62 - 312de Staats-JLoterij. Prijzen van f 100.— en daarboven. - f - f f - f - f f - f - f - f amlers kunneu zien nog proeven of het zijn versche kievits- eyers." Voor de openingsplegtigheid der teritoonstelling op 1 Mei worden twee 'tribunes gebouwd tegenover den hoofdingang een voor HH. MM, den Koning, en de Koningin, een vuor koor en orkcst. Vermoedelyk zal het woord gevoerd woideu door den bursjemeester en den voorzitier van het uitvoerend comiie, den hcer D. Cordes, die Z. M. zal uitnoodigende teutoon- slelling voor :geopend te verklaren. Amsteidam zal de eer van Nederland en van zicbzelf op 1 Mei, den dag der opening van de koloniale tentoonstrl- ling, waardig ophouden. Ten eerste zal op den avond van dien dag man alle werkliedenaan de duizenden die by het maken der gebouwen en de inrichting der tentoonstelling werk- zanni warendoor de gemeente een luisterrijk feest worden gegeven in bet Volkspaleis. Ten tweede zal de hoofdstad dien avond te gast nooden HH. MM. den Koiiing en de Ko ningin, de leden der Kegering, de leden der Kamers, de diplomatic, de vreemde commissieleden en tal van andere autoriteiten. Het feest zal worden gegeven in den Parkscliouw- burg, die eerst 1 Junij e. k. voor het publiek wordt openge- steld. Maar reeds den 1 n Mei zal hij tijdelijk in dienst worden genomenour de genoodigden van Amsterdam te ontvangen die daar zullen worden vergast op een luisterrijk schouwepel, en waar verinoetlelijk de beroemdste kunstenaars vnn onzen tijd zullen optreden. In het gebouw voor den diamanthandel en nijverheid op het tentoonstellingrterrein te Amsterdam opgetrokken zal men een diamantslijperij in voile werking zien. Tweeentwintig inzenders stellen er diamanten ten toondie naar voorloopige schatting een waarde ?an anderhalf millioen vertegenwoordigen. Nacht en dag zal deze sehat natuurlijk ■worden bewaakt, en tegen verrassingen van handige boosdoe- ners zijn afdoende maatregelen genomen. Bij de minste druk- king toch op de glazen wanden die de ijzeren kistjes bedek- kenzakt de plaat weg, en de kistjes komen terecht in ijzeren kasten. die zich van zelf sluiten. In het gebouw wordt een brandschel aangebracht. Bij het feest, dat HH. MM. den Koning en der Ko ningin door de gemeente zal worden aangeboden zal ook een allegoriscbe optocht gehouden worden. Uit Londen wordt aan bet Vad. gemeld, dat de Prins van Wales IIII. MM. den Koning en de Koningin op hun terugreis naar Nederland den 23n dezer waarsebijnlijk verge- zellen zal om bij bet in gereedlieid brengen zyner Oostersche verzameling op de Kol. Tentoonstelling persoonlijk tegenwoor- dig te zijn en teven3 de opeuingsplechtigheid op 1 Mei bij te wonen. Naar aanleiding van een besluit van deo Gemeenteraad van Amsterdam om op 1 Mei geen bears te houden, heeft de Minister van Financien bepaald dat de stortingen, die, vol- gens art. 1 der leeningsvoorwaarden, van 1 tot en met 3 Mei moeten geschiedeD, ook zullen kunnen gtdaan worden op 30 April en 4 Mei, van 9 tot 1 uur. Er moet in Engelaod een complot aan het licht zijn geko- men, om verschilleade wijken van Londen te gelijkertyd in de lurht te laten vliegen. Er is veel dynamiet voorhanden. He minister van financien in Engeland beeft in zijn scbatkist-overzigt medegedeeld, dat de belasting op gedisti 1 leerd in de laatste. zes jaren gedaald is van 25 op 19 millioen pond sterling, en dat die op de thee, de successie en de posterijen meer opbragt He oorlogs'kosten onder Disraeli gemaakt a 12 millioen p. st. wareu hetaald en van de natiooale schuld is