Advertentien. PAARDENMARKT T p i 1 e p s i e, Wal zullen wij ons Vee voeren? HAARLEMSCHE EEN HUIS, m POETS-POMADE. - US - ADALBERT V0GT Co. Prof. Dr. Albert De Familiebode Koeken en Meel nit gepel Katoenzaad Haarlem mer meer- Polder. HAARLEMMERMEER. publiek worden verkocht: vSlfe Universeel-Metaal- L. DAKE en Zoon, Amsterdam. ROEW-ARTIKELEN, Ppboomhouten Kamerdeure n Eikenhouten Parkptvloeren, Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed Uzereu Hekweik, EMIL FEJ\CKE, Dusseldorf. BiiLAUGBUH. Koeken of Meel van gepeld Katoenzaad. 312de Staats-LoterU. Prijzen ran f 100.en daarboven. r f f f f Het ONDERPIOUD van GEBOUWEN, BRUG- GEN en BESCHOELJINGEN over het -Jaar 1883, en de Drie Eerste Maanden over 1884, in Zeven onderscheiden Perceelen. 26 JULI 1883. Vijftiende Jaarlijksche Verloting van Paarden enz. De LOTEN zijn verkrijgbaar voor 10.de elf stnks, aan het Kantoor der Haarlemsche Bankvereeniging. op Woensdap 25 Juli 1883, Berlijn O, Fried richsberg. Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, Groep VI, Klasse 40. Eenig HoofddepOt voor Nederland en Kolonien, WA ARSCHU WING. als levert in voortreffelijke kwaliteit Behandeling per brief, U itspanningslectuur MELATI van JAVA MELATI VAN JAVA VIER CENT PER WEER Behoud der gezondheid. Koeken en Meel uit gepeld Katoenzaad hebben een heel zuiveren smaak en worden door het Vee met graagte gebruikt. Koeken en Meel uit gepeld Katoenzaad zyn byzonder geschikt voor het Melkvee, betwelk blijkt uit naauwkeurige onderzoekingenwelke in verschillende Steden hebben plaats gehad. Koeken van gepeld Katoenzaad kun tien gemakkelijk droog en in water opgelost, worden gevoerd. Meel van g-epeld Katoenzaad is bijzonder geschikt ter opvoeding van Kalveren en Varkens. bloemenversierd en ruim 1500 menschen volgden hunne lijken naar het kerhof. De verkelijkheid kan soms al zeer romantisch zijn. Eer artillerist van het detach em en t veld-artillerie te Amersfoort, die snds een paar dagen bij zijn corps werd vermist, heeft den omtck van den Amersfoortsehen berg onveilig gemaakt. Na des ochtends een 19-jarig meisje zekere V. D. op den openbaren wef te bebben aangerand, van haar geld te hebben beroofd en hair te hebben mishandeld, sprong hij tegen den middag andermaal ui- het kreupelbosch en werden twee dames, die den weg pas- sierden, Mej. de R. met hare logde, door hem aangevallen en laatstgenoemde van haar gouden halsketting beroofd. De politie jiet toen door hare agenten, als boeren verkleed, een drijfjacht houden, met dit gelukkig gevolg, dat de dader nog voor den avond aohter slot en grendel gebragt werd. Vrouw Bijlands heeft 3 kilo boter gekocht en plaatst ze in de keuken op tafel, waarna ze heengaat. Eenige oogenblikken later terugkomende, vindt ze de boter niet meer, en valt haar vermoe- den op de werkvrouw. »Trijntje, waar is de boter gebleven die ik hier zooeven ueergezet heb?" »Wat weet ik daarvan? De kat heeft ze misschien gestolen //Zou je dat denken? Dat zal ik direct onderzoeken." Vrouw Bijlands neemt de weegschalen ter hand en grijpt de katdie ze op de schaal plaats. Deze weegt preeies 3 kilo. Wantrouwend vraagt ze nu»Dat is de boter, maar waar blijft nn de kat?" Heer: »Hier heb je de godspenning, ik moet je echter nog ddn ding zeggen. Het is hier gebruikelijk dat alle huisgenooten des avonds eenige oogenblikken bijeenkomen tot het verrichten van een huisaandacht. Daar znl je toch wel riiets tegen hebben?" Bediende. »Nou, dat kan me niet schelen, als Meneer er met 't loon een beetje op rekenen wil Een heer tegen zijn dochter,Saartje, mijn juweeltje, je bent |n gelukkige bruid 1 »Met wien, vadertjelief Wat gaat jou dat aan »Hoeveel bier drink je elken avond?"»Gewoonlijk zes glazen Drink je ook wijn Alleen des Zondags" Ook Champagne? »Bij sommige gelegenheden." Bij welke, b. v. „Als 't me geeu geld kost." Een officier tot een besehonken soldaatKerel, waar kom je van daan Oppasser. Verrexeusseer, luitenantMe