Advertentien. GELDLOTERIJ, 500,000 Mark. JSENTHAL k Co., - 73 - 312de Staats-Lotcru. BOL'VV- ART1KELEN, Pijoboomhouteo Kamerdeuren Eikenhouten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed Uzeren Hekwerk, EM1L FUIVCKE, Dusseldorf. Hamburger 4 a 300,000 Mark i a 200,000 Mark 2 a 400,000 Mark 4 a 90,000 Mark 1 a 80,000 Mark 4 a 10,000 Ma k 1 a 60,000 Mark 2 a 50,000 Mark 4 a 40,000 Mark 1 a 30,000 Mark 25 Mei d. J. HAMBURG (Duitschland). LANDBOl) WERS Prijzen van f 100.en daarboven. f f - f f f -f als levert in voortreffelijke kwaliteit door de Regeering van Hamburg' goedgekeurtl en getvaarborgd. voor Geheele Origineel Loten Ned. Fl. 3.60 Halve Origineel Loten 1.80 Kwart Origineel Loten 0.90 ct. strekt worden uit ]20 versierde goederenwagons, die tijdelijlc in buffetten herschapen en op een ry gesehaard zullen zijn Ieder bezoeker krijgt een aarden kruik, met bet keizerlijk wapen er op, waar in hij zijn bier kan vragen. Voorts ontvangt ieder twee vleesehpasteien, suikerwerk, gedroogde vruchten en koeken. In vier groote scliouwburgtenten en een circus, door Salamonsky opgericht, zullen voorstellingen gegeven worden, en twaalf militaire muziekkorpsen zullen, te zamen met twaalf zangvereeuigingen, concerten geven in de open lucht. In het Sonolinkypark wordt aan de regimenten van de lijfwacht een afzonderlijk groot feest bereid. Uit Petersburg wordt dd. 2 Mei gemeld„Groote sen- satie wekt de ontdekking eener uitgebreide militaire zamen- zwering, bedoeleode: omverwerping der dynastie, uitroeping der republiek. Het hoofdkwartier der zameuzwering was Smoleusko. De kolonel, direeteur der cadettenschool, en vele officieren zijn gearresteerd." Door den beer K. Zijp, burgemeester te Twisk, is, bij gelegen- heid van een kuiselijk feest, 2400 geschonken aan de armen dier gemeente. Uit deu Witten Singel te Leiden is een 67-jarig man gered, die vrijwillig daarin was gesprongen en na op het Politiebureau geuees- kundig behaudeld te zijn, verklaarde in geen twee dagen iets te hebben gegeten. Natuurlijk werd hem dadelijk voedsel verstrekt. Per naehtsohuit vertrok hij den anderen morgen naar's Gravenbage. Een Heerenveensch tandmeester vierde dezer dagen zijn 30jarig ambtsjubile. In dien tijd heeft hij, volgens een der bladen, de Priezen en Eriezinnen van 50,000 slechte tanden en kiezen bevrijd Een Amerikaansch blad verhaalt dat onlaugs twee geneesheeren te San Eraneisco op een zeer eigenaardige manier een zieke genezen hebben. Zij raakten namelijk bij het consult dat zij hielden handge- meen, en de zieke, die in zijn bed getuige van de vechtpartij was, moest daar zoo om lagchen, dat hij aan het zweeten raakte, hetgeen zijn herstel tengevolge had. In het hospitaal te Montargis werd onlangs een jong soldaat, die een liter braudewijn achter elkander gedronken had, voor dood bin- nen gebracht. Er werd daar met hem een zonderlinge proef genomen. Men pompte den brandewijn uit zijn maag, wiesch die met zuiver water schoon, en vulde haar toen met melk. Daardoor werd de bewustelooze een oogenblik in het leveu terug geroepen, maar hij was reeds te ver heen, dan dat de kunstbewerking kon helpen, en hij stierf kort daarna. Op den Boulevard des Italiens te Parijs heeft een Duitsche makelaar, in een vlaag van krankzinnigheid, met een revolver vijf scho- ten gelost op de voorbijgangers, en drie mensehen zwaar gewond. Hij werd onmiddelijk in hechtenis genomen, maar slechts met moeite kon de politie hem beschermen tegen de woede van hetvolk. Dubbel Geluk. Bierbrouwer: «Ik zeg u, 't is niet goed dat we een dorpsmeisje huwen; de stad maakt ze gek." Slager. »Daar hebt gij echter