de laatste 3 jaren 18 millioen p. st. afbetaald. In 't loopende jaar -zouden er weer 8 millioen p. st. wor den afgedaan. Zelfs meende de minister, door cen stelsel van afloopende annu'iteiten, in de eerstvolgende 20 jareD de schuld met 172 millioen p. st. te kunnen verminderen. De minister maakte de Eugelschen met deze cijfers zeer blij. In Moskoo is men ijverig met de toebereidselen tot de krooning bezig. De huren van kamers enz. zijn er ontzettend gestegen. Vele bewoner9 verlaten de stad, wijl de prijzen der dagelijksche benoodigdheden zoo ontzaggelijk hoog zijn. Rijtuigen zullen van 50 tot 80 roebels per dag kosten, alle vensters, waar de optocht langs korat, zijn reeds tegen 100 roebels elk verbuurd- Dat de feestvreugd niet ongemengd zal zijn, bewijst o. a. het ontznglijk aantal krijgslieden, dat deze plecbti&rheid komt opluisteren. Een leger van 55000 man met 121 generaals en 2400 staf-officieren. Daarbij komt nog een bijzondere burgerwacbt van 50.000 man. Hoe vele grooten der aarde zullen, als zij van deze kro- niug huiswaarts, keeren, dat doen met een verligt hart Honderd en vijftien Keizerlijke danseressen zijn van Peters burg op reis gegaan naar Moskou, ten einde bij <le kroonings- gala-representatien mede te werken. Het Nihilisten-procesthans te St. Petersburg achter gesloten deuren gevoerd, blijft geen geheim en brengtnaar aanleiding van het verhoor, mi en dan zaken onder 't publiek, die de Russische administratie in een droevig daglicht stellen. Dat hindert de Regeering en van daar de vraag van den Czaar hoe het mogelijk was, dat eene instructie en pleidooijen, niet in 't publiek gevoerdopenbaar koudeu worden. En wat bleek nup Dat de verdedigers met de grootste bereidwilligheid aan dagblad-correspondenten verslag leverden van het verhandelde. De llegeering heeft daarop de advocaten ten strengste ver- boden iets, het proces betreffende, te openbaren en liet hen soms zoo lang mogelijk onkundig van den tijd der zittingen van de recbtbank. Slechts weinige oogenblikken te voren werd aan de verdedigers dnarvan bericbt gegeven. Ook ontving elk advocaat geen andere stukken der arte ran besehuldiging, dan die bepanldelijk zijn client betroffen. A1 de verdedigers bebben zich hierover bij den Minister van Justitie beklaagd en met goed gevolgmaar het verzoek om de zittiugen openbaar te makenwerd gewezen van de hand. De 17 bescbuldigden staan alien teregt wegens poging tot moord op Keizer Alexander II. Volgens de lijvige akte van besehuldiging behooren zij tot verscheiden standen der maatscbappijkinderen van popen koopliedenjodenedellieden, een marineofiicier, eeu veearts en een boervan de 17 zijn 6 vrouwen. De acte wordt ingeleid met het gebruikelijke wijzen op het bestaan van een geheim revolutionnair genootschap in Rusland, zich noemende de ..socialistische revolutionnaire party", en op de vernielende werkzaamheid gedurende de jaren 1880 en 1881 van een lak van dat genootschap, „De Partij van den Volkswii". Verscheiden ledeu van laatstgenoemde partij zyn reeds voor verschilleude krijgsraden veroordeeld geworden. De overstroomingen in Rusland nemen een dreigend ka- riikter aanvooral in den omtrek van Poltava. De gemeen- srhap met Krementschug is daar al ruim een week en met Charkof sedert vier of viif dagen afgebroken. De toenemende verarming van den boerenstand d. i. van negen tienden der hevolking, wordt hoe langer hoe gevaar- lijker. In 1881 bleef 3 millioen roebel belasting door land- bouwers onhttaaldin 1882 4 millioen. De boer moet on- geveer 15 