m P ■ni 1885. Vrijdag, 18 Mei. No. 20. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. .3 g o. "77 wMRlp www Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.— Prijs der -Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. IIoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKEl STAND. Aangegeven van 1—8 Mei 1883. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 Maart 1883, o fee O P 0N0. NO. NO. N. W. W. NW. z S S* is N 9 17 9 5 5 9 H AARLEMMEB1EESL Prys van een enkel Nommer 15 Cent. AXLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. I'iteriyk Woenadag Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren Abq belanghebbenden wordt herinnerd dat de Herijk van maten en gewigten zal plaats hehben: te Hoofddorp, bij F. A. Slikker, op 21 en 22 Mei, van 102 uur; te Nieuw-Vennep, bij H. van Voorst, op 28 en 24 Mei, van 102 nur. Aangifte voor de Schutterij op Zaterdag 19 Mei, ter Secretarie te Hoofddorp. Inspectie over de verlofgangers der nationale militie zich bevindeude in de gemeenten HaarlemmermeerSloten en Aalsmeer, op Donderdag 7 Juni 1883. Verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Sta- ten Generaal, in het Hoofd-kiesdistrict Haarlemmermeer, op Dingsdag 12 Juni. Aftredend lid, de heer Mr. F. J. M. A. Reekers. Uitslag van de op 15 dezer door het Gemeentebestuur ge- houden aanbesteding van het in orde brengen en begrinden van een gedeelte Dorpsweg. Daarvoor werd ingeschreven door: A. deo Breejen, voor J. Itoodzand, J. van den Heuvel, voor Jac. Griekspoor, Oegund aan den laagsten inschrijver. 95.— 102.— 115.— 135. GEBORENGuurtje, doehter van J. van Leijen en B. A. Ver- woerd. Petrns, zoon van]|A. van Gijlswijk en A. de Haan. Catharina, doehter van E. de Lanjje en A. Ruigrok. Cornell's, zoon van C. Hoenson en M. A. os. Cornelis Hubereus, zoon en Pieternella, doehter', (tweel.) van W. Koolbergen en E. Knoopen. Anna Regiena, doehter van J. Kooij en A. C. Weber. Hubertus, zoon, cn Pieternella Joanna, doehter (tweel,) van B. van Vugt en. P. C. Huibrechtse. Jan Hendrik, zoon van G. Klootwijk en J. Bolluijt. Willemina, doehter van J. A. Millenaar eu k. van Wijk. Grietje, doehter van H. Boterbloem en A. van Kooten. Cornelis, zoon van J. van Roosen- daal en H. van Kouteren. Catharina Maria, doehter van D. Krom en G. Groot. Petrus Antonius, zoon van N. Vester en M. M. Bocxe. Antonie, zoon van J. Smits en P. Verschoor. Dina, doehter van A. Goulooze en M. van Gennep. LEVENLOOS GEBORENEen kind van A. de Graaf en T. van Tol. OVERLEDEN Johannes Wilhelmus, oud 1 maand, zoon van S. Kroon en A. M. Yerdonk. Hendrik Vos Thomas, ond 22 jaar, gehuwd met J. C. J. Roodenburg. Hendrikus Franciscus, oud 6 weken, zoon van J. B. Beijersbergen en M. A. Pinkse. Petronella Maria, oud 13 weken, doehter van C. Vermeulen enL. L. Yaessen. Pieternella Catharina Huibrechtse, oud 41 jaar gehuwd met B. van Vugt. Pieternella, oud 1 dag, doehter van W. Koolbergen en E. Knoopen. Adrianus, oud 1 maand, zoon van A. van den Bos en C. van der Vlugt. Cornelis Verhulp, oud 61 jaar, gehuwd met G. Niemantsverdriet. ONDERTROUWi)G. van der Hulst met A. Beerepoot. GEHUWD: J. de Vos met G. A. M. Baten. W. van Zon- neveld met J. M. van Egmond. D. van den Nieuweneiesen met E. van der Kieft. des voormiddngs ten 10 uro, ten Ilaadhuize. Slot, zie ons vorig Nummer. J oorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. XIX. Komt iu behaudeling: het bestek voor het hardmnken van een gedeelte dorpsweg te Nieuw-Vennep. Het rapport daaromtrent door de Commissie voor de Ge- meentewerken uitgebragt, luidt als volgt: „De Commissie voor de Gemeentewerken lieeft in hare verga dering, op 29 Maart 1883 gehouden, besloten om u te nd- viseeren tot het goedkeuren van het bestek bardmaking van den weg te Nieuw-Vennep, met wijziging wat betreft 100 meters grond op den weg te brengen. Zij is van oordeel dat deze honderd meters grond op de plaats te vinden zijn, en de som van de raming aldus met f 50 verminderd kan wor den. De ko9ten zullen alsdan ruim /124 bedragen. De Voorzitter stelt voor om het bestek te doen wijzigen zooals door de commissie is aangegeven. Daartoe wordt besloten zonder hoofdelijke stemming. De Voorzitter vraagt of het Je bedoeling