1883. Vrijdag, 29 Jnnij i\. 26. «u«i V A A AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. V ier - e n-T w in t ig s te Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaar Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2026 Juni 1883. IJitvoerig Yerslag der Vergadering, rehottden op Donderdag 28 Maartl883, KANTONGEREGT TE IIAARLEM9IERMEER. Zitting ran den 25 Juni 1883. Uitspraak van Vonnissen. 'TNT II V A El L E111 E I! 11E E R Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. MJlterl\jh Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Aan den Ringdijk bij Oude-Wetering komen enkele gevallea van diphtheritica (keelontsteking) voor. De nieuwe Algemeene Politie-verordeuing der gemeente Haarlemmermeer, dd. 31 Mei 1883, komt in werking 30 Juni 1883. Alsdan zijn vervallen alle vroeger va3tgestelde Strafveror- deningen, ook die op het sluiten van tapperijeu. Naar men vemeemt sal aan de herbergiers gratis worden bezorgd een Uittreksel uit de Nieuwe Verordening, om die in de gelagkamers op te hangen. Blijken9 gedane bekeudmaking zijn 80 Juni e. k. ook ver vallen de verleende vergunningen om in deze gemeente te rijden met hondenkarren. Tot bekoming eener nieuwe vergunning vervoege men zich persoonlijk ten Raadhuize, te Hoofddorp, op of na 30 Juni 1883. De nieuwe algemeene Politieverordening bevat de volgende afdeelingen. Afd. 1. Brandwezen. 2. Losloopen, drijven, vastzetten en begraveu van vee, rijden met paarden, rijtnigen en hondenkarren. en opslaan van goederen aan wegen. 3. Verschillende Politie-bepalingen. 4. Markten. 5. Begraven en vervoeren van lijken. 6. Het houden van verlolingeu. 7. Bouwen. 8. Het nummeren der hnizeu en het doen van aan- gifte van verhuizingen. 9 Sluiten der tapperijen en van andere huizen waar drank verkocht wordt. 10. Slotbepaling. GEBORBNZoetje, dochter van M. de Heer en A. Lakeman Cornelis, zoon van W. Mienis en- A. Pasmooij. Dirk, zoon van D. Koningen en A. T. Oling. Cornelia Anna, dochter van P. D. M. Scholten en P. Balvert. Jacob Cornelis, zoon van P. Mantel en A. Ter Hofstede. Simon, zoon van C. Dolieslager en G. Arisman. Heudrik Cornelis, zoon van A. van Krimpen en M. Overbeek. Sofia Elisabeth, dochter van C. Bom en J. C. Meenderinck. Louisa Petronella, dochter van J. H. P. Beukman en J. Kamphorst. LEVENLOOS GEBOREN 1 kind van J. Haak en J.Cornelisse. OVERLEDENMarinus Lippens, oud 39 jaren, gehuwd met M. van Roozendaal. Aaltje Mienis, oud 39 jaren, gehuwd met J. Poen. Simon en Jan, oud 6 dageu, zoons van P. de Geus en C. de Haan. Hendrika Johanna, oud 4 maanden, dochter van J. Beugelsdijk en S. M. Wesseling. Pille, oud 1 week, zoon van B. Klaassen en E. Bier. Marten, oud 3 weken, zoon van J. Samson en A. Poel. Herman, oud 9 maanden, zoon van J. W. Wesselius en J. de Koning. ONDERTROUWDA. H. Bokhorst met S. J. Trommel. P. Brouwer, met A, J. de Fockert. GEHUWD: W. Grisnich met G. Groeuveld. W. Buis met J. van Zanten. D. Middelkoop met A. Buis. in het Raa'lhuis. Voorzitter: de Heer J. W. Lastzendorffer. Tegerwonrdig 12 ledenafwezig de heer Bnl'man. De Nntnlen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekenrd. I, Mededeelingen a. Brief van Gedeputeerde Staten, waarbij de ontvangst wordt berigt van de algemeene Politieverordening. b. Brieven van idem, waarbij wordt goedgekeurd het aangaan eener tijdelijke geldleening, en toezending van het goedgekeurde Kohier van den Hoofdelijken Omslag, rlicDSt 1883; als ook toezending in het goede gekeurd besluit tot af- en oveisehrijving, dienst 1883. II. Worden behaDdeld de Stafen van restanten en on'in- bare posten, welke worden goedgekeurd. III. Op het daarloe door dt-n heer Bultman gedaan voor- stel, worden lot Leden eener Commissie in zake het telegraafkantoor, beuoemd