r. directe belasting aan den staat betalenhetgeen voor westelijk Europa weinig zou zijn, docb al wat de Rus- sishe boer zijn eigendom kan noemenland, vee, woning enz. is gemiddeld niet meer dan 150 r. waardbij betaalt dus 10 pet. van zijn eigendom aan den staat. Bijna evenhoog zijn de gemeente lasten voor scholen, wegen, enz. Hiervan is in 1882 7 millioen niet kunnen ge'ind worden waaronder vooral de lagere school lijdt. Van die als oninbaar opgege- ven belasting is eon groot gedeeite wel door de boeren be- taaldmaar door de gekozen ambtenaren verduisterd. Alleen in het gouvernement Woroneseh werden in 1882 wegens dief- slal van openbare gelden 139 dorpshoofdenbijzitters en schrijvers aaDgeklaagd. Van het locaal zelfbestuur, zooals bet te Rusland is ingevoerd heeft het volk weinig voordeel gehad; het wordt integendeel nog meer dan vroeger uitgezo- gen. Crediet bestaat niet voor boeren, of zoo zij het al bij uitzonderiug vinden is het onder voorwaarden die ben vroe ger of later tot slaven van den geldschieter maken. Men meldt uit Luxemburg, dat men daar groote toebereidselen maakt om den Koniog-Groothertog en H. M. feestelijk te ont vangen. Na 1872 is L. M. niet in het Groothertogdom geweest. Binnenkort zullen te \altermond «twee minnende harten" in dubbelen zin 'slevens zuur en zoet deelen. L.l. Zaterdag toeh werd te Eksloo een paar voor het huwelijk ingeschreven, waarvan de familienaatn des bruidegoms *Zuur" en die der bruid «Zoet"is. Te Groot-Schermer is een tweejarig kind in een moddersloot ge- vallen en verdronkeu. De bik is niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk. Dit ondervond Zaterdagavond ook een man op den Zeedijk te Amsterdam, die door den hik werd geplaagd en er in stikte. Zaterdag werd de zoogenaamde «dikke vrouw" te Steenbergen naar hare laatste rustplaats gebragt. Als een bewijs dat zij den naam van vdikke vrouw" verdiende, gelde het volgende De vrouw, 53 jaar oud, woog 410 halve Kg. De lijkkist had een lengte van 2 meters, was gemiddeld een meter breed, bij eene hoogte van 90 centimeters. Door 24 dragers werd het lijk graf- waarts gedragen. De vrouw, op 18jarigen leeftijd gehuwd, was steeds gezond en opgeruimd en had vroeger in 't geheel geen aanleg voor die bui- tengewone zwaarte. In Newhamstreet, te Londen, is Zaterdagnacht een brand uitge- broken, waarbij een vrouw en vier kinderen in de vlammen om- kwamen. In een Tyroolsch dorp las men op het uitbangbord eener berberg: Geliefde gasthier woont de kastelein Bezit gij geld zoo heeft hij goeden wijn. Hebt gij geen geld zoo weet dan ginder staat er Een allerbeste pompmet overheerlijk water. Het Nationaal Theater te Berlijn is atgebrand. Het vuur open- baarde zich om 12 uur, na de repetitie, en om 2 uur was het geheele gebouw een puinhoop. Menscbenlevens zijn gelukkig niet te betreuren, doch de materieele schade is zeer aanzienlijk. Alleen het gebouw was voor 250,000 mark verzekerd. In minder dan een half uur was het geheele tooneel en de ruimte voor de toeschouwers totaal uitgebrand. De geheele binnen- ruimte van het huis was den vuurmassa. De garderobe der meeste artisten is totaal vernield en 150 men- sehen verliezen door het ongeval bun middel van bestaan. Dezer dagen is te Steenbergen op 53-jarigen leeftijd een vrouw overleden, waarsebijnlijk de dikste van geheel Nederland. Een jaar voor haar dood woog zij 205 kilo's. Haar leunstoelgelijkende eene kleine canape, had tusschen de armen eene wijdte van 85 cM. en was voor haar nog vrij naauw. Tot voor korten tijd was zij