Htff 1883. Vrijdag,^$ Junij. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD Vier-en-Twintigste Jaargang. No. 23. \mw JPrijs van het Abonnement: in het Jaar®.-— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/., Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: de Heeren P. VAN CITTERT ZONEN. - BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 30 Mei5 Junij 1883. i ti si anrrlfrTTrr.i i, bi I\TKH\ VTIOMLK LANDBOUW-TENTOONSTELLING 1884 te AMSTERDAM. WEDSTRJJD met GRAANMAAIWERKTUIGEN en GRAAN- BINDWERKTUIGEN, in een van de Ypolders nabij Amster dam. in de maaDd Augustus 1883. mjj TtWLrl' "*555^ U A A It L E M M E It M E E It. rtilnilJi n Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. A1LE TOEZENDINGEN, REDAKT1E EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. MJiterl{jk Woengdag.) •biuij Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. De op 2 Juni 1883 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden Verpachting heeft opgebragt ,3In •OJfMB >1 teselsJi.OV tan Vischwater in de Ringvaart/ 1359. den Polder 1572.-^— Te zamen f 2931. terwijl het ten vorigen jare heeft opgebragt f 3984. De aits lag van de op 6 Juui 1883 door Dykgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aanbe- steding tot het vervangen door twee gemetselde gewelfbruggen van de houten bruggen over den Slotertogt en over den Aalsmeer- dertogt, in den Venneperweg, is geweest dat werd ingesehreven door P. van Vliet, te Woubrugge, voor f 7800. B. Zuithoff, Haarlem, 7831.— J. Verhagen, Haarlemmermeer,, 7765. W. Coppee, Houtrijk en Polanen, 7777.— De Ioting voor de Schulterij in deze Gemeente zal plaats hebben op Dingsdag 19 Juni e.k des namiddags ten 2 uur, ten Raadhuize. Als Leden van den Gemeenteraad treden dit jaar af de heeren: H. F. Bultman, P. Knaap, A. J. G_ Timmermans, B. Biesheuvel en A. Pruissen. Tevens moet worden voorzien in de vacaturen, onstaau door het'Overlijden van de Heeren A. van Riessen en J. Klapwijk. Beide verkiezingen zullen plaats hebben op Dingsdag 17 JaUHMrtSou'i) nnb vrt»T 01,1 nLn nab i-V GEBORENJohannes, zoon van J. Lanser en G. Spaargaren. Jacoha, dochter van L. Silvis en A. de Koekkoek. Wilhel- mus Hendrikus, zoon van T. H. Spierings en A. Duivenvoorden. Grietje Eisse, dochter van E. S. Janssen en G. M. Gunther. Marten, zoon van J. Samson en A. Poel. Lena, dochter van J. Middelkoop en G. de Graaf. Anneke, dochter van N. W. Roubos' en A. de Haan. Hendrika, dochter van A. Vis en N. H. van Keulen. Pieter, zoon vanN. J. Dolen N. Slimmen Boudewijn, zoon van J. Zoeteman en G. de Vet. Petruaj zoon van N, A. Claassen en M. Eranken. Maria Theresia, dochter van W. Koeckhoven en A. Dorbeck. Clement, zoon van C. Koster en J. Krijnen. i OVERLEDENGrietje, oud 18 dagen, dochter van H. Boter- bloem en A. van Kooten. Geerit Kats, oud 50 jaar, gehuwd met A. C. van Andel. Simon NasVeld, oud 44 jaar, gehuwd met N. de Le'tig. Hendrika Wilhelmiua, oud 4 weken, dochter van W. Bakker en VV. van Ooijik. Trijntje Cornelia, oud 16 jaar, dochter van N. Maaskant en J. van der Burg. Maria Sofia, oud 11 maanden, dochter van K. Avis enE. Horstmam Gerardus, oud 6 jaar, toon van A. Post en N. van der Drift. Jeremias Wilhelinus, oud 6 jaar, zoon van J. W. Wesseling en J. deKoning. 0NDERTROU WDJ. van Es met G. Boll. P. Braakman met A. Stolwijk. P. Biemoud met W. van Reeuwijk- R.Schntte met D. van Giesbergen. W. Janssen met J. Otten. GEHtJWD: H. van Gatneren met A. Korthals. J. Mesman met G. H. Ptebolte. L. van Andfel' met A. Kuibbe. C. van der Oord met W. Kooijman. J. de Vries met D. van den Hout. De vrachtiijder II. J., die j.l. Dingsdagmorgeu door eenig- zins te late aarikomst aan de sloOmboot, vergetea had f 10, af le geven, zou deze som in een portemonaie toewerpen, doch wierp het per bngeluk le verhet kwam in de Ringvaart teregt. Geruimen lijd werd er naar gezocht, doch le vergeefsch. J. I. M aan dag reed de heer D. a., van 't Hoofddorp, met zijne zuster in eeue tilbury