Advertentie 11. ll f" p i 1 e p s i e, ZALF HOLLOWAY Be 50,00l)stt PaEtsertettini POETS-POMADE. Openbare Hesteding. - 129 - Pantser-Horlogiekettingen Illustr. Katalogus gratis, Cniverseel-Metaal- ADALBERT V0GT Co. L. HAKE en Zoon, Amsterdam. Prof. Dr. Albert BOCW-ARTIKELEN, Ppboomhouten Kamerdeuren Eikenhouten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Veusterbeslag Gesmeed IJzereri Hekwerk, EMIL FLACKE, Dusseldorf. Het SCHOONMAKEN van WATEREN en het ONDERHOUDEN van SLOOTEN en GREP- PEN, in 37 Perceelen. MAX ORuXBAlJM, Vele attestation liggen ter inzage, Ik verzend inijne beroenide Pantserkettingen vrij van ingaande reg-ten en franco, tegen toezending van bet bedrag per postwissel. Postzegelsen inunt- biljetten van alle landen neeni ik als betaling aan. t| Beriijn O, Friedrichsberg. Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, Groep VI, Klasse 40. Met zekerheid ECHT te bekomen door liet eenig Iloofddepot voor Nederland en Kolonien, BELAXGItlJIi. Het honorarium behoeft eerst ua liet goede succes te worden voldaau. Behandeling per brief, als levert in voortreffelijke kwaliteit KeelzieJcten. kerkhof van Casamicciola, 100 op dat van Loco Ammenno, 70 op dat van Forio. De meeste lijken zijn bijkans onherkenbaar. Tot de slaehtollers hehoort o. a. ook de commandenr Conte, divisie- chef bij bet Ministerie van Oorlog te Rome Het geheele aantal dooden wordt thans op meer dan 5000 gcschat. Bij liet verwijdereu van een oud behangsel in een hu;s 'te s-Her- bosch werd door twee behangerskncchrs bij de deur van de alkoof gevonden /2200 aan bankbiljeten, namelijk 2 van 1000 en 2 van 100. Hoe gevaarlijk soms taalkwestien kunnen zijn voor iemand, die zich aan 't zuiver scbrijven der taai wil houden, of aan de goede uitspraak, ondervond onlangs een schoolmeester. De goede man was in 't water gevallen, en zeide in zichzelven: „Wat moet ik roepen, hulp of help? Doch eer bij tot een besluit kwam ver- dronk bij. Bij het Agentscliap der Nederlandscbe Bank te Leeuwarden is een valsch bankbiljet van 100 ondekt en in beslag genomeu. Zaterdagavond kon in den Parkschouwhurg te Amsterdam de eerste opvoering van de aangekondigde nieuwe balletten niet door- gaan, doordien in den afgeloopen nacht bij de generale repetitie een van de hoofdpersonen, die op een tnestel in zwevende houding neergelaten werd, tengevolge van een defect aan de machine van een aanmerkelijke hoogte viel, zijn been brak en den schouder ontwrichtte. Jan Melis, uit Onderdendam, die onlangs door het Geregtshof te Leeuwarden wegens gebrek aan wettig bewijs, werd vrijge- sproken van de beschuldiging van moord op zijne buishoudster, is te Garnwerd verdronken gevonden. Onlangs was den herbergier van een Duitsch plaatsje zijn paard ontstolen op een markt die bij bezocht. A1 zijn pogingen om het dier terug te vinden bleven vrnchteloos, en hij moest eindelijk zonder paard naar huis terugkeeren. 