toigfls Berigtei - 112 - lets over Pootaardappelen. a vergadering werd benoemd, die benoeming niet heeft aange- nomen. Op de thans opgeraaakte voordragt komt voor Tjepko Fredrik van der Werff, te Haarlem. Tot de stemming wordt overgegaan en de beer Tjepko Fredrik van der Werff daartoe benoemd. De infunctietreding wordt bepaald op 13 Junij 1883. X. Is aan de ordeBenoeming van eene onderwijzeres voor school no. 6. De Voorzitter deelt mede, dat de eenige, op de voordragt voorkomende sollicilant, hare sollicitatie heeft ingetrokken, zoodat geene benoeming kan plaats hebben, en eene nieuwe oproeping van sollicitanten zal geschieden. XI. Komt in behandeling: Verzoek van den heer Boekel om twee bibliotheken te plaatsen op den inventaris van de schoolgoederen te Abbenes. Van dat verzoek wordt voorlezing gedaanhet strekt om eene kinderbibliotheek en eene volksbibliotheek te plaatsen op den inventaris der goederen van de School te Abenes, ten einde alzoo de voortdurende plaatsing in school en schoolhuis te Abenes verzekerd blijve. Dit verzoek, gesteld geweest zijnde in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, wordt tevens gelezen het daar- omtrent ingekomen advies dier Commissie, daartoe strekkende om aan den heer Boekel te melden, dat de Raadbereid is te vergunnen dat de bedoelde bibliotheken geplaatst blijven in de school en onderwijzerswoning te Abenes, zoolang de heer Boe kel zelf daarover het beheer voert; maar dat het Gemeente- bestaur geen verdere verpligtingen kan op zich nemen. De heer Verkuijl oppert de bedenking, of hieruit ook moeije- lijkheden voor de gemeente zouden kunnen ontstaan. De heer de Breuk licht het advies der commissie toe: omdat een eventueele opvolger van den heer Boekel anders over de zaak zou kunDen denken, en omdat, ingeval van overlijden, het bestuur der schoolspaarbank het beheer en toezigt zou voeren, hetgeen moeije'ijkheden zou kunneu op- leveren^ wenscht de Schoolcommissie dat de gemeente aheen vergnnning geve zoolang de heer Boekel zelf het beheer voert, en geen verdere verpligtingen op zich nemen zal. De Voorzitter acht het ook beter dat de gemeente zich er geheel buiten houde. De heer v. Reeuwijk licht de bedoeling van den heer Boe kel toe; deze is, dat er zekerheid zal zyn dat de boeken zullen kunnen blijven waar ze nu zijn. De heer Biesheuvel is er niet voor om het verzoek toe te staan. De heer 't Hooft stelt voor aan den heer Boekel te ant- woorden, dat de Gemeenteraad er niet tegen is dat de zaak blijve zoo als die nu is, doch tot wederopzeggens toe. Overeenkomstig het voorstel van den heer 't Hooft wordt besloten. Wordt vervolgd.) Te Wageningen zullen de groote verkoopiugen weldra ge- eindigd zijn. Het gras valt op de uiterwaarden zeer tegen, en dientengevolge zijn de prijzen hoog. Naar berekening besteedt men voor het hooi /38 a /42 per 1900 kg. Ook het oude hooi wordt hooger in prijs. De Maatschappij Een nationaal belang, die zich ten doel stelt langs de spoorwegen vruchtboomen aan te planten, strekt lang- zamerhand haar werkzaamheid uit. De eerste aanplantingen, bestaande uit pereboomen, geschiedden te Elst. Onder Houten werden pruimeboomen geplant, die men thans vindt langs den geheeleD weg van Utrecht tot den Lekdijk. Daar staan thans 466 pruimeboomen, en nabij de Kuilenburgsche brug 60 hooge appelboomen en 2 bessentuinen. Tusschen de bessen plantte men allerlei andere vruchten, die in't vorige jaar/ 364 opbragten In het vorige jaar