1883. Vrijdag, 15 Junij. No. 24. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. «MKf> Prijs van het Abonnemenl: Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 26 April 1883, "WW II A A ItLEMMER11EEit ALLE TOEZENDINGEN, REDAXTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN IMI.VGA C°.te Amsterdam. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. t 'ilcrl{Jk Woenadag,) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Bij de verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op Dingsdag 12 dezer, zijn in het Hoofd- Kiesdiatrict Haarlemmermeer uitgebracht 1194, waarvan 1182 geldige stemmen, zijnde 12 briefjes van onwaarde. Herkozen werd Mb. F. J. M. A. Beekers, met 604 stemmen. De Heer Mr. D. Visser van Hazerswoude had 381, De Heer J. Esser 176 stemmen op zich vereenigd. Door den veldwachter A. v. d. Wateren is proces-verbaal opgemaakt tegen P. Vlaminck, te Amsterdam, wegens het te Haarlemmermeer aan de Nieuwe Meer tappen van sterken drank in het klein, zonder vergunning van het Gemeentebestuur en zonder patent. Deze zaak wordt gedreven door twee dienstboden van 17 jaar. Naar men zegt, wordt het huis ook voor logement ingerigt. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 612 Junij 1883. GEP.ORENBerend, zoon van M. v. d. Horst en A. van Huizen. Dirk, zoon van J. Kapteijn en N. Oostwouder. Cornelis, zoon van C. A. van Oeveren en M. Wilderom. Ni- colaas Martinus, zoon van P. Koole en H. K. Smit. Adrians, dochter van C. Clemens en P. Schakenbos. Dirkje, dochter van L. Stroosma en N. Slijt. Lambert, zoon van J. Honcoop en M. v. d. Beek. Antonins Johannes, zoon van J. van Bedijk en M. J. Cliteur. Cbristiaan Laurens, zoon van B. van Kooten en A. Rupke. Jan Hendrik, zoon van F. Wesseling en H. J. A. Beens. OVERLEDENCornelis Nieolaas, oud 11 jaar, zoon van W. Rijgersberg en L. Zoet. Cornelis Hubertus, oud 3 weken, zoon van W. Koolbergen en E. Knoopen. Elisabeth, oud 13 jaar, dochter van J. den Boef en J. Langbroek. Antje, oud 4 jaar, dochter van A. Post en N. v. d. Drift. Aartje, oud 7 weken, dochter van A. van Bergen en C. Blouk. Johanna Treffers, oud 24 jaar, gehuwd met P. Kalf. Gerntje, oud 17 maanden, dochter van J. Schoondermark en G. Fook. Gerrit, oud 2 jaar, zoon van T. van Zanten en W. v. d. Wal. Helena Bartha, oud 2 jaar en 8 maanden, dochter van L. Elst en E. L. A. Becker. Elias Johannes, oud S jaar, zoon van J. Wientjes en W. Leenslag. Willem Hagoort, oud 27 jaar, (ongehuwd.) ONDERTROUWDW. Grisnich met G. Groenveld. W. Buis met J. van Zanten. D. Middelkoop met A. Buis. GEHUWD: P. Bouwdewijn met L. Touw. J. Mantel met E. Hetjes. Uilslag van den Verkoop van een Burgerwoonhnis, te Hoofddorp, ten overstaan van den notaris J. L. van der Moer, in het Koffiehuis „de Wapens van Haarlemmermeer" gehouden. Hoog9te bieder en kooper was de heer G. Nadort, te Over- toom, voor 3850.Onkosten 13 percent. Donderdag 28 Juni zal te Hoofddorp de gewone jaarlijksche wolmarkt worden gehonden. Omtrent den brand op Maandag j. 1. bij J. Bos, kan nog worden vermeld: Dat het huis is afgehrand 's avonds half zeven ure. Hnis en inboedel waren verzekerd in de Tielsche Maatschappij voor f 1400 doch wegens nalatigheid in het belalen der premie zouden de posten geschrapt zijn. Zaterdag-avond te voren 10 uur, en 14 dagen vroeger 's morgens 5 uur, is er in betzelfde huis ook brand geweest, de eerste maal onder de bedstede. In den middag van 7 dezer reed de tram te Heemstede bij het omgaan van een hoek tegen een vigelant, waarin de Militie-Commissaris, de Burgemeester van Haarlemmermeer en 2 onderofficieren gezeten waren. Het rijtuig is belangrijk beschadigd, docb geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Men zegt dat de machinist niet waarschuwde en de koetsier geen tijd had uit te wjjken. Zaterdagmiddag is in de Ringvaart bij Halfweg het 2'/a jarig dochtertje van L. Elst verdroDken. Het is reeds de twee- demaal dat deze beproefde ouders op die wijze een kind ver- liezen. des voormiddags ten 10 ure, in het Raadhuis. Reeds vroeger in het Icort medegedeeld) Voorzitter; de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden, zijnde de heeren: Knaap, Timmer- mans, Ran, Bultman, van Vuureu, Suidgeest, Biesheuvel, Verkujjl, de Breuk, Pruissen en 't Hooft, alsmede de Seere- taris. Afwezig de heer Tensen. De notulen van 29 Maart 1883 worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld: a. de provinciaie bladen van 1883, n°. 