1883. Vrijdag, 51 Augustus. V A IV AAN LANDBODW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Nr. 35. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. lAXAJtZ/ Prijs van het A-boimement: in het Jaar Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. IIoofd-Agenten voor dit Weefeblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2228 Augustus 1888. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Vrijdag den 27 Julij 1883, IIAAKLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AT.T.F. TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. I'itrrlifk Woentdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Agenda voor de Vergadering van Hoofdingelanden van den Haarlemmermeerpolder, op Woensdag 5 September 1888, des morgens ten 10 ure, in het lokaal van Staats, te Haarlem. 1. Mededeelingen. 2. Uitslag der aanbesteding. 3. Kasopneming. 4. Rapport der Commissie van Onderzoek der rekening, dienst 1882. 5. Rapport van idem, omtrent de Rekening van het Hulpfonda. 6. Benoeming eener Commissie tot onderzoek der Begrooting, dienst 1884. 7. Verordeniug op de Waterbergiug. Zaturdag 25 Augustus j«l. werd door het Vaste Personeel der machines en de Vaste Werklieden van den Haarlemmer meerpolder, op kosten van het Bestuur van dien polder, de Ten- toonstelling te Amsterdam bezocht. A1 de merkwaardigheden, daar aanwezig, werden door hen in oogenschouw geuomen, en alien keerden, Da dezen genotvollen dag, hoogst voldaan des avonds naar hunne standplaatsen terug. Punten van behandeling voor de Vergadering der Hol- landsche Maatschappy van Landbouw, afdeeling Haarlemmer- meer, te houden op Donderdag 6 September, 's avonds ten 7 uur, ten buize van J. de Vries, te Hoofddorp. 1. Ingekomen Stukken. 2. Rekening en verantwoording van den PeDningmeester. 3. Bespieking der punten van beschrijving voor de Algemeene Vergadering. 4. Benoeming van Afgevaardigden. 6. Verkiezing van twee Leden voor het Bestuur, door de periodieke aftreding van de Heeren G. B. 't Hooft en A. de Zeeuw. 6. Bespreking van Landbouwzaken. 7. Verloting om niet onder de aanwezige leden. NB. De rekening iigt ter visie by den PenniDgmeester. P. Smit, wonende alhier, aan den Lijnden, passeerde den 27 dezer met eene locomobiele Spaarndam. Bij 't afrijden van de Sluis aldaar struikelde hij, zoodat de locomobiele, bespannen met 3 paarden, over zijn been ging, dat geheel verbrijzeld werd. Aangezicht en hauden zijn mede belangrijk beschadigd. GEBOREN: Jannetje, doehter van H. Zaalberg en E. van Leeuwen.Marinus, zoon van M. Elenbaas en F. Witte.Mag. dalena Hendrika, doehter van J. Kaufman en H. W. van Waar- senburg.Neeltje, doehter van S. Koger en G. Boot.Gerardus, zotjn van W. Uitermark en N. Appelman. OVERLEDENAdriana Elisabeth, oud 22 maanden, doehter van J. A. Boeser en A. van Krimpen.— Elisabeth, oud 3 maan den, doehter van P. Crama en A. Boeser.— Hendrik Brauns, oud 63 jaar, gehuwd met Maria Cremers.Engeltje Regiena, oud 8 maanden, doehter van J. H. Hulscher en E. C. Holscher.Clazina, oud 5 maanden, doehter van H. Liewes en J. Zevenhuizen. Cornelia Huiberdina, ond 5 maanden, dochte, van N. van Andel en A. Reep. Johannes, oud 5 jaar, zoon van W. Persoon en M. E. Scholte. Dirkje.oud 2 maanden, doehter van L. Stroosma en N. Slijt. Cornelis Kooij, oud 67 jaar, gehuwd met R. de Vries. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD: geene. des namiddags ten 2 ure, in het Raadhuis. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegeuwoordig 12 leden. zijnde de heeren Verkuij], Bies- heuvel, Suidgeest, 't Hooft, Ran, Pruissen, Timmermans, Knaap, Tensen, van Vuuren, de Breuk en Bultman; alsmede de Se- cretaris. Afwezig:de Heer van Reeuwyk. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld a. dat deze Vergadering niet op den daarvoor bepaalden vasten dag is belegd, op verzoek van drie leden dezer Verga dering, welk verzoek is gedaan met het oog op de Ilaarlem- sche paardenmarkt. Voorts dat de volgende Vergadering zal gehouden worden den 16 Augustus tot onderzoek der geloofsbrieven van de nieuwe leden, en de daaraanvolgende Vergadering don 4 Sep tember, tot beeediging der nienwe leden. Op verzoek van Bommige leden zullen beide Vergaderingen worden gehouden des avonds ten 6 uur. 5. de Provincial bladen van 1883, no. 35 en 41 tot 44* c. de uitslag der op 17 Juli 11. gehouden verkiezing van Raadsleden. