Laiboiif. 1883. Vrijdag, 1 Junij. VAN AAN LANDBOUW, GEM RENTE- EN P0LDER-BELAN6EN OEWIJD Nk 22. Vier-en-Twintigste Jaargang. Overlijdf van Prinses Marianne. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. \\\±Rf:p Prijs van liet Abonnement: in het Jaar Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Cent. Hoofd-Ageiiteu voor (lit Weekblad, te Ilaarleiii: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 31 Mei 1883, A 1RLEMMERI1EER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AXLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN U1TGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN Ii(li\CA C°.te Amsterdam. Uiterl(jh Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren IJit Erbach, in' Nassau, de tijdelijke verblijfplaats van H. K. H. Prinses Marianne der Nederlanden, komt de tijding dat de Prinses in den morgen van den 29 Mei te 5% uren is overleden, op haar buiteuverblijf Rheinhartshausen. Dit overlijden werd reeds eenigen tijd te voren voorzien, hoewel juist de laatste berigten omtrent haren toestand sinds eeuige dagen weer gunstiger luidden. Met een gevoel van leedwezen ziet ongetwijfeld de Natie wederom een lid van ons Vorstenhuis henengaan. Omtrent de laatste levensdagen van de Prinses vernemen wij, dat de Prinses zoo in beterschap was toegenomen, dat zij de ziekekamer verlaten had en in den tuin mocht wande- len. Zelfs hoopte zij spoedig naar Voorburg terug te keeren en had zij reeds dienstpersoneel vooruit gezonden. Met het oog op haar zwakte, dacht zij niet per spoor maar per boot het vaderland te bereiken. Nog in de laatste dagen hield de Prinses zich met haar geliefkoosden arbeid, borduren, bezig. Een hartaandoening, gepaard met zware benauwdheden, maakte een einde aan haar leven. Ds. Ten Bosch, te Oegstgeest, heeft voor het beroep naar Haarlemmermeer bedankt. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2329 Mei 1883. GEBOREN Elisabeth, dockter van P. Crama en A. Boeser. Teunis, zoon van J. Deugd en J. van Gulik. Willemina, dochter van H. Bochoven en H. v. d. Linde. Margaretha Helena, dochter van J. Koelewijn en A. Nederveld. Anthonia Theodora, dochter van D. W. Jansen en A. Sehinkel.Catharina Margaretha, doehter van C. Hattink en A. J. M. van Kuijk.Marinus, zoon van E. de Vreede en E. van Loon. Cornells, zoon van C. Bakker en S. Ottevanger. Augustinus, zoon van P. Boele en M. L. de Ruijt. Hillebrand, zoon van N. den Ouden en H. M. Biesheuvel. LEVENLOOS GEBORENEen kind van J. Gerritsen en C. van Geest. OVERLEDENHendrika, oud 6 maanden, dochter van Maria van Groningen.Adriauus van den Heuvel, oud 82 jaren, wednr. van E. de Keizer. Lodewijk Lipsius, oud 23 jaren, ongehuwd. Grietje, oud 2 m., dochter van D. Koelewijn en K. van Tol. Neeltje, oud 11 maanden, dochter van W. Metz en C. M. Schouten. Thomas, oud 8 jaren, zoon van M. Otten en B. van Berkel. Grietje, oud 4 jaren, dochter van T. van Es en A. Okken. Laurentius, oud 19 maanden, zoon van E. Braak en J. Visser. Pieter Rus, oud 75 jaren, wednr. van P. Palenstein. Jacoba Johanna, oud 5 jaren, dochter van C. Vermeulen en L. L. Vaessen. ONDERTROUWDJ. Mantel met E. Hetjes. GEHUWDG. van der Hulst met A. Beerepoot. Op de weekmarkt te Hoofddorp werd j.l. Donderdag o. a een schaap verkocht voor 45. des voormiddags ten 10 ure, in het Raadhuis. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig al de leden. De notulen der vorige Vergadering worden goedgekeurd. I. Wordt voorlezing gedaan van ingekomen stukken en eenige mededeelingen worden gedaan, o. a. dat de heer P. de Breuk is benoemd tot Zetter voor's Rijksbelastingen; den uit- slag der aanbesteding van het hardmaken van een weg te Nieuw-Vennep, en het Proces-verbaal van Kasopneming. II. De in de vorige Vergadering gewijzigde algemeene po- licie-verordeniug wordt vastgesteld. Ill en IV. Worden goedgekeurd twee ontwerp-besluiten tot Af- en Overschrijving in de Begrooting. V. Besluit men tot het aangaan eeuer tijdelijke geldleening, groot /5000.ter voorziening in de behoeften aan Kas- gelden. VI. Een voorstel om het schuthok te Nieuw-Vennep af te breken, als