HIM IS R - 65 Gemeenteraad van Haarlemmermeer. *8 Uitvoerig Yerslag der Vergaderinc gehouden op Donderdag 22 hebruari 1883, TOT HET van Vrijdag 20 April 1883 N°. 16. des voormiddags ten 10 are, ten Raadhuize. Reeds vroeger in het kort medegedeeld). Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffbr. Tegenwoordig 12 leden zijnde de heeren Bultman, Knaap, van Reeuwijk, Suidgeest, van Vuuren, Pruissen, Timmermans, Biesheuvel, de Breuk, Verkuyl, 't Hooft en Tensen; als- mede de Secretaris. Afwezig, de heeren Ran en Klapwijk. I. De Voorzitter doet aan de vergadering de treurige mede- deeling, dat op den 15 February 11. is overleden de heer A. van Riessen, lid dezer Vergadering; en stelt voor om een brief van rouwbeklag te zenden aan de weduwe van den heer A. van Riessen, en tevens een portret van den overledeue te vragen; zulks wordt goedgevonden. Daarop worden gelezen de notulen van 2 5 Januarij 1883, welke worden goedgekeurd. I bis. Aan de Vergadering wordt mededeeling gedaan van het navolgende a. De Provinciale bladen van 1883, N°. 6, 7, 8 en 10 en N°. 13. b. Het Proces-verbaal der op 13 February 1883 gedane opneming van de boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger. c. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten dd. 10 Januarij 11. waarbij wordt toegezonden een exemplaar van het Pro- vinciaalblad N°. 10, behelzeude het besluit betreffcnde de uadere vaststelling der jaarwedde van de Wethouders dezer gemeente. d. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van 31 Januarij 11., houdende terugzending van het goed- gekeurde Baadsbesluit van 25 Januarij 11., tot verkoop van 76 boomenslaande op de wegen. e. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten van 31 Januarij 11., waarbij ter kennisneming wordt toegezonden eene missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 24 Januarij 11., en waaruit blijkt dat het besluit omtrent de jaarwedde van de te benoemen onderwijzeres in nuttige handwerken voor meisjes niet behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, omdat krachtens art 15a der wet op het Lager Onderwijs die wet niet toepasselijk is op haar, die uitsluitend in de nuttige handwerken voor meisjes onderwijs geeft. Den uitslag der op 13 February 11. gehouden aanbesteding van het bouwen van een provoost bij den Lynden en van het beplanten van dorpswegen zijnde het eerste werk gegund aan W. P. van den Hoogen voor 660.en het tweede aan J. W. Baarse, voor 141.25. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Gaat men over tot de uitloting van aandeelen in geldleeningenom op 1 Julij a. s. te worden afgelost; en worden diensvolgens uitgelootvan de Leening A0. 1872, de nommers, een, twee, elf, twaalf, veertien en negen-en- twintig, elk groot 500, en van de Leening A0. 1878 het aandeel nommer vijftien mede groot 500. III. De Voorzitter legt ter tafel eene ontworpene Algemeene Politieverordening, ter vervanging van al de thans alhier be- staande strafverordeningen. De Voorzitter geeft in overweging om eene Commissie te benoemen tot het nazien dezer Verordening. De heer Bultman acht zulks bijna niet noodigomdat er zeer weinig veranderingen in de verordeningen zijn gebragt. Men besluit om met de behaudeling der verordening aan te vangen. Slechts enkele bepalingen geven aanleiding tot gedachtenwisselingen worden wijzigingen aangebragt in de verordening op het rijden met honden- en ezelkarrenen het opbangen van goederen langs de wegen. Nadat de Verordening geheel was behandeld, besluit men dat die voor de leden zal worden ter lezing gelegd en de definitieve vaststelliDg in de volgende Vergadering zal ge- schieden. IV. Alsnu is aan de orde het punt: verbeteriDg van een dorpsweg te Hoofddorp. De heer Bultman zegtdat de Commissie voor de Gemeente- werken omtrent deze zaak nog niet kan rapporteeren, omdat zij nog geen rapport heeft ontvangen van den Gemeente-Op- zigterzij wil daarom deze zaak aanhouden. De heer de Breuk zou er voor zijn het einde van