altijd gezond, kon zich zonder groote moeite bewegen en was sterk genoeg om desnoods een lastigen bezoeker van haar berberg de deur uit te zetten. Lijkverbranding begint in Japan zeer algemeen te worden. Om- st reeks 9000 lijken worden er jaarlijks aan het vuur toevertronwd. De inrigting der ovens wordt als zeer eenvoudig en toeh doel- treffend beschreven. Een hooge schoorsteen voert de gassen onmid- delijk daarbeen, waar de wind ze verstrooit. De overblijvende asch wordt in urnen verzameld. De geheele bewerking kost slechts edn yen, d. i. ongeveer f 2.10. Een twijfelaar. Een boer had bij zijn bezoek op zekere jaarmarkt wel wat meer Schiedammer gedrouken dan hem dienstig was zoodat hij niet preeies normaal de tehuisreis ondernam. Onderweg raakte hij op zijn karretje aan 't dommelen, gleed van zijne zit- plaats in 't gras en bleef daar rnstig slapen. Een voorbijganger van de occasie profiterende, spande het paard van den wagen, en ging er med door. Toen de slaper ontwaakte, was hij wel wat bijgekomen, doch nog niet regt frisch. Toen hij zijn karretje alleen zag staan, liield hij de volgende raonoloog -. Ben ik het niet dan heb ik een karretje gevonden, ben ik het echter wel dan heb ik een paard verloren. Een beer vrocg in de opera aan eene jonge dame, i/sind Sie musicalisch »Nein Hen- antwoordde de gevraagde, »Ich bin Lucy Calisch." Te Nordhorn (Pruisen) op de Overijselsche grenzen, is bij het vergr.-tven van een put, die voorheen geen goed water opleverde, eene petroleumbron ontdekt, die den eersten dag reeds negenhon- derd liter heeft opgeleverd. In een depot van dynamiet te Passo Corese bij Rome op de lijn naar Florence bad een ontploffing plaats. Men zegt, dat 40 per sonen omkwamen en dat het aantal gewonden aanzienlijk is. Reeds zijn 13 lijken uit het puin te voorschijn gebragt. Een zieke telt de voorgeschrevene droppels uiterst zergvuldig. De dokter klopt hem om die reden op den schouder en zegt «Gij zijt waard, ziek te zijn Te Posterholt (in Limburg) is Vrijdag jl. een 30-jarige vrouw moeder van zeven kinderen, in een put gevallen. Zij werd kort daarna levenloos daaruit opgehaald. In het gasthuis te Staunton, in Virginie, zijn verscheidene patien" ten vergiftigd door het gebruik van geneesmiddelen. Vijf hunuer stierven onder hevige pijnen. De doctoren hadden goede recepten geschreven, die door den apotheker stipt werden klaar geinaakt maar vermoedelijk heeft een kwaadwillige opzettelijk vergift gemengd in een der flesschen van de apotheek. Te Manistan, in Michigan, kwam een nog veel erger geval van vergiftiging voor. Daar heeft een man, die in een houthakkers- kamp het brood zou bakken, in vergissing bij het bereiden van de beschuit strichnine in plaats van soda gebrnikt. De zeventig men- schen die er van aten stierven alien binnen weinige oogenblikken. De reusachtige olifant in de keizerlijke menagerie te Schdnbrunn bij Weenen, is dezer dagen ,/op hoog bevel" vergiftigd. Men gaf hem 50 gram Pruisisch zuur, na gebruik waarvan hij binnen acht minuten stierf. »Mijn dochter wil de hoogte in I" zei de moeder, toen het meisje met een sehoorsteenveger trouwde. De A pacha-Indiana in Nieuw Mexico hebben een compagnie vrijwilligers, die tegen hen uitgezonden was, in een hinderlaag gelokt en tot den laatsten man omgebragt. De voorloopige proefnemingen met de Westingbouse-remtoestellen op het Noordernet der staatsspoorwegen voldeden uitstekend. Men kon op p. m. 100 meter afstand stopping verkrijgen bij een zeer Snellen gang, en de verbeteringen, later