Gemengfle Berigten. gebleven, begin t zich thans door overvloedigen regen, voora' in de vroege soorten, te vertoonen. De wortels beloven over het algemeen een middelmatig gewa9. Paarden en vee. De gezondheidstoestand van het vee is voldoende; de prijzen blijven steeds hoog. De stand van het houtgewas is buitengewoon gunstig. Alle boomgaarden, pruimen uitgezonderd, beloven een ruime opbrengst. RAMP OP JAVA. Een ontvangen telegram van den Gouv.-Generaal van Ned.- Indie meldt, dat de omvang der ramp nog niet is te over- zien. Telok Betong is onbereikbaar, doch waarschijnlijk geheel verwoest. Van den Resident der Lampongsche districten is nog geen berigt ontvangen. Een derwaarts gezonden expeditie tracht inlichting te verkrijaen. De vaart door straat Sunda is zeer gevaarlijk. Voorloopige opnemingen zijn door de Marine gedaan. Veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De vnurtorens op Java's eerste punt en op Vlakkehoek staan noghet laatste vuur wordt niet ontstoken. In Tjirinzin alleen zijn 10000 menschen verdronken. De Controleur (zuid-oostelijk uiteinde der Residentie Lampongsche districten) W. Beijerinck, is met familie g<red. In een ten kantore der Ned. Handelmaatscbappij te Am sterdam gehouden vergadering van eenige ingezetenen, die door den burgemeester werd geleid, is besloten pogingen aan te wenden tot het vormen van eene Algemeene Nederlandsche Commissie, tot lenigiug van de ramp die Java en Sumatra getruffen heeft. Deze hoofdcommissie zou zich ten taak stellen in andere gemeenien van ons Vaderland snbcomites te vormen, om daar- door de zoo noodige eenheid in de uitvoering te verkrijgen. Vrjjdag 14 dezer, zal, naar men verneemt, op het tentoon- stellingsterrein te Amsterdam een fancy fair" worden gehouden, ten bate van de nageblevenen der slachioffers bij de ramp in Indie. Het tentoonstellingsbestuur zou dien dag de helft der ontvangsten aan entries voor het doel afstaan. Voorts bestaat bij de Rotterdamsche vereenigingen „Kunst- liefde" en „Vriendschappel\jke Lettcroefening" en bij deKon. zangvereeniging ..Caecilia" te 's Hage het voornemen om gelden bjjeen te brengen voor de hulpbehoevenden door de jongste vnlkanische uitbarstingen in Indie, Een officieel bericht van het vermoedelijk aantal omge- komenen bij de ramp in Bantam laat nog altijd op zich wachten. In particuliere berigten wordt het aantal slachtoffers in het district Tjiringen alleen geraamd op 10.000 en het totaal der omgekomenen tengevolge der uitbarsting op het eiland Krakatau op 30.000. Door het plaatselijk Comitd te Amsterdam is, door bemid- deling van de Handelmaatsehappy, reeds 32,000 aan de plaatsel\jke Commissie te Batavia opgezonden. Nader verneemt men, dat HH. MM. de Koning en de Koningin onmiddellijk na de opening der Staten-Generaal op 17 September naar het Loo vertiekken en daar tot het einde van December verblijf houden. Omtrent den tijd, waarop de Koning en de Koningin van Belgie bier te lande zullen komen, wordt berigt, dat dit in de laatste helft dezer maand zijn zal. Door het bestuur der posterijen wordt gelegenheid gegeven om de waarde van pakketten, waarvan die waarde is aangegeven, mits een bedrag van /150 niet te boven gaande, van den geadresseerde te doen invorderen, en door middel van een postwissel aan den afzender te doen overmaken. Behalve het port en het re^t, ingevolge artt. 2 en 3 der wet van 21 Juni 1881 Staatsblad no. 70) voor pakketten met aangegeven waarde verschuldigd, wordt, voor de overma- kjug van het ingevorderd bedrag, het voor postwissels te be- talen regt van 5 cent voor elke som van 12.50 of gedeelte van 12.50 aan den afzender in rekening gebragt. De pakketten, waarop eene waarde is in te vorderen, wor den niet dan tegen voldoening van die waarde aan de geadres- seerden uitgereikt. Bjj eene firma te Amsterdam kwam dezer dagen iemand de andere helft eener borgstelling betalen, die 47 jaren geleden geregeld werd met vijftig percent, en een ander, die voor ruim 30 jaren 600 schnldig was gebleven, kwam nu met een voorstel om in termijnen