den weg bij van 'Wijnen te Nieuw-Vennep te doen begrindenomdat zulks zeer noodig is. De Voorzitter zegt, dat hij den Gemeente-Opzigter zal op- dragen om daaromtrent de noodige opgaven te doen zoo ook omtrent het bestraten van een weg te Hoofddorpderhalve wordt deze zaak aangehouden. V. Alsnu zou aan de orde zijn het punt deelname in het kapitaal voor een aan te leggen spoorweg Haarlem-Utrecht. De heer Bultman zegt, dat de Commissie nog niet gereed is met haar rapport, en stelt daarom voor deze zaak aan te houden. Dienovereenkomstig wordt besloten. VI. Is aan de orde, het opmaken van een advies op een adres houdende bezwaren tegen de verhooging van het school- geld voor Uitgebreid Lager Onderwijs. De Voorzitter zegt, dat hij niet in de gelegenheid is ge- weest om het rapport der Commissie ter lezing te leggen voor de leden, wijl dat rapport eerst staande deze Vergadering is ingekomen. De heer 't Hooft zegt, dat hij door huiselijke omstandig- heden verhinderd was bet rapport eerder te bezorgen. De heer de Breuk wil het rapport dan nu ter lezing leggen. De leden der Commissie zijn voor dadelijke behaudeling. De heer Bultman herinnert, dat men in de vorige Ver gadering het ingekomeu adres in handen eener Commissie heeft gesteld, omdat het niet zoo dadelijk kon behandeld wordenen nu wil de Commissie dat de leden een rapport van eenige bladzijden dadelijk zullen beoordeeleu en behaudelen. De Voorzitter doet het rapport der commissie voorlezen dat rapport luidt als volgt Aan den Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Het adres van den heer Immink en vijf andere ingezete- nen der gemeente Haarlemmermeer aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in zake het raadsbesluit tot heifiug van een verhoogd schoolgeld voor de leerlingen die gebruik ma- ken van het Uitgebreid Lager Onderwijs en door genoemd Collegie in uwe handen gesteld om bericht en raad, is door de Commissie, benoemd in uwe vergadering van Januari 11., onderzocht. Adressanten geven in hun adres aan, dat volgens de tegenwoordige regeliug van schoolgeldheffing de gemeente gel- delijke winst behalen zou door het geven van Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Dat zulks echter in Art. 46 der wet van 17 Augustus 1878 verboden wordt. Dat het als zeker kan gesteld worden, wauneer het te bou wen lokaal, waarin genoemd onderwijs zal worden gegeven, gereed zal zijn, bet aantal leerlingen met 100 pet. vermeer- deren zal en bijgevolg de winst voor de gemeente zoo veel te meer zal zijn. Dat de bijbouw aan school Nr. 4 te Hoofddorp niet be- hoelt te geschieden, met het oog op het geven van Meer Uit gebreid Lager Onderwijs alleen. Dat onvoldoend hulppersoneel en gemis aan ruimte het ge ven van goed en voldoend onderwijs onmogelijk maakt en geheel als bijzaak moet beschouwd worden. Dat de behoefte aan Uitgebreid Lager Onderwijs groot is en verschillende ingezetenen hunne' kiuderen huis-onderwijs moeten doen geven, of genoodzaakt zijn hunne kinderen naar Haarlem te zenden. Dat 523 ingezetenen zich hebben gewend tot den Raad om vernietiging van het besluit doch zonder goed gevolg. En dat men niet tegen betaling is van een matig school geld, zoo het onderwijs gegeven wordt in een geschikt lokaal en met voldoende onderwijskrachten. Waarom Adressanten verzoeken het besluit van den Raad ter verwerping aan Z. M. den koning aan te bieden. De commissie was ten zeerste verwoDderd te zien dat de adressanten ten aanzien van de cijfers der verschillende pos- ten van ontvangst en uitgaaf zoo op de hoogte der zaak wa- ren, vooral daar de Secretaris de commissie verzekerde geen enkel persoon de inlichtingen te hebben verstrekt; alleen aan den Voorzitter der Financieele Commissie had hij de genoemde cijfers, in het adres te vinden, medegedeeld. Maar dit op zijne plaats gelaten, bleek het dat Adressan ten wat het besluit tot verhoogd schoolgeldheffing betreft beter wisten wat de Raad besloot dan de Commissie of de Raad zelf. De Commissie zag ten minste