1883 Vrijdag4 Mei. Mo. 18. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der Advertentidn ran 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Wegens den Hemelvaartsdag wordt dit Nommer een dag later verzonden. Het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft eene publicatie uitgevaardigdwaarbij de ingezetenen worden herinnerd aan hunne' ver- pligting tot het doen van aangifte van verhuE- zing binnen de gemeente. Nalatigheid wordt gestrafit met eene geldboete van 3. Schoolspaarbank te Abbenes. Boekjaar 1883. Idem van 1 tot beneden 10. 2S. Idem ran 10 100. 4. van I tot beneden 10. 49. 10 100 28. ,,100 en hooger1. KANTONGERECHT TE HAARLEMMERMEER. Zitting van den 19 April 1883. Uitspraak van Vonnissen. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 25 April—1 Mei 1883. GEBORENNicolaas, zoon van J. Rijke en H. Klaassen. Jacobus, zoon ran P. Wiering en M. de Groot. Willem, zoon van P. van Veggel en J. C. Jansen. Jan Klaassen, zoon ran G. van jWaveren en H. W. ran Keulen. Simon Petrus, zoon van S. Spijker en M. Straatkof. Josephine Catharine, dochter van H. ran Batenburg en H. M. van Baren. Jacomiua Dina, dochter van C. Clement en C. Flipse. Arie, zoon ran J. Hui- bers en A. Vleerlaag. —Johanna, dochter van A. de Wilde en S. Meijer. Anna, dochter ran D. Roodenburg en C. Treur. Alida, Cornelia, dochter van A. de Groot en J. Donker. Ma- chiel Cornelis, zoon van A. Jansen en G. Sohipper. Jan, zoon van L. van Ondenaarden en J. Ton. Johannes, zoon van J. Overbeek en A. van den Nieuwendijk. Uitvoerig Yerslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 Maart 1883, de9 roormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize. HAARLEMMERMEER. Prijs ran een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Utterlyk Woentdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De heer Mr. J. P. Amersfoordt, te Haarlemmermeer, heeft ran den Keizer ran China twee Cbineesche varketis ten geschenke ootrangen. De milicieu-rerlofgangers ran de ligting 1878, kunnen by de aangifte roor de schutterij op 19 Mei a. s. terens hun paspoort bekomeo. De herijk van maten en gewichten zal in deze gemeente plaat. hebben te Beofddorp op 21 en 22 Mei 1888, van 10 2 uur, ten huize ran F. A. Slikkerjte Nieuw-Vennep op 23 en 24 Mei 1883 ran 102 uur, ten huize van H. van Voorst. In den middag ran 26 April namen twee kinderen de vrij- heid bij den landbouwer J. S. aan den Sloterweg, met een haksel-snymachine te gaan werken. Van een der kioderen 7 jaar oud, een zooatje ven J. Over- beek, geraakte de hand in de machine, waardoor bij een ringer verloor, en een tweede welligt geamputeerd zal moeten worden. Een tweede geral van pokken komt alhier roor, doch in een ander gedeelte der gemeente. De eerst aangetaste is overleden. Aantal inleggers beneden 6en gulden2320. Totaal der inlagen 2349. Aantal uitbetalingen aan inleggers46. Tegoed der inleggers ran het begin ran het boekjaar. 966.95. Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar. ,,410.77. Bedrag der aan de inleggers toegekende rente. 26.87. 1404.59. Bedrag der uitbetalingen174.69. Tegoed aan het einde ran het boekjaar. 1229.90. Bedrag ran het reserre-fonds idem 64.09 Geheel bedrag der waarde ran de schoolspaarbank aan het einde van het boekjaar1298,99'. Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde ran het boekjaar. Met een bedrag beneden 6en gulden30. Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes. 108. Financieel overzicht over het boekjaar. Rente van belegde gelden. 63.05 Bygeschreven rente op de boekjes26.87. Administratieko9ten. 7.69. Verkoop ran boekjes 2.24. i, 5.35. H It Totaal 53.05. 32. AIzoo een winst van /20.83, welk bedrag hij het Reserve- foud3 is geroegd. Aldus opgemaakt door het bestuur der instelling, op Zaterdag 21 April 1883. 6 N. r. Reeuwijk, President. P. Boekel, Secretaris, De zes blusschers van de herige schoolschoorsteenbrand te Abbenes op 21 Maart 11., die de Haariemsche Brand verzekering- Maatschappij voor zulk een groote schade bewaarden, hebben ieder een belooning van twee gulden ontrangen. K. B. en P. K. beiden te Zaandara, wegens vischwetover- treding ieder tot f 6 boete of 2 dagen gevangenisstraf. A. W. te Aalsmeer wegens rischwetorertreding tot f 3 boete of 1 dag gerangenisatraf. A. W., B. t. L. en J. C., alle drie te Aalsmeer, wegens idem, j ied^r tot 10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. fA. V. M. V. C. R. en C. G. alle rier te Haarlemmer meer, wegens jagtovertreding ieder tot 15 boete of 6 dagen gevangenisstraf. A. R. C. R. J. R. en H. B. alle vier te Haarlemmermeer, wegens politieorertreding ieder tot 5 boete of 1 dag ge vangenisstraf. J. C. S. K. en T. r V. alle drie te Haarlemmermeer, we gens idem, ieder tot f 6 boete of 1 dag gevangenisstraf. P. K., R. B, C. W. alle drie te Lisse, wegens idem,ieder tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf, VV. L. te Lisse, wegens idem tot 3 boete of 1 dag gerangenisstraf. F. H. te Houtrijk en Polanen wegens idem, tot/ 3 boete of 1 dag gevangenisstraf. N. N. te Hillegora, wegens dronkenschap tot 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. L. v. M. te Hillegom, wegens idem, princip. 