1885. Vrijdag, 25 Mei. Mo. 21. V A IV AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. I* f\WUU/> Prijs van het Aboanement: in het Jaar6.— IIoofd-Ag'enten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeren van 1622 Mei 1883. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/t Cent. CJ a a NW. NO. O. Z. W. ZW. W. Z. bd sj a g j* <o ti 9 9 6 4 32 12 12 18 A A It L E M11E R M E E It Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. de Heeren De uitslag van de op 17 Mei door Dijkgraaf en Heem" raden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aanbesteding van het onderhoud der Ringvaartsboorden, gedurende 1883, is geweest, dat is ingeschreven door: J. van den Heuvel Az., te Haarletnmermeer, voor 13908.25, C. Bos, te Haarlem- lemmermeer, voor13614,50; welk werk aan J. van den Heuvel Az. is gegund. Voor de door hetzelfde Collegie gehoudenjj aanbesteding voor het onderhoud der grindwegen, van 1 Mei 1883 tot 1 Mei 1884, zijn aannemers geworden van: Pereeel 1, II. Raaphorst, te Haarlemmerm., voor 2295. 2, A. van Son, 2475.— 3, N. W. Wamsteker, 2480 4, N. W. Wamsteker, 3300. en voor het kroozen van vaarten en togten in het jaar 1883, werden aannemers van: Pereeel 1, J. Griekspoor, voor /9,50 per 1000 strekkende Meter Hoofdvaart, voor f 6,50 per 1000 strekkende Meter Dvvarstogt, en voor 5,75 per 1000 strekkende Meter Leng- tetogt. Pereeel 2, A. Mesman, voor f 12.per 1000 strekkende Meter Hoofdvaart, voor 6,95 per 1000 strekkende Meter Dwarstogt en voor f 5.95 per 1000 strekkende Meter Lengtetogt. Pereeel 3, J. Roubos, voor 12.per 1000 strekkende Meter Hoofdvaart, voor 7.per 1000 strekkende Meter Dvvarstogt en voor/6,80 per 1000 strekkende Meter Lengtetogt. Pereeel 4, B. Griekspoor, voor 9,90 per 1000 strekkende Meter Hoofdvaart, voor /7.per 1000 strekkende Meter Dvvarstogt, en voor 6,per 1000 strekkende Meter Lengtetogt. Onderstaande Personen worden in hun belang aangeraaand zich ter Secretarie aan te melden, ten einde opgaven te doen voor de bijhouding van het Bevolking-register: Maria Adriana Hofstede. gekomen van Naaldwijk. Piet de GrootUithoorn. Petrus LoosOpmeer. AdrianaKieviet, geb. Meeuwse, Wissenkerke. Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur en 's middags van 14 uur. GEBORENLukas, zoon van P. van der Snee en A. Kool. Johannes Baptiste, zoon van J. Wijfjes en J. C. D'haene. Cor nells, zoon van M. van Tol en G. Bos. Antonia, dochter van P. J. Datema en D. Speelmans. Petrus Gerardus, zoon van J. Ran en G. Wiering. Hermanus, zoon van J. de Koning en A. Grisnigt. Martinus, zoon van P. M. Buis en M. Tanis. OVERLEDENJacoba, oud 8 jaar, dochter van J. Johannisse en M. P. Malipaard. Erederik Wifhelm, oud 5 inaanden, zoon van J. H. Wall brink en E. Gniteneau. Dirk, oud 7 weken, en Arie, oud 8 weken, zoons van J. Bos en J. Ciggaar. Maria Maike Steenbergen, oud 30 jaar, gehuwd met J. Dam. ONDERTROUWD: H. van Gameren met A. Korthals. JMesman met G. H. Peerbolte. L. van Andel met A. Knibbe. O. van der Oord met W. Kooijman. J. de Vries met D. van den Hout. P. Boudewijn met L. Touw. GEHUWD: A. van der Pol. met E. Noorloos. Z. M. de Koning heeft het besehermheerschap aanvaard van de Internationale Landbouwtentoonstelling, die in 1884 te Amsterdam door de Vereenigde Nederlandsche Landbouw- maatschappijen zal worden gehouden. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. UiterHfk Woenadag.) De veldgewassen staan in de omstreken van Wageningen, na den gevallen regen, uitmuntend; vooral kan dit gezegd worden van die welke op de proefvelden der Rijkslandbouw- school zyn uitgezaaid. Men vindt daar o. a. de volgende soortentarwe pi. m. 60, haver 40, gras 40, klaver 15, zomergest 30 en rogge 20 soorten. Van aardappelen werden circa 200 varieteiten uitgepoot, waaronder een 50 tal de vorige jaren aangekweekt uit zaad. Met een aantal uit Zweden ontvangen zaden worden proe- ven genomen tegenover inlandsche zaden, om later opbrengst enz, te vergelijken. Blijkbaar rekent men aan de Rgkslandbouwschool er op eene flinke collectie in gereedheid te brengen voor de in 