vreemd op dat Adressanten voor schoolgeld aan school Nr. 5 20 per leerliug rekenden zij meenden stellig dat zulks een abuis in 't adres was. Bij het inzien echter van het besluit, door den Raad goedgekeurd zag zij dat werkelijk /20 gevorderd werd. De Commissie is vast overtuigd, dat het nimmer de bedoe- ling van den Gemeenteraad was, wat uit de gevoerde discus- sien over deze zaak allerduidelijkst blijkt, ook de verhooging van schoolgeld tot de avondschool op school Nr. 5 uit te strek- ken. In behandeling is alleen geweest het voorstel van den heer Verkuijl, om het schoolgeld aan school Nr. 4 te verhoogen van geen ander voorstel was er ooit sprake, wat ook uit het rapport van de schoolcommissie omtrent deze zaak zonneklaar blijkt. Dat niettegenstaande dit alles, ook de verhooging tot school Nr. 5 uitgebreid is, ligt dus geheel aan den opsteller van het Concept-besluit, wat na vluchtige voorlezing door den Raad goedgekeurd was. De Commissie betreurt het zeer, dat deze zeak plaats heeft gehad. Aan kwade trouw wil de Commissie niet deuken maar zij acht het toch eene onverklaarbare vergissing van den Secretaris. Om zulke zaken die den Raad in een bespottelijk daglicht plaatsen, voor 't vervolg te voorkomen, zou uwe Commissie het wenschelijk achten, dat alle concept-besluiten, den Raad ter goedkeuring voorgelegd, eerst ter lezing worden gelegd of ze den leden van den Raad ter leziDg toe te zenden. De Commissie meent dus den Gemeenteraad te moeten voor- stellen het pas voorgestelde besluit tot heffing van verhoogd schoolgeld zoo te wijzigen, dat het alleen van toepassing is op school Nr. 4. Wijziging van het besluit zou ook moeten geschieden ten aan zien der leerlingen die aan school Nr. 4 in 66a of meer vakken van het Uitgebreid Lager Onderwijs gebruik maken uildruk- kelijk is toch door de voorstellers, om het schoolgeld aan school Nr. 4. te verhoogen, gezegd, dat zij, die betalen aan Uitgebreid Lager Onderwijs zijn vrijgesteld van schoolgeld voor lager onderwijs. Ook dit wil de commissie dus in het besluit er bijgevoegd zien. De rekening van adressanten, als zou de Gemeente een geldelijk voordeel trekken voor bet geven van Uitgebreid Lager Onderwijs aan school Nr. 4, en wel ten bedrage van 122.38 (zie bijlage van het adres aan Gedeputeerde Sta ten, is der Commissie gebleken geheel onjuist te zijn. Men bragt in uitgaaf f2440 in 1880 voor een hoofd-en twee hulp-onderwijzers, en evenzoo voor 1882 tot een bedrag van /3100, wat eene vermeerdering van /660 aangeeft, en welke meerdere uitgaaf op rekening van het Uitgebreid Lager Onderwijs gesteld wordt. Bij het bedrag van /2440 in 1880 was reeds 100, dat voor het onderwijs der Fransche taal gegeven werd. De post van 2440 moet dus met dat bedrag verminderd en worden gebragt op 2340 zoodat de kostem vau verhoogd salaris, in plaats van tot 660, tot 760 klimt. Adressanten zijn niet al te naauwgezet in hunne bereke- ning aan Gedeputeerde Staten zij rekenen twee leerlingen meer voor een vak, dan op de schoollyst in het eerste kwar- taal 1883 ingeschreven zijn, zoodat dit bedrag dient vermin derd te worden met 2 X 20 40. Wijders bragt men in rekening voor schoolbehoeften/ 113.05 voor 1881 en 3.voor 1882. De Commissie meent het bedrag van 132.40 voor dit jaar ook te moeten bijnemeu zoodat het gemiddeld bedrag 82.81 was, alzoo eene ver meerdering van f 24.78 per jaar. En men verzuimde er bij te voegen den intrest van het te bouwen locaal voor Uitgebreid Lager Onderwijs, wat van een kapitaal tegen 4/2 teu honderd gerekend, een bedrag wordt van 153. Ook rekende men niet met de bepaling in het besluit, dat er vermiudering van het schoolgeld toegestaan wordt, ingeval er meer kinderen uit een gezin van het onderwijs gebruik nrakeu. Deze bepaling komt aan drie huisgezinnen ten goede, waardoor dan de ontvangst wederom met 36.25 vermin derd wordt. En ten laatste ziet men geheel voorbij, dat bij het in werking treden van het besluit tot schoolgeldverhooginger zeker leerlingen zijn wier ouders onvermogend of zeer zeker minvermogend kunnen gerekend worden. De werkelijke Staat van Ontvangst en Uitgaaf voor het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs wordt dus De Ontvangsten kunnen volgens de schooilijst lste kwartaal 1883 bedragen Van 17 leerlingen a 20 340. 