1 aarlemmemeer-Polfler. 1883. Vrijdag, 27 Julij. Nr. 50. mmm VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDEE-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. ft Prijs van het Abonnement: in het Jaar Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Uitvoerig Verslag der Vergadering van Donderdag 31 Mei 1883, Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Va Cent. m\\\w I! A A B L E M M E R M E E R V/ - x Pr^s van een enkel Nommee 15 Cent. de Heeren A T.I.F, TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREEFENDE, te adresseren aan VAX BOXGA A C°.te Amsterdam. Bij de op 2 5 Julij door Dijksrraaf en Heemraden van den Haarlerarnermeerpolder gehouden herbesteding van de Perceelen No. 2 en 8', voor het onderhoud aan gebouwen, bruggen en beschoeijingen over Ivet jaar 1888 en de drie eerste maanden van 18 84, werd ingeschreven door: W. Coppee te Halfweg, Perceel 8 voor 2996. S. Guldemond, te Hillegom, Perceel 2 voor 1760. J. Bruijn Jr te Haarlemmermeer, Perceel 3 voor 2852. W. P. van den Hoogen, te Haarlemmermeer, Perceel 3 voor 3062. H. de Bree, te Haarlemmermeer, Prrceel 3 voor/ 2899. W. HuUbosch, te Bennebroek, Perceel 2 voor 1795 F, L. van Looij, te Halfweg, Perceel 3 voor 3045. G. Blees, te Sloten, Perceel 3 voor 3060. P. van Essen, te Halfweg, Perceel 3 voor 29o7. J. Listenberg, te Haarlemmermeer, Perceel 2 voor 1848 en Perceel 3 voor 2848. E. F. v. d. Luijken, te Heemstede, Perceel 2 voor/ 1995. G. de Vries, te Haarlemmermeer, Perceel 2 voor 1685. De herstemming voor Leden van den Gemeenteraad zal plaats op Dingsdag 31 Jnli 1883, van 9 5 uur. De in herstem ming komende Candidaten zijn de volgende heeren Groen stem- brief je, gewone aftredingB. Biesheuvel, A. Pruissen, aftre- deinle leden; J. H M Evelein en C. A. Gehrels. Geel stembriefjeaftreding 1885: J. H. M. Evelein, C Dyt, T. C. Los en C. J Boezaard. Door den veldwachter Bremer, te Haarlemmermeer, i9 al- daar aangehouden W. T., sedert Mei 1883 gedeserteerd uit het gesticht te Ommerschans. Zaterdagmiddag is in een onbewaakt oogenblik te Oosteinde, gem. ALmeer het driejarig zoontje van G. B. te water ge- raakt en verdronken. Alle pogingen om de levensgeesten op te wekken bleven vrnchteloos. Uitslag van de op 24 dezer aan de Vijfhuizen gehouden Harddraverij van paarden ondcr den man: Aantal deelnemers tien. Prijs 50.behaald door het paard David, van D. de Vlieger; berijder D. de Vlieger Jr. le Preinie fi0.behaald door het paard Nieuwkoop, van J. Rietkerk berijder dezelfde. 2e Premie 10.bel aald door het paard Letta, van T. Groen; berijder D. Metz, alien te Haarlemmermeer woon- ••achtiir. De prijzen werden door den Burgemeester uitgereikt. Den 25 Juli jl. waren op de paardenmarkt te Hoofddorp aangevoerd: 140 paarden en veulens, 25 hilten eu 1 hengst. Handel was zeer geanimeerd; er wnren schoone paarden, waarvan velen tot hooge prijzen van 550 tot 600 door fransche kooplieden werden aangekocht. Lees-Inrichting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezing uitgegeven elken Zat^rdag-avond van 6 7 uur, ten Raadhuize. Het leesgeld bedraagt: Per week5 cents. Bij abonnement, p.'r jaar1.50. Voor onvermogendennihil. Catalognssen zijn a tibn Cents verkrijgbaar. Sonpniitre lezers worden herinnerd, dat zij in 't bezit zijn van boeken die reeds lang hadden hehooren te worden terug bezorgd. Ouderstaande Fersonen woiden in hun belana aangemaand zich ter Secretarie aan te melden, ten einde opstaven te doen voor de bijhouding van het Bevolking-register Johannis Goemaatgekomen van Herkmgeu. Antonia de JongSassenheim. Johanna HoogkamerLisse. Lena VerhulstLichtenvoorde. Gerrit Jan v. den Belt Zwolle. Pieter DinklaIlpendam. tliterl{jh Woemdag.) Het Bureau van de bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 nur eu 's middags van L4 uur. BURGERLIJKE STAND. Aarigegeven van 1824 Juli 1883. GEBOREN Rijmpje, dochter van W. Groenveld en H. Verboon. Klaas, zoon van G. Kleimeer en F. Beets. Gijsje, dochter van C. Verbeek en L. Quist. Anna Maria, dochter van G. van Es en A. Kunis. Hillegonda, doebter van W. Bieshenvel en A. C. van