m aan landbuuw, gemeente- en polder-belangen gewijd. 1885. Vrijdag, 17 Augustus. Nr. 55. VAN i Vier-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Gent. IIoofd-Agenten voor dit Weehblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 814 Augustus 1883. Het nut der Landbouw-Tentoonstellingen. IABLEMMERMEEB y tro no •O f{'» x i: Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, EEDAKTIE EN UITGAVE BETREl'FENDE te adresseren aan VAN HONG A C0., te Amsterdam. ITiterl{jk- Woenadag Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De echtgenoote van W. Slikker, aan den IJweg, is, tenge- volge het schrikken van het paard van een wagen gesprongen, met het gevolg dat haar rechterarm i9 gebroken. GEBORENFloris, zoon van C. de Jong en J. de Gans Dirk, zoon van D. Brouwer en F. Grootewal. Otto, zoon van H. van Keulen en E. M. Koolhaas. Abraham, zoon van J. Krij- tenberg en S. Koote. Cornelis Maarten, zoon van C. v.d. Vlist en J. Schaap. Geertruida, dochter van A. van Someren en C. Teeuwis. OVERLEDEN: Josina, oud 5 maanden, dochter van J. C. Jille en M. Koppejan. Willemina, oud 3 maanden, dochter van J. A. Millenaar en A. van Wijk. Frederik, oud 6 jaar, zoon van F. Dekker en M. Tensen. LEVENLOOS GEBOREN: 1 kind van J. F. de Vijlder en J. de Groot. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: K. Oldenburg met T. P. de Looff. P. Spaar- garen met N. Vastenhout. P. Kos met J. Hagoort. A. Roest met M. Kikkert. Het Kort Verslag der gisteren-avond gehouden Vergadering van den Geweenteraad van Haarlemmermeer heden-namiddag nog niet ontvangen hebbendezijn wij genoodzaakt de mede- deeling daarvan tot ons volgend nummer uit te stellen. (Red.) Noordbroek, 15 Aug. Komt er in deze maand een goede oogsttijd, dan zullen de graansoorten van uitstekende qualiteit binnengehaald worden. Wintergerst is bijzonder zwaar en fraaj van stuk en zal naar de massa stroo best schudden. Van 4 hectare is bier 18 mud gedorscht. Men is reeds druk bezig met haver en weitzichten. Bejaarde zichters herinneren zich niet de schoven zoo topzwaar gekend te hebben. Van aardappelziekte is hier nog zoo goed als niets te be- speuren. Zelfs de winteraardappelen zijn reeds goed van smaak. I)e zoogenaamde Amerikanen hebben veelal zwaar loof en zullen verbazend beschot leveren. Smilde, 16 Aug. Zien de veldvruchten over 't geheel ge- nomen er veel gunstiger uit dan ongeveer eene maand geleden, de paardehoonen zijn als totaal mislukt te beschouwen. De rogge is zeer goed geladen en de haver, sehoon verre van best, is werkelijk bijgekomen. De vele regen heeft op de aardappels goed gewerkt, zoodat ook in dezen de vooruit- zigten beter zjjn geworden. De ziekte, schoon niet gering te achten, breidt zich ten gevolge van het koude weder minder uit dan men wel vreesde. Blijkens een beschouwing over de vooruitzigten van deu aanstaanden oogst in Engeland, voorkomende in de Times, beloven haver, erwten, aardappelen, rapen en klaver eene op- brengst boveu, doch tarwe, gerst, boonen en hooi eene opbrengst beneden het gemiddelde. En nog kan deze treurige raming veel te gunstig blijken, indien bet klimaat ook gedurende den oogsttijd nog blijft tegenwerken. Dit zal de negenrle zijn van eene onafgebroken reeks slechte graanoogsten, tegen welke de Britsche pachters en landheeren, di< het tegeuover den Amerikaanschen invoer toch alreeds zoo hard te verantwoorden hebben, hadden te kampen. Dat de landbouw op deze wijze ten gronde gaat, is al Iang voorzien, en een der bedroevendste gevolgen hiervan is zeker de ver- arraing en ontvolking van het platte land aan den eenen, de toenemende opeenhooping van menschen in steden aan den anderen kant. Eene audere vraag, die men gaarne beant- woord zou zien, is deze-. of het klimaat van Europa werkelijk bezig is te veranderen, dat i«, over het geheel kouder en vochtiger le worden. De tijd is nog te kort om op die vraag bescheid te kunuen verwachten; immers de meteorologen kunnen hutine slotso nmen sleehts uit de verschijnselen oyer lange jarenreeksen opmaken. Intusschen blijft de vraag van het hoogste gewigt. Niets zou zoo zeer op de maatschappe- lijke toestanden van de uaaste toekomst inwerken, als eene doorgaande vermindering der productiviteit van Europa's bodem. Uit Aruhem zendt men ons het volgende land- en tuin- bouwberigt Appelen en peren