Lanflljouw. Gi mum Bengten. H - 72 - De kracht der zonnestraleo. De financieele Commissie rapporteert dat ook tegen dit besluit bij haar geene bedenkingen bestaan. De oorzitter slelt voor dit ontwerp besluit goed te keuren. Daartoe wordt besloten. V" ^°!nt aan orde een ODtwerp besluit tot af- en overschrijving in de begrooting dienst 1883 dit besluit luidt als volgt: De raad der gemeente Haarleramermeer, heeft besloten, op de begrooting van uitgaven voor de dienst van 1883 te doen de navolgende af- en overschrijvingeu Afscbrijving onvoorziene uitgaven900, Overschrijving: Jaarwedde van de wethouders 200, (Ingevolge beslnit van HH. Gedeputeerde Staten dd. 20 December 1882 no. 45, Prov. blad van 1888 no. 10.) Kosten van het aanschaffen en onderbouden der schoolboeken, Ieermiddelen en schoolbeboeften 700, 900,— ToelichtingOngenoegzaamhcid der op de begrooting uit- getrokken som. Er is volgens aanbesteding noodig f 1987,77 buiten aanbestedingn 39(05 vermoedelijk in den loop des jaars nog opkomende behoeften i 7378 2100,— geraamd bij de begrooting1400, tekort 700,— En zal dit besluit aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Noord-IIolland worden onderworpen. Gedaan te Haarlemmermeer, enz. Het hieromtrent door de financieele Commissie uitgebragt rapport, luidt als volgt. De financieele commissie onderzocht verschillende concept besluiten tot af- en overschryving. Zij adviseert U die besluiten goed te keuren, doch acht zich verplicht u te wijzen op de belangryke overschrijding van den post Jeermiddelen." De raming bedroeg/1400,— de gunning is door Burgemeester en Wethouders tot een bedrag van /21U0,— gedaan. De Raad heeft het bestek goedgekeurd; bij dat bestek waren geene cyfers; het komt ons voor dat de onderwijzers tijdig eene begrooting voor Ieermid delen dienen inleleveren opdat de begrooting zuiver gehand- haafd kan worden. Wij geven B. en W. in bedenking by zoo belangryke overschrijding den Baad te raadplegen. get. Bultman. P. Verkuijl. P. Knaap Gz. De heer Bultman zegt dat in het bestek geen cyfers be- treffende de kosten voorkomen, en het welligt voor Burge meester en Wethouders moeyelijk was om de besteding niet goed te keuren, maar spreker geeft toch in bedenking om, bij zoo belangrijk verschil, het werk niet weder te gunnen.' maar eerst den Raad te hoorenen voorts om in bet vervolg de onderwijzers, bij hunne opgaven van het benoodigde, de kosten te doen opgeven. De commissie stelt verder voor om de af- en overschrijving goed te keuren. De heer Knaap zou ook wenschen een staat van helgeen voorhanden en van hetgeen verbruikt is, ten einde te kunnen nagaan, hoe er mede gehandeld wordt. De heer 't Hooft zegt dat de onderwijzers wellicht de prijzen niet zullen kennen, en de opgaaf daarom misschien moeyelijk zal zyn. De heer Verkuijl anlwoordt dat dan gemakkelijk door hen daarnaar kan worden gei'nformeerd. De heer Tensen licht deze zaak nog toe, waama, overeen- komstig het voorstel der Commissie, het concept-besluit wordt goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming. VI. Komt in behandeling een bezwaarschrift van W. van Steijn, tegen zynen aanslag in den Hoofdelijken omslag, dienst 1883, bedragende f 31 voor negen maanden. voorlezing daarvan, en na korte. gedachtenwisseling wordt, op voorstel van den heer Verkuijl, besloten dit be zwaarschrift aan te houden tot de volgende vergadering. VII. Wordt gelezen een adres van J. Eggink, Ambtenaar ter Secretarie, waarbij wordt verzocht dat hem eenige tegemoet- koming verleend moge worden voor meer werkzaamheden tydens de vacatnre van tweeden klerk ter Secretarie, van 1 December 1882 tot 15 January 1883. De Voorzitter zegt dat door Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld om aan gemelden Ambtenaar een vergoeding van/30 te geven. De heer Knaap verwondert zich er over dat door den Burgemeester aan den Raad niet is medegedeeld