's Nachts werd hij wakker van iets, dat hem het hinneken van zijn paard toescheen. Hij meende dat hij gedroomd had, maar hij keek toch eens uit het venster, en daar zag hij tot zijn verrassing het paard met een kar voor de deur staan. Toen hij buiten kwam, vond hij in de kar de twee dieven, die vast wat veel gebruikt hadden, in diepen slaap. Het paard had, aan zichzelven overgela- ten, zijn stal opgczocht en de dieven meegebragt. Een diefstal, die zoo teregt komt, behoort wel tot de zeld- zaamheden. De luchtwandeling van den heer Arsens Blondin, onlangs aan- gekondigd, is nu vastgesteld op Zondag 12 dezer, des middags te 4 nur. Het koord zal gespannen zijn over den Amstel bij Am sterdam, een eind voorbij Schollenbrug, ongeveer bij de Zwem- en Badinrigting aldaar. Er zal een tribune worden opgerigt ter lengte van 100 meter. Zooals men weet, is de rivier de Amstel op die plek aanmer- kelijk breeder dan het gedeelte van de Seine bij Parijs, waar de heer Arsens Blondin voor een talrijk publiek zijn kunststukken heeft uitgevoerd. Als een hoogst merkwaardige bijzonderheid wordt bet volgende feit medegedeeld: Eene vrouw van ongeveer 90 jaren te Bolsward, sinds vele jaren doof, zoo zelfs, dat het moeite kostte zich aan haar verstaant aar te maken, heeft in de vorige week, zonder dat men eenige oorzaak kan gissen, plotseling haar gehoor terugge- kregen, zoodat men thans, gewoon sprekende, zeer goed door haar kan worden verstaan. Een man in Den Haag, wiens vrouw na een langdurige ziekte in het gasthuis is overleden. heeft zijn woning verlaten, zijn 6 jouge kindcren onverzorgd achterlatende. Een winderig heertje kwam in een menagerie, met een sigaar in den mond. Terstond naderde hem de opzigter, met beleefd ver- zoek de sigaar uit den mond te nemen. VVaarom vraagde het heertje, verwaand. »Opaat de andere apen niet op de ge- dachte zoudeu komen, om ook te gaan rooken was het antwoord. Bij Dr. Mezger in het Amstel-hotel is onder behaudeling gekomen een luitenant, van het Oost-Indische leger, die te Atjeh 3 kogel- wonden en 23 klewanghouwen bekwam. Twee slachtoffers der bebzucht van een bloedverwant heeft men onlangs te Toulouse ontdekt. Het waren een bejaard man en zijn zoon, die, op het punt van honger te sterven, in een kelder ge vonden werden, waar een neef hen opgesloten hield, terwijl hij intusschen hun geld, een kapitaal van 100,000 fr. opmaakte. De beide ongelukkigen waren akelig uitgeteerd en leden beiden aan algeheele verstandsverbijstering. Onlangs had te Rindo, bij Stockholm, een schoonheidswedstrijd plaats, die door een paar duizend menschen werd bijgewoond; ongeveer duizend anderen moesten wegens plaatsgebrek afgewezen worden. De mededingende meisjes behoorden grootendeels tot den dienst- baren stand, leder der talrijke opgekomen mannen en jougelieden kreeg een rood lint met het opschrift de schoonste" en het meisje dat de meeste linten kreeg, werd voor de schoonste ver- klaard en met een lauwerkrans versierd. Die eer viel te beurtaan zekere Emma Menander, wien men 117 linten had gegeven. De tweede prijs werd behaald door een couranten verkoopster van Stockholm. Bruidegom Lieve Lizeeen ding moet ik je nog zeggenIk brom en bulder zoo nu en dan wel eens zonder de miuste reden. BrnidO, aan redenen zal het je niet ontbrekenDat ver- eker ik je. D1JKGRAAF en HEEMRADEN van den MMnarlemmer~ meerpolder, brengen ter kennis, dat de door bet Collegie van Dagelijksch Bestuur voorloopig1 goedfekeurde REKE- NIXG en V ER A\T WOORDI.YG van den Penning'meester over 1882, van af den 10 Augustus e.k., gedurende veertien dagen, ter inzage van de Ingelanden zal worden gelegd, aan de Secretarie van den Polder, in de Jansstraat le Haarlem, van