EcmengflB Berigten. - 128 - verlenging van die concessie gevraagd tot 1 Mei 1884. De Baad heeft de behandeling van deze aanvraag uitge^teld, daar eene regeling van dc stoomtrammen bij de Provinciale Staten in behandeling komt. De bij den Gemeenteraad van Nieuwer-Amstel ingekomen adressen over den ouhoudbaren toestaud van den Amstelveen- scbenweg achter het Vondelpark, hebben in den Raad krach- tige ondersteuuing gevonden bij eenige leden die op spoedige verbetering aandrongen. De Raad heeft besloten de adressen naar het Hoogheemraadschap te verzenden, hetgeen volgens vroegere ondervinding zooveel beteekent als"ter griffie ge- deponeerd„ In de omstreken van Wijhe levert de vetweiderij over 't geheel vrij slechte resultaten op. Men heeft het guste vee buitengewoon duur moeien koopen en lanuen tijd gebrek aan gras in de weiden gehad, zobdat zelfs sommige hooilanden af- geweid inoesten worden. 't Meeste vee ziet er nog alles be- halve vet uit. De gure weersgesteldheid van den laatsten tijd werkt zeer Dadeelig op den groei van 't gra9. Men vreest, dat de hooioog9t der tweede snede lang niet aan de eerat ge- koesterde verwachting zal beantwoorden, maar zelfs hier en daar zeer gering zal zijn, als er niet spoedig warmte komt. Te Oostergo begint de zoo gevreesde varkensziekte zicb weer te vertoonen. Onderscheidene boeren hebben daaraan reeds be9te varkens verloren. Op aanraden van een ervaren vee- houder zal nu een nieuw voorbehoedmiddel aangewend worden, nl.: vermenging van een kleine hoeveelheid bruine teer, die eenigen tijd gekookt heeft, met het voeder. Als een bewjjs van den kolossalen omvang van de groen- tenteelt en den uitvoer van den Langendijk naar het buiten- land, meldt men on9, dat in de laatste twee weken door den handelaar niet minder dan 250,000 bloemkolen per spoor naar Belgie en Duitschland verzonden zijn. Uit Reenen schrjjft men ODgekend is het, zoo sehoon als hier thans de tabak staatschade is er nog hoegenaamd niet aan toegebragt en thans reeds komt men plaats te kort om het gewas te bergen. Bet zandgoed is in de schuren, en met het plukken van het aardgoed is een begin gemaakt De boonen- bouw is door het voortdurende natte weder minder gnnstig. Woensdag 8 dezer zijn in den IJpolder, een goed kwartier van Halfweg Haarlem en Amsterdam op de bouwplaats Sumatra," toebehoorende aan den Heer D. F. A. Banduin, te 's Gravenhage, de graanhouwwerktuigen beproefd, welke ingezonden zullen worden. op de Internationale Landbouw Tentoonstelling, het volgende jaar te Amsterdam te houden. Aan de beproeving werd deelgenomen door: 1. Ben graanmaehine voor den paard, van Johnston, Harvester Co. te Batavia (New York), vertegenwoordigd door de Heeren Krom Co. te Amsterdam. Prijs 390. 2. Een dito, ,,de Harvester" genaamd, voor 2 paarden, insgelijks van Johnston, Harvester Co. Prijs f 460. 3. Een gekombineerde gras- en graanmaaimachine voor 2 paarden, ook van dezelfden. Prijs f 460. 4. Een graanmaaimachine, „de indispensable", genaamd van Hornsby Sons te New-York, vertegenwoordigd door de firma de Wed. Massde Zoon te Goes. 5. Een dito, nieuw model, van Adriance Piatt Co. te Ponght- Keepsie (New-York), vertegenwoordigd door de Heeren Landre en Glinderman te Amsterdam. 6. Een dito van Walter A. Wood te New-York, vertegen woordigd door de firma Peignat Co. te Amsterdam. 7. Een dito, geheel nieuw model, van Buckeye te New- York, vertegenwoordigd door de Heeren Landre en Glinderman te Amsterdam. 8. Een dito, alles behalve nieuw model, misschien wel een der eerste graan-maaimachines welke zyn uitgekomen, van Aaltman Co. te Canton (New-York), toebehoorende aan den Heer P. Metz, te Waddinveen (Zevenhuizerplas). 