zijnde in slechten staat, wordt goedgekeurd. VII. Tot leden van de Bureaux van Stemopneming ter ver- kiezing van Raadsleden worden benoemd de heeren: 't Hooft en Ran, en Teusen, voorzitter, de Breuk en Verkuijl. VIII. Benoeming van H. Gerritsen, te Deventer, tot on- derwijzer aan School No. 7. Infunctietreding 16 Juli e. k. IX. Benoeming van T. F. van der Werff, te Haarlem, tot onderwijzer aan School No. 10. Infunctietreding 13Junie. k. X. De benoeming van eene onderwijzeres aan School No 6 kon niet doorgaan, omdat de sollicitatie was ingetrokken. XI. Omtrent het verzoek van den heer Boekel, om twee bibliotheken te plaatsen op den inveutaris van de School- goederen te Abbenes, besluit men te berigten, dat de Raad er niet tegen is om de zaak te laten blijven zooals zij is, tot wederopzeggens toe. XII. Men besluit om met de benoeming van eene onder wijzeres in nuttige bandwerken aan de Scbolen No. 1, 9 eD 10, te wachten tot dat de leerplaunen voor de Scholen ge- reed zullen zijn, XIII en XIV. Wordt besloten voor School No 11, solli- citanten op te roepen voor onderwijzeres, met acte voor nut tige handwerken. XV. Op het adres van J. Wientjes e. a., omtrent het school- gaan van hunne kinderen op de Bijzondere School te Oude- Wetering wordt afwijzend beschikt. XVI. Omtrent den bijbouw vai. een lokaal aan school No. 4, besluit men, ook naar aauleiding van een schrijven van Hen Schoolopziener, het plar. iv-'iei terug ta zenden, met mededeeling dat aan de destijds gemaakte bedenkingen is te gemoet gekomen, en dus de goedkeuring er op te vragen terwijl een nieuw plan niet noodig wordt geacbt. XVII. Met het maken van afscheidingen in de seholeu Nos. 1 en 5 besluit men te wachten. XVIII. Naar aauleiding van een schrijven van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij de gemeente alsnog wordt verpligt geacbt om bij te dragen voor het tele- graafkantoor, wordt. besloten te berigten, dat de Raad zich niet kan vereenigen met het gevoelen van den Minister, op de vroeger aangevoerde redener. XIX. Op het verzoek van I). L. J. Gehring, om onthef- fing van zijnen hoofdelijken omslag over 1882, wordt afwijzend beschikt. XX. Worden gewijzigd de artikelen 3 en 6 van het Plaat- selijk Schoolreglemeut. XXI. Het kohier van den hoofdelijken omslag, dienstl883, wordt vastgesteld op een bedrag van f 11,884.50. De vergadering wordt daarop gesloten. In Januari dezes jaars werden aan den Slolerweg iQ deze gemeente, door den opziener der Jagt en Visscherij J. Z., vier personen bekeurd wegens Jagtwet-overtreding. Allen werden in de maaud April door het Kantongeregt te Haarlemmermeer veroordeeld, een bij verstek. Deze is evenwel tegen het vonnis in verzet gekomen. De zaak diende ji. Dinsdag op nieuw. De veroordeelde, A. V bewees door vier getuigen a decharge dat bij dien dag te Haarlem had doorgebragt, waarop vrijspraak werdt gerequireerd; de kosten te dragen door den Staat. Uitspraak over 14 dagen. Tessel. 25 Mei. Met de aflevering van de lammeren is hier gisteren een begin gemaakt. Twee veestoombooten ea eenigen tjalken, gesleept door een der bootjes van den heer Rutters uit Amsterdam, vervoerden ruim 4000 lammeren naar de Leidsche markt. Voorts zijn iu de jongste weken 3"7 schapen en 113 stuks rundvee naar elders uitgevoerd. Leiden, 25 Mei. Op de groote lammerenmarkt, heden alhier gehoudeu, zijn aangebracbt van Groningsche, Friesche, Tes- selsche en Haarlemmermeerlammeren, te zamon 9750 stuks. Door de afd. Diemen en Watergraafsmeer der Hollandsche Maatschappij van Landbouw is Donderdag jl. besloten dezen zomer eene tentoonstelling van melkvee, paarden, enz. te houden. Het programma voor de in 1884 te Amsterdam te houden Internationale Landbouw-tentoonstelling is thans verschenen en wordt algemeen verspreid. Het is voor belanghebbenden op franco aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij den Secretaris van het Uitvoerend Comite, den Heer P. F. L. Waldeck, te Loosduinen, by 's Gravenbage. Zoo spoedig mogelijk zal dit programma in de Fransche, Engelsche en Duitscbe talen verschijnen. Deuitlovingen bij het