werden in den Landbouw-proeftuin te Deventer proeven genomeo met den verbouw van aardperen. Zy werden in Maart gerooid en leverden 285 liter roode en 242 liter witte per are op. Dit gewas, dat op schrale gronden goed groeit, is een geliefkoosd voedsel voor schapen. De landbouw proeftuin onlving ten vorigen jare de doperwt Wonder van Amerika, in verschillende geschriften aanbevolen. De met dit zaad gewonnen proeven voldeden zeer goed. De opbrengst was zeer ruim, en de tijd van plukken zeer vroeg. Van de firma Haage Schmidt te Erfurt ontving de Proef tuin eenig zaad van groene en blaauwe mergkool, welke in den laatsten tijd met aandrang aanbevolen werd. De stronken van deze kool verdikken zich evenals de Stengels van de koolraap boven den grond, doch meer in de lengte van de stengels, aan welke bij mergkool een groote voederwaarde wordt toegeschreven Het bleek dat de mergkool en vooral de blaauwe meer groen voeder oplevert dan de gewone boerenkool. Zij verlangt in- tusschen een goeden en in gunstigen toestand zijnden bodem. De dikke Stengels moeten, zooals beweerd wordt, als gestoofde groenten ook voor tafelgebruik zeer smakelyk zijn. De leden van den Landbouw-Proeftuin die een jaarlijksche contribute betaleh van /2,50, kunnen gratis 8 monsters van alle daarin geteelde zaden ontvangen; zy die/10 'sjaars betalen, 32 monsters en zoo vervolgens naar evenredigheid. De begunstigers, die /150 ineens bebben betaald, knnnen 40 monsters uitkiezen. De grootle hangt af van de aanwezige hoeveelbeid, het aautal aanvragen en de koopwaarde. Tusschen Barneveld, Nijkerk en Benswoude zijn Woensdag de veldgewassen op sommige plaatsen totaal verhageld. Vooral de boekweit-akkers. Dat wy dit jaar een „drogen" zomer hebben kan ook blijken uit de verzekering van een molenaar, die sinds 22 jaren een polder van ruim 500 H. A. bemaalt. Hij verklaart dat hij het nog geen enkelen zomer zoo gemakkelijk heeft gehad als nil. Sedert den 28eo Maart staat de molen stil, geen slag behosfde hij te draaien. De hooioogst in de provincie Friesland is bijna geeindigd. De voorraad is niet groot, maar van uitstekende kwaliteit. Te Wijhe is de landbouwer v. M. op een weiland door een 9tier aangevallen en zoodanig gestooten, dat hij in bedenkelijken toestand verkeert. Bij het afbranden van eene boerderij op den Bannink, tusschen Deventer en Bathmen, is, naar meD verzekert, voor ruim/2000 aan papieren geld en specie door het vuur verteerd. Met ingenomenheid kondigen wij de verschijnins aan van de achtste aflevering, deel I, der Mededeelingen en Berichten van de Vereeniging: „Het Nederlandsche Rund-vee Stamboek." Zij bevat de notulen der lOe Algemeene Vergadering op 27 April te Amsterdam gehouden, en mitsdien het Verslag over 1882. Vooral ook vestigen wij de aandacht op deze aflevering en bevelen wij de kennisneming daarvan aan, om het verslag van de inspectie der kalveren en het jonge vee, van in 't Nederlandsche Rundvee-Stamboek ingeschreven runderen voor 1882 en vroeger, door den hoofd-inspecteur G. J. Hengeveld geleverd, en wegens de Wenken en Beschouvvingen om aan de veefokkers eene gewenschte rigting te geveu, van dezelfde bevoegde hand. Herhaalde malen wordt in Nederlandsche of in bnitenland- sche landbouwbladen mededeeling gedaan van de uitkomsten, verkregen door naast elkander groote, middelzware of kleine aardappeleu te poten, of wel, naast die geheele knollen, stuk- ken van doorgesueden pootknollen. Die mededeelingen kouien