1883. Vrijdag, 13 Julij. Nr. 28. VAX AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het A.bonnement in het Jaar8.— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 18Va Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weehblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Candidaten voor" den" Gemeenteraad door de verschillende Kiesvereenigingen gesteld. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 4—10 Juli '1883. Uitvoerig Verslag der Vergadering van Donderdag 31 Mei 1883, WW if AARLEMMERMEEEi Prys van een enkel Nommee 15 Cent. AXLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN U1TGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. Utterlyk Woentdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Groen Stembriefje. 5 leden. Gewone aftreding. A. J. G. Timmermans, aftr. lid, A. R., R. C. H. F. Bultraan, aftr. lid, L., R. C. P. Knaap, aftr. lid, A. R., R. C. B. Biesheuvel, aftr. lid, A. R. A. Praissen, aftr. lid, A. R. J. H. M. Evelein, R. C. C. A. Gehrels, A. R. A. G. Voordendag, L. A. J. Kofoed, L. F. L. Faas, R. C. C. Dyt, L. Geel Stembriefje. 2 leden. Aftreding 1885. C. Dyt, R. C. H. Meijer, R. C. M. van Houselt, L. T. C. Los, A. R. C. J. Boczaard, A. R. J. H. M. Evelein, L. De op den 12 dezer gehouden afslag der Boerderij, aan den Sloterweg, MM 19 en 20, gehouden in het Koffijhuis „de Nederlanden," te Hoofddorp, ten overstaan van den Notaris J. L. van der Moer, is geweest als volgt: le. pereeel: 20 hektaren Land met woning, inzet 4000, in afslag gemijnd door J. Hein en G. de Ridder, te Oost- zaan, op f 6000. le. pereeel-. 20 hectaren Land met Arbeiderswoning, inzet f 4100, in afslag gemijnd door W. van Leeuwen, te Nieuw- veen, op f 5200. Combinatie van pereeel 1 en 2in afslag gemijnd door M. van Splunter, voor den heer H. van Wickevoort Crom- melin, te Heemstede, op 15,400. (Gegund). NB. Het land dezer boerdery behoort tot de laagste klasse. GEBOREN: Saartje, dochter van G. Klomp en J. Bood. Cornelis, zoon van H. Filius en C. A. de Kam.—Tennis, zoon van J. Vinke en E. Ronk. Clasina, doohter van A. Versteeg en C. Bras. Elisabeth, dochter van N. Stokman en J. H. Lamboo. Hendrikus Thomas, zoon van J. van Workum enC. M. Lamboo. OVERLEDENChristiaan, oud 18 maanden, zoon van J. van Andel en J. Kardol. Hendrika, oud 1 maand, dochter van A. Vis en N. E. van Keulen. Hendrik Deutekom, ond 57 jaar, gehuvrd met A. Schenk. Theodoras, ond 5 maanden, zoon van L. Hom- mels en L. Cobelens. Simon, oud 11 dagen, zoon van C. Dolie- slager en G. Arisman. Jan Klaassen, oud 2 maanden, zoon van G. van Waveren en H. W. van Keulen. Jacobus, ond 2 jaar, zoon van A. de Blaeij en J. Verbrugge. Pieternella Joanna, oud 7 weken, dochter van B. van Vncht en P. Huibrechtse. Johanna, oud 2 maanden, dochter van J. Overbeek en A. v. d. Nieuwendijk. Jan Hendrik, oud 8 weken, zoon van G. Klootwijk en J. Bolluijt. Arend, oud 6 maanden, zoon van J.vanZanten en L. Koppenaal. ONDERTROUWDGeene. GEHUWD: A. H. Bronkhorst met S. J. Trommel. P. Brou- wer met A. J. de Fackert. In den nacht van 28 op 29 Juni 11. zyn, ten nadeele van J. Rietveld, wonende bij Halfweg, van de bleek ontvreemd eenige vrouwen-onderkleederen. Een meisje, genaamd N. 8., oud 17 jaar, heeft bekend den diefstal te hebben gepleegd. Vrijdag 11. is het tweejarig zoontje van A. de Blaeij, aan den Hoofdweg, Q 23, in een sloot geraakt en verdronken. De Burgemeester van Sloteo, te Slolerdijk, verzoekt inlig- tingen omtrent de identiteil van een lijk (raannelijk geslacht), gevonden in de Haarlemmervaart nabij Halfweg, oud tusschen de 50 en 60 jareo, gekleed in een zwart tricot jas, dito vest, kamgaren broek, versleten bottines en gestreept boezeroen, alles ongemerkt. Het is van middlbaere lengte, donkerbruin haar, bruine bakkebaarden (rossig.) De Minister van Financien heeft te kennen gegeven, dat een briefkaart, niets anders inhoudende