9 Een zelfbindende graanmaaimachine van Walter A. Wood. Daar slechts een graannaaimachine voor een paard, die in 't voorbijgaan gezegd uitmuntend werkte, en slechts een zelf- binder, die vooral in de tarwe goed werkte in de garst strooide hij wel wat veel aan de beproeving deelnamen, zullen deze werktuigen niet wel voor bekrooning in aanmer- king kuunen komen. De beproeving geschiedde onder de leiding van het uitvoe- reud comite der Internationale Landbouw Tentoonstellingwaar- van de machine's zullen deelnemen, en in tegenwoordigheid van een, het ongunstige weer in aanmerking genomen, vrij groot aantal belangstellenden. De Internationale Jury beslond uit de heeren: N. de Loder te Winkel in den Wanrd-, Groetpolder, W. de Clercq te Hout rijk en Polanen R. A. Kaan, te Anna Pauwlowna; H. de Zeeuw te Haarlemmermeer, en twee Belgen de heeren Ladou en Pirot. De uitslag der beproeving zal eerst bekend gemaakt worden by de opening der Tentoonstelling in den aanstaanden zomer. Het maaijen was, na 's morgens tegen 11 uur begonnen te zijn, 's middags tegen 4 uur afgeloopen. Toen is met een krachtmeter onderzocht welke trekkracht moet worden aange wend, om elke machine in werking te breugen en te houden. Opmerketijk is het dat, in weerwil van de aanhoudende regens, de aardappelziekte zich in de IJsel9treken zoo weinig openbaart; alleen 't loof van de vroegrijpe soorten wordt hier en daar zwart. 't Nadeel hierdoor teweeggehragt, kan natuurlijk niet groot meer zijn, daar deze dagelijks gerooid worden. In de laatrijpe aardappelen vertoont de ziekte zich uog slechts bij uitzondering. In de provincie Noord-Holland staan granen, zaden en aard appelen rijk te velde; de langdurige koude van dit voorjaar en de daarop volgende droogte en sehoon weder hebben aan deze producten een kraehtige ontwikkeling gegeven, en indien de maand Augustus verder droog weder geeft, kan de landman een rijken oogst binnen halen. De grasboeren hebben het minder goed, omdat zij doorgaans te veel vee houden en daardoor te kort hooi teelen voor hun veestapel In de meeste boomgaarden in de IJselstreken moet men de takken der appel- en pereboomen stutten, omdat ze auders onder 't gewigt der vrucht zouden bezwijken. Door 't regen- achtig weder der laatste dagen is 't gewas zeer in omvang toe- genomen. De opbrengst der pruimeboomen zal minder groot zijn. Dagelijks ziet men nu reeds opkoopers van elders de boeren afloopen om de pruimen, die eerst over eenige weken rijp zyn, op te koopen. Volgens den regenmeter der Rijkslandbouvvschool, is gedu- rende de maand Juli 201 mM. regen gevallen, tegen 121 mM. in Juli 1882. In de Betuwe vertoont zich op versehillende akkers de aard appelziekte. Niet alleen het lof, maar ook de knol is reeds aangetast. Het zou vooral dit jaar, nu de kwaliteit zoo uit muntend en het beschot zoo rijk is, zeer te betreuren zijn, indien de gevreesde ziekte bleef toenemen. Evenals in versehillende streken des lands, is de opbrengst van de hooilanden in de Betuwe niet groot. Is de toekomst der Amerikaansche petroleum twijfelac!)tig> omtrent den graanoogst kan men ook dit jaar weer gernst zijn. De gun9tige berigten, getuigen het reed9. De „tarwekoning van Dakota", Dalrymple, is in verrukking over het vooruitzigt van zijn geliefde granen. Onlangs onderuam hij een reisje door Da kota, Minnesota en Wisconsin, en bevond dat de zomertarwe uitnemend staat. Hij verklaart, dat er de helft meer bezaaide akkers zijn dan verleden jaar, en de planten staan zoo