hoofdzakelijk alle op hetzellde neer de dikke poters zijn, naar het schynt, de beste; men zal dit als een stelregel mogen be schouwen. De meelige bestanddeelen van den poter leveren het eerste en onmisbare voedsel aan de stengelljes, welke zich uit kiem- oogen ontwikkelen; zoo is het precies ook met de zetmeel- achtige bestanddeelen der graanzaden. Is er nu van dat voed sel overvloed aanwezig, dan kan zich daaardoor een stevige Stengel vormen en een krachtige plant die in staat is om op haar beurt ook veel knolleu voorttebrengen. Uit deze beschouwing volgt reeds dat de groote knollen de voorkeur verdienen en dat het kriel een verwerpelijk poot- materiaal is. Prof. Vostler uit Hohenheim pootte naast elkander aardappelen van verschillende afraetingen zoodanig, dat voor gefijke opper- vlakte een gelyk gewigt zaaiknollen werd gebezigd. De opbrengst was:5 decagr. kg. van de zware knollen 17 13,5 middelsoort 8 9,5 kleine poters 5l/2 8,0 dus verreweg de grootste opbrengst van de grootste poters. Andere proeven leidden tot dezelfde uitkomst. Verderdient te worden opgemerkt, dat de zwaarste pootaardappelen ook fraaijer knollen voortbragten terwijl, de kleine meer kriel gaven. Volgens dezen stelregel zou 't met de doorgesneden knol len eveneens gesteld wezen; er is itumers niet zooveel meelig voedsel aanwezig in het stuk als in de geheele knol? Maar men moet in het oog houden, dat het stuk minder kiemoogen ontwikkelt en minder stengels te voeden heeft en buitendien is 't zeer waar, dat de kracht van den stam volstrekt niet afhankelijk is van het groote aantal stengels. En toch heeft de ondervinding aangetoond, dat de opbrengst der akkers met stukaesneden knollen bepoot, minder is dan van die, welke met flinke geheele aardappels bezet w#ren. Tevens bleek, dat het niet onverschillig is hoe de pootaard- appels doorgesneden werden. De krachtige kiemoogen zitten boven aan den knol, d. w. z. tegenover het punt waar hij aan den wortel was geheeht, zoodat men beter po tstukken verkrijgt door het afsnijden van dit gedeelte dan door het klieven der pootknollen overlangs. Jarowsky, in Oostenrijksch Silesie, pootte naast elkander op een volkomen gelijkmatig perceel, dikke aardappelen, mid delzware en kleine, en tevens stukken van 't boveneinde en van het benedeneinde. De opbrengst was respectievelijk: 9 1,8, 90,2, 77,8, 76,7 en 68;9 kilogram. De dikke pootaardappelen leverden dus ook in dit geval 't meest op, en zelfs de kleine knollen meer dan de beste stuk ken van de dikke knollen. Indien men nu tevens bedenkt, dat men toch eigenlijk slechts bedacht moet wezen „op de opbrengst van 't gewas zou uit deze berichten volgen, dat het raadzaam is slechts flinke knollen te potenhet dwars doorsnijden zou enkel te pas komen bij soorten, die slechts builengewoon zware knollen opleverden, of ter vermenigvuldiging van nieuwere soorten, waarvan men schaars voorzien is. Een milicien der ligting 1881, in het genot van groot verlof, en behoorende tot het le veg. inf. te Leeuwarden, die art. 134 der militiewet heeft overtreden, door bij verandering van woonplaats zijn verlofpas niet bij den burgemeester te laten afteekenen, is volgens ait. 137 van genoemde wet gestraft door voor den tijd van drie maanden onder de wapenen te moeten komen. By de Tweede Kamer i9 ingekomen een brief van den Minister van Justitie, houdendp intrekking van het wetsontwerp tegen overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen. De Raad