1885. Vrijdag, 7 September. VAN AAN LANDBOUW, QEMEENTE- EN POLBEtt-BEEANfiEN 9EWJJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. i\r. 36. Gemeenteraad van Haarleinmermeer. JPrijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 6 September 1883, BURGERLIJKE STAND. Aangegeren van 29 Augustus4 September 1883. 11 A A It L E M M E It M E E R v, x X Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN l!U.\G4 C°.te Amsterdam. UiterHjH Woenstlag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren des morgens ten 10 ure, in het Raadhuis. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 13 ledenafwezig de heer de Breuk. De uotulen der vorige vergadering worden gelezen en goed- gekeurd. I. De heeren Timmermans, Bultman, Knaap, Evelein, Bies- heuvel en Dijt, worden beeedigd als Raadsleden. II. Aan de vergadering wordt o. a. meegedeeld a. Den uitslag der verkiezing van een Raadslid. b. Procesverbaal van Kasopneming; c. Brief van den heer A. Pruissen, dd. 21 Aug. 1883, waarbjj liij bedankt als Raadslid. Ill en IV. De Gemeenterekening, dienst 1882, bedragende in ontvangst f 82026.62s, en uitgaaf71050.78 Batig saldo 11011.846, en de Rekening van het Burgerlijk Armbestuur, dienst 1882, bedragende in ontvangst f 5271,30 en nitgaaf5268.146, Batig saldo 3.15s, worden, overeenkomstig het rapport der Commissie, goedgekeurd. V. Worden vastgeslcld de condition voor de verpachting der Dorpsgrondeu. VI. Wordt vastgesteld het bestek voor de aanbestediDg van turf en olie. VII. Uitloting van aandeeleu in Geldleeningen Leening A0. 1870, 3 aandeelen, nrs. 7, 12, 15. 1877, 1 10. VIII. Op het verzoek van K. R. Westerterp, om afschry- ving op zijnen aanslag in den Hoofdelyken Omslag, wegens vertrek, wordt gunstig beschikt. IX. Tot onderwijzer aan school nr. 4 wordt bencemd K. J. Vink, te Zwijndrecht, en de infunctietreding bepaald op 8 October 1883 X. De heer A. J G. Timmermans wordt herbenoemd tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. XI en XII. Worden benoemd: tot leden der Commissie voor de Financien de heeren G. B. 't Hooft, voorzitter, en P. Verkuijl en C. Dijt. tot leden der Commissie voor de Gemeentewerken de heeren H. F. Bultman, uoorzitter, en P, Verkuijl en B. Biesheuvel. XIII. Na onderzoek der geloofsbrieven, wordt besloten tot toelating van den heer A. Prnissen, als lid van den Gemeenteraad. XIV. Voor het verbeteren van den dorpsweg in Sectie JJ, kavel 1, wordt f 200 toegestaanzullende het werk in dag- geld worden uitgevoerd. XV. Omtrent den bijbouw aan school nr. 4, wordt beslo ten aan den Scboolopziener te vragen of er bezwaren tegen bestaan om het gebouwtje op zich zelve te plaatsen. Daarna wordt de Vergadering gesloten. GEBORENJohannes, zoon van A. Hartmans en J. IJzelendoorn. Willem Samuel, zoon van W. J. de Haas en H. H. Kors. Wilhelmus, zoon van J. Mesman en K. van Dam. Clementia Maria, dochter van C. van Leeuwen en J. Droog. Dieuwertje, dochter K. van Keulen en G. Witte. Adriana, dochter van J. Krijgsman en O. Kooij. Sofia Johanna, dochter van ARoose en M. C. Jongeneeleu. Maria, dochter van H. Duijm en M. Kaptein. Helena Cornelia, dochter van J. Visser en A. M. van der Linden. OVERLEDENLena, oud 3 maanden, dochter van J. Middelkoop en G. de Graaf. ONDERTROUWD: C. Vet (wednr.) met A. Kneppers (wed.) GEHUWD: geene. Uitslag der Verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, op den 4 September 1883 (aftreding 1885). Ingeleverd werden 408 geldige stembriefjes. Daarvan verkreeg de heer A. Pruissen Sr. 237 en de heer F. L. Faas 171 stemmen, zoodat eerstgenoemde als zoodanig gekozen is. Lees-Inrigting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezirig uitgegeven elken Zaturdag-avond van 67 uur, ten Raadhuize. Het leesgeld bedraagt Per week5 cents. Bij abonnement, per jaar 1.50. Voor