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Door Burgemeester en Wethouders wordt aangeboden de Rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente over 1882. Men besluit deze stukken te stellen in handen der Financi- eele Commissie, tot onderzoek. III. Vervolgens wordt door Burgemeester en Wethouders aaDgeboden de Rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1882. Ook deze stukkeD worden gesteld in handen der Finan- cieele Commissie, tot onderzoek. IV. Aan de orde is de benoerbing van eene onderwijzeres voor school n°. 6. De Voorzitter deelt mede, dat de in de voriae Vergadering benoemde Mej. van de Liefde de betrekking niet heeft aange nomen, en alsnu eene nieuwe benoeming kan plaats hebben uit de bestaande voordragt. Bij de gehouden stemming blykt, dat tgebragt zyn op Mejufvrouw Gerarda Margaretha van Maanen, te Lisse, 11 stemmen, die alzoo is benoemd. De infunctietreding wordt bepaald op 1 Augustus 1883. V. Is aan de orde de benoeming van een onderwijzer voor school n°. 4. De Voorzitter deelt mede, dat K. Veldkamp, die in de vorige vergadering werd benoemd, de betrekking eerst aange nomen en daarna bedaukt heeft; zoodat eene nieuwe benoe ming moet plaats bebben, die uit de bestaande voordragt ge- schieden kan. Tot de stemming overgegaan zijnde, blykt dat uitgebragt zyn op den heer Leendert van der Hor 10 stemmen, die mitsdien is benoemd. De infunctietreding wordt bepaald op 16 Augustus 1883. VI. Is aan de orde de benoeming van een onderwijzer voor de school n® 10. Aan de vergadering wordt mededeeling gedaan van de voor dragt waarop voorkomt Izaak Antoon Fischer, te Deventer, welke wordt benoemd met 9 stemmen. De infunctietreding wordt bepaald op 19 Augustus 1883. VII. Komt aan de orde de benoeming van eene onder wijzeres in nuttige bandwerken voor meisjes, voor de soholen nos. 1, 9 en 10. De Voorzitter herinnert, dat in de Vergadering van 31 Mei 11. deze zaak is aangehouden totdat de leerplannen zouden zijn vastgesteld; dat die leerplannen uu wel zijn vastgesteld, maar dat nog niet zyn geregeld de uren, waarop het onder- wijs in handwerken aan de drie genoemde scholen door de te benoemen onderwyzeres zon moeten worden gegeven. Burgemeester en Wethouders stellen echter voor, dat de Raad zal besluiten om tot de benoeming van zoodanige onder wijzeres niet overtegaan, dewijl zoodanige benoeming slechts zou kunnen zijn voor enkele maanden, orodat met 1 January 1884 am de scholen n°. 9 en 10 toch nog een onderwijzer of onderwijzeres zal moeten worden benoemd; dat de groote af- stand een beletsel zou zijn om zoodanige onderwijzeres dan onder- wijste doen geven aan andere scholen, en waartoe dan ook allien school n°, 2 zou kunnen in aanmerking komen, omdat ook aan school n®. 3 het personeel moet vermeerderd worden. Na korte gedachtenwisselirig tusschen de heeren de Breuk, van Vuuren en den Voorzitter wordt, zonder hoofdelijke stem ming, overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet houders besloten, en goedgevonden om hiervan, zooveel noodig, aan de sollicitaDten kennis te geven. VIII. Is aan de orde: het bestek voor den bijbou w an een lokaal aan school n°. 4. Aan de vergadering wordt voorgelezen een schrijven van den Districts-Schoolopziener te Haarlem, van 17 Julij 1883, n°. 306, waarbij wordt medegedeeld dat het hem niet is mogen geluk- ken in de overlegde tcekening en het daar bij gevoegde bestek zoodanige wijzigingen te ontdekken, als noodig zijn om de bezwaren, vermeld in zijn schrijven van 28 April 1883, n°. 158, op te heffenvoorts daarbij terugzeudende bestek en teekening, met verzoek om by de herziening van dat onderwerp vooral acht te slaan op al. 1, 4 en 5 van het Koninklyk besluit van 4 Mei 1888 (Stbl. n°. 