Ad vertentien. GELDLOTERIJ, 500,000 Iberiiten. Mark. JSENTHAL Co., Veiling APFELD, De Openbare Verkooping, IJWEG bij HALFWEG, 65 1°. De Boeren-Hofetede WEI- en B01WLUST, 2°, Twee daaroverstaande HUIZEN, 3°. Twintig Hectaren41 Area best WEI- en I1001LAND, IJWEG, 4°. Vijf Hectaren, 21 Aren, 00 Centiaren best WEI- en II00ILAND, LUTKEMEER, 5°. Vijf Hectaren, 56 Aren, 10 Centiaren best WEI- en HOOILAND BLOKLANDSCIIENPOLDER, Hamburger i a 300,000 Mark 1 a 200,000 Mark 2 a 100,000 Mark I a 90,000 Mark 1 a 80,000 Mark I a 70,000 Mark I a 60,000 Mark 2 a 30,000 Mark 1 a 40,000 Mark 1 a 50,000 Mark 28 April d. J. HAMBURG (Duilschlaud). Openbare Verkooping, te Haarlemmermeer, te Haarlemmermeer, de aanzienlijke Veestapel en groote Partij Machines en Gereedschappen eerst uitgesteld, BOCW-AUT1KELE1V, Pijnboomhonten Kamerdeurcn Eikenhouten Parkctvloeren, Smaakvol Deur- en Venstei beslag Gesmeed IJzeren Hckweik, EMIL FUACKE, Dusseldorf. 3 °/0 Amsterdamsche Loten van 1874. De Makelaars C. BULK, J. H. WACKwitz en H. W. DE BRUIN, zullen op Maandag' 23 April 1883, des middegs ten 12 ure, in het Verkooplokaal DE BRAKKE GRONDte Amsterdam, ten overstaan ran den Notaris T. H. OLDENBOOM in Veiling brengen met daarbij liggende 4 Hectaren, 20 Aren, 34 Centiaren best WEI- en HOOILAND. Aanvaarding- na betaling- der Kooppenningen uiter- iijk 23 Mei 1883. door de Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborg-d. voor Geheele Origineel Loten Ned. FI. 3.60 Halve Origineel Loten 1.80 Kwart Origineel Loten 0.90 ct. OP DONDERDAG 26 APRIL 1883. voor de Bouwerij, YTasserij, Melkerij en Kaasmakerij, waarbij38 stuks Melkkoeieu, 1 Stier, 2 Kuiskalveren, 5 Werkpaarden, 13 Lamschapen met Lammeren, enz., is alsnu op bovenstaanden datum, DONDERDAG 26 APRIL 1883 bepaald, als levert in voortreffelijke kwaliteit Bij de op den 16 April jl. gehouden trekking zijn de vol- gende 6 Serien uitgetrokken Nr. 221 1723 5967 7767 13427 15574 De 25 Premien vielen ten deel als volgt Serie 221 Nr. 1 200.— Serie 13427 Nr. 2 150.— r 221 2 150.— 13427 4 200.— 221 3 10000.— 13427 5 150.— 221 7 150.— k 13427 7 150.— 1723 5 V 500.— r 13427 8 200.— 1723 1 150.— 13427 9 150.— 1723 10 v 200.— 13427 10 200.— 5967 2 150.— 15574 150.— 5967 M 6 200.— 15574 2 500.— 7767 2 150.— 15574 6 200.— 7767 5 200.— 15574 1 1000.— 7767 t 7 200.— 15574 9 150.— 7767 9 150.— De overige in bovenstaande Serien begrepen Numraers zijn aflosbaar elk met 100.bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam. 1 j met STALLINGEN voor 58 stuks Hoornvee en 10 Paarden, HOOIHTJIS, SCHUURen verdere GETIMMERTEN, BOOM- GAARD, TUINWERE en ERVE, met 16 Hectaren 30 ArenSO Centiaren nitmuntende WEI- en IIOOILANDEN, staande en gelegen aan den in den Haarlemmermeerpolder, Gemeente Haarlemmermeer. als bovenaan den strekkende