22 24; b. dat door Heeren Gedeputeerde Staten goedkenring is verleend op de besluiten genomen in de vorige vergade ring, tot het doen van betalingen nit de Onvoorziene uitgaven dienst 1882 en 1883, en tot af- en overschrjj- viDg in de begrooting dienst 1883; c. dat de opbrengst der verkoop van boomen is geweest /36. en die van de verpachting der dorpswegen/151, Aangenomen voor kennisgeving. II. Door Burgemeester en Wethouders wordt aangeboden het verslag omtrent den toestand der gemeente over 1882. Men besluit dit stuk aan te nemen voor kennisgeving, en ter visie te leggen voor de Leden. III. Is aan de orde: het bestek voor het hard maken van een gedeelte dorpsweg te Nieuw-Vennep. Dit bestek, gesteld geweest zijnde in banden der Commis- sie voor de Gemeentewerken, rapporteert de heer Bultman (voorzitter der Commissie), dat daartegen geene bedenkingen zijn, wijl het bestek is gew(jzigd zoo als in de vorige verga dering werd besloten, weshalve de Commissie adviseert om bet bestek goed te keuren. Dienovereenkomstig wordt besloten. IV. Alsnu is aan de orde het puntverbetering van een dorpsweg te Hoofddorp. De Voorzitter zegt, dat de door den gemeente-opzigter geleverde beschrijving van de wijze waarop dit werk in orde te brengen is, volgens de daarbij zijnde opgaaf van kosten, eene uitgaaf vordert van /535,zijnde meer dan daarvoor in de vorige vergadering is toegestaan, en dat Burgemeester en Wethouders daarom met het werk nog niet hebben doen beginnen, maar gemeend hebben er alvorens nog met den Gemeenteraad over te moeten spreken. De heer Bultman zegt, dat uit de mededeeling van den Gemeente-opzigter gebleken is dat die verhoogde kosten een gevolg zijn van nieuw werk, dat der Commissie niet bekend was toen zij in de vorige vergadering de vermoedelijke kosten opgaf; zoodat de toen gedane opgaaf met faulief was; de wjjze waarop men het werk wil maken is echter nog niet zoo als de Commissie het wenscbt; want de inriehting der te maken goot is niet goed, om verlies van grint te voorkomen. De heer Verkuijl licht toe op welke wijze de Commissie het werk wenscht gemaakt te zien. De Voorzitter zegt dat aan Burgemeester en Wethouders de kosten zeer hoog zijn voorgekomen. De heeren Suidgeest en de Breuk sprekeu over het al of niet wenschelijke van eene gemetselde goot en het bestraten der goot. De heer van Vuuren wijst er op dat men ook spoadig op andere punten aanzoek zal krijgen tot verbetering der wegen, en op de daarmede verbonden kosten. De heer Knaap vraagt inlichting omtrent de te maken goten, betwijfelt het nut daarvan, en zegt dat het water de laagte wel zal zoeken. Spreker meent dat ieder voor zijne eigene waterberging moet zorgenen nu is hij er niet tegen om iets te doen, maar de opgegeven som acht hij te hoog. De heer Verkuijl meent dat er wel wat gedaan moet worden tot verbetering. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethonders reeds hadden overwogen om de goot geheel weg te laten, en de weg zoo interigten dat het water toch kan wegloopenhij vraagt of men de zaak nogmaals in handen der Commissie zal stellen? De heer Biesheuvel zegt, dat voor eene goede afwatering moer worden gezorgd zulks is noodig, anders helpt het op- brengen van grint niets. De heer Bultman stelt voor om aan de Commissie voor de Gemeentewerken op te dragen te onderzoeken op welke wijze afdoende maatregelen te nemen z(jn tot verbetering der dorps- wegeD, zoo noodig in overleg met het polderbestuur, omdat ook de polderwegen in de dorpen soms sleeht zijn'. De heer Knaap meent dat de slechte toestand van de wegen in