dat er een klerk van de Secretarie is vertrokken. De Burgemeester zegt dat het benoemen en ontslaan van ambtenaren ter Secretarie tot de bevoegdheid behoort van Burgemeester en Wethouders. De heer Knaap zegt, dan moet men bij den Raad ook niet om geld er voor komen. Spreker heeft niet tegen het verzoek, maar wenscht mededeeling aan den Raad, wanneer er ambtenaren heengaan of benoemd worden. De heer Verkuijl vraagt of de klerken langer gewerkt hebben dan anders. De Voorzitter antwoord toestemmend. De heer t Hooft zou het adres willen gesteld zien in handen der financieele Commissie. De heer de Breuk acht het verzoek wel billyk en wil de zaak afdoen. De heer Bultman is niet tegen het verzoek, omdat Burge meester en Wethouders voorstellsn eenige belooning te geven, maar hij acht het toch een gevaarlijk precedent en zou dus willen dat dergelijke verzoeken in het vervolg ernstig worden overwogen. De heer Verkuyl zegt zoo iets zou ook gevraagd kunnen worden bij langdurige ziekte, en in zoodaning geval zou men toch geene tegemoetkoming kunnen geven, omdat men van hem, die ziek is, toch moeijeijlk zijn tractement zou kunnen inhouden. De heer Knaap acht het van belang dat de Raad wete wie er aan de Secretarie werkzaam komen. De heer t Hooft ziet ook niet in waarom de belooning aan een persoon moet worden gegeven, dewyl er toch ook anderen meer werk hebben gedaan. De Voorzitter zegt dat de derde klerk is benoemd tot tweede klerk, en in de daardoor verhoogde jaarwedde vergoeding heeft gevonden. De heer t Hooft acht het gevaarlijk om altijd dergelijke gratification te geven. De Voorzitter brengt daarop in stemming het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om een tegemoetkoming van 30 te geven. Dit voorstel wordt aangenomen met 8 tegen 5 stemmen. V IH. Aan de orde is de vaptstelling der voorwaarden .voor de verpa'chting van het grasgewas van de dorpswegen. Deze voorwaarden worden zonder discussie of hoofdelyke stemming vastgesteld. IX. Wordt gelezen een verzoek van J. Beerda, onderwij- zer aan school n. 10, om eervol ontslag uit gemelde be- trekking. Wordt besloten het gevraagd eervol ontslag te verleenen, in te gaan 1 Mei 1883. X. Aan de orde is: Voltalligmaking van het hulppersoneel aau sommige scholen tegen 1 Januari 1884. De Voorzitter deelt mede dat Burgemeester en Wethouders eene conferentie hebben gehad met den Districts-Schoolopzie- ner en den Arrondissemeuts-Schoolopzienerdat eerstgemelde daarin heeft medegedeeld dat, ingevolge het Koninklijk besluit van 17 January 1880, Staatsblad no. 1, op 1 Januari 1884 de hulp aan de scholen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 moet zyn vermeerderd, elk met 1 onderwijzer of onderwijzeres, doch uelligt voor de scholeq nrs. 2 en 1 hierop eene uitzondering zou kunnen worden gemaakt. De heer Bultman stelt voor om hieromtrent het gevoelen te vragen van de plaatselijke schoolcommissie. Na korte discussie wordt daartoe besloten. Vervolg in ons volgend Nnmmer.) Hoorn30 April. Op de heden alhier gehouden groote voorjaars-koemarkt waren aangevoerd 2370 stuks vee. Van dit getal waren 1186 stuks aangebracht uit de provincie Iriesland enz.; de overigen voor het meerendeel Vare- of Geldekoeien van verschillende gemeenten hier uit den omtrek. De qualitait was over het geheel best. Er worden hooge pryzen besteed, maar over het geheel niet de prijzen van de twee voorgaande jaren. Dc handel was slug, zoodat er nog veel vee onverkocht is gebleven. Zvt'Olle, 30 April. Nu de eijeren verkoeht worden bij groote partijen voor/2.25 a 2.75 de 100 stuks cn de vette kalveren /l.lo de KG. opbrengen, beginnen de boeren de kalveren met eijeren te mesten. Men verwacht, dat spoedig de eyeren duurder zullen worden. De varkensziekte in den omtrek van Zwolle kan als geeindigd beschouwd worden. Blijkens ingekomen ambtsberichten is in het tydperk van vier weken, dat op 21 April