het minst over te klagen ge hebt niet alleen eene zeer schoone, maar ook zeer rijkevrouw." Brouwer (zuch- tend) »Ja, eigenlijk twee."Slager: „Twee, wel hoe zoo?" Brouwer„Den geheelen dag ziet de eene in den spiegel en de andere er uit." De bevolking van Amsterdam bedroeg op 1 Jan. van dit jaar 350,201 zielen. Het aantal geboorten overtrof dat der sterfte met 4583 zielen. Er vestigden zich 7571 personen meer in de gemeente dan er yertrokken. De Reehtbank te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak van VV. A. M. Baron van Heeckeren van Enghuizen, beschuldigd van onzedelkije haudelingen tegenover jonge iueisjes, en hem veroordeeld tot zes maanden celstraf. Op het gemaskerd bal bij Vanderbilt te New-York waren 800 gasten. Hun gezamenlijk kapitaal wordt op 1200 millioen gulden geschat. De bloemen tot versieriug kostten 24.000 gulden, het souper 48.000 en het geheele bal 120.000 gulden. Mevr. Vanderbilts toilet kostte 24.000 gulden en zij droeg diamanten tot een bedrag van 3.600.000. Mochten onder deze cijfers soms nullen te veel zijn, dan schrijve men dit op rekening van de Pall Mall, die de cijfers ontlcent aan een Amerikaansch blad. De schoonste parel ter wereld werd onlangs bij de havenstad La paz, in Califoruie, gevonden. Deze parel, welke alle tot dusver gevondene overtreft, is zoo groot als een duim, ovaal van vorm en schitterend wit. De eigenaar, een visseher, vraagt voor dezen schat niet minder dan 21 millioen dollars 6.200.000.) Als hij in Amerika geen kooper er voor kan vinden, zal hij er zelf mee naar Parijs of Londen gaan. Het Gerechtshof te Amsterdam beeft den getuige in een strafzaak, die de vorige week geweigerd had den eed Bf te leggen, tot een celstraf vao acht dagen veroordeeld. Men zal zich herinnereu, dat het Openbaar Ministerie slechts drie dagen had geeiscbt. Het Hof overwoog, dat uit de vergelijking van enkele artikeleu der grondwet van 1815, die van kracht was toen het Wetboek van Strafvordering werd ingevoerd, met artikel 180 van laatstgemeld wetboek blijkt, dat de wetgever iederen getuige in strafzaken tot het afleggen van den eed heeft willen verplichten, onder het uitspreken der woorden: „Zoo waarlijk helpe my God Almachtig". Bij uitzondering kunnen alleen met een belofte volstaan zy, die deel uitmaken van een kerkgenootschap dat den eed verbiedt. Deze getuige heeft intusscheu verklaard tot geen kerkgenootschap te behooren. Derhalve moet zijn weigering als onwil beschouwd worden. Tegen dit arrest zal de veroordeelde zich in cassatie voorzien. TWEEDE KLASSE. Eerste Eijst. Nr. Prys i Nr. Pry's: Nr. Prys: 1141 1000. 11102 400. 17191 2000. 1708.. 200. 12047 100. 18371 u 100. 2650 100. 12605 1000. 18641 100. 2693 100. 15987 1000. 18844.. 20000. 3111 100. 16413 100. 19650 1000. 3743 100. 16426 1500. 20008 1000. 8176.. 1500. 16531 100. 10875 200. 16990. tt 200. Tweede Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 524 100. 9624 100. 16265 100. 5700 100. 9790 100. 18001 200. 9273 400. 14138.. H 400. 18394 200. Derde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 5467 100. 8714.. 5000, 19921 400. 