van de Overtoomsche sluis naar 't Vondelpark; het wiel kwam in de rails van den trem, waardoor tilbury en paard omvielen, tengevolge waarvan de personen op de keijen teregt kwamen en waardoor zij eeuige kneuzingen aan 't hoofd kregen. Het tuig en de tilbury waren stuk, doch het paard bekwam geen letsel. De landbouwer C. Biesheuvel, Sloterweg alhier, wilde een jongpaard medicijnen ingeven, doch het paard steigerde en sloeg met zijn voorpooten op Biesheuvel's hoofd, zoodat hij belangrijke verwondingen bekwam; doordien hij viel, Irapte bet paard nog bovendien op zijn borst. r De wouden werden spoedig verbondefi eAjfeewel ze veel pijn veroorzaken, verwacht men toch bene sfped^e genezing. Den 4 Juni is verbrand het huisje en de inboedel van Jan Bos, IJweg bij den Spaarnwouderweg. In den brand bevond zich ook eene kist van den t'huislegger Cornells Vermeer, in welke zich bevond een gesloten kistje, waarin; volgens verklaring van den eigenaar, 585.aan papierengeld en een goud tientje. Dit kistje is tijdens den brand gered, onder getuigen nagezien en bevonden dat het ledig was en niet gesloten. Het thans verschenen No. 6. van den derden Jaargang van het Maandblad van de Vereeniging tegen de KwaJczalverij bevat o, a,Mededeelingen over Quina Larochfe, Injection Brou, Biscuits Otlivier, Reeoafortatiepilleni, enz. Een uitvoerig artikel komt er in voor over den zooge- naamden Zeedokter uit de Raamskooi te Amsterdam. In het bijzonder echter is dit nommer voor brenklijders belangrjjk omdat aan de genezing van breuken en de handelwijze van Waersegers met zijn breukbanden een grout deel der ruimte is gewijd. Het nommer wordt op aanvraag per briefkaart gratis toe- gezonden door den ujtgever H. Belkum Kz., te Leeuwarden. Door de .Vereeniging tot bescherming van Dieren" te 's Gravenhage, is aan Adr. Lucke, te Haarlemmermeer woon- achtig, militair stukrijder bij het 2de regement veldartillerie, toegekend de Bronzen Medaille met gratifieatie van f 5. omdat het die Vereeniging gebleken is dat genoemde Lucke tijdens zijnen diensttjjd zoo uitstekeDd de paardeu hem toe- vertrouwd heeft behandeld en verzorgd. Naar men verneemt wordt op de Burgerlijke begraafplaats te Heemstede een grafkelder en eene kapel gebouwd, die p.m. 10.000.zullen kosten. Alles wordt zoo netjes gemeubileerd en smaakvol ingerigt, dat velen hunue begeerte hebben doen kennen het, onder ge- not eener behoorlijke toelage, wel te willen bewonen. De stichter, die iu de stellige meening verkeert schijndood te zullen zijn, laat een toestel maken dat aan zijn lijk zal wor den verbonden, waardoor hjj bij de minste beweging een klok doet luideu,' h'e'tzij in de koster9woning of in de kapel. Zoodra zijn lijk zal zijn bjjgezet, zullen wachters eenige dagen en nachten stipt moeten luisteren of er alarm gemaakt wordt. Ingezonden anderen des nachts hunne koeijeu in de weide uitmelken. Zoo vond b. v, de veehouder J. K. aldaar DonHerdagmorgen, toen hij in zijn land kwam, zijne koe reeds gemolken. Het mond- en klaauwzeer te Utrecht is geheel gewekende laatste stal is ontsmet verklaard. Tot groote vreugde van belanghebbenden te Houtrijk en Polanen, hebben dijkgraaf en hoogheemraden van Rijulatd hnune toestemming geweigerd tot het dempen van een ge" deelte der Amsterdamsehe trekvaart, hetwelk door den heer W. Coppee was aangevraagd en door de gemeenten Amsterdam en Haarlem reeds was toegestaan. Twee tegenadressen, ge- teekend door tien en elf ingezetenen, werden ingediend, en als motieven tegqn de dempitig aangevoerd: lo. het noodzakelijke om bij een mogelijke doorgraving van den straatweg een haven voor schepen te hebben 2o. het gebrek aan wafer bij brandgevaar, en 3. de waarde-vermindering van de thans bebouwde eigendommen. I I Doolr de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Haarlemmermeer is tot candidaat voor de Tweede Kamer ge- steld, de heer mr. D. Visser van Hazerswoude. Zwolle, 31 Mei. De heden alhier gehouden Paardenmarkt was bezet met