aangebragt, hebben het effect van stoppen nog met circa de helft vermeerderd. Met den aanvang van den zomerdienst zullen de meeste treinen van dit veiligheidstoestel voorzien zijn, dat achtereenvolgens algemeen zal worden toegepast. Uit Nizza wordt berigt, dat de havendam geheel door brand is verwoest. De schade bedraagt 5 millioen francs. Er zijn geen menschen bij omgekomen. De oorzaak is niet bekend. Een probaat middel. Een dronkaard verzaakte na een flinken roes het drinken van sterken drank. Toen men hem naar de oor zaak van dien plotselingen ommekeer vroegantwoorde hij, grie- zelend»in mijn laatste roes heb ik miju schoonmoeder dubbel gezien." Om een zonderlinge reden heeft een inwoner van Waitzen dezer dagen de hand aan zich zelf geslagen. Ofschoon hij een vermogen van meer dan 200,000 florijnen bezat, leefde hij toch op de be- krompenste wijze. De oorzaak van zijn zelfmoord was, dat eenige dagen geledeu een zijner huurders met de noorderzon was vertrok- ken zonder de kuur te betalen vau het afgeloopen kwartaal. Het bevestigt zioh, dat de Peruaansche stad Iquique door een brand wel niet niet geheel vernield, maar toeh jammerlijk is ge- teisterd. Ruim duizend huizen brandden af en het verlies bedraagt twee millioen pond sterling. a Laat nu eens een Physicus volhouden, dat er geen absoluut ledige ruimte bestaat!" zei een man, die zijn laatste centeu ver- teern had: „Ik zou hem terstond in mijn vestzak laten kijken!" - Yolgens een uit Weenen aan den Standard gezonden- depeche heeft een Oostenrijksch officier aan het hof van Ko ning van Kalakaua in een brief een verhaal gegeven van een vreeselyk ongeluk dat op het einde van February voor de haven van Honolulu is voorgevallen. De kapitein van het Engelsche oorlogschip „Royal Albert", dat iD het gezicht van Honolulu voor anker lag, bad een groot getal personen op een bal genoodigd dat hij en de officieren aan boord van het vaartuig wilden geven. Op den bepaalden dag werden circa 200- genoodigden aan boord gebracht. Ten einde wat meer ruimte te maken voor de dansers namen de matrozen de kaononen op en brachten ze alien aan de eene zijde van bet schip wat, zooals weldra bleek, een onbegrijpelijke onvoorzichtig- was. Een plotseling opkomende vukwind deed het vaartuig omslaanen in weinig oogenblikken was bet schip vol water geloopen. Alle pogingen om de sloepen in zee te laten, waren vrucbteloos; de „Royal Albert" zonk in de diepte en sleepte aliendie er zich op bevondenin den afgrond mede. Van de 337 personen wisten slechts 40 zich door zwemmen te redden. Daar een groot gedeeite der slachtoffers tot de aan- zienlijkste familien van Honolulu behoorde, is de geheele stad in rouw gedompeid. Het zegelregt heeft in Maart dezes jaars bijna f 60,000 meer opgebragt dan in Maart 1882, en in het eerste kwartaal van 1883 ruim 543,000 meer dan in dat tydvak van 1882 (en 359,000 boven de raming voor 3 maanden). EERSTE KLASSE. Eerste Lijst. Nr. Prijs s Nr. Prijs Nr. Prijs 100. 14420 100. 18017 400. 1500. 16764 100. 18836 200. 5730 1500. 16812.. 400. 9908 5000. 17272 n 100. Tweede Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Pry's 551 100. 8635 100. 16186 200. 100. 11585 100. 18268 200. 2276 200. 14182... 100. 18447 100. 4530 1000. 14798 1000. 1000. 7907 100. 15813 it 400. Derde Lijst. Nr. Prys Nr. Prijs Nr. Prijs 62 f 100. 12446 200. 16282 400. 5021 1000. 13302 100. 16365 100. 2000. 13432 400. 6809 100. 16269 20000. Vierde Lijst. Geen prijzen van f 100.en daarboven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2