1 r* Bill - °- I ise j- l WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING m WERKING dee STOOMTUIGEN a RIJNLAND ,olg. A. P. (merk Oode-Wetering). Boezemhoogte Hoogte van bet Buitenwater Sluisgang. |J Stoomtuigen. 1 Water- inlating' "1 a X a 98 74 68 2 73 5 92 79 79 U j 16 19, 98 86 waterstaNjJ! Amsterdan 1-5 A zw. zzw. zw. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERUOLEN - - - 0.75 - - - - - - - - - - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER^POLDER. Leeghwater. Cruquius. Hoofddorp. 4 +5.1 5 Aanmerkingen. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringraart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. - - - - - - - - - L_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp den 13 Julij 1883, 's rnorg. ten 8 ure5.05 -t- A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLANDte Oude-Wetering. a ?.s Amsterdam, VAN BONGA Co., Rokin 60. voorm. 8 uur -5- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te Half- AAL te Spaarn- dam. Y aan het Huis Zeeburg. IJSSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. UlTMALING. in Uren. Gouda. in uren. ao 03 a 5 H 3 -73 Katwijk. so i .a a 03 S a 03 weg. hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe b. b. b. sib 03 k Spaarn- dam. OS Katwijk. O door Open Sluis. •3 B 3 os GO O ffl 3 03 O tj 3-5 r-rt CO n;J QJ voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. a. a. a b. a. C3 O o M 30 59 67 65 60 55 59 36 -4- 50 -f- 50 13 -1- 49 -4- 60 -5- 108 78 6 12,5 1 60 58 64 66 57 65 38 -4- 52 -4- 52 4- 44 -|- 104 2 63 63 66 64 61 63 37 -f- 47 -4- 47 15 -4- 30 95 -h 65 68 -4- 97 -4- 92, 3 66 65 66 66 61 65 37 -i- 48 -4-47 -I- 36 -4- 63 -4- 92 -4- 97 j 10 4 66 65 61 68- 61 68 37 I 51- -4- 51 -4- 41 +-103 -4- 66 91 85 -j- 86 -4-100 20 5 65 64 60 68 60 66 37 -4- 50 -4- 49 -4- 30 -j- 105 -s- 58 97 82 22 6 66 65 52 67 61 67 38 j -r- 48 -4- 47 -4- 28 -j- 103 -4- 64 17 6 7 66 64 50 j 66 61 66 36 j -s- 46 -4- 45 12 i—1 co 106 4- 60 102 90 -4- 105 21 cs I B op den Middag. bl g -4- A.P. in Cent.tp S •g 2. <0 1 i a <3 tl ft p 59 53 65 56 56 54 52 51 59 54 55 56 56 54 52 51 59 54 55 56 56 54 52 51 ZW. 0. 0. WNW. WNW. BEMERKING Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. BINNEN DE N OORDZEE-SLUIZEN Kanaal- bruq in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE of Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SOHERMER- BOEZEM Aanmerkingen. Voormiddag. Namiddag. Kan aal. Uren Sluiseang. Straatweg te ValsEn. Kanaal. 1 Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen, Voormiddan. PtfRMEHENDE. E. g. beteekent dat de eh- deuren gesloten zijn, waar- door ook bij lagereu buiteu- hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. 