des morgeus 10 tot des namiddags 2 ure. Haarlem, 3 Augustus 1883. Dijkstraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERY, Secretans DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van K(jnland, zullen op Woensdag den 15d"? Augustus 1883, des middags ten 12 ure, in het Gemeenlandshuis te Leiden, bij enKele inschrijvillg' bestedeil, overeenkomstig het Bestek en de Algemeene Voorwaarden: Het BESTEK zal van den 6den Augustus af voor 10 Cen ter), de Algemeene Voorwaarden voor 25 Centen en de ge~ zegelde Inschrijvings-Billetten voor 22^ Cent verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland te Leiden, bij de Opzichters te Halfweg, Katwijh en Qouda. De INSCHRIJVINGS-BILLETTEN zullen ten 12 ure van de Bestedingsdag in de bus in het Gemeenlandshuis gestoken moeten zijn, volgens 72 der Algemeene Voorwaarden. Nadere INLICHTING is te veikrjjgen bij den Ingenieur te Leiden, bij de Opzichters te Halfweg, te Katwijlc en te Gouda. Leiden, Djjkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, 1 Augustus 1883. DE CLERCQ, Dijkgraaf. W. G. DE BRUYN KOPS, Secretarie. MAGAZIJN van Bijouterien van Marque deposde Double-Goud. •werd. den lO Januari verzonden. van ©©lit jjourt niet te onderacheiden. S Jaren Kolii'iftol(jlev; guriuitio. m. 41 kar. Letting voor Heeren perStuk fl. 3, 50incl. port. rergaid. g f Ketting voor Dames met fraaie kwast per Stuk fl. 4 inel. port. Garautiebewjjs Het bedrag van deze Horlogeketting betaal ik terug, ingeval dezelve binnen 5 jaren zwart wordt. Berlin W. Leipzigerstrasse 95. Schutzmarke. WAARSCI1UWEVG. Elk ongetischijuljjk soortgelijk product is namaak van ons onovertrefftdijk, onschadcljjk Poetsmiddel. Ons fabriekmerk is het oudste; wile narnaaksels door andere helmen hebben misleiding ten doel. Daar ook de door ons het eersi en alleen gebruikte blaauwe blikken dozen, bijna overal voor Poetspomade gebezigd wor den, verzoeken wij op bovenstaanden helm en op bovenstaande Firma naauwkeurig te letten. I* ram penStuipen en Xrnuu- aandoeningen worden V OEKO.ilEi\ GE\E/E\ door miju inethode. 6, Place du Trone, 6, Parijs. VOGft Onsteking in de keel, kliergezwellenl en andere dergelijke onge- makkea, treft men meestal veelvuldig aan in het natte jaargetij; zij worden gewooulijk totaal genezen door ten minste tweemaal daags de mangelen onder de keel met de Zalf in te smeeren. De Zalf dringt door de buid, verdrijft de ontsteking en doet de verzwe- ring ophouden. De/e behandeling is genoegzaam om de hevigste gevallen van keelziekte te genezen, mits men terzelfder tijd ook gebruik make van de Pillen. Wanneer het slikken van de pillen pijn veroorzaakt, dau behoeft men alleen de zalf te gebruiken, zoo- lang tot dat het inzwelgen zonder pijn geschiedt. In gevallen van borst- kwaal, longziekte, vastgezette koude, de eerste tijdperken van tering, schariakenkoorts en mazelen, zijn de toebereidselen van Holloway niet minder aan te bevelen, in aanmerking genomen de vele ge vallen van genezing daardoor verkregen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0.80, 1.85,/ 3.— 6.7 5, 13.50, 20.50 zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland-, alsmede inHOLLOWAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. Aimster<lam, 6 Aug. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd 374 Runderen, le kwal. /-.96, 2e kwal. -.86, 3e kwal. /-•75 per kg. Melk- en Kalfkoeien 120 a 310 p. st., 5 Graskalveren, 43 Nuchtere dito f 9.a 17.71 Schapen en Lammeren /14 a 34 j vette Varkens 43 a 52 ct. per kg. 8 Aug. Granen. Tarwe zonder noteering, op levering onveranderd, Nov. /281. Rogge bij gerijven als voren, per 2100 K.G. Petersburger J 180, Taganrog 176, Nicolajeff 172. Op levering vast, Oct. f 174, 175, Maart /178, 179. re j Zaden. Koolzaad op 800 K.G. Olie traag. Lynzaad stil. Olie. Raapolie dadelijk 4 lager, op termijn flauw, p. 100 kgr. j 38. Lijnolie niet willig, p. 100 kgr. 23%. Itaapkoeken /90 a 97 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 9 a 13 per 104 stuka. Vee. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd: 201 vette Kalveren, le kwal. 1, 2e kwal. 85 c. p. kgr., 9 Graskalveren /16 a 30, 27 Nuchtere dito f 9 a 15; 4 Schapen en Lammeren; 231 vette Varkena 43 a 52 c. per kgr. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden ala volgt: Katwijker Zand 2.80 a 3.60Hillegommer Zand 3.— a 4.25 Haarlemmer Zand 2.30 a 2.50; Geldersche Kralen /2.80 a 3.10; dito Blauwe 2.10 a 2 30Friesche 2.50. Aanvoer 2000 H.L. Handel tamelijk. Alkmunr3 Aug. Kaas. Aangevoerd 536 stapela, wegende 115,837 kgr. Prijzen kleine Graa Kaaa 37.—, Commiasie Graa /34.— middelbare Gras /35.50. 7 Aug. Vek. Ter markt aangevoerd: 122 vette Kalveren, 10 nuch tere dito, 377 Schapen, 125 vette Varkena, 18 magere dito en 1 Koe. Prijzenvette Kalveren 40 a 100, nuchtere dito 14 a 25 Schapen 26 a 39, vette Varkens 40 a 55 ct. p. Kg., magere dito /IS a 17, Koeien 150. Ooltt, 9 Aug. Boter. De prijzen van Boter op de heden gthou- den markt waren 60 a 68 per f vat en 1.50 a 1.70 per Kg Aanrevoerd 841 j v. en 92 v., wegende te zamen 17740 Kg. •J,"011,' "1' 9„Aup- Kaas- Aangevoerd 90 partijen. Piij. le kwaliteit 31 a 34. 2e kwal. 28 a 30.Noord—Hollandache f 32.— a 36 Boter. Goeboter 1.40 a 1.50, Weiboter 1.20 a 1.36 per Kg. Gronlngen, 7 Aug. Granen. 78 kgr. Roode Tarwe /8.85 \f 9-°? 72 kgr. Peterab. Rogge 6.30 a 6.4070 kgr. Inlandache dito 6.— a 6.10; 46 kgr. zwarte Boekweit 5.60 a 5.70- 60 kgr. Wintergerst 4.75 a 5.05; 60 kgr. Zomergerat f 4.80 a 4.90 50 kgr dikke Haver f 4.20 a 4.30; 48 kg. Probsteier dito 3.40 a 5 15 46 kgr. zwarte dito 3.66 a 3.75; Paardenboonen 7 a 8. Olie. Raapolie /42, Lijnolie /23. Hoorn, 3 Aug. Vee. Ter markt aangevoerd: 360 Schapen van 26 tot/40 per atuk of 1 de Kg.; 4 Varkens/0.40 tot /0.42deKg. 4 Aug. Vee. Ter markt aangevoerd: 10 Paarden 65 a 225 40 Schapen 20 a 30; 3 Kalveren 16 a 24; 1 Varken 20 72 Bi'ggen 4 a 9, 30 Kippen 1 a 1.75. 20 HL. Peren 10, 10 HL. Appelen 5 a 6 per HL., 6900 Kg. Roode Aalbeasen /16 a 17. Eijeren. 5400 Kippen- /3a 3.50 per 100 stuks. Zaden. Mosterdzaad 22.50, Karweizaad 15.13. Leiden, 3 Aug. De aanvoer en prijzen ter VEE-markt van heden waren ala volgt65 Stiercn /50a/ 250, 76 Melkkoeien 150 a 270 16 Kalfkoeien 165 a 285, 64 Vare id. 145 a 250, 120 vette id' 166 a 345 of /0.78 a /0.90 per kg., 30 Graskalveren f 22 a 54 67 vette id. f 34 a 88 of 0 75 a 0.90 per kg., 12 Nuchtere id. 6 a'l9 695 vette Schapen 23 a 42 of /0.65 a 0.75 per kg., 875 weide dito 14 a 24, 320 Lammeren 8 a 20, 60 magere Varkens 14 a 32 212 Biggeu 5 a 13. J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3