6393 400. Deze geldloterij is juist zoo ingericht als de Neder- landsche Staats-Loterijmet het enkel verschil, dat in de Hamburger Loterij geeue nieten, doch slechts alleen de prijzen gelrokken wordeneen ieder heeft dus, tot aan het einde der Loterij toe, kans om met een prijs uit te komen. De Hamburger Geldloterij bestaat uit 92,500 Lolen met 46,000 prijzenzoodat meer dan de helft der loten winnen moet. A1 de prijzen worden in 7 afdeelingen of klassen, zoo als hieronder aangeduid, gelrokken. Bij bet gelukkigste geval bedraagt de grootste winst In het bijzonder bevat de Loterij volgende hoofd- prijzen A verder nog 46,589 prijzen van reap. 15,000 Mark, 10,000, 5000, 3000, 2000, 1500, 1000, 500, 200, 150, 145, 124, 100, 94, 67, 40 en als kleinste Prijs 20 Mark, De prijs der Loten is wettelijk vastgesteld cn bedraagt voor de lste afdeeling V\ij geven geene splitsloten uit, want ook de halve en kwart loten zijn origineel. Bestellingen voor de lste klasse, tot en met nemen wy aan Het bedrag voor de beslelde loten kan in Bankpapier of in Nederl. Postzegels overgemaakt worden. Het ge- makkelijkste echter is het per Postwissel. Onmiddellijk na ontvangst der bestelling en remise, zenden wij de loten direct aan de bestellers af en voegen het uit- voerig trekkingsprogram bij elke zending gratis. De namen der bestellers worden in bet loterij register inge- scbreven en dadelijk na de trekking ontvangt ieder lot- houder de uitvoerige trekkingslijsten. Over de gewonnen bedragen kan onmiddellijk worden beschikt. Onze firma bestaat reeds eeu halve eeuw en gedurende dezen tijd werd ous de verkoop dezer loten toevertrouwd. Meerdere millioenen hebben wij al aan groote prijzen uitbetaald en daardoor is het geluk van duizende families, eveneens ook in Nederland, bevestigd. Men wende zich dus vol vertrouwen en direct aan onze firma HOOFDLOTEHIJ-BLR EAL. Volgorde der Trekkingen: le afd. 4000 prijzen Mk. 157,000 met Hoofdpr. 50,000, 10,000 Mk. etc. etc.; 2e afd. 4000 prijzen Mk. 246,000; 3e afd. 4000 prijzen Mk. 362,800; 4e afd. 3500 prijzen Mk. 452,800; 5e afd. 2500 prijzen Mk. 443,800; 6e afd. 1500 prijzen Mk. 360,525 7e afd. 27,100 prijzen Mk. 6,529,375. die best, zuiver, sterkkleurendgeen sehadelijke bestand- deelen bevattend DEE ASCII BOTERKLEIJRSEL willen gebruiken, dat onderzocht is aan het Proefstation der Rijks- Landbouwschool te Wageningenvragen overal naar het Deensch Boterkleursel van SCHURINK TEN BRINK, te Steenwijk, wier Ilandteekening op het Etiquet moet staan. VOOIi De veranderlijke temperatuur en het nalte weder hebben eeneu geduclitcn invloed op het menschelijke ligchaam daar zy het bloed onzuiver maken cn slechte bestandeelen in het reser voir er van (de longen) achterlaten. Vandaar dat wij van alle kanten als het ware omringd zijn door bronchitis, pleurisasthma termg, welke alle door Holloway's onfeilbare middelen gereedelijk kunnen genezen wordenomdat de kracbtige stoffen daarvan het bloed zuiveren en alle verzwakkende bestandeelen uit het ligchaam verdreven worden. In geval van slechte spijsverteringduizelig- heid, hoofdpijn, geestelijke en ligchamelijke vermoeidkeid, werken deze heelende Pillen als een toovermiddel. Zij verdrijven rkeuma- tiek en jicht, terwijl zij onmisbaar alle vrouwelijke kwalen, bij jong of oud, bij zwak of sterk, genezen. 7 0.80, 1.85,/ 3.- Doosjes Pillen en Potjes Zalf f °'80, f f 6-75, 13.50, M 20.50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- 1HEKERS in Holland; alsmede in HOLLOWAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. ;imst orilani, 30 April. Vee. Ter markt heden aangevoerd: 675 Runderen, le kwal. 90 c., 2e kwal. 82 c., 3e kwal. 75 c. per kgr.j Melk- en Kalfkoeijen yi30 a f 330; 149 nuchtere Kalveren fh a 12; 125 Schapen f 10 a 32; vette Varkens 42 a 55 c. per kgr.; 12 Biggen /7a 12. 