meisje was jarig, en ziet u, daar heb ik een koppie anijsmelk blijven drinken. Iemand, die zeer door schuldeischers geplaagd werd, wist een briefje machtig te worden waarop stond»besmettelijke ziekte Hij plakte dit op de deur enhad rust. Tandmeester. Eer ik u bedwelm met chloroform, moest gij mii betalen. Klant. Waarom Ben ik niet goed voor mijn geld? Waar zie je me voor aan Tandm. Ja, ziet u, u mocht eens niet weer bij komen, dan kan ik naar mijn geld fluiten. Na den brand werd de stad Chicago zoo snel herbouwd, dat, toen 's morgens de eerste steen voor de kazerne werd gelegd, er 's avonds al een soldaat in de provoost zat. VIJFDE KLASSE. Zestiende Lijst. Nr. Prys Nr. Prijs Nr. Prijs: 16579 1000 10794 f 200. 4670 100. premie van 30.000 12208... 200. 7011 100. 6338 5000. 12327 200. 10359 100. 15983 1000. 15260 200. 13664 100. 895 400. 18349 200. 17050... 100. 13319 400. 3339 100. 19453 100. 13927 400. 3477... 100. 19850 100. 16766 400. 4406 n 100. Zeventiende Lijst. Nr. Premie: Nr. Prijs Nr Prijs: 15220 3000.| 2451 200. 12365. 200 DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den MMaarlemmer- meerpoltier, zullen op Dingsdag den 17den Juli 1883, de9 namiddag9 ten Een Ure, ter SECRETARIE des Polder9, in de Jansstraat te Haarlem in het Openbaar bij enkele inschrijving AANBESTEDEN AANWJJZING in loco zal plaats hebben voor de Perceelen No. I, II, IV en V, op Donderda; den 12den Juli, des morgens ten 10 IJre, te beginnen bij de Vijfhuizen, en roor de Perceelen No. Ill, VI en VII, op VrijdajJ den 13den Juli, des morgen9 10 Ure, te beginnen by Halfweg. BESTEKKEN en VOORWAARDEN zijn op franco aan- vrage gratis verkrygbaar aan de Secretarie des Polders en liggen op de gebi uikelijke Plaatsen ter lezing. INLICHTINGEN zyn te bekomen by den Hoofdopzichter te Haarlem en bij de betrokken Opzichters in den Polder. Haarlem, 7 Juli 1883. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. van DE BLOCQUERY, Secretarie. HET COMITE. Ten overstaan van den Notaris J. SAMSON, in Nieuw- Vennep, zal aldaar, in het Koffiehuis, bewoond door J. PAS- MOOIJ, 's voormiddags 10 uren, met flinken MOESTUIN, WERF en ERF, in Nieuw- Vennep groot 05 aren 49 centiaren. in hunr bij P. LAANa/1.50 per week. Genot. Hnurprijs voor den Kooper na hetaing van Koop- penningen etc. In gebruik te aanvaarden 15 November 1883, °f, by overeenkomst inct den Huurder, eerder. Lasten van af 1 September 1883 voor den Kooper. Betaling van Koopprijs 5 Sept. 1883 en van KOSTEN CONTANT. Nadere information geeft voornoemden Notaris SAMSON. 5chutzmarkP. Elk oogenschynlijk soortgelijk product is namaak van ons onovertreffelyk, onschadelijk Poetsmiddel. Ons fabriekmerk is het oudste; alle namaaksels door an- ilere helmen hebben misieidina ten doel. Daar ook de door ons het eerst en alleen gebruikte blaauwe blikken dozen, bijna overal voor Poetspomade gebezigd wor den, verzoeken wy op bovenstaanden helm en op boven9taande Firma naauwkeurig te letten. Krampen, Stuipen en Kenutv- aandoeningen worden VOLKOMEN GENEZEN door mijn methode. Het honorarium behoeft eerst na het goede succes te worden voldaan. 6, Place du Trone, 6, Parijs. Alora teekent men in op onder redactie van Prijs per jaargang van 52 wekelijksche afleveringeD van zestien kolommen text 2.00, franco per post/ 2.30 De Familiebode bevat Novellen, Sehetsen, Legenden, Ge- dichten, Wetenswaardigheden op elk gebied van Wetenschap, Nijverheid en Kunst enz. De eerste aflevering van den thans aanvan<tenden DERDEN JAARGANG bevat o. ra. het begin eener Novelle, getiteld: §rt ©rl)ttm Ban iStrurrrntn fflupant. door terwijl de INTERNATIONALE KOLONIALE TENTOONSTEL LING in geestige humoristisehe brieven zal worden behandeld. De Familiebode is het goedkoopste tijdschrift van Nederlaud voor ontvangt men iedere week eeae aflevering allerboeiendste ectuur. Prospectus en Proefnommers van De Famiiebode zijn gratis verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en den Uitsjever J. J. F. VAN ZEYL, Amsterdam. Hoe gering is dikwijls de oorzaak der ziekten. Hoe dikwijls wordt zij verzuimd en hoe gemakkelijk is zij somtijds te herstellen. De natuur waarsehuwt den mensch voor eene komende ziekte door pijn, lichte ongesteldheid of iets dergelijks, welke kleine ongemak- ken dadelijk door dienstige geneesmiddelen moesten worden weg- genomen, en de geneesmiddelen van Holloway zijn door de geheele wereld als zoodanig beroemd. De Pillen zuiveren het bloed, de bron der gezondheid en van sterkte, en verzekeren alzoo de gere- gelde werking van ieder orgaan. De Zalf verzacht en geneest alle uitwendige ziekten van welken aard die ook mogen zijn, de Pillen en Zalf van Holloway, te zamen tot hetzelfde doel aangcwend, zullen een ieder in staat stellen om den voortgang der ziekte te stuiten, en om de geheele inwendige ligchaamskracht in overeenstemming te houden. 6 Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85,/ 8.— 6.75, 13.50, 20.50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Hollandalsmede in HOLLO WAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. AntWOOrd: Dat moeten wij voeren, wat het voedznam- ste en naar evenredigbeid het goedkoopste is. met een gehalte van 42 °/0 eiwit en 12 vet, gewnar- borgd onder controle van het Rijks-Proefstalion te Wagenin- gen, echter doorgaans 60 °/0 Voeding'Stof inhoudende zijn nog goedkooper als Lijnkoeken die slechts 42 Voeding- Stof bevatlen en naar evenredigheid goedkooper dan alle be- kende Voedermiddelen. Degenenwelken nu hun Vee op de meest doeltreffende wijze trachten rentegevend te makenkoopen dus Amstei*(lnm, 9 Juli. Vee. Op dc hcdea gehouden Vcemarkt waren aangevoerd: 553 stuka Riinderen, le kwal. 94 c., 2e kwal. 86 c 3e kwal. 75 c. per kg.; Melk- en Kalfkoeien J 110 a 310 p. at., 72 nuch- tere Kalveren 2 a 14; 192 Schapen en Lammeren 12; vette Varkeni 42 a 48 c. per kg. 11 Juli. Gbanen. Tarwe zonder noteering, op levering onveranderd, Nov. 276. Rogge in loco zonder noteeringen. Op levering onveranderd' Oct. 166, 167, Maart /172, 173. Zaden. Koolzaad op 800 Kgr. Olie zonder handel. Lijnzaad onveranderd. Olie. Raapolie prijshoudend, p. 100 Kgr. /41i, Lijnolie vaat, p. 100 Kg. f 231. Raapkoeken 90 a 97 per 1040 stuks, Lijnkoeken f 9 a 13 per 104 8tuk«. Vee. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd184 vette Kalveren, le kwal. 1.10, 2e kwal. 90 c. p. kg., 4 Graakalveren 65 Nuchtere dito 9 a 15; 186 vette Varkens 43 a 48 c. per Kgr. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt- Westlandsche Zand 3.50 dito Klei in manden 3a 3.20, dito loase /3a 3.80; dito Muisjes f 3.80 a 4.— Katwijker Zand 4.— a 5- dito Blauwzanders 3; Noordwijker Zand 2.50 a 3.80; Rijnabnreeri 2.80 a 3.10. 6 Aanvoer 4000 HL. Handel luateloos, de markt was flauw geatemd daar men hooger prijzen begeerde, welke niet te bekomen zijn. Alkmaar, 6 Juli. Kaas. Aangevoerd 731 stapels, wegende 169,067 kg. Pryzen kleine Gras /38, Commisaie Gras 87, middelbare Graa 86. 7 Juli. Vee. Ter markt aangevoerd: 24 nuchtere Kalveren,, 80 Scha pen, 30 magere Varkens, 10 Koeien en Ossen, 28 Lammeren, 296 Biegen en 15 Paarden. De prijzen waren als volgt: nuchtere Kalveren 12 a 18; Schapen 15 a 18, Lammeren 9 a 17, magere Varkens 15 a 18, Biggen/4 a 6, Bokken en Geiten 5 a 9, Koeien en Ossen 140 a 265, alien per stuk. Delft, 12 Juli. Boter. De prijzen van Boter op de heden gehou den markt waren: 56 a 68 per i vat en 1.40 a 1.70 per Kg. Aangevoerd 1065 1 en 69 v., wegende te zamen 21,990 Kg. Gouda, 12 Juli. Kaas. Aangevoerd 100 partijen. Prijs le kwaliteit 31 a 34.—, 2e kwal. 28 a 30.Noord-Hollandsche f 32a 36.—. Boter. Goeboter f 1.50 a 1.60, Weiboter 1.25 a 1.85. Handel zeer vlug. loom, 5 Juli. Kaas. Ter waag gewogeu 412 stapels, wegende 112,809 kg. Hoogste prys: kleine Gras 38, Commissie dito f 36.50.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3