tot den Veldweg. gelegen in de voormalige strekkende van den Veldweg tot den Ringdijkmet eene op den Ringdijk staande ARBEIDERS-WONING. Zullende in verscbillende Combinatien worden geveild en afgeslagen en eindeljjk te zamen groot 46 Hecta ren, 13 Aren, 44 Centiarenin afslag worden gebracht. Aanvaarding bij de Betaling der Kooppenningen. in den Gemeente Mijdbecht in huur en gebruik bij J. VAN VEEN TE ZIEN dagelijks except Zon- en Feestdagen. Veilconditien enz. liggen acht dagen voor de Veiling ter lezingdes voormiddagsten Kantore van den Notaris T. H. OLDENBOOM, Prinsengracht bij de Westermarkt te Amster dam, en Co pie derzelven bij den Heer SNOEK, Koffijhuis- houder te Mijdrecht, en den Heer HOOGLANI), idem, te Halfweg Haarlem. VOOR Roode loopItiarrhee en Earmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrliee, waarbij Holowav's wee- of dnemaal per dag goed op den onderbuik gewreven gewordenheeft men steeds bepaald verligting bespeurd en w v?or .^aan me^ dezelfde veilige behandelinggeholpen door gebruik van warme zemelpappen heeft steeds genezing bewerkt. o me kkost en meelspijzen moet men ook gedurenae den aanval zijne toevlucht nemen. Vaste zelfstandigbedenvruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden totdat de meest verontrus- tende teekenen verdwenen zijndoor vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf in te wrijven. 5 Doosjes Pillen en Potjes Zalf f °-80, f -1-85' 3- I 6.75, 18.60, 20.60 Deze geldloterij is juist zoo ingericht als de Neder landsche Staats-Loterijmet bet enkel verschil, dat in de Hamburger Loterij geene nieten, doch slechts alleen de prijzen getrokken worden; een ieder heeft dus, tot aan het einde der Loterij toe, kans om met een prijs uit te komen. De Hamburger Geldloterij bestaat uit 02,500 Loten met 46,600 prijzenzoodat meer dan de belft der loten winnen moet. A1 de prijzen worden in 1 afdeelingen of klassen, zoo als hieronder aangeduid, getrokken. Bij bet gelukkigste geval bedraagt de grootste winst In het bijzon der bevat de Loterij volgende hoofd- prijzen verder nop; 46,589 prijzen van resp. 15,000 10,000, 5000, 3000, 2000, 1500, 1000, 500, 200, 150, 145, 124, 100, 94, 67, 40 en als kleinste Prijs 20 Mark. De prijs der Loten is wettelijk vastgesteld en bedraagt voor de lste afdeeliDg Wij geven geene splitsloten uit, want ook de halve en kwart loten zijn origineel. Bestellingen voor de lste klasse, nemen wij aan tot en met Het bedrag voor de bestelde loten kan in Bankpapier of in Nederl. Postzegels overgemaakt worden. Het ge- makkelijkste echter is het per Postwissel. Onmiddellijk na ontvaugst der bestelling en remise, zenden wij de loten direct aBU de bestellers af en voegen bet uit- voerig trekkingsprogram bij elke zending gratis. De namen der bestellers worden in het