5 45 225.— Wordt alzoo565. Af restitutie36.25 Alzoo totaal528.75 Uitgaaf. Verhoogd salaris van onderwijzers Schoolbehoeften Rente gebouw 760.— 82.81 153.— 995.81 298.74 Af 30 pCt. voor het Rijk Totaal uitgaaf697.07 Zoodat dus het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs de gemeente te staan komt op een meerdere Uitgaaf dan Ont- vaugst van 168.32. Daarbij dient nog gevoegd de vermindering van 5.per leerliug (zie boven), waardoor de Ontvangsten vermiuderen met 110.zoodat de kosten bedragen 278.32. De Commissie oordeelt echter dat de kosten voor de gemeente nog hooger zijn; zoo als u ziet, volgde zij het voetspoor der adressanten, om alleen het verhoogd salaris der onderwijzers, bevoegd tot het geven van onderwijs in 66a of meer der te doceeren vakken, in rekening te brengen. Het zal echter duidelijk zijn, dat zulks onvoldoende is, en dat voor het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs aan 23 leerlingen de krachten van een onderwijzer geheel gevorderd worden, zoodat bij het reeds aangegeven bedrag bet salaris van een hulp-onderwijzer zal moeten worden bijgerekend, wat, na aftrek der 30 pet. van het Rijk, op een bedrag van 45 5 te staan komt. De gemeente heeft alzoo voor het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs eene meerdere uitgave van 733.32. Adressanten geven aan dat, zoodra het gebouw voor Uit gebreid Lager Onderwijs bestemd, gereed zal zijn, het getal leerlingen tot 100 pet. vermeerderen zal en de bate voor de Gemeente alzoo veel grooter worden zal. De Commissie meent echter dat zulks in geenen deele het geval zal zijndewijl alsdan de onderwijskrachten naar evenredigheid zullen moeten vermeerderd worden, en alzoo de Uitgaven voor de Gemeente zullen verhoogen. Het aangehaalde van art, 46, dat de Gemeente geen winst uit het onderwijs trekken magkan na het reeds opgenoemde, buiten bespreking blijven want dat vervalt dus geheel. Het beweren van de adressanten dat de bijbouw aan school N°. 4 niet behoeft te geschieden, met het oog op het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs alleen is geheel onjuist daar uit de notulen van het verhandelde in den Raad het tegendeel kan bewezeu worden. Toch geeft de Commissie gaarne toe datzoodra het lokaal tot het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs gereed zal zijn, zulks gunstige gevolgen voor het onderwijs kan hebben; maar dat het onderwijs evenwel zoo slecht is, dat het geheel als bijzaak moet worden beschouwdwordt door het Hoofd der School pertinent ontkend. Dat er behoefte bestaat aan het geven van Uitgebreid La ger Onderwijs, ontkeut de Commissie niet, en zij meent dat de Raad zich steeds beijvertdat onderwijs zoo flink mogelijk te doen geven. De kennisgeving aan Gedeputeerde Staten, dat 523 inge zetenen zich tegen verhooging van schoolgeld verklaard hebben, kan geheel buiten bespreking blijven, om reden de Raad weet hoe weinig waarde aan die handteekeningen moet worden gehecht. Adressanten geven te kennen niet tegen een matig school geld te zijn. De Commissie begrijpt niet, hoe zij zich dan verzetten kunnen tegen de thans voorgestelde schoolgeldheffing daar deze toch zoo matig mogelijk gesteld is, vooral in ver- gelijking met andere gemeenten(te vergelijken byv. met de aangrenzende gemeeute Iiillegom). De Commissie meent derhalve aan den Raad te moeten voorstellen 1. te wijzigen het besluit tot beffing van schoolgeld van 28 December 1882 in dier voege, dat dit besluit alleen zal betrekking hebben op de School van het Hoofddorp. 2. Dat voor de kinderen, welke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs genietenop school N°. 4 alleen het schoolgeld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 5