af te betalen. De Nederlandsche consul te Hammerfest seint, dat een rob- benjager is binnengevallen, die slechts enkele weinige mijlen in de Karazee had kunnen doordringen omdat hij overal op ijs stiet en de Barents had ontmoet, welke tusschen de Karische poort en de Joegorstraat zeilde en zulks ook tevergeefs beproefde. XJit Utrecht werd berigt, dat de Varna den 24sten Juli ge- zonken is. De bemanning had het schip reeds verlaten en werd den 25sten Juli aanvankelijk opgenomen door het stoom- schip Obi. Belangrjjke meteorologische waarnemingen waren in de Karazee gedaan. Naar men verneemt zullen de bekrooningen voor de Am- sterdamsche Tentoonstelling den 15 September plaats hebben. Er wordt, met ingang van 1 October 1883, een post- kantoor gevestigd te Winsum (provincie Groningen). In de Zutf. Crt. verhaalt de Haagsche correspondent, dat hij voor eenige dagen in de residentie op straat door een paar vreemdelingen werd staande gehouden, die hem in alien ernst vroegen of hij hun den weg wilde wijzen naar de wereld- tentoonstelling. Het waren een paar Amerikanen, die in een boekje gelezen hadden dat de tentooustelling^ in de hoofdstad des rijks was, en 's-Gravenhage voor Neerlands hoofdstad aanzagen. In de afgeloopen maand is de openbare schuld der Vereenigde Staten van Noord-Amerika met zes millioen verminderd. Een eigenaardig vonnis werd onlangs door een regter in den Amerikaanschen Staat Missouri geveld. Hij veroordeelde namelyk een man, die aan een gering misdrijf was schuLlig verklaard en nooit onderwijs genoten had, om zoo laDg ge- vangen te zitten tot hij lezen en schrijven kon; en een ander, die minder onwetend was, kreeg als straf de taak, om hem te onderwijzen. Na verloop van drie weken kon de man vrij vlot lezen en redelijk schrjjven, zoodat de beide gevangenen in vrijheid gesteld konden worden. Door de regtbank van Highgate (Londen), zijn dezer dagen twee landloopers, welke soort van volk het in den laatsten tijd den bewoner9 van het district zeer lastig maakt, veroor- deeld tot de strengste straf van drie raaanden dwangarbeid, wegens het „slapen in de open lucht, zonder blijkbaar middel van bestaan". Het Broekerhuis te Amsterdam werd dezer dagen door een bezoeker bestolen. Het „Onze Vader op een stuivertje", een calligrafisch kunstslukje, dat er voor elk ter bezigtiging lag, werd ook door hem bij het raam met een vergrootglas bekeken en toen medegenomen. Men meent den dief te kennen. Bij den geheerscht hebbenden storm in den nacht van Zondag op Maandag is van bet dak van het R\jk9-Mu9eum te Amsterdam een zware plank van eenige meters lengte afge- waaid en, na eenige ruiten van de glazen bedekking gebroken en het gespannen zolderingdoek verscheurd te hebben, midden in de verzameling van den Prins van Wales neergekomen. Onberekenbaar had de schade kunnen zijn, die hierdoor, en door de zware stukken glas die vielen, had kunnen aangerigt worden. De plank echter is gelukkig loodregt naar beneden gestort, heeft een gat geslagen in de bevloering en is daarin regtop blijven staan, zonder eenige schade aan de talrijke vitrines te hebben toegebragt. Een lijkkist met een reddingtoestel voor schjjndooden is onlangs door den uitvinder Schilling, te Miinchen, met goed gevolg beproefd. De kist heeft aan het hoofdeinde en aan het voeteneinde cylindervormige verlengstukken. Aan die beide stukken wor den pijpen vaatgeschroefd, die aan de voeten voor den aan- voer en die aan het hoofdeinde voor den afvoer van lucht. Deze aanvoer en afvoer geschiedt door middel van een in de kist geplaatst toestel. Voorts geeft men den begravene het uiteinde van een draad in de hand, die met de klok van het kerkhof in verbinding staat en haar bij de minste beweging aan het luiden brengt. De pijpen kunnen, na ene bepaald tijdsverl op, als de dood van de begravene zeker is, weggenomen en aan een andere kist gebruikt worden. Bij de onlangs gehouden proef ging de uitvinder in de kist liggen, liet zich begraven en kwam een half uur later gezond en frisch weder te voorschijn. Het algemeen