1885. Vrijdag, 10 Augustus. Sr. 32. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. ..V- Gemeenteraad van Haarlemmermeer. \m«ss Prijs van het Abonnement: in het Jaar Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Ag'enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 17 Augustus 1883. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 28 Juni 1883, IIAARLEMMERIIEER Prijs van een enkel Nommek 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. Utterly It Woentdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Aansrezien de heer Evelein voor zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad (geel stembriefje, aftreding 1885), heeft bedankt, moet weder eene nienwe vrije verkiezing plaats heh- ben, welke bepaald is op Dinsdag 21 Augustus 1888. Dat is mi de vijfde maal, dat men"hier*rverkiezing heeft'voor Raads- jeden. Het zoontje van A. Doekes, te Hoofddorp, beeft drcr het haasje-ov r spelen zijn arm gebroken. De breuk is van dien aard, dat het twijfelachtig is of hy zijn arm zal bebouden. In den nacbt van 8 op 9 Augustas zijn het bpis en eene schnur van- en bewoond door W. Aarts, Veldweg bij den Cruqruins, J Nr. IB, geheel afgebrand. Door het 's nachts ten een ure wakker worden van eel) 4-jarig kind, werd men den brand gewaar en konden de hnis- genooten zich met moeite redden. De knecht, die op den zolder sliep, is uit het raam moeten sprinsen. Huisraad, on- geveer f 30 geld en bloembollen. zijn mede verbrand, huis en schnur zijn verzekerd te 'sBosch, voor jf2300, de in- boedel idem voor f 1100 en de bloembollen in eene Fnselscbe Maatschappij voor f 4500. De oorzaak is onbekend. GEBORENMeehelina Johanna, dochter van G. Heselaars en K. van Doom. Maurits Egbert, zoon van A. Berlijn en A. Bleijker. Cornelia, zoon van C. Rooker en A. de Croos. Leendert, zoon van D. van Oostende en A. P. Goulooze. Mijntje, dochter van W. Pruissen en A. J. Pruissen. Jacobus, zoon van W. Alderlieste en N. de Wit. Arie, zoon van A. van Zwieten en N. v. d. Laan. Adriana, dochter van C. Westerman en J. C. Kooiman. Hendrik, zoon van H. van Donselaar en A. E. Beumer. Erancisca Helena, dochter van M. H. van Dorp en A. Zandvliet. Tona, dochter van P. de Smit en S. Lamperse. Maarten, zoon van H. Hoogeveen en A. de Wit. Annigje Berendina, dochter van H. J. ten Zijthof en T. Onnes. OYERLEDENDirkje Cornelia, oud 4 maanden, dochter van J. Kool en J. van Schuppen, Petrus, oud 20 jaar, zoon van J. Braak en C. van Tiel. Arie, oud 21 jaar, zoon van G. Klomp en J. Bood. Willem, oud 2 jaar 8 maanden, zoon van G. Blijham en A. Rieve. Jan Stapel, oud 34 jaar, geh. met G- Lewis. Matje Spaargaren, oud 38 jaar, geh. met C. Willeme. ONDERTROUWD: M. van Wieringen met L. Roodenburg. GEHUWD: Geene. 's morgens ten 10 ure, in het Raadhuis. Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden, zijnde de heeren: de Breuk, van Reeuwijk, Suidgeest, van Vnuren, Ran, 't Hooft, Pruissen, Timmermans, Knaap, Tensen, Biesheuvel en Verkuijl; alsmede de Secretaris. Afwezig de heer Bultman, met kennisgeving. De notulen van 31 Mei 1883 worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld a. de provinciale bladen van 1883, No. 36 tot 40. b. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten dd. 13/16 Juni 1883, no. 7, waarbij de ontvangst wordt herigt der op 31 Mei 11. vastgestelde algemeene policieverordeniug. c. Brieven van 6 Juni 11., no. 24, 27 en 32, ten geleide van de goedgekeurde Raadsbesluiten dd. 31 Mei 1883 tot aangaan eener tijdelijke geldleening en tot af- en overschry ving in de begrooting, dienst 1882, en van het goedgekeurde kohier van den Hoofdelijken oraslag, dienst 1883. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aaugenomen. II. Komen in behandeling de Staten van restanten en oninbare posten wegens Hoofdelijken Omslng enHondenbelasting. Bij deze Staten wordt door den Gemeente Ontvanger voor- gesteld om wegens Schoolgeld oninbaar te verklaren en als restant aan te houden dienst 1881. 3.75 1882, 1.25 7.50 Hondenbelasting dienst 1880. 