der Commissie is om ook dit merk aan te besteden De beer Bultman antwoordt toestemmend. XX. Komt aan de orde: een adres van Kl. Vaalburg, om uitstel voor het bouwen van woningen op gekochten dorps- grond. Dit adres wordt gelezeo. Adressant verzoekt daarin dat hem twee jaren uitstel gegeven moge worden voor het bouwen van woningen op de perceclen dorpsgrond, door hem in 1881 van de gemeente gekocht, en op elk waarvan hij volgens het koopcontract verpligt was binnen twee jaren eene woDing te bouwen. De bedoelde perceelen zijn de kadastrale nummers Sectie E, nrs. 1922, 1923, 1926, 1927, 1928 en 1917. Adressant vraagt voorts dat de door hem afgebouwde straat moge worden genoemd: „de Nieuwstraat." Na korte discussie wordt besloten het gevraagde uitstel van twee jaren te verleenen. De heer de Breuk zou nu ook een naam willen geven aan de door adressant gebouwde straat. Men besluit echter zulks nog te laten rusten. XXI. Is aan de orde: aanvraag tot deelneming in het kapitaal voor de oprigting van een spoorweg van Haarlem naar Utrecht. Het daartoe strekkend adres van den heer J. R. M. Wiegel werd, ingevolge raadsbesluit van 25 Januarij 1883, no. 2, gesteld in handen van de financieele Commissie, om advies. Het door die commissie uitgebragt rapport is van den volgenden inhoud; De financieele Commissie heeft de eer voor te stellen, dat de Gemeenteraad besluite om den beer Wiegel te herichten, dat de Raad bereid is de totstandkoming eener spoorwegver- bindiug tusscben Haarlem en Utrecht te bevorderen, en deel nemeu zal in de geldleening tot een later te bepaleu bedrag. De Commissie, get. Bultman. P. Vehkuijl. P. Knaap Gz." De heer Bultman licht het rapport toe. De Commissie meende dat de gemeente voor geen groot bedrag zal kunnen deelnemen, maar dat het bedrag later' zal kunnen worden be- paaldalleen wenschl de Commissie dat men zich verbiudea zal om, tot een later te bepalen bedrag, deel te nemen. Het voorstel der Commissie, dat de gemeente zich za verbinden om deel te nemen tot ea» later te bepalen bedrag id de geldleening voor sen Spoorweg, te maken volgens he°t overgelegde project, wordt zonder hoofdelijke stemming troed- gekeurd. 06 XXII. Aan de orde is: Herziening der strafverordeniugen. Ter tafel komt het ontwerp eener algemeene policieveror- dening, zoo als die in de vorige vergadering reeds werd behandeld. ..^.eVoorzitter deelt mede dat in het ontwerp nog twee wijzigingen worden voorgesteld, namelijk om de verpligting, tot kennisgevirig van verhuizing in de gemeente, vau°eene maand te brengen op 14 dagen, en de boete voor het niet op tyd sluiten der herbergen van 25, te brengen op 5 tot f 25. Nadat op voorstel van den heer Verkuijl met 10 tegen 3 stemmen was besloten om die boete te bepalen op 10, tot 25, wordt gemelde algetueene policie verordening zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXIII. Alsnu is aan de orde: Herstemming over bet doen drukken der notulen. In de vorige vergadering hebben de stemmen gestaakt over het voorstel van den heer Pruissen, om de notulen van den Raad by A. van de Stadt te doen drukken voor f 60 per jaar. J 1 De heer Knaap wil dit punt het laatst behandelen, en dan in besloten vergadering. Daartoe wordt besloten. XXIV. Aan de orde i9: Benoeming van een Stembureau voor de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten op 8 Mei e. k. Daartoe worden benoemd de heeren Ran en Timmermans. XXV. Komt in behandeling: Bydrage in de kosten van instandhouding van het telegraafkantoor alhier over 1882. Aan de vergadering wordt voorlezing gedaan van een schry- ven van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 21 February 1883, no. 56, waarby wordt verzocht dat de Gemeente zal storten een bedrag van /237.60, als bijdrage in de kosten van instandhouding van het vereenigd post- cn telegraafkantoor alhier, over 1882, ingevolge het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1870, Stsbl. no. 153. Insgelijks wordt voorlezing gedaan van de verdere omtrent deze zaak gevoerde correspondentie, waaruit blijkt dat Bur- gemeester en Wethouders van meening zijn dat de Gemeente, na het verstrijken van het bij opgemeld koninklijk besluit bepaalde tijdvak van tien jaren, niet langer