loterjjregister iiige- scbreven en dadelijk na de trekking ontvangt ieder lot- houder de uitvoerige trekkingelijsten. Over de gewonnen bedragen kau onmiddellijk worden beschikt. Onze firma bestaat reeds een halve eeuw en gedurende dezen tijd werd ous de verkoop dezer loten toevertrouwd. Meerdere millioenen hebben wij al aan groote prijzen uitbetaald en daardoor is het geluk van duizende families, eveneens ook in Nederland, bevestigd. Men wende zicb dus vol vertrouwen en direct aan onze firma HOOFDLOTERIJ-BUREAIJ. Volgorde der Trekkingen le afd. 4000 prijzen Mk. 157,000 inetHoofdpr. 50,000, 10,000 Mk. etc. etc.; 2e afd. 4000 prijzen Mk. 246,000 3e afd. 4000 prijzen Mk. 862,800; 4e afd. 3500 prijzen Mk. 452,800; 5e afd. 2500 prijzen Mk. 443,800; 6e afd. 1500 prijzen Mk. 360,525; 7e afd. 27,100 prijzen Mk. 6,529,375. op de Hoeve bewoood door C. VA1V KEMPEN, bij de Hil- legommerpont, Kavel N, Nr. 10, op Dingsdag 24 April 1883, 's morgeos 10 ure, ten overstaan van Notaris SCHELTIJS, van - 5 PAARDEN, afstands, waaronder 2 Veulenmerries 3 vijf- jarige PAARDEN; 2 vierjarige PAARDEN; 3 driejarige PAARDEN2 tweejarige PAARDEN3 BOERENWAGENS, driewielde KAR, BRIK of KAASWAGEN; UTRECHTSCH WAGENTJE, TILBURY, 2 KARRETJES, ronde TENT- WAGEN, DORSCHMACHINE, 6 PLOEGEN, EGGEN, HEEFT en SPILLENKAASKISTEN, KARN, KUIPEN, KETELS, verder BOUW- en MELKGEREEDSCHAP en 5 Kalkoe- nen. Daags te voren te bezigtigen. Om contant geld. ten overstaan van den te Haarlem gevestigden Notaris C. J. G. DE BOOYop de Boerderij „WE1- EN BOTJW- LVST", te Haarlemmermes-raan den Y to e g bij H a Ific e g van door den Heer C. APFELD, op zijn genoemde Boerderij achtergelaten te beginnen des morgens ten negen ure precies. De Verkooping geschiedt tegen gereede betaling. IllSitei-rlnill16 April. Vee. Ter markt heden aangevnerd- 609 RuudereD, le kwal. 88 c., 2e kwal. S3 c., 3e kwal. 75 c. per ker Melk- en Kalfkoeijen /140 a 340199 nuchtere Kalveren /4 a 8 2 Schapen; vette Varkena 45 a 56 c. per kgr.; 4 Biggen 6 a 11. 18 April. Granen. Tarwe zonder notering. Op levering Mei f 272 Nov./277. Rogge per 2100 kgr.: Galatz f 172, Libau/172. Op leve ring Mei 165, 166; Oet. 172, 173. De partij Amerik. Mixed Mai. heden in publieke veiling, is gedeeltelijk opgehouden tot 57 per 2000 kgr. of met geveild Lwjjzaad onveranderd. Olie. Raapolie per i.°nokgn,/41\r Lijnolie per 100 k81'- /24L Koeken. Raapkoeken 90 a 97 per 1040 atuks. Lijnkoeken 9 a 13 per 104 stuke. Vee. Aangevoerd: 174 vette Kalveren: le kwal. /I, 2e kwal 85 c per kgr.; 140 nuchtere Kalveren/4 a 8; 183 vette Varkena 46 a 56 c per kgr. Aardappeien. Frieache Engelsche/3.30 a 3.50, Zeeuwsche Spuische Jammen f 5.50 a 7.25, dito Flakkeesche Jammen f 5.50 a 6.50, Saksi- ache JammeD 3.50 a 4.80, Prniasische Roode 2.90 a 3.70, Hambur gers /4a/ 4.60, Frieache Jammen 4.60 a 4.90, Groningers f 2.50 Hamburger Blaublute 5 a 5.25. A-ltcmaar, 13 April. Kaas. Aangevoerd 164 stapels, wegende 36,263 kgr. Prijzenkleine Hooi- 39, commisaie dito 37, rniddcl- bare dito 36. 