dan een berigt, met de onderleekening bekrachtigd, luidende: „Ik heb uw post- wissel ontvaDgen", niet aan bet tegdregt van vyf cent onder- worpen is, vermits znlk een briefkaart geen qnitantie is, en ze ook niet de erkenning inhoudt van bet geheel of ge- deelteljjk te niet gaan eener geldschuld." Ook al geeft men toe, dat de exceptie in dit geval juiat kan zyn, blijft het toch te betreuren, dat de Regeering nog af en toe wordt lastig gevallen met dergelijke vragen. Het N.v.d.D. dunkt, dat de steller van een brief of briefkaart altijd zelf wel zal weten, of zyn missive de beteekenis van een schuldkwijting heeft of niet, eu zijn eigen geweten zal hem dus kunnm zeggen of hij het regt heeft, zich aan het by de wet bedoelde zegel te onttrekken. 'a morgens 1£ten'J10 ure, in het Raadhuis. (Reeds vroeger in het kort door one medegedeeld.) Voorritter: de Heer J. W. Lantzendorfeer. Tegenwoordig 13 leden, zyode de heeren van Reeuwijk, Suidgeest, van Vuuren, Tensen, Timmermans, Prnissen, Ran, de Breuk, Biesheuvel, 't Hooft, Bultman. Verkuijl en Knaap. Alsmede de Secretaris. De notulen van 26 April 1888 worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld: a. de Provinciate bladen van 1883, no 25 tot 32 en no. 34. b. het Provinciaal blad van 1888, 33, bevattende het beslnit van den Commissaris des Koning van IB Mei 18 83, tot benoeming van den Heer P, de Breuk, als Zetter voor 's Rijks directe belastingen, in plaats van den heer A. van Riessen, overleden. e. de uitslag der op 15 Mei 11. gehouden aanbesteding van het hardmaken van een gedeelte dorpstveg te Nieuw- Vennep, welk werk is gegund aan A. den Breejen, voor/95. d. het Procesverbaal der op 29 Mei 11. gedane opneming van de boeken en kas van den Gemeeote-Ontvanger. Alles sangenomen voor kennisgeving. II. Aan de orde is: Vaststelling der algemeene Policie verordeuing. Ingevolge het bepaalde in de vorige vergadering wordt thans ter taftl overgelegd eene algemeene Policieverordening, ge- wyzigd zooals in de vorige zitting werd besloten. Deze verordening wordt vastgesteld zonder discussie of hoofdelyke stemming. III. Komt in behandelingeen ontwerp besluit tot het doen van af- en oversehryving in de begrooting, dienst 1882. Bedoeld ontwerp luidt: De Raad der gemeente Haarlemmermeer, heeft besloten, op de begrooting van uitgaven voor de dienst van 1882 te doen de navolgende af- en overschrijvingen Afschrijving Hoofdst. 12 art. 1 vn°. 118, onvoorziene uitgaven /681.87 Oversehryving Hoofdstuk 1, art. 6, vn®. 29, Jaarwedde van de ambtenaren en bedienden ter Secretarie en van den Concierge f 16.19s Hoofdstuk 1. art. 8 vn°. 31, Reiskosten,17.95 1, 10 33, Schrijf- en bureaubehoef- ten, druk- en bindwerk, briefporten, vrachtloonen enz. 8.645 Hoofdstuk 3, afd. 3, art 10, vn®. 58, onderboud van de markt17.88 Hoofdstuk 3, afd. 4, art. 1, vn®. 59,grondbelasting .04 4, 1, 7, 71, gratification aan brandspuitlieden258.62 Hoofdstuk 4, afd. 1, art. 8, vn®. 72, buitengewone kos- ten van policie9.15 Hoofdstuk 7, art. 2, vn°. 92, geneesmiddelen voor behoeftigen,132.60 Hoofdstuk 7, art. 4, vn®. 94, verplegingskosten van arme krankzinnigen220.29 681.37 BeweegredenenOngenoegzaamheid der op de begrooting uitgetrokken sommen. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbare Raadsvergadering van 31 Mei 1883, enz. De heer Bnltman, Voorzitter der Financieele Commissie, rapporteert dat deze voordragt door de Commissie is onder- zocht; dat de commissie geen bedenking daartegen heeft, en stelt na toelichting der verschillende posten, voor, het besluit goed te keuren. Dienovereenkomstig wordt besloten zonder boofdelijke stem ming. IV. Komt ter tafel een ontwerp-besluit tot het doen van af- en oversehryving in de begrooting, dienst 1882, luidende als volgt: De Raad der gemeente Haarlemmermeer, heeft besloten, op de begrooting van uitgaven voor de dienst van 1882 te doen de navolgende af- en overschrijvingen: Afschryving: Hoofdstuk 6, afd. 1, art. 9, vn®. 