Splunter. Maria, dochter van A. Kouw en A. van Vliet. Jan, zoon van W. Meulblok en H. M. van Schaik. Cornelia Elizabeth, dochter van P. Schaik en E. de Vos. Jacobus Johannes en Martinus Andreas (tweel.), zoons van F. A. Kroezen en C. van Walsteijn. Gijsberta Jacoba, dochter van J. Bouwman en S. v. d. Laau. Cornelia, dochter van A. Boesveld en J. M. Buurman. Willem, zoon van K. Millenaar en A. van Wijk. LEVENLOOS GEBOREN: 1 Kind van J. Tazelaar en E. Wolfstang. OYERLEDENGerrit, oud 2 maanden, zoon van D. Witte en H. Scheurwater. Kornelis, oud 7 dagen, zoon van K. van Ophem en M. Scheelings. Cornells Franpois, oud 4 jaar, zoon van C. v. d. Vis en F. W. Cavelier. Teunis, oud 18 dagen, zoon van J. Vinke en E. Ronk. Elisabeth Lena, oud 3 maanden dochter van C. den Hollander en A. den Boef.Maria Theodora, oud 8 maanden, dochter van J. Denaijere en P. Jansen. ONDERTROUWD K. Oldenburg (wed'.) met F. C. de Looff. GEHUWD: Geene. In den morgen van tlen 26 dezer vond men bij den Iand- bouwer S de Groot, te Hoofddorp, in den stal eene koe dood, staande met de horens in den grond. De oorzaak is onbekend men vermoedt rlat zij door angst voor het onweder de horens zoo vast in den grond heeft gewerkt, dat loswringen onmogelijk was. Hoewel het onweder zeer nabij was, gelooft men toch niet dat zij daardoor is omgekomen. Den eersten Augustus e. k. hoopt de heer A. Schout zijne vijfentwintigjarige ambtsvervulling te berdenken als koster bij de Hervormtle Gemeente Haarlemmermeer, te Hoofddorp. Voor den wedstrijd, onlangs door de Ned. Harddraverij- en Renvereeniging uitgescbreven voor iulandsche hengst,en, geboren in 1883, te houden in 1886, is o. a. ingeschreven Caesar, eigenaar H. Schoo Hzn., te Haarlemmermeer. 's morgens ten 10 ure, in het Raadhuis. (Reeds vroeger in het kort door ons medegedeeld.) (Vervolg en Slot, zie ons vorig Nummer). Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. XV. Is aan de orde bet adres van de ingezetenen J. Wientjes e. a. omtrent het schoolgaan van hunne kinderen op de bjjzondere school te Otide-YVetering. Dit adres, gesteld geweest zijnde in handen van de Plaatse- lijke Schoolcommissie, wordt gelezen het door die Commissie ingezonden advies, in hoofd/aak inaoudende: dat door aan het verzoek van adressanten te voldoen, de bedoelde school zou krijgeu het karakter eener openbare school, zeker tegen den zin en de bedoeling van het bestuur dier school. Daarom, en daargelaten nog de vraag of het geven der ge- vraagde bijdrage aan eene school in eene andere gemeente zon zijn overeen te brengen met art. 16 der wet, gelooft de Com missie dat het verzoek der adressanten uiet voor inwilliging vatbaar is. De heer Verkuijl zegt niet in te zien dat de vraag in het adres tegen de wet is. Men vraagt bet niet voor de school, maar voor de ouder9, zooals te Leimuiden, omdat ze te ver van eene school in deze gemeente verwijderd wonen. De heer de Brenk spreekt zulks tegen, en zegt dat adres santen geld vragen voor de bijzondere school, en niet voor zich zelve. De Secretaris leest op verzoek het adre9 voor. De heer Verkuijl erkent, dat, nu het geld voor de school gevraagd wordt, zulks volgens de wet niet kan. De heer *t Hooft zegt, al is de bijdrage gevraagd vuor de school, dan kan de Raad toch besluiten om het geld aan de ouders te geven. De Voorzitter zegt, dat zulks zou zijn tegen de wet, en dus niet mag; iedereen zon er dan om kunnen vragen; er moet eene overeenkomst bestaan zooals met Leimuiden. De heer Verkujjl gelooft wel, dat het mag zooals de heer Groote Letters worden naar hare plaalsruimte berekend. 