mm. 1883. Vrijdag, 20 April. No. 16. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. XXXARf^ Prijs van het Abonnement: IIoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Bij dit Nommer behoort een Bijblad. Het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft eene publicatie uitgevaardigdwaarbij de ingezetenen worden herinnerd aan hunne ver- pligting tot het doen van aangifte van verhui- zing binnen de gemeente. Nalatigheid wordt gestraft met eene geldboete van 3. Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Een nuttige instelliug. Om Iiievietseijereu te bewaren. A A II LEHMERMEER in het Jaar®,-— Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. de Heeren Gisteren tniddag (19 April), ten half een ure, is afgebrand een woonbuis staande op den Ringdijk bij den Lijnden, be- woond door W. Kasberg. De spuit Nr. 1 heeft gewerkt. Een en ander was verzc- kerd in de Oud-Karspelsche Maatschappij. Uitslag van de op 19 dezer in het Koffiehuis „de Beurs," te Hoofddorp, ten overstaan van de notarissen van der Moer en Scheltus gehouden openbare verkooping van de Boerderij „De blaawwe Mees," groot 89,90,40 hectaren, gelegen in sectie N, te Haarlemmermeer. De perceelen 1 en 2, te zamen groot 43,23,70 hectaren, zijn gekocht door den heer W. Elstgeest te Hillegom, voor 35,650. De perceelen 3, 4 en 5, groot 46,66,70 hectaren, gekocht voor den Heer Jhr. G. Hooft, te Amsterdam. De eollecte in de gemeente Nieuwer-Amstel, gehouden voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomen visschers uit Urk, Moddergat, Scheveuingen enz., heeft opgebragt 1017.14. De Minister van Financien maakt bekend, dat de inschrij- vingen tot het bekomen van schuldbekentenissen in de bij de wet van 16 Maart j.l. vastgestelde leening van 60,000,000 te zamen een bedrag uitmaken van 748,000,000; dat die inschrijvingen mitsdien slechts ten deele kunnen worden aange- nomen, en dat zoo spoedig mogelijk door den agent van het Ministerie van Financien te Amsterdam, namens hem Minister aan de inschrijvers schriftelijk van het aan elk hunner toege- wezen bedrag zal worden keunis gegeven. Of er ook nog geld zit in Nederland. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREEFENDE te adresseren aan VAN I10\GA C°.te Amsterdam. Uiterl{)K Woentdag De tongblaar en het klaauwzeer breiden zich te Ltrecht langzaam uit. De noodige maatregelen ter beperking zijn genomen. Te Deventer werden in de vorige week prachtige runderen, door verschillende slagters uit die gemeente op de markt te Esaen aangekocht, ingevoerd. Men berekent dat het vetie vee met de transportkosten den slagters te staan komt op 36 a 39 cent per /2 kilogram. Een landbouwer te Lathen op de Pruissische grenzcn kocht verleden week een paard ven een boerderijdie op 8 uren afstands van zijne woning gelegen was. Hij zette het paard op stal doch het dier wilde niets eten of drinken eindelijk wist het los te breken en uit den stal te ontvluchten. Na drie dagen vernam men, dat het weer bij zijn ouden meester was teruggekomen. Op den stal van den veehouder B., aan den Sloterweg gem. Sloten (N. H.) is de tongblaar uitgebroken. Wie de uitgestrekte hyacinthenvelden in den omtrek van Haarlem, Overveen, Santpoort enz. wil zien, de onvergelijke- ljjke geuren wil inademen 't komt elk jaar maar eenmaal voor haaste zich. De Ilaarl. Ct. kondigt aan, dat de hyacinthen in vollen bloei staan. De tulpen beginnen. H el a as schijnt het, dat de bollen door nachtvorst en wind veel geleden hebben. Capelle (Langstraat), 17 April. De buitengewoon hooge prijzen van het vee schrikken vele weiboeren af, om aankoopen te doen. Dientengevolge ondergaat het weiland eene belangrijke daling in huurwaarde. Over het geheel gerekend, wordt ruirn '/4 minder pacht gemaakt dan in het vorige jaar. Alleen extra weiperceelen van de puikste kwaliteit leveren zulk een groot verschil niet op. Met het oog op de zeer lage hooiprijzeu tegenwoordig en den enormen voorraad, die nog aanwezig is, worden ook de hooilanden 30 pCt. minder verpacht dan ver leden jaar. Zevenwolde17 April. Gelijk elders heeft ook in deze streken de winterrogge erg geleden van de laatste kale vorst, zoomede de weilanden. Door enkele veehouders wordt reeds jong vee uitgelaten, doch er is nog weinig