van Amsterdam heeft Dingsdagavond een hoogst gewiohtig besluit genomen, dat zich laat zamenvaiteu in de woorden: „Er zal van gemeentewege geen gasfabriek worden opgericht." Wij juichen niet over dit besluit en betreuren het ook niet, want, komt de handhaving van het beginsel, dat de gemeente geen industrieele ondernemingen moet ririjven, maar dit aan den particulieren ondernemingsgeest overlalen, bij de gasquaestie alleen tot zijn recht wanneer de gemeente zoodanige voorwaarden kan bedingen, dat de ingezetenen niet langer en wat den prijs en wat de hoedanigheid van het gas be I reft, aan de genade of ongenade der gasfabrikanten zijn overgegeven. Voorts geldt het de vraag of de gemeente voor de concessie ooit zooveel voordeelen voor zich zal kunnen bedingen, als waarop zij billijk aanspraak heeft. 't Kan voor B. en W. niet aangenaam wezen, na maanden lang met niet genoeg te waardeeren ijver naar de beste op- ossing gezocht te hebben, en eindelijk gemeend die in de eigen exploitatie alleen gevonden te hebben, optiieuw aan het onderhandelen en overleggen met derden te moeten gaan maar des te meer verdient die zelfverloochening erkenning van den kant der burgerij. Het aantal inlanders, behoorende tot de Nedeilandsche ko- loniale afdeeling der tentoonstelling te Amsterdam, is ver- meerderd, door de geboorte van een Atjeher, van welk feit aangifte zal moeten worden gedaan bij de geboorte-regislers van Nieuwer- \mstel, want juisl over de grens die deze ge meente van Amsterdam scheidt, wonen de inlanders. De hi er Gebeimraad Roye, President Minister in Saksen- Coburg, vierde op 1 Juli jl. zijn zilveren jubile als Minister. Geheel Europa hooide met verwondering dat er iemand op de wereld in die 25 jaren achtereen op een Minister-stoel zat, Zelfs in Rusland had men eerst moeite om het te gelooven. Duitsche bladen verhalen d.n volgenden aardigen trek van het algemeen beininde hoofd der rijkspost en telegrafen, den Staalssecrt-taris Stephan. Hij kwam onlangs, op reis, in het teiegraafkantoor te Koningsbergen een telegram aan zijn vrouw opgeven, toen de bearnhte een dienst-depeche ontving. Dr. Stephan verlangde inzage daarvan, en las: „Wets voorzichtig, Stephan is onderweg en steekt in alles zyn neus." Hartelijk lachend om die waarschuwing, liet hij den ver- sehrikten beambte terugseinen,,'t Is te laat! De neus is er al ingestoken De Heer en Mevrouw Van \kerlaken, te Hoorn, heb ben aan de Groote Kerk aldaar een preekstoel en doophek geschonken, van eikenhout vervaardigd, uit de fabriek van de Heeren Gebr. v. Malsem, te 's-Gravenhage. Men schrijft uit Luxemburg: Naar hier algemeen verzekerd wordt, verlaat de Koninklijke familie het slot Berg den 20,Un dezer, om, na een kort ver- hlijf te Arolsen, de terugreis naar het vaderland te aanvaar- den. Eerst eehter zal H. M. de Kouingin een bezoek bren- gen aan t, Belgische koninklyke familie. 2660 prijzen zullen voor de Teuloonstellingslotery le Amsterdam uit de Hollam sche afdeeling worden aangekocht. Een geneesheer op een Geldersch dorpje vroeg dezer dagen aan een eenvoudig vrouwtje, of ze ook geen lot in de lotery der Amsterdamsche wereld-tentoonstelling moest heb ben. Antwoord: ,,Nee, Docter! dat niewant ik mos is zoo'n zwarte negerin .trekken; en w.e hebben noe al genog te krabben veur ons brood, en dan most ik die ook nog onderholden". De luitjes denken dus dat er ook „levende waar" wordt verloot? In de kiesvereeuiging „Burgerplicht" te Amsterdam zal