onvermogenden nihil. Catalogussen zijn a 10 Cents verkrijgbaar. Somraige lezers worden herinnerd, dat zij in 't bezit zijn van boeken die reeds lang hadden behooren te worden terug bezorgd. Blijkens het ingediende verslag van deze lees-inrichting over het boekjaar 1882/83, zijn in dat jaar door 66 lezers 1760 boeken ter lezing afgehaald. Als een bewijs, dat men tegenwoordig voor zeer weinig geld te Beekbergen eene groote hoeveelheid grond kan be- komen, kan dienen, dat de landbouwer J. L. P. te Ooster- hnizen (bij Beekbergm) van het bestnnr der Liermark alrlaar, een stuk heidegrond heeft aangekocht groot 7 H A. 69 a 50 c. voor den prijs van/65; 00k het bouwland gaat daar sterk in prijs achteruit en heeft de halve waarde niet meer als 10 jaar geleden. De oorzaak biervan is de verdeeling der hooge heidevelden door genoemd bestuur in 1876 (waarover later meer), ten- gevolge waarvan de landbouwers genoodzaakt waren de sehapen af te schaffen, waarvoor die gronden onmisbaar waren; som- migen personen heeft die verdeeling zeker voordeel, doch der meerderheid veel meer schade, en aan den landbouw aldaar een slag toegebragt, dien hij niet gemakkeljjk te boven zal komen. Bij eene groote verpachting van etgroen der uiterwaarden te Wije, verschilde de opbrengst aanzienlijk met die van het vorig jaar. Zoo werd o. a. voor het gewas van een stuk land, dat verleden jaar slechts/181 kon opbrengen, nu uiet minder dan /1088 geboden. Het etgroen van een ander stuk bragt 393 op tegen /47 in 't vorige jaar. Bij den landbouwer D. de Boer, onder Smallebrugge by Hommerts, in den zuidoosthoek van Friesland, is de boerderij met 50,000 KG. hooi, benevens bijna den geheelen inboedel verbrand. Niets was verzekerd. Het heeft te LoDden de aandacht getrokken, dat aldaar in de laatste dagen zoo weinig vee en vleeseh uit de Vereenigde Staten en Canada is aangebragt. Gedurende de afgeloopen week kwamen van daar slechts zes stoombooten met zulke ladingen, een buitengewoon klein getal voor dezen tijd van het jaar, terwijl 00k de hoeveelheid der invoeren, vergeleken met die der drie of vier laatste weken, eene belangrijke ver- minderirig aanwijst. Het totaal dier invoeren gedurende de vorige week was 1132 ruDderen, 1972 sehapen, 5055 l/4 run- deren en 215 sehapen in bevroren toestand. Alle goede dingen bestaan, evenals een goede preek, uit drie deelen. Of het met de kwade 00k zoo is? 'k Weet het niet, maar, zegt een berigtgever der Prov. Gr. Ct.'k heb 00k wel eens hooren beweren, dat het noodlot iederen mensch drie ongelukkige Maandagen in een jaar bezorgd. Is dit zoo, dan heeft een landbouwer te Bakkeveen ongetwijfeld verleden Maandag er een zoo gehad, toen hij met een velfde vorr rogge eenmaal op het land omviel, eenmaal in de sloot tuimelde en er eindelijk hals over hoofd mee in de vaart teregtkwam. In de Pruisische gemeente te Havert is de longziekte onder de runderen uitgebroken. Op voordragt van het geneeskundig staatstoezigt in Limbnrg, zijn de burgemeesters der grensge- meenten dientengevolge door den Commissaris des Konings uitgenoodigd een streng toezigt op den invoer van vee te houden. Door de Amsterdamsche Melkinrichting zijn in 1883 aan hare leveranciers uitgeloofd premien voor de beste melk, welke zijn verdiend als volgt: Mr. Amersfoordt, Badhoeve, Haarlemmermeer, 150; 2. E. Agterberg, Bijlmer, en 3. P. v. Lindenberg, Diemen, te zamen gedeeld bij het lot/125; 4. J. Staal, Diemen, 1005. W. Peereboom, Stanerdijk, /50; 6. W. Brinkhorst, Sloterweg, 507. A. Knibbe, Haar lemmermeer, 508. J. Meester, Diemen 25 9. A. v. Nig- tevecht, Stanerdijk, 25. Te zamen /575. llet kan niet anders of deze wedstrijd voor de zuivere levering van een voornaam voedingsmiddel, moet den melk- gebruiker ten goede komen. Het uitvoerend comite voor de Internationale