3 dagen ge rangenisstraf. N. N. te Hillegom, wegens idem, tot 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. W. R. te Hillegom, wegens idem, tot 10 boete of 4 dagen gerangenisstraf. H. B. H. V. beide te Hillegom, wegens idem, ieder tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. P. D. V., te Hillegom, wegens idem, tot 15 boete of 5 dagen gevangenisstraf. 8. G. te Hillegom, wegens politie overtreding tot 10 boete of drie dagen gerangenisstraf. M. S., J. d K., T. B. en J. W., alle rier te Lisse, wegens dronkenschap, ieder tot 5 boete of 2 dagen gerangenisstraf. J. V. te Lisse, wegens idem, tot 10 boete of 3 dagen gerangenisstraf. J. N. te Alkemade, wegens idem, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. L. C. en A. B. beide te Aalsmeer, wegens idem ieder tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. M. K. te Haarlemmermeer, wegens idem, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf, P. S. te Haarlemmermeer, wegens idem, tot 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. D. H. te Haarlemmermeer, wegens idem, tot 1 boete of 1 dag gerangennisstraf. J. N. te Beunebroek, wegens idem, tot 10 boete of 8 dagen gevangenisstraf. LEVENLOOS GEBORENEen kind van P. Wcssels en W. van Kgmond. OVERLEDENBastiaan, oud 7 maanden, zoon van B. van Koo- ten en M. Visser. Geertruida de Gans, oud 73 jaar, gehuwd met B. Schalk. Cornelis Verbeek, oud 28 jaar, gebuwd metL. Quist. Pieternella, oud 11 maanden, dochter van P. Volkers en E. van Zijl. Jansje, oud 4 jaar, dochter van A. Elsinga enK. Brouwer. Petronella Geertrni, oud 2 jaar, dochter ran N. ran den Splinter en A. Verraunnicht. Adriana Diemeer, oud 47 jaar, gehuwd met J. van Roon. Jacobus Hendrikus, oud 6 weken, zoon ran C. van Velzen en A. Buis. ONDERTROUWD: W. van Zonneveld met J. M. vanEgmond. D. van de Nieuwengiesen met E. van der Kieft. GEHUWD: C. Miermans met A. Boogaard. A. Kouw met A. van Vliet. G. Roos met H. Spruit. O. Strybis met S. Kant. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld). Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer, Tegenwoordig 13 leden, zijnde de heeren v. Vuuren, r. Reen- wyk, Timmermans. Tensen, Pruissen, Knaap, Bultman, Suid- geest, Ran, 't Hooft, Biesheuvel, Verkuijl en de Breuk; alsmede de Secretaris. De Secretaris leest de notulen van 22 Februari 1883 welke aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen. Nadat in die notulen op voorstel van den Heer 't Hooft eene wijziging was gebracht, worden dezelve goedgekenrd. I. Aan de vergadering wordt voorgelezen een schryven van den Heer J. H. M. Evelein, dd. 8 Maart 1883, waarbij mededeeling wordt gedaan van het overlijden op den 7 Maart II. van den heer J. Klapwijk, lid dezer vergadering. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dat deze mededeeling zal worden beantwoord met een brief van rouw- beklag. II. Aan de vergadering wordt mededeeling gedaan van het navolgende: o. de provinciate bladen van 1883 no. 14 tot 21; b. besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dd. 21 February 1883 no. 89 tot goedkeuring van de Gemeenterekening dienst 1881; s c. brief van als voren dd. 21 February 1883 no. 40 ten geleide der goedgekeurde begrooting voor 1883; d. het door de plaatselijke schoolcommissie ingezonden verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs over 1882. Wordt besloten een en ander voor kennisgeving aan te nemen, en het verslag bedoeld sub lr. d ter visie te le<™en voor de leden. III. Aan de orde is, een ontwerp besluit tot het doen van betaling uit den post voor onvoorziene uitgaven dienst 1882 luidende als volgt: De Raad der gemeente Haarlemmermeer, heeft besloten uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1882 te voldoen de uitgaven bierna vermeld. Vergoeding voer het schoolgaau van kinderen uit deze gemeente op de school te Leimuiden /869,05'. Toelichting-. Ingevolge overeenkomst dd. 29 September/18 October 1881. Eii zal dit besluit aan gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden toegezontlen, met verzoek om tot het voldoen der daarin vermelde uitgaven uit deu post voor on voorziene uitgaven de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Harlemmermeer, enz. De financieele commissie rapporteert by monde vnn den Heer Bultman, dat bij haar tegen deze voordracht geene bedenkingen zijn. De Voorzitter stelt voor het ontwerp besluit goed te keuren. Daartoe wordt besloten. IV. Is aan de orde, een ontwerp besluit tot het doen van betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven dienst 1883; luidende als volgt: De Raad der gemeente Haarlemmermeer heeft besloten uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting van 1883 te voldoen de uitgaven hierna vermeld: kosten vanhetbouwen van een provoostby deLynden/660, Toelichting: Ingevolge aanbesteding dd. 10 February 1883. 2/ao jaar erfpacht van den grond der provoost aan de Lijnden versehijneude 1 October 1883 1,70 yggl ijq Toelichting-. Hierin was bij de begrooting niet voorzien. vr u-8' aan Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden loegezonden, met verzoek om tot het voldoen der daarin vermelde uitgaven uit den post voor on voorziene uitgaven, de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Haarlemmermeer, enz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1