jl. is geeindigd, Oen geval van longziekte waargenomen buiten het spoelingdistrict in een stal te Overschie. In de slaglerijen binnen het spoelingdistrict bleken de longen van 12 runderen van 7 veehouders door longziekte te zijn aangetast. Ter voorkoioing van verdere uiibreiding dier ziekte zyn 308 runderen, die met de zieke in aanraking waren geweest na onteigening afgemaakt. Onder de runderen van den landbouwer W. Oort, te Edam, is de besmettelijke tongblaar uitgebroken. In een Amerikaansch blad lezen wij het volgende: „Een onzer stadgenoofen heeft een nieuwe machine uitge- vonden om kunstmatig kippeneieren uit te broeden en waar- by de kuikens bij electrisch licht het ei verlaten. Hy had opgemerkt dat de kuikens, die kunstmatig uitgebroed worden, eenzelvig zijn en minder eetlust toonen dan die welke een moeder hebbeu. Om in dit gebrek te voorzien heeft de uitvinder een telefoon aan zijn machine verbonden, die de beestjes terstond na bun verschijning het geklok van een hen doet hooren en hen daardoor in hooge mate opmontert." Het moet gezegd worden dat men in Amerika ook op ge- bied der hoenderologie niet stilzit. Hoeveel kracht ontwikkelen de zonnestralen op een helderen zomerdag? Het antwoord op deze vraag heeft een bekend Fransch natuurkundige, de Heer Deprez, op de volgende wyze gegeven. Indien de zon helder schijut, stooft zy de aarde dermate, dat zij uit een oppervlakte gronds, ter grootte van een vier- kaute meter, gemiddeld genomen per uur een kilometer vocht doet verdampen. Frankrijk heeft een oppervlakte van 500.000 vierkante kilometer, zoodat naar den gegeven maatstaf op een fraaien zomerschen dag een hoeveelheid water van 500 mil liard kilogram verdampt. Aangenomen dat men deze massa water moest doen ver dampen in stoomketels, wat een enkelen stoomketel daarvoor te leveren, zou wat veel bezwaar in hebben dan zou men daartoe neodig hebben 60 millioen Ion steenkolen. Met andere woordeu men zou tot dat einde moeten verbruiken een vijfde gedeelte van de gansche massa steenkolen, die de nijverheid, de stoomvaart, enz., enz., over de gansche wereld per jaar noodig heeft. De zonnestralen, welke Frankrijk koes- teren, zijn in staat om 80 locomotieven, ter gezamenlijke hoeveelheid van 40 milliard paardekrachten, in beweging te brengeu. 't Behoeft niet gezegd, dat Frankryk hoewel een groote, krachtige staat, slechts een verbazend gering gedeelte is van de oppervlakte der aarde, want deze bedraagt niet minder dan 507,166,165 vierkante K. M. Voor hoeveel honderden millioen locomotieven en locomobielen zou de zon wel stoom maken over de gansche aarde op een enkelen dag? Die berekening laat zich uit de gegevens, hier vermeld," gemak- kelyk maken. Onnoodig dus te vragen of dc planten, die in potten ge- kweekt worden na een heeten zomerdag, ook aan een rijkelijke besproeiing behoefte hebben. De wekelijksche audientie-dagen, waarop men de Minis ters over zaken, hun departement betreffende, kan spreken zyn door de volgende Ministers bepaald als volgt: die van Binnenlandsche en van Buitenlandsche Zaken des Zaterdags, smiddags 12 uur; die van Marine Vrijdags, 's voormidda^s 11 uur; die van Financien en waterstaat enz. Donderda»s 'smiddags 12 uur. De zitting der tweede Karaer, die aanvankelijk bepaald was op Dinsdag 8 Mei, is met bet oog op de verkiezing voor de 1 rov. Staten op dien datum cen dag verdaagd, zoodat de Kamer nu zal bijeenkomen op Woensdag 9 Mei, 's namiddags 3 ure. De Tentoonstelliug te Amsterdam is Dinsdag 1 Mei, des middags te een ure door Z. M. den Koning geopend. Daarna werd eerst de feestcantale van Verhulst (woorden van ds. ten Kate) door een gemengd koor ten gehoore gebrac'.t, en 'ver- volgens een toespraak gehouden door den heer Cordes. De Koning antwoordde niets. Hy ging het gebonw der tentoon- stelhng in en verliet het terrein kwart voor 4 ure. Ooder de vele nuttige en noodige ondernemingen