't Hooft aangeeft't is toch hetzelfde aan wien men het geeft. De heer Bulttnan zegt, dan kan men wel alle kinderen buiteu de gemeenten zendenbovendien gaan er veel kinderen van hier school te Heemstede en te Lisse; ook die zulleu dan komen vrageq. De heer Tensen herrinnert dat zoovele kinderen uit I.isser- broek, die te Lisse schoolgaan, dan ook regt hebben om le vragen, ook de kinderen aan de Cruquius en otnstreken. De heer Verkuijl vraagt, waarom men zoo dwaas zal zijn om 20 aan Leimuiden te geven. als men er met 10 per kind af kan? De beer Knaap wil zich buiten alle kwestieo houden, maar vraagt wat is eerlijk De heer Verkuijl, zegt spreker, heeft gelijk; men moet de belangen der gemeente behartigen, daarvoor hebben wij eene verklaring afgelegd SprekeT ziet er geen zwarigbeid in; de Staten zullen het wel goedkeuren laat de kinderen schoolgaan waar de ouders het willen; zoo zegt, spreker, zal men te Hoofddorp ook weer kosten voor bouwen gaan maken, niettegenstaande er eene bijzondere school is te wacbten. Spreker keurt dat niet goed. De beer Biesheuvel vraagt, of de kinderen, waarvoor de aan- vraag strekt, thans tc Leimuiden gaan? De Voorzitter aniwoordt: Ja. De heer Biesheuvel vraagt, waarom zal men dan 20 per kind blijven geven, als men voor 10 er af kan? De heer Verkuijl zegt, waarom die kinderen te verpligten zoo ver te loopen, als zij zooveel digterbij kunnen schoolgaan, en dan nog voor de helft minder geld? Waarom zal men dat weigeren? Laten de kinderen schoolgaan, daar, waar de ouders ze het liefst willen laten gaan. De heer Tensen zegl, dat ook hij wel in dien geest denkt, maar hij heeft toch geen vrijheid gevonden om tegen de wet in te werken. De heer 't Hooft zegt, dat het door hem aangegeven middel zou zijn in het belang der gemeente, auders moet men daar een school bouwen. De beer de Breuk zegt, dat het bij de Schoolcommissie alleen de vraag is geweest, of het verzoek der adressanten volgens de wet mogt worden toegestaan, en de Schoolcommissie gelooft dat niet; van voor- cf tegen-ingenomenheid met de bjjzondere school is geen sprake geweest. De commissie meent dus dat het adres, zooals het is liggende, moet worden afgewezen. De heer Verkuijl erkent, dat de vraag zooals die in het adres is gedaan, in strijd is met de wet; maar men kan er op andere wijze in te gemoet komen. Spreker gelooft gaarne dat de Schoolcommissie advies heeft uitgebragt, overeeukomstig de wet. De Voorzitter zegt, adressanten vragen niets anderslaat men nu ook besluiten op lietgcen gevraagd wordt, en afwachten wat welligt later zal gevraagd worden. Hij stelt daarom voor om op het adres afwijzend te beschikken. Zonder hoofdelijkestemming wordtdienovereenkomstig besloten. De heer Verkuijl zegt, dat hij nog geen voorstel wil doen otn verder te besluiten tot het geven van eene bijdrage aan de ouders. Spreker wil vooraf onderzoeken, of dat volgens de wet kan en mag. De Voorzitter acht onderzoek vooraf ook beter. XVI. Is aan de orde: de bijbouw van een lokaal aan school no. 4. Aan de vergadering wordt voorgelezen een schrijven van den Districts-schoolopziener, van 28 April 11., waarbij wordt medegedeeld, dat aan het opnieuw ingezonden plan van ver- grootiug der school no. 4, nog alle gebreken kleven, welke het vroeger ingezoudene bevat, en wel in die mate, dat geen verschil tusschen beide planueu is te bespeuren. Voorts worden eenige gebreken opgenoemd die aan het plan kleven, en eindelijk een fiieuw plan aangegeven, waarvan de uitvoeriug 2400 meer zal kosten, maar waardoor dan ook school no. 4 in een gebouw wordt lierschapen, dat aan de eischen der wet voldoet, wat in geen enkel opzigt 't geval zal zijn, wanneer het gebouw wordt veranderd volgens het plan, waarvoor goedkeuring is gevraagd. De Voorzitter herinneit, dat in de vorige vergadering is af- gestemd om meer geld te geven, en vraagt wat men nu zal doen De heer de Breuk is er tegen om meer geld te geven, en vraagt, of het niet goed zou zijn om voorzigtig te werk te gaan, want, naar hij meent, zal er te Hoofddorp eene bij zondere school komen het gevolg daarvan zal zjjn dat er op de school no. 4 plaats in overvloed zal zijn. De heer Verkuijl herinnert dat ook de Commissie voor de Gemeentewerken zich tegen eene zoo hooge som heeft verklaard het baat dus niet, of men de zaak op nieuw in handen der commissie stelle. De heer Knaap zegt, men moet zien of het billijk is wati;j gevorderd wordt; men moet letten op het belang der^e dito meente. De Voorzitter vraagt wat men doen zal? .ere Varken. gen371 '/s en 65 -fc

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1