41.37® 8.25 1881. 53 05 9.85 1882. 78.55 22.10 Hoofdelijke Omslag dienst 1880. 1.2. 1881. 8.— 5.— 1882. 148.62® 98.— Deze stnkken zijn gesteld geweest in handen der Finan- cieele Commissie. De beer Verkuijl rapporteert, namens de Commissie, dat zij voorstelt om de staten wegens Hondenbelasting en Hoofde lijken omslag over 1880 en 1881 goed te keuren. Daartoe wordt besloten. Daarop komen in behandeling de staten over 1882, wegens Hondenbelasting en Hoofdelijken Omslag, en worden die staten voorgelezen, alsmede die wegens Schoolgeld over 1881 en 1882. Nadat verschillende daarop voorkomende posten waren be- sproken en toegelicht, waarbij de heer Verkuijl doet uitkomen, dat de aangevoerde redenen van oninbaarheid zeer sober, en enkele zelfs geheel onjuist zijn, worden ook deze staten goed- gekeurd. III. Is aan de orde: Brief van den Minister van Water- staat, Handel en Nijverbeid, inzake het telegraafkantoor. Aan de Vergadering wordt voorgelezen een schrijven van gemelden Minister, van 14 Jumj 1883, No. 80, waarbij wordt gemeld dat, aangezien het gemeentebestuur blijft meenen niet tot verdere waarborging van de ophrengst van het alhier gevesligde rijkstelegraafkantoor verpligt te zijn, en derhalve ongezind is bet deswege verschuldigde over het dienstjaar 1 882 te voldoen, het genoemde kantoor op 1 October aanstaande voor het algemeen verkeer zal worden gesloten. Voorts wordt gelezen een schriftelijk voorstel van den heer Bultman, daartoe strekkende om te benoemen eene Commissie waaraan opgedragen wordt: le om de kwestie mondeling met den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te bespreken; alsdau te vragen intrekking van het besluit tot opheffing van het telegraafkantoor, en zoo dit niet gelukt, abhans sohorsing van de tenuitvoerlegging tot na de behandeling van een adres, door de Gemeente bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal in te dienen; 2e het redigeeren van een adres aan de Tweede Kamer. De heer Verknijl ondersteunt het voorstel van den heer Bultman en deelt mede dat deze zaak ook bij het Polderbe- stuur een punt van overweging heeft uitgemaakt dat de heer Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, Heemraad van den polder en Lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal, gaarne inzage zou willen hebben van de gewisselde stukken, en dat hij (spreker) beloofd heeft te zullen vragen om den heer Rutgers de stukken ter inzage te zenden. De Voorzitter vraagt of een der leden er bedenking tegen heeft om den heer Rutgers van Rozenburg inzage der stukken te geven, Geen der leden heeft bedenking, zoodat daaraan zal worden voldaan. De Voorzitter stelt voor om, overeenkomstig het voorstel van den heer Bultman, te besluiten tot benoeming eener Commissie van drie leden. Daartoe besloten zijnde, worden tot leden dier Commissie benoemd de Burgemeester en de heeren Bultman en 'l Hooft. IV. Aan de orde is: verzoek om eervol ontslag van G. Knap, als onderwijzer aan School no. 4. Aan de vergadering wordt voorgelezen het verzoek vaD G. Knap, om eervol ontslag als onderwijzer aan School no. 4, met ingang van 16 Augustus 1883. De Voorzitter stelt voor het gevraagd eervol ontslag te verleenen, integaan 16 Augustus 1883. Daartoe wordt besloten. V. Is aan de orde: het verzoek van K. R. Weslerterp, om eervol ontslag als onderwijzer aan school no. 10, met ingang van 19 Augustus 1883. De Voorzitter stelt voor het gevraagd eervol ontslag te verleenen, in te gaan 19 Augustus 1883. Dienovereenkomstig wordt besloten. VI. Komt in behandeling: verzoek van K. R. Westerterp, onderwijzer aan school No. 10, om buitengewone belooning i voor meer werk tijdens de vacature van eene onderwyzersbe- trekking aan gemelde School. Van het hiertoe strekkende adres wordt voorlezing gedaan; daarin wordt gezegd, dat aaD gemelde school van 10 Mei tot 13 Junij eene betrekking van onderwijzer vacant is geweest, zoodat adressaDt gedurende dien tyd het werk van twee onder- wijzers heeft verrigt, en heeft de