0 CO van 6 n. mrg. tot 6 u. av. si o MS J 0 Op den Middag. Op den Middag. Voor middag a Voor middag Na middag Voor middag Na middag hoogste water. l&agste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. 30 0.80 -4- 1.04 0.75 -4- 0.78 -s- 0.50 E. g. E. g. E. g. -4- 0.48 4- 0.59 E.g. E.g. 0 0 -4- 0.10 4- 0.37 f 0.05 j. 0.47 4- 0.63 waterstand de loziug ver- hiuderd is. 1 0.80 -i- 0.97 0.70 -h 0.97 -4- 0.52 id. id. id. -4- 0.48 4- 0.56 id. id. 0 0 4- 0.08 4- 0.44 0.04 4- 0.43 4- 0.67 2 -4- 0.97 -4- 1.00 -4- 0.47 id. id. id. -4- 0.48 4- 0.56 id. id. 0 0 0.03 - 0.31 0.19 4- 0.27 4- 0.69 3 0.88 -4- 0.90 0.85 -4- 0.94 -i- 0.46 id. id. id. -4- 0.50 4- 0.56 id. id. 0 0 0,02 - 0.28 0.05 4- 0.38 4- 0.72 4 0.90 -4- 0.80 0.90 -4- 0.93 -4- 0.49 id. id. id. 4- 0.48 4- 0.58 id. id. 0 0 0.05 - 0.42 0.06 4- 0.38 4- 0.72 5 1.00 -4- 0.88 0.98 -4- 1.20 -4- 0.48 id. id. id. 4- 0.48 4- 0.56 id. id. 0 0 0.04 - 0.35 0.14 4- 0.24 4- 0.70 6 0.95 -4- 0.80 0.90 -4- 0.46 id. id. id. 4- 0.46 4- 0.54 id. id. 0 0 0.12 - 0.29 0.12 4. 0.20 4- 0.71 7 0.90 -4- 0.72 -4-0.44 id. id. 4- 0.44 4- 0.52 id. 0 0.10 0.31 4- 0.70 S Tmp/innr Lijuilen. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8 u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 a. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 a. av. 8 n. vm.8 n. av. 8 u. vm.8 a. nm.2u. av.8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8u. nm.2a. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. Su. 30 0.- 6.6 0.- 5.5 0.- 8.- 0.- 7.2 762.5 70' 7 0.70 60 1 0.- 0.- 0.4 4.7 0.- 0.- 0.5 5.6 0.- 0.- 0.2 £.8 0.5 0.- 0.3 5.2 764.6 766.2 765.9 73'.4 75'.6 64' 4 0.60 0.57 0.70 57.5 58.5 54.- 0.- 0.- 5.4 0.- 0.- 0.4 5.7 j 0.- 0.- 0.3 5.9 0.- 0.- 0.1 5.5 766.8 765.9 764.2 74'. 1 80'.2 70' 3, .0.58 0.50 0.72 58.- 58.5 60.- 3 0.- 0.- 0.5 5.2 0.- 0.- 0.8 5.8 0.- 0.- 0.4 6.4 0.- 0.- 0.7 5.8 762.2 761.3 760.9 75'.2 86'. 4 83' 3, 0.65 0.50 0.55 62.- 64.- 64 5 2.5 0.6 2.2 t 8.5 14.6 f 0.6 4.- I 0.8 8.3 0.2 2.1 2.5 0.1 5.6 759.1 758.9 760.5 75'.2 78'.4 64' 4. 0.65 0.62 0.74 62.- 68.- 66.- 0- 0.- 0.1 3.5 0.- 0.- 0.3 5.- i 0.- 0.- 0.2 4.- 0.- 0.- 0.- 3.2 761.2 761.2 760.8 68'.4 72'.- 62' 8, 0.62 0.60 0.70 54.- 56.5 52.- 6 0.- 0.- 0.3 4.9 0.- 0.- 0.2 5.4 0.- 0.- 0.4 5.- 0.- 0.- 0.6 4.7 759.9 759.1 758.5 68'.- 76'.6 66' 2 0.60 ,0.52 0.66 53.- 56.5 54.- 7 0.- 0.2 0.- 0.- 0.- 0.5 0.- 0.1 759.7 760.6 68'.5 75°. 2 0.64 0.68 55.5 58.5 2.6 34.6 23.