krachtig, dat het niet te verwonderen zal zijn, wanneer, per bunder ge- rekend, meer dan een gemiddpld gewas zal geoogst worden. Teneinde in het warme seizoen de bewaring van zoete melk te bevorderen, geeft de 's Gravenhaagsche Melkinrigting de volgende maatregelen aan, die met het beste gevolg door haar in toepassing worden gebragt: A11e voorwerpen, zoowel van metaal, hout als aardewerk, die gebruikt worden tot het bewaren van melk, moeten met koud of laauw water omgespoeld en uitgewasschen, en daarna zoogenaamd in de broei gezet (dat is met kokend water ge- vuld) worden. Dit moet er 20 a 30 minuten in blijven staan met dit water het voorwerp omspoelden dan nog met koud water omspoelen en uitwasschen, en vervolgens laten uil- druipen en luchtdroog worden. Men gebruike nimmer zeep om uit te wasschen of doeken om uit te droogen. In vaatwerk, op deze wijs behandeld en op eene koele plaats gezet, kan de melk langen tijd zoet bewaard worden. In de omstreken van Berg, Terhlijt en Bemelen (Limburg) heeft men weer verscheidene hamsters ontdekt. Ook te Scharn bij Maastricht heeft men tien van deze dieren, in denzelfde nest, gevangen. Zij hadden reeds eene groote hoeveelheid tarwe voor den winter verzameld-. Van al de eigenaardige bedrijven die te New-York worden nitgeoefeud, is de handel in kleine kinderen wel de zonder- lingste. Ongeveer 40, misschien wel 50 personen houden zich bezig met de taak, voor kinderen wier regtmatige ouders niet in staat of geneigd zijn hen te onderhouden, echte lieden te zoeken die hen willen tot zich nemen. Een dezer agenten vergunde onlangs een reporter kijkjes in de geheimeuissen van dezen tak van bedrijf. „Hier heb ik bijv." zeide de agent, „een aardigen jongen in voorraad tien dagen oud, met blond haar en blaauwe oogen. In de linkerwang heeft hij een allerliefst kuiltje, waardoor het kind belangrijk in waarde stijgt. Daarom ver- laug ik 100 dollars voor den kleinen man. Het kleine meisje naast hem, dat ongeveer even oud is, doe ik voor de helft dezer som van de hand, ik zou misschien nog meer voor haar kunnen krijgen, maar haar hoofdhaar zal allerwaarschijn- lijkst de kleur aannemen, die men het best aanduidt met de woorden: ..pertinent blond." Jongens brengen overigens meer op dan meisjes."„Waarom? vroeg de reporter. „Lk weet het zelt niet. Dit alleen is zeker, dat meisjes, of het moeten al bijzonder 9choone exemplaren zijn, laag in piijs zijn. Ik neem ze niet gaarne ten verkoop aan." ,,Aan welke nationaliteiten geeft men de voorkeur?,.Dat varieert naar de klanten. Ik doe mijn best om iedereen tevreden te stelleu. Natuurlijk hebben er wel eens vergissingen plants en gaat een kleine Ier voor een Duitschir door; maar dik- wijls geschiedt zoo iets niet." Verkoopt gij ook Chiueesche kinderen?" „Neen, Chineesche babies hebben wij nog niet in magazijn."Valt het u bijzonder moeijelijk uwe klanten te vreden te stellen?" „Nu en dan. Sommige vrouwen zijn zeer zonderling in hare eischen. De eene heeft zich bijv. met veel verbeeldingkrachl het ideaal van een baby voorgesteld en dat moet ik nu volstrekt leveren. Blond is de meest gang- bare kleur. Nu en dan verlangen de klanten de zonderlingste combiuaties, zooals: donker haar en blaauwe oogen, of zwarte oogen en blond haar. Dezen ochtcnd vroeg kwam eene dame bij mij, die een liglblonde haarlok uit hare portemonnaie nam en van mij verlangde, dat ik een kind zou zoeken met haar van gelijke kleur. Tot mijn spijt was in mijn voorraad geen kind, dat aan dien eisch beantwoordde. Ze deed juist alsof ze een el lint van bepaalde kleur wilde koopen."