87, kosten van schoolbehoeftenf 400. Hoofdstuk 6, afd. 1, art. 10, vu®. 88, kosten van ver- lichting en verwarming en het schoonbouden van schoollokalen111.94' 5 1 1.94' Overschrijving Hoofdstuk 6, afd. 1. art. 6, vn®. 85, onderhoud van scho- len en onderwijzerswoningen/511.94' BeweegredenenOngenoegzaamheid der op de begrooting uitgetrokkeD som. En zal dit besluit aan de goedkeuring van Heeren Gede- puteerde Staten van Noord-Hollaud worden onderworpen. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbare Raadsvergadering van den 31 Mei 1883, enz. De heer Bultman, voorzitter der Financieele Commissie, zegt, dat het der commissie niet aangenaam was te zien dat deze post zoo sterk is overschredende commissie heeft daarom nagegaan waaraan die overschrijding is toe te schrijven, en bevonden dat zulks is veroorzaakt door verschillende kleine werkzaamheden, die niet onder de aanbesteding van het on- derhoudswerk waren begrepende commissie heeft dan ook geen bezwaar voor te stellen om dit besluit goed te keuren. Nadat de voordragt nog met een enkel woord was toege- licht door den Wethouder Tensen, wordt het besluit goed gekeurd. V. Is aan de orde: Voorstel tot aangaan eener tijdelijke geldleening. De Voorzitter zegt, dat gedur'ende eenigen tijd, in de ge- meentekas behoefte zal zyn aau kasgeld, en dat ter voor- zieoing daarin Burgemeester en Wethouders voorstellen te nemen het navolgende besluit De Gemeenteraad van Haarlemmermeer; Overwegende dat tot het gaande houden der dieost, gedurende eenige maanden, de in de gemeentekas aanwezige gelden ontoereikend zijn, en het tot voorziening daarin, noodzakelijk is tijdelijk eenige gelden op te nemen: Gelet op art. 136 en 194a der Gemeentewet; Besluit, Burgemeester en Wethouders te magtigen om voor den tyd van hoogstens drie maanden eene geldleening aante- gaan rot een bedrag van Vijf duizend Gulden, zeggey 5000. tegen een interest van hoogstens vijf percent in het jaar. De terugbetaling der optenemen gelden zal geschieden uit de inkomsten der gemeente over het jaar 1883. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbare Raadsvergadering van den 31 Mei 1883, enz. De Financieele Commissie zegt, by monde van den beer Bultman, tegen deze voordragt geene bedenking te hebben, en stelt voor die goed te keuren. Dienovereenkomstig wordt besloten. VI. Is aan de ordeVoorstel tot het sloopen van het Scbuthok te Nieuw-Vennep. De Voorzitter zegt, dat het Schuthok te Nieuw-Vennep in slechten staat is, en Burgemeester en Wethouders daarom voorstellen het te sloopen, eu het afkomende bout te gebrui- ken tot het maken van een eind- scbeeriog bij de school te Nieuw-Vennep. De heer Verkuijl vraagt, waar dan het geschutte vee zal worden geborgen De Voorzitter antwoordt: in een stal of op het land. De heer Knaap vraagt, of er dan geen wacht by moet? De Voorzitter zegt neen, maar er wordt wel opgepast. Nadat de heer Tensen deze zaak nog met een enkel woord had besproken, wordt het voorstel van Burgemeester en Wet houders goedgekeurd. VII. Aan de orde is: Benoeming *an Stembureaux voor de verkiezing van Raadsleden. In de le afdeeling worden daartoe benoemd de heeren G. B. 't Hooft en J. Y. Ran; en in de 2e afdeeling. de heeren J. Tensen tot voor zitter en P. de Breuk en P. Verkuyl tot leden. VIII. Aan de orde isBenoeming van een Onderwyzer voor school no. 7. Op de voordragt komeo voorle. Hendrik Gerritsen, van Deventer en 2e, Tjepko Fredrik van der Werff, van Haarlem. Tot de benoeming overgaande wordt de heer Hendrik Ger ritsen met 11 stemmen daartoe benoemd, en de infunctietre- ding bepaald op 16 July 1883. IX. Aan de orde is: Benoeming van een onderwijzer voor school no. 10. De Voorzitter deelt mede, dat A. Rispens, die in de vorige

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1