zijn zoo menigvuldig voorhanden als in geen jaren is voorgekomen. Een aantal opkoopers hebben reed9 op het hout gekocht, doch de prijzen zijn nog niet constant. Boonen zijn door de aanhoudende droogte in den beginne geheel door de luizen opgegeten, en kunnen dus, evenals de erwtenteelt, als geheel mislukt beschouwd worden. Aardappelen staan best en van ziekte bespeurt men in den omtrek zeer weinig. Ook de late beloven een goed beschot te zullen op- leveren. Te Elst bij Reenen zag men zelden een tabaksgewas als dit jaar. Niets ontbreekt aan de plant. Het blad is groot en onbeschadigd. Het zandgoed is goed liinnengekomen, terwijl het plukken van het aardgoed thans aan veler handen werk geeft. Te Avenraai, gemeente Maasniel, rigten de wilde zwijnen groote schade aan. Geheele aardappelvelden worden omgewroet, korenaren van het staande gewas afgevreten en vele andere veldvruchten vernield Aan het Utr. Dbl. schrijft iemand: „Eenigen tijd geleden las ik in een der Ned. bladen, dat de brandnetels zeer geschikt zijn om te eten en als fijne groenten gebruikt kunnen worden. Voor de aardigheid heb ik er wat van geplukt (jong) en op de gewone wijze als andere groenten laten klaar makeu, en ziet, het smaakte heerlijk. Wat vroeger als onkruid weggesmeten werd, zou lia bijna zonder onkosten ah fijne schotel op tatel kunnen verschijnen. Aange- naam zou het mij zijn, zoo U deze regeU aan het puhliek door nw geacht blad bekend wilde maken, opdat ieder er van kunire profiteeren". Van eene andere zijde wordt medegedeeld, dat ook bladeren van bloemkool, op de gebruikelijke wijze van savoije en witte kool toebereid, een zeer lekkeren schotel met groente geven. 'Daar de bladeren gewoonlijk weggeworpen worden, zou men ligt de proef kunnen nemen. De berigten -uit Pruisen nopens den tegenwoordigen stand der veldvruchten komen hierop neder, dat de vrees, die men dienaangaande in het voorjaar heeft gekoesterd, niet is be- waarheid, maar dat de oog9t over het geheel belooft gunstig te zullen zijn. Zelfs het weideland heeft hier en daar nog een goede eerste snede opgeleverd (vooral in quatiteit). De staat van de zaadgewassen is vooral in de oostelijke provincien in het algemeen zeer gunstig. Met het oliezaad ziet het erslecht, maar met het aardappelengewas bijna overal bijzonder goed uit. De afdeeling Diemen en Watergraafsmeer van de Holland- sche Maatschappij van Landbonw, zal den 23n Augustus te Diemerbrug eene tentoonstelling houden van melkvee, paarden, varkens, schapen enz. Vele inzendingen zijn reeds toegezegd. Na afloop daarvan zal eene harddraverij gehouden worden van paarden onder den man, die nog geen prijs hebben gewonnen. In den Prins-Alexanderpolder is men thans druk bezig met het maaijen van het winterkoren. Er wordt in den laatsten tijd evenwel weinig koren uilgezaaid, daar veel land aldaar tot weiland wordt ingerigt. De oogst van koren zal middelmatig zijn. Erwten en boonen staan vrij gunstig te velde, evenals de aardappelen, waarin tot nog toe geen ziekte wordt opge- merkts De qualiteit der aardappelen is goed en de opbreng9t ruim. De veestapel is volkomen gezond de besmettelijke long- ziekte onder het rundvee heeft zich in de laatste drie jaren niet meer vertoond. Wat men in Limburg vreesde, is geschiedde aardappel ziekte heeft zich ook daar aan loof en knol in vroege en latere soorten vertoond. Gelukkig is de groei van dit gewas reeds zoover gevorderd, dat voor een geheele mislukking geene vrees behoeft te bestaan. De landbouwtentoonstelling, welke van 26 tot 28 Augustus te Deventer zal gehouden worden, belooft zeer belangrijk te zijn. Er zijn van verschillende zijden zeer vele inzendingen toegezegd. Omtrent den stand der veldgewassen in de Y-poIders wordt gemeld, dat tarwe, garst, haver, enz. uitmuntend te velde staan. Reeds is men met oog9ten begonnen, en het beschot zal stellig niet tegenvallen. Het vlas staat gereed om vervoerd te worden, De oogst van karwij en kool/.aad is afgeloopen. Men heeft alle reden om daarover tevreden te zijn. De karwij bragt ongeveer 40 baaltjes per H. A. op, en de prijs is/15 a 16 per baaltje. De opbrengst van het koolzaad wisselt tus- schen 43 en 56 H. L. per H. A. Daarvan zijn de prijzen thans /12 a. 13J. Ook de aardappelen beloven veel; van de ziekte is tot heden niets^vernomen. Girard heeft eene