tot betaling van bedoelde bijdrage verplicht is. De oorzitter zegt dat hij voor de gemeente geen reden ziet, op grond waarvan men verpligt zou zyn verder te blijven betalen; hij meent dat de gemeente daartoe niet verpligt is, en stelt voor om, in antwoord op het laatste schrijven van gemelden Minister, te berigten dat men ongenegen is om de gevraagde bijdrage te betalen. De heer Bultman wijst er op dat Haarlemmermeer is eene der grootste gemeenten van Noord-Holland, en dus niet kan gerangschikt worden onder de kleine plaatsenvoorts op de slechte inrigting van de dienst der telegrafie alhier, en ook, dat hel kantoor voor telefoondienst te Aalsmecr met dit telegraafkantoor is verbonden, alle redenen, die aan te voeren zijn, wanneer men bezwaar maakt in de betaling der bydrage. De heer de Breuk vraagt, als men blijft betalen, of dan eene betere dienst is te verkrygen? De heer Knaap merkt aan dat ook de postdienst niet in orde is. De heer \erkuijl zegt, dat de Minister zelf gevoelt geen legt te hebben om de bijdrage te vorderen, anders behoefde de Minister niet te dreigen. Het voorstel van den Voorzitter wordt daarop zonder hoof delijke stemming goedgekeurd. XXVI. In behandeling komt: Een bezwaarschrift van Jurrien Andries llakker, legeu de opgemaakte Lijst van kiezers voor leden van den Gemeenteraad. Adressant verzoekt dat zijn naam alsnog op die lyst zal worden gebragt, en legt daartoe over eene acte van bekend- heid, opgemaakt door den kantonregter te Zuidbroek, ten bewijze dat bij is Nederlander, zijnde hij niet op de lijst van kiezers gebragt, omdat het niet was gebleken dat adressant Nederlander is. De Voorzitter meent dat uit het overgelegde stuk voldoende J dat adressant is Nederlander, en stelt daarom voor dat de naam van adressant alsnog zal worden gebragt op de lijst van kiezers voor leden van den Gemeenteraad. Naardien al de leden daarvoor zijn, wordt beslolen, dat de naam van Jurrien Andries Bakker, opzigter wonende alhier: Oyerwegende dat het bezwaarschrift is ingediend binnen den by de wet bepaalden termijn dat de naam van adressant op gemelde lijst niet is gebragt omdat het aan Burgemeester en Wethouders niet was geble ken dat adressant is Nederlander dat uit de door adressant overgelegde acte van bekend- heid opgemaakt door den Kantonrechter te Zuidbroek blijkt dat adressant is geboren te Oldenburg in 1854, uit Andries Bakker, builenvaarder, wiens verblijfplaats toen onbekend was, en uit Annige VenemB, zonder beroep wonende te Sappemeer' en dat hij dus moet geacht worden Nederlander te zijn, op grond van no. 1 van art. 1 der wet van 28 Julii 1850 Staatsblad no. 44; dat adressant overigens bezit de vereischtcn, gevorderd om te kunnen zijn kiezer van leden voor den Gemeenteraad; gezien art. 14 der wet van 4 Julij 1850 Staatsblad no. 37- Alsnog zal worden gebragt op de lijst van kiezers voor' leden van den Gemeenteraad te Haarlemmermeer. XXVII. Wordt gelezen een adres van Joh. Wientjes, P. Vieesen en A. Post, waarbij zij |e kennen geven dat zy, met het oog op den grooten afstand van Leimuiden, gaarne hunne kinderen zouden zenden naar de bijzondere School te Oude- wetering, en v rzoeken dat deze gemeente aan het bestuur ofbool eene vergoeding moge verleenen van/10 per kind in het jaar. De Voorzitter zegt, dat aan dit verzoek niet kan worden void aan, als in strijd met de wet op het Lager onderwijs, maar hij vraagt of men het nog wil stellen in handen der plaatselijke School- commissie? De heer Verkuijl is er voor om de Schoolcommissie te hooren. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten bet adres te stellen in handen der Schoolcommissie, om advies. XXVIII. Wordt gelezen een adres van D. L. 't Hooft, Lid der Plaatselijke Schoolcommissie te Haarlemmermeer, waarbij naar aanleiding eener uitdrukkiog van den heer de Breuk in de vorige vergadering gebezigd worden be- sproken de handelingen van gemelden heer de Breuk als oorzitter van de plaatselijke Schoalcommissie, en ten slotte verzocht dat, zoo de Gemeenteraad van oordeel is dat men nnnen tie perken van wet cn regt niet voor zijne overtuiging mag uitkomen, of als men dit doet, men dan is een verwijter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1