programma bedragen paarden 27,910, voor rundvee f 34,180, voor wolvee 5530, voor varkens /8060, voor boter en kaas10,050, voor werktuigen/ 12,690, voor landbouwonderwijs /1000, voor bijen 610, te zamen 94,930. Blijkens ingekomen ambtsberichten is in het tijdperk van vier weken.dat op 19 Mei jl. is geeindigd, e£u geval van long- zjekte waargenomen buiten het spoelingsdistrict, in een stal te Overscbie. In de slaehterijen binnen het spoelingsdistrict bleken de gen van 21 runderen van 14 veehouders door longziekte te zijn aangetasf. Het verslag van den toestand der droogmakerij Legmeerplas sen, zuidelijk deel, in de op 29 Mei gehouden algem. vergade ring uitgebracht door den Heer J. C. van Hattum A.Zoon, bevat o. a. het volgende: „Door het ongunstige weer van fa de maand Juni konden de werkzaambeden niet met spoed door- gezet worden, daar de gedurige regeD en stijging dientenge- volge van het water dit verhinderde." Aan de balans der Maatschappij ontleenen wij de volgende eindcijfers: ontvangsten /926,603,16 l/2, uitgaven/8S2.325.78. derhalve in kas op 1 Januari 1883 44,277.38%. Ter vergadering was een kapitaal vertegenwoordigd van 142,000, uitbrengende 37 stemmen. De ijmkers in de Zevenwolden hebben hnnne bijen op de klei tusschen het koolzaad staan. Door den laten bloei van dit gewas en de koude dagen wordt er weinig door hen verzameld In de laatste jaren zijn de byenhouders niet erg gelukkig geweest. Te Peize (Drente) is de behnizinge van den bakker en winkelier G. Ensing afgebrand. Bijna de geheele inboedel, zoo ook twee koeijen en twee varkens, werden een prooi der vlammen. Alles was verzekerd. De oorzaak is onbekend. Door den heer W. de Bruyne te Noordwelle is een Sjarige os afgeleverd, die een gewigt had van 798 kilo. De Utrechtsche afdeeling van het „Genootschap voor Land bouw en Kruidkunde" zal Zaterdag 23 en Zondag 24 Juni hare 48»te Tentoonstelling houden in de Parkzaal Tivoli te Utrecht. Deze tentoonstelling omvat verschillende soorten van kippen, kalkoenen, eenden, duiven fazanten, zang- en kamer- vogels, enz. Te Dreumel ontstond brand in de aanzienlijke boerenwoning van G. Storij. De brand nam zoo spoedig in omvang toe, dat de levende have niet gered is kunuen worden. Eenige paarden en varkens kwamen in de vlammen om. De oorzaak is tot nog toe onbekend. Uit Wester-Blokker (bij Hoorn) schryft men: De appel- boomen en zwarte aalbessen beloven hier alien buitengewoon veel; de pruimen hebben eckter door de langdurige drooge koude veel geleden, evenals de roode en witte aalbessen. Als, gelijk in dit voorjaar, de aalbessen slechts zeer langzaam ont- wikkelen, dan lijden zij te veel door den knopworm, wiens comsumtie dan gelijken tred houdt met den groei der aal bessen, waardoor deze niets vooruit komeu. In de Bangert wordt dezen zomer eene fabriek voor aalbessensap opgerigt. Te Bolsward wordt op 7 en 8 Aug. e.k. van wege de Maatschappij van landbouw en veeteelt in Friesland eene ten toonstelling gehouden van vee, voortbrengselen van en werk tuigen voor den laudbouw. Uit Arnbem zendt men ons het volgende land- en tuin- bouwberigt De weilanden hebben zich door den regen gedurende de week voor Pinksteren best hersteld, zoodat de vooruitzichten in deze streken, zoowel op binnen- als waardengronden, goed zijn zoodoende zijn de militaire paarden, die geweid moeten worden, reeds in het veld gezonden. De koude Oostenwind der laatste dagen doet echter geen goed en wordt deze maand nog naar meer regen verlangd, daar na dien tijd dehooibouw begint. Ook de rogge heeft zich best verhaald. De tarwe, die vroeger veel van het water leed, staat tamelijk. Zomerkoren, boonen en haver, hetgeen eerst gedurende geruimen tijd te droog heeft gestaan, verhaalt zich mede goed. De boonen staan reeds eenige cM. boven den grond en tieren welig. Hooi is er nog in overvloed, doch door het aanhoudende schrale weer en het groote vervoer is de prijs iets gerezen. Yruchtboomen, behalve appelboomen die nog in bloei staan, beloven veel. Zij hebben sterk gebloeid, en vooral in de Be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1