de heeren de Burgemeester, Bultman en 't Hooft, nadat vooraf was gelezen een brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarin wordt berigt dat het telegraafkan toor op 1 October a. s. voor het algemeen verkecr zal worden gesloten, omdat de gemeente hlijft meenen niet lot veDlere waarborging van de ophrengst verpligt e zijn, en derhalve ongezind is het desvvege verschul- digde over het dienstjaar 1882 te voldorn: IV. Op verzoek wordt aan G. Knap eervol ontslag ver- leend als onde'vvijzer aan school no. 4, ingaande 16 Augs. 1883. V. Idem idem aan K. K. Westerterp, aan school no. 10, ingaande 19 Aug. 1883 VI. Op het verzoek van K. R. Westerterp, om buitenge- wone belooning voor meer werk tijdens de vacature van feue onderwijzers-betrekking aan school no. 10, wordt afwijzend besobikt. VII. VIII IX. Benoeind worden: a. tot ondervvijzeres aan school no. 6, Mej, M. C. V. v. d. Liefde. te Utrecht; infunct'etriding 1 Juli 1883 b. tol idem aan school II,. Mej. C. G. A. van Vrijberghe de Coningh, te Lisse; infuctietreding 16 Juli 1883. tteoiWS c. tot onderwiizer aan school 4, He heer K. Veldkamp, te Nijmegeninfunctietreding 16 Aug. 1883. X. Wordt goed.evoDden aan den heer J. A. Fischer, te Deventer, te melden, dat de Raad bereid is hem in volgende vergadering te benoemen tot onderwijzer jian school n°. 10: indien daartoe de voordragt door de bevoegde auioriteiten wordt gedaan. J. K., te Haarlemmermeer, wegens ijkovertreding, tot f 2 boete of 1 dag gevangenisstraf. A. A. v. O., te Hillegom, wegens bouwverordening overtre- diug, tot 2 maal J 3 boete ol 2 dagen gevangenisstraf. P. V., te Hillegom, wegens tapperijovertreding, tot f 3 boete of 1 dag gp vangenisstraf. P. P. v. R Pz., te Hillegom, wegens politieovertreding, tot 3 boele of 1 dag gevangenisstraf. A. v. Z., te Alkemade, wegens verboden baggeren, tot/10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. T. K. en J. S., beiden te Lisse, wegens bangen aan een trainwagen, ieder tot f 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. Ph. B., te Sassenheim, wegens onbeheerd stellen van paard en rijtuig, tot 3 boete of 1 dag gevangenisstraf. D. B. en G. O., beiden te Hillegom, H. P. W. V.. te Ter Aar, J. B. zwervende, J. H. te Haarlemmermeer, L v. T. te Hillegom, J K. en P. T. beiden te Alkemade, en L. d.O te Hillegom, alien wegens dronkensehap, ieder tot f 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. H. Z., te Hillegom, S. U. en H. N. te Haarlemmermeer, alb drie wegens visscherijovertreding, ieder tot f 6 boete ol 2 dagen gevangenisstraf. J. P., te Amsterdam, wegen9 ijkovertreding, tot 3 boete of 1 dag gevangenisstraf. Te Aalsmeer is eene kiesvereeniging opgerieht, die, onder den naam „Aalsmeer" een onderdeel zal nitmaken van de centrale liherale kiesvereeniging ..Haarlemmermeer" en de candidaten wil stellen voor leden der Tweede Kamer en voor den Gemeenletaad. Verleden week is te Aalsmeer de nieuwe bewaarschool in tegenwonrdigheid van vele Irelangstellenden ingewijd. Deze school i9 tot stand gekomen door particuliere de giften, ophrengst eener loterij, enz. Zij heeft den naam gekregen van „Mr. Jacobu9 Tak", als rechtmatige hulde aan de verdiensten van wijlen den vorigen burgemeester, die gedurende 26 jaren aan het hoofd der gemeente stond. De school wordt nu reeds bezocht door een 70-tal kinderen. Een landbouwer te Berg9chenhoek heeft op zich genomen, eerr kaas te maken van 25 Ned- pd. zwaar, voor de interna- tionale landbouwlentoonstelling te Amsterdam in 1884. Den 19en Juli aanstaande zal het 250 jaren geledt-n zijn, dat de droogmaking van He Scheimer is voltooid. Door de inwoners van den polder zal die dag feestelijk worden herdacht. Te Weerdingermond zjjn drie lammeren