voedsel voor te vinden. Was er voor den daglooner in de laatste dagen bepaald gebrek aan werk, thans is het overal even druk, zoowel in bet veen als op den akker. De heer Los te Leiden heeft de eerste grasboter, afkom- slig van de melkinrichting op het Levendaal no. 35 aldaar, Z. M. den Koning toegezonden. Op de onlangs te Newmarket gehouden veiling van de paarden der stoeterij van M. Crawfurdwerd de 5 jarige Martini door een agent van de Duitscbe Regering gekocht voor de som van 4100 guinjes 49,200.) Een ander ver- maard paard, Miss Waller, bragt 1,225 guinjes (/14.700) op. Te Winschoten wordt een melkinrichting en boterfabriek opgericht. Een man van de practijk, de heer J. Rinkes Borger, direc- teur der Kaas- en Roomboterfabriek te Leidenen die op grond van eigen ervaring spreekt, heeft de resultaten van zijne studien en ondervinding beide, zamengevat in een Practisch Leesboek over Zuivelbereiding. Het is in 't licht gegeven bij J. Rinkes Jr., te Arnhem, en verdient onzes inziens bijzondere aanbeveling, niet alleen om den rijkendegelijken inhoud maar ook om de eenvoudige, klare wijze van voorstelling waardoor het, en dit is geene geringe verdienste in ons oog, ook door de minder ontwikkelden begrepen kan worden. De sehrijver heeft zijn werk in eenentwintig hoofdstukken verdeeld en behandelt daarin de volgende onderwerpen Wat is zuivel bereiding? Theorie van: de melk en het melken, hoeveel- heid en zamenstelling der melk, eigenschappen der melk, het bolermakenDe practijk van het botermakenhet melk- karnen, het roomkarnen. Wat is het onderscheid tusschen de boterbereiding in Friesland en Zuid-Holland? De boter- bereiding in het buitenland. Het Deensche systeem. Welke is de beste wijze van boterbereiding? De machinale afroming. De kaasbereiding, theoretisch en practisch magere kaas. Het onderscheid tusschen Friesche en Leidsche kaas. Vette kaas. Gebreken der kaas. De overblijfselen bij de zuivelbereiding. Eene menigte houtsneSfiguren helderen den tekst op, en verhoogen de waarde van dit degelijke en populaire Leesboek. In de algemeene vergadering der Vereeniging het Neder- landsclie Rundvee-Stamboe/cop Vrijdag 27 dezer in het cafe KrasnapolskyWarmoesstraat te Amsterdam, te houden, zullen onderscheidene zeer belangrijke punten behandeld worden. Niet alleen toch zijn dan de rekening en verantwoording over 1882 en de begrooting voor 1883 waarover straks nader aan de orde, en eene verkiezing van commissarissen in plaats van de aftredende heeren Herman F. Bultman (niet herkiesbaar) en N. Branljes, maar ook heeft het bestuur de volgende belangrijke mededeelingen te doen a. Omtrent de uitgaaf van het Stamboek in verschillende talen. b. Om trent de besprekingen met commissien van het Friesch Rund- veestamboek en van de Dutch Frisian Herdbuch association 1°. over de mogelijkheid om op een nader te bepalen tijcl- stip het Stamboek der vereeniging te sluiten; 2°. over de wenschelijkheid om het vee van Noord-Hollandsch veeslag te noemen „Hollandsch Friesch veeslag"; 3°. over het opnemen in verschillende boeken van vee van verschillende kleuren als: „zwartbont", „roodbont", „andere kleuren". De rekening over het afgeloopen jaar sluit met een voor- deelig saldo van 1100.97. Op de concept-begrooting voor het loopende jaar, tot een totaal bedrag van 3858.47, waarvan 353.47 voor onvoorziene uitgaven komt ook een post van 200 voor tot uitloving van prijzen voor de In ternationale tentooustelling, in 1884 te Amsterdam te houden. Uit Arnhem meldt men op het gebied van land- en tuin- bouw het volgende: De weilanden zijn tegenwoordig veel minder in prijs dan voor een jaar geleden, die, welke vroeger voor /600.wer den verpacht, kunnen thans Diet meer dan /450.opbren- gen. In het binnpnland bestaat voor huur of verkoop zeer weinig gelegeuheid wcgens de duurte en schaarschte der schapen, die door het natte weer veel hebben geleden. De Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. zaaierij is met de maand Maart veel tegengehoudeo door vorst en sneeuw, doch thans in vollen gang. Men is druk bezig met het pooten van aardappelen en met het zaaien van boo- nen en erwten, terwijl men eerstdqags ook een begin maakt met het zaaien van de haver. Weiland en rogge zien er door het schrale