„Is de kiu- derbaudel een voordeelig bedrijf?" „Meestal is de vraag zoo groot dat niet eens alle orders kunnen worden uitgevoerd; daardoor zijn van zelf de winsten vrij groot. De uitgebreide concurrentie doet echter geen goed. Vindt thans eene koopster mijne prijzen te hoog, dan gaat zij naar een concurrent naast mijne deur, en dit heeft mij reeds veel nadeel berokkend. Waar ik eenige jaren geleden 200 dollars kon eischen, moet ik thans tevreden zijn met 7 5 dollars Toen wist de reporter genoeg van dat edele vakalthans hy deed geene verdere vragen. Door den directeur-generaal der Maatschappij tot exploi- tatie van Slaatsspoorwegen en eenige ambtenaren, zijn proeven genomen met eene electrische verlichting, aangebragt op een locomotief. Op den rit van Kuilenburg naar Utrecht bleek, dat op twee honderd vijftig a drie honderd meter de weg helder verlicht was. Wanneer de machine stil stond konden op twee honderd vijftig meter klein gedrukte letters nog duidelijk gele- zen worden. De proeven zullen worden voortgezet. De thans hier te lande vertoevende Oostenrijksche Aarts- hertogin heeft een nachtelijk tochtje op zee in een visschers- vaartuig ondernomen en daarmede eene daad volbragt, welke nog maar door weinige dames ondernomen is. Daaromtrent wordt uit Zandvoort het volgende geseind 's Ochtcnds te half zeven uur kwam de visseherspink ,,Ora et Labora", aan wier boord den vorigen ochtend te elf uren de Aartshertogin van Oostenrijk zich begeven had weder naar de kust. Zij was met de beide dames die haar vergezelden Prinses Margaretha van Oostenrijk en de gravinStol- berg dien ganschen nacht op de been gebleven om naar het visschen te kijken, waarin zij groote belangstelling toonde. Geene zeeziekte had haar gekweld en de ongemakken en het behelpen, dat aan zulk een tochtje onvermijdelijk verbonden is, hadden zij zich vrolijk getroost. De koetsier van een diligence in het noorden van Noord- Amerika redde eenige weken geleden op merkwaardige wijze het leven eener vrouw. Hij reed van Deer Lodge naar Missaula in Montane en de koude was zoo hevig dat zijne eenige pas- sagiers, een vrouw met haar kind, groot gevaar liepen te be- vriezen. De moeder stopte de kleine zoo goed mogelijk toe, doeh de koetsier bemerkte dat de vrouw weldra zelf onder den invloed raakte der slaperigheid, die de voorbode van het bevriezen is. Hij gaf haar zijn warmen mantel, doch haar bloed scheen stil te staan en zij wilde slapen. Toen werd hij nijdig, pakte de vrouw beet, trok haar uit den wagen en liet haar op den weg staan. ,,0 mijn kind I" riep de moeder, doch de koetsier klapte met de zweep en de wagen reed pijlsnel -verder over de harde 9neeuw. De vrouw liep in haar doods- angst den wagen na en bijna een kwartier lang werd de wedloop voortgezet. Toen hield de koetsier stil, liet de vrouw weder in het rijtuig en wikkelde haar in zijn mantel. Door zijn gelukkigen inval had hij weder beweging in baar bloed gebragt en haar het leven gered. Parijsche bladen verhalen van een man, die krankzinnig is geworden uit vrees voor de cholera. Hij liep onordelijk gekleed met rollende oogen door de straten, riep dat hij de cholera had, die de Engelscheu hem hadden bezorgd, en wekte de voorbijgangers op, om zijn dood te wreken door Engeland den oorlog te verklaren. Hy werd spoedig door de politie op- gepakt om naar een krankzinnigengesticht vervoerd te worden. Te Deventer is Zondagmorgen een vrouw in beschonken toe- stand, met haar meisje van 4 maanden op haar sekoot, in slaapgeval- len. Doordien zij voorover op het wichtje viel, is het arme kind gestikt. De vrouw