJE-SLUIZEN, BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN, PuRMEBENDE, Getal Pompen, Uren Sluisgang Namiddag. Voormiddag. Kanaai,, Uren Sluisgang, Kanaal, Namiddag, Voormiddag. E. g. beteekent dat de eb deuren gesloten zijn, waar door ook bij lageren buiten waterstand de losing ver hinderd is. laagste water. hoogste water. laagste water. s morgens 8 ure. hoogste water. Op den Middag. Op den Middag. laagste water. laagste water. hoogste water. water. DAUWPUNT. Fahr. HYGROMETER. THERMOM. Fahr BAROMETER, Verdamping, Reg en, Verdamping, Regen, Verdamping, Regen, Verdamping, Regen, Verdamping in m. M, Regenval in m.M. Zwarte aarde. Water. AALS- MEER, HOOFD DORP. LEEGH- CRU- WATER. QUIUS. AALS- MEER, CRU QUIUS. LEEGH- WATER. Te zamen 15.0 9.2 11.4 voer ter markt, waarvan de beste partijtjes tot vorige prijzen viug werden genomen, doch de goede en mindere gingen als voren maar langzaajn van ■de hand. Beste Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche 9 a 9.GO; extra puike nog daarboveumiddelbare /8.30 a 8.90; mindere eu geringe 7.25 a 8.25. De aangevoerde Inlandsche Rogge vond als voren trage koopers; de beste Zeeuwsche en Overmaassche 6.60 a f 6 90, mindere 5.50 a 6.50. Gerst met kleinen aanvoer en de beste partijtjes 10 a 20 c. hooger, doch gewone en mindere weinig be- geerd; de beste Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter- 5.50 a fi, mindere/4.50 a 5.40; de beste Zomer- 5.25 a 5.60, mindere f 4.25 a f 4.90. Haver was tot vorige prijzen goed te verkoopende beste /3.90 a 4.50; goede en mindere /2.80 a 3.80. Van Paarden- boonen was de toevoer gering en waren 20 c. hooger goed te plaatsende beste /7 70 a 8; miodere /6.50 a 7.60. Duiveuboonen onveranderd; de beste 8.25 a 8.50; mindere 7.50 a 8.20. Voor Bruine Boonen bestond tot de bestaande prijzen maar kleine vraag; de beste /14 a 18; extra mooije nog daarboven mindere J 10.50 a 13.50. Witte Boonen zonder prijsveranderingde beste /13 a 14, goede en mindere /9.50 a /12.75. Blaauwe Erwten kwamen weinig voor en werden gaarne 2o c. hooger betaald Walchersche en puike Zeeuwsche /10.50 a 10.75 Zeeuw sche Flakkeesche en Overmaassche 9.75 a 10.25, mindere en \oer- 7.50 a 9.25. Schokkers /9a 11.50, met weinig vertier. Zaden. Koolzaad zonder handel. Ilennepzaad 8.o0a9.50. Kauariczaad stil op de verhoogde prijzen van vorige week; het beste/13.50 a 14.50, goed ■en minder /11.50 a 13. 10 April. Vee. Op de markt waren gisteren en heden aangevoerd: 1239 Runderen, 109 vette en gras-Kalveren, 199 nuchtere dito, 98 Scha- pen of Lammeren, 469 Varkens en 171 Biggen. De prijzen waren als volgtRunderen le kwal. 80 e. 2e kwal. 70 c. Kalveren le kwal. 90 c., 2e kwal. 80 c.Schapen le kwal. 65 c„ 2e kwal. 60 c.Var kens le kwal. 29 c., 2e kwal. 27 c„ alles per kgr. Boter. Aanvoer 107/8 en 137/16 vaten, alsmede 979 stukken a i kgr. Prijs /55 a 45 naar kwal. Seliatrcn 5 April. Vf.e. Aangevoerd 5 Paarden 60 a 150, 3 Ossen 190 a 270, 25 magere Geldekoeijen 170 a 200, 16 vette dito f 240 a 290, 26 Kalf- dito /200 a 280, 19 Vaars- dito /60 a 90, 121 nuchtere Kalveren 5 a 12, 276 Overhonders 24 a 39, 12 magere Varkens 13 a 16, 95 Biggen /4.50 a 8.50, Konijnen 10 a 60 c., Kippen 75 c. a 1.75. Boter 1 a 1.13 per kgr. Kaas 35 a 55 c. per kgr. Eijeren. Kippen— 3 a 3.25 en Eenden- 3.60 per 100. Texel, 9 April. Vee. De prijzen ter markt en in den com- missiehandel besteed waren als volgt: Ossen/150 a 195, vette Koeijen f 210 a f 270, Melkkoeijen 190 a/220, Geldekoeijen /170 a 190, Kalfkoeijen 180 a 235, Vaarskoeijen 140 a 175, Kalfvaarzen 140 a f 220 Geldevaarzen 90 a 130, nuchtere Kalveren 4 a 6, Gelde- schapen 33 a 42, Weischapen 22 a 31, Fokschapen 40 a 48, Ram- men /25 a 40, Lammeren 13 a 15, Biggen 9 a 11 50, Werkpaarden 200 a 225, Rijpaarden /300 a 360, oude Paarden /35 a 90, alien per stuk; vette Varkens 241 a 26 c- Per I kgr* Zwolle, 6 April. Vee. Aanvoer p. m. 1200 stuks. Handel middelmatig door het schrale weder. Men besteedde voor vette Koeijen en Ossen aan bonten 82* a 85 e„ dito Stieren 60 a 65 c„ dito Kalveren 95 c. a f 1 05, dito Schapen 70 a 80 c„ alles per kgr. schoon Neurende en versch gekalfde Koeijen /150 a 280, dito Schotten en Vaarzen 125 a f 220, guste Koeijen /125 a 170, dito Vaarzen /110 a 160 Zomer kalvende Koeijen /150 a 200, Ossen voor den bak 100 a 200 jange Stieren 105 a 170, Vaarspinken 110 a 170, Fokkalveren /50 a 70, nuchtere dito 6 a 13, Lammeren 20 a 35, alien per stuk. - Var kens. Op p.m. 120 wagens waren heden rmm 650 Biggen en rmm 200 magere, drachtige en vette Varkens aangevoerd. Biggen golden /l a 1.40 per week, magere Varkens 20 a 45, drachtige dito /50 a 70 vette dito le soort 471 a 521 c. en 2e soort 421 a 45 c. per kgr. levend gewogen. Boter. Aanvoer 500/8 en 400/16 vaten, benevens 600/2 kgr. stukgoed. Totale aanvoer 28,600/2 kgr. Middenmarkt/1.20 per kgr. Handelswaarde 17,600. Notitie van heden: per kgr. 1 a 1.40per 20 agr- le kwal. 22 a 24, afwijkende soort 20 a 21 en 2e soort J 18 a 19. Kippen-EiJEREN 2.75 a 4 per 100.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4