betrekking ook tweemaal zooveel van zijne krachten gevorderd, waarom door hem eene gratificatie wordt verzocht. De voorzitter vraagt, of men dit adres wil stellen in handen van de plaataelijke schoolcommissie. De heer Verkuyl'acht dit'onnoodig adreasant heeft nieClaDger gewerkt dan gewoonlijk, en dus geen meer werk verrigtals er dus [schade geleden is, danj is_ het aan het onderwijs. De schoolcommissie ^zoujdaaromtreut niets [anders^kunnen^rappor- teeren. De Voorzitter stelt dan ook voor om op'het adres afwijzend te beschikken. Zonder hoofdelijke]7stemming wordtjdienovereenkomstig be sloten. VII. Aan de orde is: de benoeming van eene onderwijzeres voor School no. 6. Aan de vergadering wordt voorlezing gedaan van de voor- dragt, waarop voorkomen1. Mejufvrouw Maria Christina Vincentia van de Liefde, te Utrecht. 2. Mejufv. Gerarda Margaretha vau Maanen, te Lisse, en 8. M.jufv. Elisabeth Kieviet,"te Haarlemmermeer. Bij de gehouden stemming zijn in de bus bevonden 10 geldige stembriefjes en 2 bianco briefjes, en blijkt by de opening dat uitgebragt zijn op Mejufvrouw Maria Christina Vincentia van de Liefde, 10 stemmen, die alzoo is benoemd. De infunctietreding wordt bepaald op 1 Julij 1883. VIII. Is aan de ordedejjbenoeming van eene]onderwjjzeres voor school no. 11. Op de voordragt komeu voor. 1. Mejufvrouw Cornelia Geertruida Albertine van Vrijberghc de Coningh, te Lisse. 2. Mej. M. C. V. van de Liefde, bovetigemeld. By de stemming worden in de bus bevonden 4 bianco briefjes, en"8 geldige stembriefjes, en lilijkt dat alle stemmen zijn uitgebragt op Mejufvrouw Cornelia Geertruida Albertine van Vryberghe de Coningh, te Lisse. die mitsdien is benoemd De infunctietreding wordt bepaald op den 16 July 1883. IX. Komt aan de"orde: de benoeming van een onderwijzer voor school no. 4. Op de voordragt komen voor: 1. Klaas Veldkamp te Nijmegen, 2. Izaak Antoon Fischer, te Deventer, en 3. Leendert van der Hor, te Haarlem. Tot de stemming overgegaan zijnde, worden in de bus be vonden 10 geldige stembriefjes, en 2 bianco briefjes, en blijkt dat zijn uitgebragt op den heer Klaas Veldkamp 10 stemmen, die alzoo is benoemd. De infunctietreding wordt bepaald op 16 Augustus 1883. X. De Voorzitter rleelt mede, dat I, A. Fischer, zijnde no. 2 van de voordragt voor onderwijzer aan School no. 4, heeft berigt ook te solliciteeren naar school no. 10; dat echter de voordragt nog niet is opgemaakt knnnen worden, en stelt daarom voor den heer Fischer te melden, dat de Raad bereid is hem te benoemen, indien daartoe de noodige voordragt door de bevoegde autoriteit wordt gedaan. Zulks wordt goedgevonden, en op voorstel van den heer de Breuk nog bepaald, dat hem zal worden gevraagd of de betrekking door hem zal worden aangeDomen. De Vergadering wordt daarna gesloteu. Agenda, voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, te houden op Donderdag 16 Augustus 1883, des avondsten 6 ure, ten Raadhuize. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen.2. Onderzoek der geloofsbrieven van de benoemde Raadsleden. 3. Kohier der Hondenbelasting, dienst 1883. 4. Bestek voor de aan- besteding van Steenkolen. 5. Wijziging der instructie voor de gemeente-vroedvrouwen. 6. Voorziening in de betrekking van Gemeente-genpesheer, in een gedeelte van Wijk No. 5. 7. Bijdrage in de kosten van het Rijks-telegraafkantoor. 8 Brief van Gedeputeerde Staten, in zake de verhooging van het schoolgeld voor uitgebreid lager onderwys, te Hoofddorp. Volgens art. 13 der Gemeentewet moet ieder nieuwbenoemd lid van deri Gemeenteraad binnen 8 dagen na die benoeming zijn besluit doen kennen, of hij die benoeming wel of niet aanneemt. In de gemeente Aalst werd dit door een nieuw benoemd lid verzuimd, zoodat aldaar eene nieuwe vrije stem ming moest plaats hebben. De heer T. Sanders, die verleden jaar de concessie heeft gekregen voor een stoomtram langs den Amstelveenschen weg, heeft dezer dagen aan den Gemeenteraad van Nieuwer-Amstel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1