p.m. 225 stuks. De handel was redelijk. Prij- zen gedrukt.. Werkpaardeti le 9oort /475 a 625; 2e soort f 300 a 45b3e soort /125 a 275 en 4e soort f 75 a 1)5. Voorts aftandsehe dito 60 a 100; enters /260 a 875 pounys f 150 ii 325; en voor de slagtbank bestemde exem- plaren 20 a 45. Leiden, 1 Juni. Op de tweede groote lammerenmarkt al hier werden heden aangevoerd 12876 stuks, waaronder 6500 alleen van Tessel. In de Tielerwaard staau de veldvruchten zeer goed. Aard- appelen groeijen door de warmte welig; zoo ook de paarden- boonen. De suikerbieten verlangen naar regen; de plantjes hebben nog geen wortels gemaakt, lang genoeg om uit den vochtigen ondergrond voedsel te halen. Tot nog toe wordt van het opnieuw zaaijen weinig vernomen. Tarwe en haver zien er goed uit. Dit is niet het geval met de weiden. De hoog gelegene kampen hebben het te droog, het hooigras staat er ij 1 en kort in. In de lage kampen ligt meer gras; toch zal de hooi-oogst dit jaar niet ruim zijn. Te Wcstwoud (Noordholland) koopen Amerikaansche koop- lieden weder veel vee op, en wel ran de beste soort, Zij be- steden voor melkkoeijen dikwijls meer dan /400, voor hok- kelingen 200 a 300, voor kalveren f 100 per stuk. In de omstreken van Wagentngen is men druk bezig met het uitpooten van de joDge tabaksplantjes, hetgeen onder gunstige omstandigheden geschiedt. Ofschoon ook nu weer veel erwten worden geteeld, verwacht men dat dit jaar meer tabak zal worden uitgezet dan het vorige, en wel wegens de vrij gunstige uitkomsten van het gewas 1882. Het zaaijen van de boekweit is op de Veluwe in vollen gang. Den 18 Juni a.s. zal te Leeuwarden de jaarlijksche hard- draverij gehouden worden, waarby zooals gewoonlijk door HH. MM zijn uitgeloofd als eeste prijs een gouden zweep en als tweede prijs een breed goudeD oorijzer. Te Herwijnen komen gevallen van miltvuur voor bij run- deren. Hoe gevaarlijk het is het vleesch van zulke zieke beesten te nuttigen, bleek daar opnieuw. Nadat de veearts het gebruik verboden had, aten bondeu en katten er van, en stierven spoe dig daarna. Te Drogeham eu omstreken (Friesland) ondervonden som- mige veehouders thans weder, evenals verleden zomer, dat Als een bijzonderheid deelt men mede, dat bij den land bouwer Olde Wesselink of Poolsteffen te Geesteren, gem. Tubbergen, eene koe drie roodbonte kalveren heeft ter wereld gebragt. Een daarvap, stierf echter spoedig. Woensdagnamiddag is aan deu Woldweg bij Appingedam de boerdery van Emmelkamp afgebrand. Alleen het woonhuis is behouden. Vyf kalveren en twee varkeus zyn mede ver brand. Door het Hoofdbestuur der Maatschappij van Landbouw in Limburg wordt in zyn rapport aan Gedep. Staten geklaagd over het verkeerde om de miliciens tot het houden van oefe- ningen op te roepen in de maand Augustus, als wanueer in de graan telende provincien de oogst in vollen gang is. Volgens genoemd bestuur zouden de maanden Mei en Juni voor die oefeningen het meest geschikt zijn. Verschillende streken in Denemarken worden door den meikever getei9terd en zouden het nog meer zijn, indien men niet spoedig op hunne verdelging bedacht was geweest. De gemeenten hebben een prijs gesteld op de inlevering van ieder pond insecten, en men berekent, dat in de omstreken van Odensee, Assens en Kolding wel 40 millioen meikevers gedood zijn. ooU .trtl:' Art. 1. Prijzeu worden uitgeloofd voor graanmaaiwerk- tuigen ,,zelfbinders", graanmaaiwerktuigen en graanbindwerk- tuigen, helzij die in het binnen- of buitenland vervaardigd zijn. Art. 2. De Commissie van beoordeeling bestaat uit 5 leden, waarvan twee leden uit het buitenland, alien te benoemen door het Uitvoereud Comite voor de Internationale Laudbouw- tentoonstelling in 1884 te Amsterdam. Art. 3. De mededingers moeten op de nader te bepalen plaats en tijd met hunne werktuigen, geheel gereed om in werking te brengen, benoodigd personeel en paarden, op de aangewezen plaats tegenwoordig zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1