- 39.3 9 .1 39.4 18.1 39.1 t Onweder. WATERHOOGTE -i- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. WH Lijnden. LEEGH WATER. CRU- CJL'IUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen 30 0.66 0.65 0.65 0.66 5.03 5.05 5.04 5.04 5.06 1 0.68 0.67 0.66 0.68 5.01 5.04 5.01 5.03 5.04 2 0.68 0.63 0.70 0.70 5.00 5.02 5.01 5.02 5.02 3 0.68 0.72 0.71 0.75 5.00 5.01 5.00 5.01 5.00 4 0.70 0.75 0.71 0.73 4.95 5.00 5.00 5.01 4.98 5 0.72 0.71 0.66 0.73 4.93 4.97 4.98 4.97 4.96 6 0.73 0.75 0.73 0.73 4.98 4.93 4.97 4.97 4.96 7 0.72 0.70 0.71 0.75 4.99 5.00 4.98 i 4.99 4.98 Te zamen NB. Aan den Leeghwater is water ingelaten den 30 Juni, 1, 2, 3 en 4 Juli gedurende 24 uur, en den 5 Juli gedurende 15+ uren. a l-D Regenval in m.M. per M2. Verdamping in per M 2. m. M. Rj S Ddg QJ tJ ttJ Q Ph jr etmaal ELHEID ler uur. a S Jj si 03 ►-a Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. 0. J 2 fcD o a -o !a 3 S3 i^.2 o vm. 8 uur av, 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 nur av. 8 uur 30 4.8 '2.7 8.0 2.00 7.95 4 i 0.9 4.1 0.7 2.6 1.6 7.2 2.17 8.30 5 2 0.7 4.4 0.6 2.6 1.4 7.1 1.50 5.60 3 3 0,9 4.5 0.7 2.0 1.8 6.9 2.33 9.70 4 4 1.4 46.1 I 0.6 4.0 0.4 1.8 0.9 5.0 2.83 8.85 48 5 0.7 3.6 0.6 2.0 1.0 4.2 2.00 8.45 3 6 0.6 4.0 0.5 1.9 0.8 4.8 1.67 7.00 2 7 1.0 0.7 1.1 3.00 13.15 5 Tot. 1.4 46.1 5.4j29.4 4.2 15.6 8.1, 43.2 15.50i 61.05 47,5 34.8 19.8 51.3 L*ei«l©n, 6 Juli. De aanvoer en prijzen ter VEE-markt van heden wareu als volgt t 8 Stieren 56 a 148, 88 Melkkoeien 154 a 280, 12 Kalfkoeien 170 a 290, 72 vare dito 142 a 252, 44 vette dito 170 a 340 of 74 a 86 c. per kg., 36 vette Kalveren 33 a 76 of 70 a 90 c. per kg., 69 nuchtere dito /5a 14, 720 vette Schapen 22 a 38 ol 60 a 70 c. per kg., 514 weide dito 15 a 23, 496 Lammeren 8 a 16, 55 tnagere Varkens 15 a 36, 249 Biggen 4.25 a 114 Paarden 80 a 95. 7 Juli. Boter. Aau de Gemeente-Waag gewogen: 364 '/8 en 51 A deelen, te .zamen 7790 stukken. Eerste kwal. /58 a 64, 2e kwal. /52 a 56. Purinereiulo, 10 Juli. Vee. Aaugevoerd: 188 Runderen, vlug, hooger prijs; 35 Paardeu, 173 vette Kalveren 0.80 a 1 per kgr., hnndel vlug; 67 nuchtere dito 10 a 23, handel vlug; 142 vette Varkens 40 a 52 c per kgr., handel stug; 20 magere dito 10 a 14, handel stug; 211 Biggen 3 a 7, haudel stug; 570 vette en ma gere Varkens hooger, Lammeren lager in prijs, handel vlug. Kaas: Aaugevoerd 419 stapels kleine/37.50; 1 stapel middelbare/33. Boter. 