2 Mei. Granen. Tarwe op levering Mei 274, Nov./286. Rogge per 2100 krg.: Galatz /173, Libau /175. Op levering Mei /167, 168; Oct. f 174, 175, 176. Zaden. Koolzaad zonder handel. Lijnzaad stil. Olie. Rnapolie per 100 kgr. 41. Lijnolie per 100 kgr. fU\. Jvoeken. Raapkoeken 90 a 97 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 9 a 13 per 104 stuks. Vee. Aangevoerd: 207 vette Kalveren le kwal. fl, 2e kwal. 80 c. per kgr.; 3 Graskalveren206 nuchtere dito/4 a 12; 1 Schaap153 vette Varkens 43 a 55 c. per kgr. Aardappelen. Iriesche Engelsche /3.40 a 3.50, Zeeuwsche Spuische Jammen /6a/ 7.50, dito Flakkeesche Jammen 5.50 a 6, Saksische Jammen f 3.50 a 4.60, Pruissische Roode f 1.75 a 4, Friesche Jammen f 4.25 a 5, Groningers 2.50. ■^Ihmaar, 27 April. Kaas. Aangevoerd 290 stapels, wegende 57,481 kgr. Prijzen: kleine Hooi-36.50, Commissie dito f 37, Mid- delbare dito 37. 28 April. Vee. Aangevoerd: 1 Paard f 85, 79 nnchtere Kalveren f 3 a j 19, 348 Schapen /22 a 38, 135 Lammeren /10 a 18, 91 magere Varkens 18 a 24, 265 Biggen 6 a 9, 21 Bokken en Geiten 4 a 8, 28 Koeijen en Ossen 150 a 290, alien per stuk. Delft, 2 Mei. Boter. Aangevoerd 550/8 en 122/16 vaten, we gende te zamen 12,220 kgr. Prys 48 a 60 per i vat en/1.20 a 1.50 per kgr. naar kwal. (.OHlllI1 Mei. Kaas. Aangevoerd 88 partijen. Prijs: le kwal. 28 a 30, 2e kwal. 24 a 27, Noord-Hollandsche fi8 a 34 per 50 kgr. Handel matig. Goeboter /1.15 a 1.25; Weiboter 1 a 1.10. Oroning^exi1 Mei. Granen. 71 kgr. Roode Tarwe 7.45 a 7.75 72 kgr. Petersb. Rogge 6.30 a 6.40 70 kgr. Inlandsche dito /5.65 a 5.75; 46 kgr. zwarte Boekweit 5.60 a 5.70; 60 kgr. Win- tergerst 4.70 a 4.80 60 kgr. Zomergerst 4.70 a 4.90; 50 kgr. dikke Ilaver 3.90 a 4.05 48 kgr. Probsteier dito 3.50 a 3.65 46 kgr. zwarte dito f 3.25 a 3.30; Paardenboonen 5 a 6.75. Olie. Iiaap- olie f 46 Lijnolie f 24. Hoorn, 26 April. Kaas. Ter Waag gewogen 222 stapels, wegende 54,715 kgr. Hoogste prijskleine Gras-/40, commissie dito 36. 28 April. Vee. Aanvoer: 4 Paarden 70 a 200, 18 Koeijen 175 a 300, 340 Schapen 30 a 40, 40 Lammeren /14 a 17, 60 Kalveren 6 a 18, 7 Varkens 16 a 24, 5 Zeugen /25 a 50, 88 Biggen 4 a 9, 60 Kippen 1 a 2. J Zaden. Mosterdzaad 28 Karweizaad 13.25. Eijeren. 8500 Kippen-/2.75 a 3 en 3300 Eenden-/3.50 a 3.75 per 100. Leidon, 26 April. Vee. Aangevoerd: 13 Stieren 72 a 176, 790 Melkkoeijen /156 a 265, 66 Kalf- dito /184 a 350, 189 vare dito /150 a 260, 84 vette dito 180 a 326 (72 a 84 c. per kgr.), 26 Graskalveren 28 a CO, 48 vette dito 33 a 76 (80 a 95 c. per kgr.), 154 nuchtere dito /3.50 a 7, 296 vette Schapen 24 a 42 (65 a 75 c! per kgr,), 82 weide dito /16 a 24, 98 Lammeren 8 a 12, 86 ma gere Varkens /14 a 36, 340 Biggen /5.50 a 12. 28 April. Boter. Aan de Gemeente-Waag gewogen: 449/8 en 154/16 deelen, te zamen 10,520 stukken. le kwal. /48 a 54, 2e kwal./40 a 46. Me|>pel, 30 April. Vee. Men besteedde in de laatste dagen hier en in de omstreken voor vette Koeijen /175 a 300, Kalfkoeijen /150 a 260, Melkkoeijen/120 a 220, Kalfpinken en Vaarzen/100 a 190, Gustekoeijen 130 a 210. Handel zeer levendig, vooral in Gustekoeijen voor de vetweiderijen in 1 trecht en Gelderland. Naar verschillende plaatsen vverden in de vorige week 365 stuks Rundvee verzondcn. c. 94 Punnerende1 Mei. Vee. Aangevoerd: 316 Runderen handel stug, lager in prijs11 Paarden 226 vette Kalveren 70 a 90 per kgr., handel vlug 218 nuchtere dito 8 a 18, handel stug vette Varkens 44 a 58 c. per kgr., handel stug 80 magere dito 16 a 26, handel matig; 308 Biggen 4 a 9, handel matig; 1138 Schapen en Lammeren, handel stug, lager in prijs. Kaas. Aangevoerd: 193 stapels kleine 39, 1 stapel middelbare/27. Boter 1.30 a 1.40 per kgr. Eijeren. Kippen- 2.70 a 3.20 en Eenden- f 3.75 per 100; Kievits- 13 a 14 c. per stuk. Ifottcnllim, 30 April. Granen. Van Inlandsche Witte Tarwe was goede aanvoer ter markt, doch bestond er geen genoegzame kooplust

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3