41). De heer Bultman zou maar willen aanbesteden en zien wat er dan van komt; het ergste is wel dat de 30% van het Ryk niet worden vergoed. De heer Knaap zou de zaak geheel willen lateu rusten, omdat hij het bijbouwen van een lokaal niet noodig acht, en het onnuttig geld uitgeven zou zijn. De heer Bultman is er tegen om de zaak te laten rusten er is eenmaal tot den bouw besloten en dat besluit dient uit- gevoerd te worden. De heer 't Hooft gelooft niet dat men kan bouwen, zoolang het bestek niet door den Schoolopziener is goedgekeurd, en zou den Schoolopziener nadere inlichtingen willen vragen, om trent de bedoeling van het slot der voorgelezen missive. De Voorzitter zegt het eens te zijn met den heer Bultman, dat men wel behoort te bouwen, teneinde het uitgebreid lager onderwijs beter kunne gegeven worden, manr is 't ook eens met den heer 't Hooft, dat men niet moet bouwen zonder goedkeuring van het bestek. De Voorzitter is overtuigd dat de Minister den Schoolopziener in het gelijk zou stellen. De heer 't Hooft meent dat, als men bouwt, zooals art. 14 van het vermelde Koninklijk besluit aangeeft, zulks dan toch geen zoo belangryk verschil kan geven in de kosten. De Voorzitter betoogt het tegendeel. De heer Bultman merkt aan, dat de Commissie voor de Gemeentewerken reeds zoo veel mogelijk heeft toegegeven aan de wenschen van den Schoolopziener, en zulks in het belang van het onderwys. De heer Verkuijl bevestigt zulks, met de opmerking dat by het laatste Koninklijk besluit de eischen nog lager zijn gesteld. De heer Knaap herinnert dat de Raad begonnen is met 3000 voor het bouwen toetestaan later is de Schoolopziener op 6000 gekomen, maar dat is door den Gemeenteraad niet toegegeveuSpreker waarschuwt tegen verhoogiug der kosten, gelyk bij zulke werken veelal het geval is. De Voorzitter zou bet bestek nogmaals in handen willen stellen van de Commissie, om het met den opzichter nategaan. De heeren 't Hooft en de Breuk willen den Schoolopziener opmerkzaam maken op het onduidelijke van het slot van diens brief, en vragen welke de bedoeling is. De heer Bultman wil dan ook vragen aan den Schoolop ziener of dit het einde is zyner bemerkingen, want dat men juist wil weten welke veranderingen hij wenscht. De Voorzitter wil handelen in den geest van het besprokene door de heeren 't Hooft, de Breuk en Bultman, en het bestek daarna in handen der Commissie stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. IX. De Burgemeester brengt ter tafel een adres van M. G. Haffner, gemeente-vroedvronw te Hoofddorp, waarbij zy ver- zoekt dat aan haar ook moge worden opgedragen de betrek king van gemeente-vroedvrouw in de vacante wijk (standplaats Lijnden), tegen geuot van de bezoldiging van SOU. De Voorzitter herinnert, dat meermalen oproepiugen zijn gedaan van sollicitanteu voor vroedvrouw aan den Lynden, doch dat niemand zich aanmeldt; nu worden de verlossingen gedaan door verschillende personen, maar ook door onbevoeg- den. Jufvr. Haffner vraagt nu om ook voor de vacante wijk te worden benoemd; doet de Gemeenteraad zulks, dan kan strenger worden toegezien op het doen van verlossingen door onbevoegden. De heer Bliltman kan er zich wel mede vereenigen, maar zou adressante geen vaste aanstelling willen geveu, doch bij wijze van proef haar de bedieuing van die wijk willen opdra- gen voor 200, berekend per jaar, zonder vaste aanstelling. De Voorzitter ondersteuut zulks. De heer Verkuijl wenscht dat wat vrijgeviger wordt gehan- deld met het verleenen van hulp aan onvermogenden, en dat er verlossingen door onbevoegden worden gedaan, gelooft spre ker, is een gevolg daarvan, dat tegeuwoordig te veel voor het verleenen van verloskundige hulp wordt gerekend. De heer 't Hooft gelooft dat de oorzaak meer daarin gelegen is dat de doctoren slechts hen helpeu, die betalen kunnen, en zij, die niet kunnen betalen, overlaten aan de Vroedvrouweu men kan ook al te vrijgevig zijn, daardoor betalen ten laatste maar weinigen meer, en alle eer en schaamtegevoel gaat weg. De heeren Bultman en Verkuijl betoogen nog nader, dat er althans tegeuwoordig onder de arbeiders velen zyn die niet kunnen betalen; dezulken moeten worden geholpen. De heer 't Hooft zou wenschen bepaald te zien de prijs, waarvoor de vroedvrouwen de verlossingen moeten doen bij menschen, die kunnen en willen betalen, en zou dat wenschen bepaald te zien op 3.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1