en een schaap door een hond aangevallen, en zoo gebeteu, dat twee lammeren gestorven zijn. De Meikevers zijn in Holstein zoo t.ilrijk, dat een landei- genaar op zijn hoeve in den laatsten tijd niet minder dan 11,350 pond van deze lastige insecten heeft laten verzamelen. Men schrijft uit Koevorden, dd 19 Juni, aati de Hoog. Com. Door een boer werd op de veemarkt te Koevorden een koe te koop aangeboden. Men was het reeds zoo goed als eens over den koop, toen de kooper vroeg, wauneer de koe moe9t kalven. De boer beweerde, dat dit nog wel veertien dagen zon aanhouden. Dit kwam den kooper verdacht voor, die dan ook beweerde dat 't geen acht dagen meer zou aan houden, hetwelk door den hoer natunrlijk werd tegengesproken, die wel om /"100 wilde wedden, dat hij waarheid gespro- ken bad. De weddenschap werd door den kooper onder getuigen aan- genomen, doch toen begon ons boertje beronw te krijgen, want hij was zich wel bewust, dat hij had willen bedriegen. Hij begon nu te praten van de zaak mnar af te maken, die dan ook in zooverre nog in zijn voordeel afliep, dat de koo per de koe /30 beneden de waarde 160) mnar nemen zou. Zou de spreuk„Beziut, eer gij begiut," voor hem nu ook waarde gekregen hebben? Blijkens ingekomen ambtsberigten zijn in het tydperk van vier weken, dat op 16 Juni jl. is geeindigd, geen gevallen van Inngziekte waargenomen buiten het spoelingdistrict. In de slagterijen binnen het spoelingdistrict bleken de longen van 25 runderen van 12 veehouders door loDgziekte te zijn aangelast. Ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte zijn 219 runderen, die met de zieke in aanraking waren geweest, na onteigening afgemaakt. Een vreemde soort van ziekte onder de kalvereu, schijnhaar bij de veeartsen onhekend, bljjft in Friesland nog aanhoudend heerschen. De beesten kunnen, na gedronken te hebben, daar heenvallen, zonder dat men weet wat er aan mankeert. Zwak en macbteloos leiden ze dan, wanneer ze niet spoedig sterven, een kwijnend leven, zoodat 9ommige veehouders hunne kalveren tegen veiminderden pijjs verkoopen, zoodra zich de gevreesde ziekte opeubaart. Bij de vanwege de Vereeniging voor Volksvermaken le Groningen gehouden keuring van tuigpaarden werd de prijs, een piece de milieu met zilver gemonteerd en twee fiuitschalen, toegewezen aan de 4 jarige donkerbruine iner rie van den heer T. D. Feenstra te Oudwoude (Friesland), en de premie, een kristallen blad met inassief zilveren ooren, een paar karaffen met zilver gemonteerd en een paar wijuglazen op zilveren voet, aan de 6jarige zwarte merrie van den heer K. H. Nienhuis te Zuidwolde (Groningen). Onder de gemeente Rosmalen zijn uit een weide twee koe- beesten ontvreemd. Een welge9teld ingezetcn dier gemeente, var, den diefstal verdacht, is naar de gevangenis te 's Herto- genbosch overgebragt en heeft zijne misdaad reeds bekend. Om veulens het schichtig worden af te leercn, beveelt het Wiirtemb. Wochenbl. aan, hen te omringen met voorwerpen waarvan paarden gewounlyk schrikkenb. v. wit geverfde borden voor een donkeren aehtergrond of zwarten voor een lichten aehtergrond, voorwerpen die heen en weder bewegen of uit de verte met een touw op en neer getrokken worden enz. Voorts moet men allerlei hindernissen. breede diepen kuileti, oude boomstronken enz. zoo plaatsen, dat de venleri9 erover- heen moeten springen om op de voederplaats te komen. Dat men nooit te voorSichtig kan zijn is te Bedum gebleken. Een jongen die bij den landbouwerG. aan den Woldijk diende, had de onvoorzichtigheid het touw, waarmee hij een der paar- deu, die hij uit het land moest halen, vasthield, ook om zijn eigen hals te slaan, om zoo het andere gemakkelijker te kun

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1