op de terreinen der Internationale Tenloonstelling behoort zeker de Maatschappij tot Exploitatie van diverse ondernemin<»en op Tentoonstellingen in Nederland. Deze Maatschappij heeft de concessie verkregen tot het ex- ploiteeren der vestiaires, het verhuren van stoelen en rolstoelen. De rolstoelen zijn vau onschatbaar nut voor hen, die in korten tijd op de uitgestrekte terreinen gaarne alles willen be- zichtigen. De personen, die deze rolstoelen bedienen, zijn tevens gidsen, daar zy van het meest bezienswaardige goed op de hoogte zijn. Verder heeft de Maatschappij zorg gedra- gen dat niet alleen het materieel geheel nieuw en deugdelijk is maar ook dat het bedieuend personeel door de inderdaad nette uniformen mede zal werken tot verhooging van het schoone geheel. Een vitrine met doodshoofden, 't klinkt zonderling, maar toch krijgt men die op de Amsterdamsche Tentoonstel- ling te aanschouwen. Keurig, als flesschen in een winkelkast, zija de bekkeneelen uit het Anatomisch Museum te Leiden er naast elkander neergczet. Honderden grynzende koppen zijn er by ecu, geflankeerd door eenige volledige skeletten. Voor de studie van het verschil in gelaatshoek bij de bewoners van den Archipel is deze verzameling ongetwijfeld belangrijk; be- zoekers, die niet aan gelaatshoeks-meting doen, zullen haar wellicht griezelig vinden. Z. M. de Koning dankte op de audientie den gemeen- teraad zeer warm voor zijn streven om den bloei der hoofd- stad te bcvorderen. De kolonel der Amsterdamsche schutterij is benoemd tot adjudant des Konings in buitengewonen dienst. Volgens de laatste berichten hebben onze troepen weer gevochten met de bende van Toekoe Nija-Hassan en Toekoe di Tiran, waarbij wij elf gewonden en twee dooden hebben gekregen het aantal der Atjehers die gesneuveld of gewond zyn, is uatuurlijk Diet bekend. De kapt. der inf. van der Dussen heeft een schampschot aan het been. Het voorstel in den Parijschen Gemeenteraad ter tafel gebragt om met 500.000 francs de werklieden, die door de hooge huishuren gedrukt worden, te halp te komen, vond in dit collegie ondersteuning, maar het advies daarover, aan be- sturen van vakvereenigingen gevraagd, luidde eenparig, dat de som op verre na nog niet groot genoeg was. Ook van het openen van nationale werkplaatsen, waar- van het jaar 1848 anders geen aangename herinneringen heeft nagelaten, betoonde ettelijke leden zich gansch niet afkeerig. De verhevene Porte is weer uit den brand. Tegen extra-onderpand zul de Ottomanische Bank zekere som voorschieten. Als de Sultan het leenings-contract maar teekent, is de zaak in orde. De hnrem is zeer verheugd. Eindelijk is de dag der kroning van Alexander III vastgesteld, nl. 27 Mei. De Keizer begeeft zich reeds in de eerste week van Mei naar Moskou en blijft eh tot den 11 Juni. Te St. Petersburg worden voor zyn intocht groote toebereidselen gemaakt en het schijnt dat men tegen geen materieele offers zal opzien, om maar voor Moskou niet onder te doen. Van de pers zullen niet meer dan 40 vertegen- woordigers toegelaten worden; joodsche journalisten zullen echter geen toegangskaarten kunnen krygen en evenmin de vertegenwoordigers van joodsche organen, wegens de vyandige gezindheid der joodsche pers. De toebereidselen voor de krooning van Czaar Alexander III zyn nu in vollen gang; de Regeering legt er millioenen aan ten koste, en de rijke edellieden, burgers en kooplui wed- ijveren, om den Keizer een sehitterende ontvangst tebereiden. Op de uitgestrekte chodynski-vlakten, waar de groote volks- feesten gegeven zullen worden, verrijzen een aantal kramen, tenten en allerlci gebouwen, waaronder ook een keizerlijk paviljoen, vanwaar de Czar en zijn gemalin de gcheele vlakte kunnen overzien. Men verwacht, dat minstens 400,000 personen aan het feest deelnemen. Eten en drinken zal kosteloos aan het volk ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2