nieuwe wyze bedacht om gestorven vee en andere dierlijke overbidden spoedig in een zeer goeden mest om te zetten. Hij gebruikt daarvoor zwavelzuur van 60°, waardoor in 48 uren de dierlijke overblijfselen in een zwarte mas9a zijn overgegaan, waarop het vet drijft, dat er kan worden afgenomen. De proef is genomen met negen doode schapen, waaruit in tien dagen, bijna zonder onkosten, 25 KG. vet en een aanmerkelijke hoeveelheid meststof werd verkregen. Op den tweeden dag der algemeene vergadering te Bolsward van de „Maatschappij van Landbouw en Veeteelt in Fries- land," werd door den heer F. E. Botma, van Metslawier, de vraag ingeleid Welke waarde hebben de door het Kon. Ned. Meteoro- logisch Instituut te Amsterdam gedane weerkundige waarne- mingen en de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen voor den landbouw? Wordt het belang daarvan erkend, welke middelen moeten dan worden aangegrepen, om daarvan het meeste voordeel te trekken?" Na eenige discussie werd op voorstel van den Voorzitter het volgende besluit genomen: „De algemeene vergadering constateert de waarde der weerkundige waarnemingen en ver- zoekt het Hoofdbestuur de middelen, die in deze vergadering besproken zijn, te bevorderen of andere middelen in het leven te roepen, waardoor in het volgende jaar deze zaak in de pro- vincie bevorderd kan worden." Daarna werd de vraag besproken Welke is de tot dusver bekende beste wijze van melkkelder-inrigting?" Deze zaak werd zeer uitvoerig ingeleid door den heer K. N. Cuperus, te Marsura. Op uitnoodiging van den Voorzitter stond de spreker z(jne rede aan de Maatschappij af, waarna de discussien werden gesloten. Aan de harddraverij werd door elf harddravers deelgenomen. De prijs, 150, werd gewonnen door de bruine witvoet-merrie Augusta, eigenaar J. A. Wassenaar, van St. Jacobi-Parochie, pikeur K. Sipma, en de premie door den bruinen ruin David, eigenaar M. Kuipers te Workum, pikeur R. de Boer. Een merkwaardige ram, die zich geheel als een hond ge- draagt, is in het bezit van een landeigenaar te Matatiele in Zuid-Afrika. Hij ging als een zeer jong lammetje van de kudde af en werd aan een hond gegeven om te zoogen. Zjjn stiefmoeder kweet zich met liefde van hare taak en thans ziet men hare Erziehungs resultate. De ram wil nergens anders slapen dan in het huis van z(jn meester en ligt soms als een wacbthond voor de deur. Zoodra hij de etensbel hoort Iniden, gaat h(j naar de eetkamer, wacht daar tot zijn meester heeft plaats genomen, springt achter op zijn stoel, en beduidt bem door allerlei liefkozingen dat h(j ook wat verlangt. Gras of ossenvleesch wil hij niet eten; maar wel schapeD- vleesch, zeep en kaarsen; ook drinkt hij met smaak koffie en thee, maar vooral bier; hij haalt dan de kan met zyn voor- pooten naar zich toe en drinkt het vocht gretig op. „Schaap", zoo heeft men hem genoemd, is een fliuke ram, met een mooie vacht en heldere oogen. Hij loopt alle dagen rond met de honden, alsof hij een van hen was, en wordt door hen ook als een kameraad behanrleld. Blijkens ingekomen ambtsberiohten zijn in het tijdperk van vier weken, dat op 11 Augustus jl. is geeindigd, geen gevallen van longziekte waargenomen buiten het spoelingsdislrict. In de slachterjjen binnen het spoelingsdistrict bleken de longen van 16 runderen van 11 veehouders door longziekte te zijn aangetast. (Overgenomen uit het Maandblad voor Juli der Holl. Maatsch. van Landbouw Eindelijk zullen wij dan in het volgende jaar voor het eerst in Nederland eene ioternationale landbouwtentoonstelling kunnen houden dat wil zeggen eene groote tentoonstelling, waar de landbouwers uit het geheele land het beste wat z\j hebben zullen bijeenbrengen, en waarop zij de buitenlanders zullen uitnoodigen dat alles te komen zien, en om ook van hun kant hunne beste producten daartegenover te stellen. Door de belanghebbenden is reeds bijna tachtig duizend gulden bijeengebracht, die wij hopen dat tot honderd duizend zullen aangroeien voor de opening der tentoonstelling, en door het Rijk is na de goedkeuring der wetgevende macht eene subsidie toegestaan van honderd duizend gulden. Z. M. de Koning heeft zijne bizondere ingenomenheid met deze onderneming aan den dag gelegd, door het bescherm- heerschap daarover te aanvaarden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1