weder veel slechter uit dan eene maand geleden. De voorraad aardappelen is meer dan voldoende, terwijl veel aanvoer is van Duitsche, waardoor de prijzen betrekkelijk laag zijn. Zij gelden van /3.50 tot /4.50 het H. L. (Bleeke rooden). De boomen beginnen te knoppen, het laud loopt uit; voor gras en rogge wordt naar regen verlangd. Tarwe kan meer lijden en staat thans goed, behalve daar waar het water en de slakken schade hebben berokkend. Men kan een paard gemakkelijk de kwade gewoonte van bijten afleeren. Neern daarvoor een stukje hard hout van 3'/2 a 4 centimeter in 't vierkant en zoolang als het ijzeren bit. Bevestig dat stukje hout met een paar riempjes naast het bit aan 't hoofdstel, maar zoo dat het de werking van 't bit niet verhindert. A1 spoedig bemerkt bet dier dat de tanden niet meer op elkaar kunnen gebragt worden en van dat oogenblik af is het genezen van de kwaal. Het spreekt van zelf dat het gebruik van dit houten bit gepaard moet gaan met eene zachte doch fiinke behandeling. Een paard is daar zeker niet minder gevoelig voor dan een mensch. Keizer Frar.s had in de nabijheid van Luxemburg een model-boerderij laten inrigtendie eigenlijk meer voor pronk en praal, dan tot werkelijk nut moest dienen. In die keizer- lijke boerderij was o. a. de vloer van den koestal van wit marmer en de kribben in de elegantste vormen van ijzer ge maakt. Op zekeren dag toonde de Keizer dien prachtvollen koestal aan den hofprediker Landerer, iemand die nog al van spotternij bield. „Nu," sprak de Keizer, „ik weet het, ge maakt gaarne op alles aanmerking, ontbreekt hier nog iets?" Niets, Sire," antwoordde de hofprediker, niets dan voor elke koe een canapd; dan is de stal volmaakt." Bij gelegenheid van de officieele miltvuur-inentingsproeven te Geleen, en terwijl de pachter der hoeve, die voor alle ge- vaar ruime schadeloosstelling geniet, zich vrij onbetamelijk gedroeg, omdat de districts-veeartsde heer Janne, zich niet uitsluitend met de nitvoering belaslte, kwam een ander land bouwer, zekere Loumen, van Ophoveo (bij Sittard), uit eigen beweging zijn vee voor de inenting aanbieden. Dit aanbod werd met genoegen aangenomen als een bewijs, dat de be- staande vooroordeelen reeds voor den invloed der proefnemin- gen beginnen te zwichten. Nog wordt ons gemeld, dat voor korten tijd reeds 16 stuks vee werden ingeent te Roosteren door de heeren Janne en Clerx. De bekende afdoende contra- proef, waarbij een of meer niet-ingeentc dieren doodelyk wer den besmet, bleef daar natuurlijk achterwege. De Fransche landbouwkundige scholen voor meisjes zijn uitmuntende instellingen. Eene van de voornaamste is bij Rouaan. Men zegt, dat zij begonnen is met een kapitaal van een franceene directrice en twee meisjesdie uit de ge- vaDgenis ontslagen waren en nu wordt zij op eene waarde van bijna een half millioen francs geschat. In dit gesticht zijn driehonderd meisjes van acht tot achttien jaar oud. De boerderij, waar zij alleen al den veldarbeid verrichten beslaat eene uit- gestrektheid van meer dan vierhonderd morgen. Er zijn vijf en twintig onderwijzers en ouderwijzeressen. Het Fransche Landbouwkundig Genootschap heeft dit gesticht te Darnetel reeds meer dan eens eene prijsmedaille toegekend en de leer- lingen zijn in Normandiewegens hare bekwaamheidzeer gewild. Zij gaan de wereld in als rentmeesteressen tuioier- sters opzigtsters over boerderijen of als melkboerinnen en bleeksters. Elk meisje krijgt bij het verlaten van het gesticht eene kleine som geld mede die zij in hare vrije uren verdiend heeft. Als zij geen ander tehuis hebben kunnen zij er al- tijd terug komen. Dit middelontleend aan een oud handschriftdateert van den jare 1602 „Laat kieviteyers die wel vers zijn, kookengewoon doch. voorzichtig dat er geen de minste kneuzing aan kome t de- wijl zij tot dit gebruik dan geheel ondienstig zijnlegt ze voorts in poijes giet er boom-olie op dat ze terdeegen be- dekt zijn bind er voorts een natte blaas over en zet ze op koele plaats. Dusdanig kunnen zij een geheel jaar duuren wanneer men ze wil gebruiken veegt men terdeege de olie aflegt ze in een kan met heet waterwaarna men ze met schaal en al voordischt en een ieder alle lieden zullen niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1