755 kl. Boter/- 1.40 a 1.50 per kgr. Eijeren. Kippen- 3,50 a 4.Eenden- /4,— per 100. Rotterdam, 9 Juli. Granen. De aanvoer van In]. Witte was wederom matig en nagenoeg gelijk aan de vorige week. De prijzen bleven nagenoeg onveranderd, doch de kooplust was onvoldoende om alles te knn- nen opruimen. Beste Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overmaassche van 8.80 a 9.30, extra pnike nog daarboven; middelbare /8a 8.70, min- dere 6.90 a 7.90. Rogge. De aanvoer van Inlandsche was klein, doch ook de kooplust niet groot, zoodat voriee prijzen moeielijk te bedingen waren. De beste Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche/6.70 a 7, mindere/5.60 a/6.60. Gerst, Zeeuwsche Winter- en Zomer- weinig aau, doch bijua niet gevraagd. De beste Winter- 4.70 a 5.50, de beste Zomer- 4.50 a 5.30. Haver met redelijke vraag tot ruim vorige prijzen. De beste f 4 a 4.50; mindere 2.90 a 3.90. Van Paardenboonen was weinig aan— geboden en bleven onveranderd van 6.70 a 7.70. Duivenboonen bij kleinigheden van 7.60 a 8.60. Brnine Boonen te noteeren van 8 tot15 naar qual. Witte Boonen aan benoodigden van 9 tot 13. Van Blauwe Erwtcn komen ook weinig meer voor; de beste/10.25 a 11, mindere en Voersoorten 7.60 a 10. Schokkers van 9 a 11 ge- houden, doch zonder vraag. Hennepzaad van 8.50 a 9.50. Kanarieznad met weinig kooplust 50 cents lager: het beste 12.60 a 13 50- minder 10 a 12. Meekrap met kleine afdoeningen tot vorige prijzen. 10 Juli. Vee. Aan de markt waren gisteren en heden aaugevoerd: 924 Runderen, 163 vette en 37 Graskalveren, 544 nuchtere dito, 469 Schapen of Lammeren en 143 Varkens. De prijzen waren als volgt; Runderen le kwal. 84 c., 2e kwal. 80 c.; Kalveren le kwal. 90 c., 2e kwal. 80 c. Schapen le kwal. 70 c., 2e kwal. 60 c.; Varkens le kwal.25 c., 2e kwal! 23 c., alles per kgr. Boter. Heden waren de prijzen naar kwal. van /58tot/50. Aauge voerd waren 117/8 en 74 16 vatcn en 958 6tukken a J kgr. Sr'hajfdi, 5 Juli. Vee. 6 Paarden 60 a 160, 6 Stieren 180 a 270, 10 magere Geldekoeien 120 a 190 16 vette dito dito/220 a 280; 8 Kalfkoeien 220 a 280; 6 Vaarzen dito 110 a f 140, 150 vette Schapen 25 a 34, 250 magere dito /16 a 23, 100 Lammeren /11a 15, 30 magere Varkens /12 a 16, 60 Biggen 3 a 6. Boter 1.40 a 1.53 en Kaas 40 a 55 ct per kg. Eieren. Kippen- 3.25 a 3.50, Eenden- 3.70 per 100 stuks; 18 nnchtere Kalveren 6 a 18. Tex el, 10 Jnli. Vee. De prijzen ter markt en in den commissie- handcl besteed waren als volgt: Ossen 100 a 180; vette Koeien 200 a 295 Melkkoeien 155 a 190; Geldekoeien 140 a 165 Kalfkoeien 150 a 195 A aarkoeien 120 a 160 Kalfvaarzen /120 a 160Gelde Vaarzen 85 a 126Nuchtere Kalveren /4 a 7.50 Gelde Schapen 24 a 26; Weischapeu 16 a 19; Schrammen 13 a 17 Rammen 26 a 32; Lammeren /8.50 a 10.50Rijpaarden/275 a 325 Oude Paarden 30 a 90; Biggen /7a 9.50; alien per stuk. Vette Varkens 23 ct. per Kg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 4