ieder over een candidaat niet langer dan 10 minuten mogen 9preken. „Lang genoeg zei de heer Levy om veel verstan- digs te zeggen. Te Gent, in de Betuwe, zijn, bij het jongste onweer, tengevolge van het inslaan van den hliksem, zeven bij elkan- slaande huizen tot den grond toe afgebrand, en te Amerongen vieleu de hagelsteenen zoo groot, dat een koe, die niet spoe- dig genoeg uit den weg kon, tr door gedood werd. De schade, aldaar aangerigt, is veischrikkelijk en de verslagen- heid onder de bewoners is groot. Het is zeer in het oog loopend, hoezeer onze eteusnurtjes, ja onze geheele verdeeling van den dag, verschillen van die van vorige eeuwen. Te Berlyn stond men in het laatst van de 16e eeuw om 5 uur 's morgen9 op, at om 8 aur soep, gebruikte .om 10-.uur het middagmaal, om 8 uur brood, om 5 uur het avondeten, en ging om 7 of 8 uur naar bed. Daar bij feestelijke gelegenheden het toehereiden der spijzen meer tijd vereischte, gebruikte men het middagmaal om 11 en het avondeten om 5 uur; gezellige bijeenkomsten en dans- partijen mogten niet langer dan tot 9 uur duren. Te dien tijde begonnen de scholen 's morgens om 6 uur en duurden tot 8 en des middags van 12 tot 2. 'sWoensdag werd er school gehouden tot 9 uur, terwijl de namiddag vrij was. In Frankrijk gebruikte men in de 16de eeuw het middagmaal om 12 en het avondeten otn 4 uur. Lodewijk XIV dineerde om 12 uur, zijn gevolg een uur Inter. In het begin van de 18.de eefiw was het reeds algem.en gebruikelijk om 1 uur te dineeren, en zoo werd de tijd van het middageten laugzamer- hand verschoven. Te Kaatsheuvel is een kind geboren zonder neus of oogen. Ter plaatse, waar zich de oogen bevinden, ziet men een nauw merk- bare snede. let kindje is overigens gezond en schijnt van een krachtig gestel. In de Friesche gemeente 't Bildt, zijn de secretaris en een der veldwachters wegens plichtverzuim geschorst. Den 3 Juli is te Glasgow een stoomboot, die van stapel liep, omgekanteld, zoodat de kiel boven dreef; er waren circa honderd vijftig menschen aan boord, men vreest dat de meesten verdron- ken zijn. Te Jubbega-Schurega heeft een jongman, terwijl hij zeer bezwee t was, koude karnemelk gedronden. Hij gevoelde zich kort daarop ongesteld en bezweek reeds den volgenden dag. Een aardige manier van drenkelingen redden houdt een politie- agent te Newark (New-Jersey) er op na'. Een jongen viel in 't water, toen een andere jongen over de brug kwam. »Kan je zwem- men sprak de diender tot den jongen op het droge. »Ja wel, Mijnheer! antwoordde de jongen en meteen wierp de agent hem over de leuning in 't water. Inderdaad gelukte het den jongen na veel moeite zijn kameraad te redden. De agent krijgt waarschijnlijk een medaille. Den poetiscben dood is onlangs, naar Eransche bladen verhalen. een jong echt.paar te Joinville le Pont gestorven. De jougge- trouwden hadden hunne grootouders bij zich gehad en gingen 'savonds,, toen dezen vertrokken waren, gearmd in den tuin wan- delen. Om wat te rusten traden zij de 20 Meters lange broeikas binnen, waar zij, in vertrouwelijk gesprek, op een bank plaats na- men. Waarschijnlijk zijn zij daar in slaap gevallen en door den bedwelmenden bloemengeur gestikt. Een der knechts vond hen den volgenden morgen, in elkanders armen, onder de bloemen liggen. De dood van deze gelukkige ongelukkigen heeft algemeene deel- neming verwekt. Hun graf is met tal van schoone en zeldzame

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2