landbouw- tentoonstelling in 1884 te Amsterdam, heeft besloten die ten- toonstelliug te doen aanvangen op Maandag 25 Augustus in plaats van Maandag 28 Juli waarmede aan het verlangen van verschillende particulieren en landbouwvereenigingen is vol- daan. Daar het terrein voor de tentoonstelling bestemd, eerst door de koloniale tentoonstelling moet zijn ontruimd, krijgt het comite niet voor 1 Mei de vrije beschikking over dien grond. In overleg met den Burgemeester der Hoofdstad zal thaus de tentoonstelling een maand later gehouden worden. De Pruisische Minister van Landbouw heeft de verordening van 13 Maart betreffeude bet verbod van in- en doorvoer van sehapen uit Nederland, Belgie en Luxemburg tot 1 November a. s. verlengd. VERSLAG omtrent de verwachtingen van den oogst in de provinoien D R E N T H E. Rogge heeft door nachtvorsten en aanhoudende droogte geleden, hoewel deze laatste omstandigheid van grooter invloed is geweest op de rogge geteeld op zandgronden, dan op die verbouwd in de veenstreken. De opbrengst zal over het alge- meen genomen middelmatig zyn. Haver, gerst en paardeboouen hebben mede door nachtvor sten eu droogte geleden en, daar zij zich door het latere mildere weder niet hebben kunnen herstellen, zullen zy slechts een matig beschot leveren. Boekweit heeft, vooral op de zandgronden, aauzienlyk door nachtvorsten bijzonder door die, welke in het midden van Juni voorkwamen en door droogte geleden; de later ge- valleu regen heeft echer de planten, die niet afgevroren wa ren, eenigermate hersteld. Zoover het verbouw niet als mislukt is te beschonwen, zal de zandboekweit een zeer matigen, de veenboekweit een ietwat ruimeren oogst opleveren. AardappeleD staau, hoezeer nachtvorst en droogte er aan- vankelijk veel nadeel aan toebragten, goed en beloven over het algemeen een vrij ruim beschot. De bekende ziekte heeft zich nog weinig vertoond. De weilanden hebben veel van de droogte geleden. Er is weinig hooi van de eerste snede gewonnen, hoewel de hoedanigheid zeer goed was; de tweede snede zal door de gevallen regens wellicht eenigermate aanvullen wat op de eerste is te kort gekomen. UTRECHT. Over het algemeen zijn de verwachtingen van den oogst over dit jaar niet gunstig te noetnen. Een zeer droog voorjaar, gepaard met langdurige koude, heeft de ontwikkeling der gewassen zeer tegengehouden, zoodat de stand der winter- gianen zeer dun is, terwijl het beschot, zoo het weder gedu rende den oogsttijd medewerkt, geen reden tot klagen zal geven. De tarwe staat zeer dun te velde, het stroo is kort, zoodat de opbrengst beneden het middelmatige zal blijven. Even als de tarwe staat de rogge dun te velde; het beschot belooft echter bevredigend te zullen zijn, terwijl het stroo goed van lengte is. In sommige streken kan de haverbouw, ten gevolge van de droogte in den zaaitijd, als mislukt beschouwd worden op andere plaatsen is de stand vrij goed; over het algemeen echter zal de opbrengst verre beneden het middelmatige blijven In tegenstelling van de laatste jaren, belooft de boekweit op de zandgronden een goed gewas; hier en daar heeft zy echter wel wat van de nachtvorsten in de maand Juni te lyden gehad. De verwachting van erwten en boonen is zeer gering; vooral de laatsten kunnen zoo goed als mislukt beschouwd worden. Hooi en gras. In geen jaren leverden de hooilanden zoo weinig op als dit jaar; wegens gemis aan regen en door het schrale weder kon het gras niet tot ontwikkeling komen. Om dezelfde redenen waren de weilanden 00k zeer schraal van gras voorziende onlangs overvloedig gevallen regens zullen hier wel verandering in brengen. De aardappelen staan prachtig en beloven een goeden oogst; de ziekte, waarvan zij tot nog toe verschoond zyn T - V - r-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1