de dorpen een gevolg is van het digten van de wegslooten zulks had men niet moeten toestaan. De heer Bultman daarentegen acht het digten der slooten een goede maatregel; ook de heer Verkuijl, die zegt dat het toch maar stinkputten worden. De heer Pruissen stelt voor om de bewuste dorpsweg goed in orde te maken met grint, en te zien hoe de weg zich dan houdt. De heer Verkuijl gelooft dat het stellen in handen der Com missie, zooals de heer Bultman voorstelt, tot lang uitstel zal, leiden; hij zou wenschen te handelen zoo als de heer Pruis sen voorstelt. De heer de Breuk meent dat, als de Commissie in de vol- gende vergadering rapporteerde, het uitstel niet zoo lang was. De heer Bultman licht zjjn voorstel nader toe. De Voorzitter wil besluiten om, overeenkomstig het voorstel van den heer Bullman, de zaak opnieuw in handen te stellen van de Commissie voor de gemeentewerken, en het voorstel van den heer Pruissen inmiddels aan te houden. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Aan de orde is het punt: veranderingen aan de onder- wijzerswoning n°. 9 bij Halfweg. De Burgemeester heriunert dat voor dit werk in de vorige vergadering is toegestaan een som van 350, dat echter blijkens de opgaven van den Gemeente-opzigter, het werk eene uitgaaf zal vorderen van 375,dus /25,meer. Na toelichting van de wyze van uitvoering vac bet werk, stelt de Voorzitter voor bet toegestaan crediet van/350, te verhoo- gen tot 375. Daartoe wordt zonder boofdelijke stemming besloten. VI. Is aan de orde: Wijziging der Algemeene policieveror- deoing. Aan de vergadering wordt medegedeeld eene nota van op- merkingen betreffende de, in de vorige vergadering va9tgestelde Algemeene policie-verordening, toegezonden bij brief van Heeren Gedeputeerde Staten, dd. 11/16 April 1883, n°. 38. De voorgestelde wijzigingen worden alien besprokeu en zoo- veel noodig toegelicht, en besloten de verordening overeenkom stig het verlangen van Heeren Gedeputeerde Staten te wijzigen. Voorts wordt goedgevonden dat de verordening in de vol- gende vergadering op nieuw definitief zal worden vastgesteld. VII. Komt in behandeling: het verzoek van J. Beerda, om teruggaaf van zijnen hoofdelyken omslag over 1882. Dit verzoekschrift wordt voorgelezen, en naardien gebleken is dat adressant, zijnde onderwijzer aan school n°. 10, in 1882 heeft gewoond in de gemeeete Sloten, en de aanslag alzoo abusief is, wordt besloten het bedrag daarvan, zijnde 4,aan adressant te doen terug betalen. VIII. Is aan de orde: het bezwaarschrift van W. van Stein, in zake zijnen Hoofdelijken omslug over 1882. Nadat hieromtrent het woord was gevoerd door de heeren Verkuijl en Suidgeest, wordt, op voorstel van den heer Pruis sen, besloten, deze zaak verder te behandelen met gesloten deuren. IX. Aan de orde is de benoeming van een Onderwjjzer voor school n°. 10. Van de voordragt, waarop voorkomt Albert Rispens, te Grjjpskerk, wordt voorlezing gedaan. Bij de gehouden stemming blijkt, dat de heer Albert Rispene met 9 stemmen daartoe i9 benoemd en de infunctietreding wordt bepaald op 11 Mei 1883. X. Is aan de ordede vaststelling van het besluit voor de heffing van schoolgeld. Naar aanleiding van den brief van Heeren Gedeputeerde Staten van 7/9 Maart 1883, n°. 65, wordt alsnu aan de vergadering voorgelezen het ontworpen nieuwe besluit, tot hef fing van schoolgeld, voor het meer uitgebreid lager onderwijs. Dat ontwerp luidt als volgt Besluit tot heffing van Schoolgeld in de gemeente Haarlemmermeer. De Raad der gemeente Haarlemmermeer, Heeft besloten Artikel 1. Ter tegemoetkoming in de kosten van het on derwijs in de vakken vermeld onder lr. L, M, N, P, Q en R van art. 2 der wet van 17 Augustus 18 78, Staatsblad n°. 127, zal worden geheven een schoolgeld voor het bijwonen der lessen in de hieronder vermelde vakken, ten bedrage van, jaarlijks a. voor de Dagschool te Hoofddorp: 20.voor de fransche taal; 20. voor de hoogduitsche taal; 20.voor de engelsche taal;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1