17 April. Vee. Aangevoerd: 189 vette Kalveren 25 a 140, 22 nuch tere dito 4 a 16, 5 Schapen /28 a 32, alien per stuk; 64 vette Var- kens 44 a 55 c. per kgr. Ter voorjaars Koe markt waren aangevoerd 2209 atuks. De handel was sterk. Aanvankelijk werden hooge prijzen bedongeu, die echter bij het einde der markt zeer daalden. Delft, 19 April. Boter. Aangevoerd 633/8 en 163/16 vaten, we gende te zamen 14,290 kgr. Prijs 50 a 64 per i vaten/1.2a a 1.60 per kgr. naar kwal. Gouda19 April. Kaas. Aangevoerd 40 partijen. Prijzen- le kwal. 29 a 31, 2e kwal. 26 a 28, Noord-Hollandsehe 33 a 35 per 50 kgr. Handel vlug. Goeboter /1.10 a 1.20; Weiboter 80 a 90 c. Gronlngen, 17 April. Granen. 71 kgr. Roode Tarwe/7.40 a/7.70 72 kgr. Petersb. Rogge 6.20 a 6.30 70 kgr. Inlandsche dito /5.60 a 5.70; 46 kgr. zwarte Boekweit /5.60 a 5.70; 60 kgr. Win- tergerst 4.80 a 4.90 60 kgr. Zoraergerst 4.90 a 5.15 50 kgr. dikke Haver /3.85 a 4 48 kgr. Probsteier dito 3.55 a 3.70 46 kgr zwarte dito 3.35 a 3.40; Paardenboonen 5 a 6.75. Olie. Raan- olie 44; Lijnolie /24i. Uoorn, 12 April. Kaas. Ter Waag gewogen 134 stapels, wegende 2,245 kgr. Hoogste prya kleine Gras- /39.50, commissie dito 37. 14 April. Vee. Aanvoer: 6 Paarden 80 a 190, 351 Schapen /34 a /40, 118 Kalveren 6 a 19, 27 Varkena 16 a 24, 155 Biggen f 4 a 9, 50 Kippen 1 a 2. SS J Zaden. Mosterdzaad 29 Karweizaad 18. Eijeren. 7200 Kippen- /3 a 3.25 en 3000 Eenden- /3.75 per 100. Leiden, 13 April. Vee. AaDgevoerd: 208 Melkkoeijen f 152 a 260, 42 Kalf- dito/182 a 312, 64 vare dito /148 a/257, 42 vette dito 175 a 330 (70 a 82 c. per kgr.), 42 vette Kalveren 32 a 74 (80 c. a 1 per kgr.), 186 nuchtere dito 3 a 6.50, 360 vette Schapen 24 a 42 (60 a 70 c. per kgr.), 98 weide dito /16 a 25, 160 magere Varkena /16 a 42, 298 Biggen 6 a 12. 14 April. Boter. Aan de Gemeente-Waag gewogen: 422/8 en 175/16 deelen, te zamen 10,190 atukken. le kwal. /54 a 60, 2e kwal./46 a 52. Purmerende, 17 April. Vee. Aangevoerd: 102 Rnnderen, handel atug, prijahoudend; 14 Paarden; 228 vette Kalveren 80 c. a 1 per kgr., handel vlug; 385 nuchtere dito 8 a 24, handel atug; 65 vette Varkena 48 a 60 c. per kgr., handel vlug 110 magere dito /16 a /30, handel atug; 243 Biggen /4 a 8, handel stng 1185 Schapen en Lammeren, tot lageren prijs Kaas. Aangevoerd; 138 stapels kleine 40. Boter /1.25 a 1.35 per kgr. Eijeren. Kippen- 2.50 a 3 en Eenden- 3.75 per 100; Kievita- 11 a 12 c. per atuk. Rotterdam16 April. Meekrap. De aanbiedingen waren heden onbeduidend en prijzen onveranderd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3