1884 te Amsterdam te houden Internationale Landbouwtentoon stelling. Uit Hoogwoud (Noord-Holland) schrijft men dat zelden het aantal schapen zoo gering is geweest als dit jaar. De sterfte onder die dieren, zoowel als onder de laoimeren, is buiten- gewoon groot geweest. De boeren hebben hierdoor veel schade geleden; sommigen hebben alien door den dood ver- loren of moesten ze voor een klein prijsje verkoopen. Omtrent den stand der gewassen op Walcheren wordt het volgende gem eld: De afwisselende regen en zomerwarmte der laatste weken kwamen veld- en tuingewassen uitmuntend ten goede. Granen, aardappelen en vruchtboomen staan prachtig en beloven, zon- der bijkomende ongunstige omstandigheden, veel. De wei- landen zijn overvloedig van goed, degelijk gras, men kan het hooren groeien. De oogst van tarwe zal heel gering zijn, daar de meeste tarwe van den winter mislukt is en de boe ren er in het voorjaar gerst voor in de plaats hebben gezaaid. Erwten en boonen zullen, vooral op de lagere landerijen, een zwaren dobber hebhen, daar zij in den beginne te veel nat hebben gehadware het voornit te zien geweest, dan had menig landbouwer nog een week met zaaien gewacht. Over het algemeen is er dus zeer goede verwachting. Men meldt uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Alle soorten van vruchtboomen bloeien dit jaar buitengewoon en beloven, zoo zij verder niet door nachtvorst worden bena- deeld, een meer dan overvloedigen oogst, wat voor de bevol king dezer aan vruchtboomen zoo rijke environs, van groot belang is. Ook de ker3enboomen, wier vrucht zich reeds begint te zetten, voorspellen een flinke opbrengst. Uit Wijhe schrijft men, dat men zich ook in die stre- ken op de kaasmakerij begint toe te leggen. Naar wij ver- nemen, heeft de landbouwer A. van Dijk, te Herxen, het plan een proef te nemen met het bereiden van zoetemelksche kaas en heeft hij daarvoor reeds de noodige werktuigen aangeschaft. Onder het vee van den landbouwer C. V., te Giesen- Oudkerk, is het mond- en klaauwzeer uitgebroken. Deze ziekte heerscht sporadisch in den Alblasserwaard, tot dusverre in ligten graad. Bij den landbouwer J. de Jong te Doniaga is, naar geschreven wordt, een zeldzamc amputatie verrigt, be- staande in het bij een schaap afzetten van een der pooten. Dit ligchaamsdeel is vervangen door een houten poot, waar- mede het dier in het weiland loopt, als had het nog vier ge- wone pooten. In de overdekt'e Botermarkt op de Mariaplaats te Utrecht is thans iets nieuws te zien. Twee nette eikenhouten kaslen, vervaardigd door den beer N. G. Brouwer, bevatten een groot deel van de diersoorten, die bij de wet van 28 Mei 1880 nuttig verklaard zijn voor laudbouw en houtteelt. Van wege de Vereeniging tot beschermiug van dieren, door den heer J. S. van Deventer met zorg bijeengebragt, is deze verzameling met goedvinden van bet Plaatselijk Bestuur daar geplaaist. Ieder kan thans kennis maken met de diersoorten die beschermd moeten worden. Zeker zou het te wenschen zijn, dat vooral ook het opkomend geslacht daarop gewezen werd. Zoo menigmaal toch wordt in dezen tijd een neslje geroofd en menig fraaije zanger niet alleen, doch ook insec- tenjager van de vrijheid beroofd. Het is een nuttig werk, dat de Vereeniging tot bescherming van dieren door deze zaak heeft tot stand gebragt, die na- volging verdient op de openbare verzamelplaatsen der volks- klasse. De verpachtingen van liooi- en weiland in de Langstraat (N.-B.) hebben door elkander eene daling van 30 pCt. on- dergaan. Deze daling heeft nochtans op den koopprijs der Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. landerijen geen invloed uitgeoefend, want te Baardwijk o. a. zijn enkele perceelen hooiland verkocht voor ruim /3000 de "•nder Nieuwkuyk en Vlijmen. waar de akkers meer voor de hop- en vruchtenteelt worden aangewend, besteedt men vaak f 4000 ook f 5000 voor de hectare. De toestand voor de huurboeren kan beter worden, en dit is ook te wenschen, want deze categorie was in het Land van Heusden op enkele uitzonderingen na tot den arbeidersstand