werd in arrest genomen, en van het gebeurde is proces-verbaal opgemaakt. Zeg, kun jullip. niet zien dat 't verboden is over dit grasnerk te loopen? Ik heb 't je nog toegeroepen er dij „Dat hebben we niet verstaan, en bovendien staat er ook geen stroowisch!" Papperlapap I stroowisch als ik hier sta, is dat net zoo goed." De vermaarde Kronenburger toren te Nijmegen, die, zooals be kend is, bij de overgave der vestinggronden. uit het oogpunt van oudheid, en kunst door het rijk gereserveerd en daarna is geres- taureerd geworden, is thans aan de gemrente voor f 1 's jaars verhuurd, om daarin tuingereedschap te bergen. Vaak is het voorgekomen dat de zonderlingste^ ambten aan hoven werden in het leven geroepen. Alexander I, keizer van Rusland, hield er een »penneversnijder" op na. Ze.lfs in het veld en op reis werd hij steeds gevolgd door een waardigheidsbekleeder, die uit- sluitend tot taak bad pennen te vermaken. Deze man, een kunste- naar in zijn soort, gewapend met een gansch arseuaal van penne- messen en voorzien van een verbazenden voorraad penneschachten, moest altijd een honderd gesneden pennen gereed hebben ten ge bruike van zijn keizerlijken gebieder, want Alexander gebruikte nooit tweemaal dezelfde pen, al had hij er ook slechts een enkele handteekening mede gesehreven. Gedurende den ganschen regeeringsduur des Keizers bleef deze levende penversnijdiugsmachine in voile werking. Zijne jaarwedde bedroeg acht duizend vijf honderd franken. Een stoomboet van papier is onlangs door de »Westinghouse company te Pitsburg van stapel gelaten. Zij is 24 voctlang en 5 voet breed en moet volstrekt geen gevaar voor doorsijpelen van het water opleveren. Het groote voordeel van papieren booten is, volgens de fabri- kanten, hare buitengewone ligtheid. De nieuwe boot weegt zonder machine, slechts 1000 pond. Er wordt een Westinghouse- stoommachine in geplaatst, die 2000 omwentelingen in de minuut moet kunnen doen. Er zou dus daarmede een zeer groote snel- heid verkregen worden. Een merkwaardig verschijnsel deed zich voor bij gelegenheid van een onweder, slechts op enkele meters afstand van het kruidhuis te Annecy (Savoye.) Onmiddellijk na een verblindende bliksemstraal, daalden twee liehtende bollen, ongeveer zoo groot als eeu vuist, van boven neer tot op een meter van den grond. Daargekomen, dansten zij op en neer alsof zij afgestooten en aangetrokken werden door on- zigtbare krachten. Plotseling schitterde een twsede bliksemstaal, de kogels barsten uiteen met een donderenden slag, die de geheele stad op hare grond- vesten deed schudden. Acht personen waren er bij tegenwoordig. Twee er van gevoelden na den slag hevige pijn in de borst, vier werden tegen den grond geworpen en de beide anderen bemerkten niet.s van den schok. Nergens was eenig spoor van vernieling te ontdekken Die vunr- kogels zijn al dikwijls waargencmen, ook in ons landmaar eene verklaring van hun wezen ot afkouist laat zich noch altijd wachten. De groote zaal bij »Krasnapolsky" te Amsterdam is thans ver licht met 450 gloeilampies, systeem „Edison," die uit porseleiuen bloemkelken te voorschijn komen. Het blaauwachtige electrische lioht in de groote bollen, dat nu al als ouderwetsch wordt uitgekreten, brandt vooralsni g nevens de lampjes, maar wordt later weggeno- men. Trouwens men heeft aan het gloeilieht meer dan genoeg. Te Casamicciola is een familie gered, die in een k elder was ge- vlucht, waar zij 86 uren was opgesloten. Het kost veel moeite de lijken te begraven. Men heeft 300 graven gemaakt op bet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2