gadaald. INTERNATIONALE LANDBOUWTENTOONSTELLING 1884 te AMSTERDAM. PROGRAMMA voor den WEDSTR1JD jmet RIJENZAAIWERK- TUIGEN en RIJENSCHOPFELMACHINES, in de maanden Augustus en September 1883 in de gemeente Deventer. Art. 1. Prijzen worden uitgeloofd voor rijenzaaiwerktuigen en rijenschoflelmachines voor zware gronden, bij den akker- b°uw in gebrnik, hetzij die in het binnen- of in het buiten- land vervaardigd zijn. Art. 2. De Commissie van beoordeeling bestaat uit 5 leden, waarvan twee leden uit het buitenland, alien te benoemen door het uitvoerend Comitd voor de Internationale Landbouw tentoonstelling in 1884 te Amsterdam. Art. 3. De mededingers moeten op de nader te bepalen tijden met hunne werktuigen, geheel gereed om in werking te brengen, benoodigd personeel en paarden, op de aangewezen plaats tegenwoordig zijn. Art. 4. Indien de weergesteldheid of de gelegenheid voor 't werk ongunstig wordt geoordeeld, bljjft het recht aan de commissie, voor de regeling dezer beproeving benoemd, om haar te laten doorgaan of uit te stelleD, waaraan de inzenders verplicht zyn zich te onderwerpen. Art. 5. De te zaaien granen, peulvrucLten en fijne zaden worden kosteloos verstrekt. Art. 6. De werktuigen met toebehooren die mededingen moeten vrachtvrij naar en van het terrein vervoerd worden en op kosten der inzenders worden ingezonden op de ten- toonstelling der afdeeling Deventer en omstreken van de Gel- dersche Maatschappij van Landbouw, te houden op 27 en 28 Augustus 1883, te Deventer, en op de Internationale Land bouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam. Art. 7. Mededinging is geoorloofd zoowel aan heeren fa- brikanten als aan hunne agenten, zoomede aan heeren land- bouwers. Mochten meer dan een werktuig van ilenzelfden fabrikant en van hetzelfde stelsel worden aangegeven, dan zal voor de aangevers worden geloot wie van hen kan mededin gen. Echter zal wanneer een fabrikant of zijn bekeDde agent inzendt, aan hem de voorkeur worden gegeven. Art. 8. Aangifte van mededinging moet gescbieden voor den 25 Juni 1883, aan den heer P. P. L. Waldeck, Secretaris- Penningmeester van het Uitvoerend Comite der Internationale landbouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam, wonende te Loosduinen, met opgaaf van het stelsel, den naam van den fabrikant en den verkoopprijs, en onder toezending van een inleggeld ad f 25.— voor elk mededingend werktuig, welke geldeu geheel zullen worden teruggegeven nadat het werktuig op de Internationale Landbouwtentoonstelling iu 1884 te Am sterdam is ingezonden. Mocht loting noodig zijn, dan ge- schiedt die op eene vergadering Van het Uitvoerend Comi te der Internationale Landbouwtentoonstelling in 1884 te Am sterdam. Art. 9. Aan ieder aangever wordt rainstens 14 dagen vdor de beproeving bericht of zijn werktuig ter mededinging is aangenomen. Art. 10. Het lot bepaalt voor iederen mededinger het ge- deelte dat door hem bewerkt moet worden. Reclames over meer of minder gunstige gesteldheid van het terrein worden niet aangenomen. De Commissie van beoordeeling, aan wier uitspraak ieder zich moet onderwerpen, zal evenwel bij het toekennen der prijzen bierop letten. Art. 11. Bij het programma voor de Internationale Land bouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam, worden als prij zen uitgeloofd, zoowel voor rijenzaaiwerktuigen als voor rijen schoflelmachines, beide voor zware gronden; voor elk een le prijs. Gouden medaille, geslagen op het stempel der Inter nationale Landbouwtentoonstelling in 1884 te Am sterdam. 2e Zilveren Medaille als boven. Bovendien zal aan elk met den len prijs bekroond werk tuig door de afdeeling Deventer en omstreken der Geldersche Maatschappij van Landbouw worden toegekend de Verguld Zilveren Medaille der Maatschappij, alsmede de Zilveren Me daille aan die werktuigen die de 2e prijzen behalen. Art. 12. De Commissie van beoordeeling zal bij het toe kennen der prijzen vooral acht geven op de geschiktheid van de werktuigen om de verschillende soorten van granen, peul-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1