reglement voor de spoorwegen heeft eene wyziging ondergaan, die aan eene groote dwaasheid een einde maakt. Wie tot hiertoe zijn bond, ja zelf9 een schoothondje, op reis medenam, moest hem afstaan, om het in een mand te zien 9luitea, alsof het anders oorzaak kon zijn van de vree- selijkste en noodlottigste gebeurtenissen, wanneer het niet op die wijze werd vervoerd. Than9 mag de bond bij zijn mees- ter blijven, mits deze in een daarvoor aangewezen coupd van de derde klasse plaats neemt. Een ander verbod is mede verdwenen: als de trein stilstaat, mag men zelf het portier van den wagen openen. Tot dus- verre was dit strafbaar, wat evenwel de meeste reizigers blijk baar uiet wisten, daar niemand zich om dat verbod bekom- merde. Voorts komt hij, die zonder plaatskaartje in den trein plaats neemt en daarvan terstond aan den conducteur kennis geeft, met hebetating van 50 of 25 cents er af. Volgens de Courrier des Etats Unis is door een inwo- ner van Hoboken, in New-Jersey, die 250 pond weegt, bekend gemaakt, dat hij bereid is tegen het begin van den winter plaats te nemen in een hollen boom van de Champs Elys£es te Parijs en er drie maanden zonder eten of drinken te blyven; hij zal tot zijn levensonderhoud niet anders doen dan zich de handen en voeten likken. Hij is op dit denkbeeld gekomen, omdat de Canadasche beeren evenzoo doen, na verloop van drie maanden zeer gezond zijn en dan eenvoudig hun over- tollig vet verloren hebben. Hij wenscht deze proefneming in het belang der wetenschap en zijner gezondheid te doen, indien een commissie van vertrouwbare burgers hem wil instaan voor een bestendige bewaking ter bescherming tegen de straatjon- gens, en als het genootschap voor de natuurljjke historie te New-York beloven wil hem op kosten van het genootschap te laten begraven, indien hij onder zijn proefneming mogt bezwijken. Hij vertrouwt echter dat hij, zoo goed als de beeren, in het leven blijven zal. Een schoolprijs van 25,000 frcs. Op de vermaarde militaire school van St. Cyr (Frankrijk) wordt elk jaar een prijs van 5000 frcs. toegekend aan den leerling, die in alle vakken de eerste is geweest. Wanneer geen der leerlingeu er aanspraak op heeft, wordt de som bij den prijs van het volgende jaar gevoegd. Dit is nn 5 jaren achtereen het geval geweest, totdat thans"zekere Ldon, voor 3 jaren als No 1 toegelaten en steeds No. 1 gebleven, z\jn vlijt en talenten met25,J00 frcs. beloond heeft gezien. Van een Franseh afgevaardigde, wiens mandaat was geeindigd, .wordt het volgende verhaald. Hij noodigde eenige der invbedrijkste keizers ten zijnent, bood hun een diner aan en hield aan het dessert een toost, waarin hij plegtig van hen afscheid nam. Maar waarom zoudt gij ons verlaten? vroegen de keizers. Omdat ik vrees het vertrouwen van de kiezers niet meer te bezitten. Kom, kom, wie heeft u dat wijs gemaakt! O, ik ben er zeker van, en ik durf 3000 frcs. verwedden dat ik niet herkozen word. Aangenomenriepen tien stemmen te gelijk. Die wedden- schap nemen wij aan. Ik houd ze tegen u alle tien, gaf de afgevaardigde ten antwoord. Hij verloor fcijne weddenschap en betaalde 30,000 frcs. mmm maar hij was herkozen. Een avontuurtje van Stot-Tai! Wij lezen in de Cambridge Express van Woensdag het volgende: In de voor- sielling van deu vermaarden Stot Tai, jl. Maandag in de Guild hall gehouden, is iets zeldzaams voorgekomen Gedurende zijne werkzaamheden bemerkte de behendige kunstenaar dat een zeer net gekletd heer, die op de gereserveerde plaatsen zitting had genomen, aan zijn buurman, den Mayor van Cam bridge, het horloge ontrolde. Hij staakte het kunststukje waarmede hij bezig was en vroeg beleefd aan het publiek een uurwerk ter leen. Dadelijk werden hem meerdere aangeboden, maar Stot-Tai vond het eene te groot, het andere te klein ens., geen was tot zijn spijt dienstig om het te maken goo- chelstukje, dat toch zeer intereB9ant was, uittevoeren. Nadat hij de meeste horloges van het ta'rijk publiek gezien had, vroeg hij ook den Mayor om diens uurwerk te zien, in de hoop dit wellicht beter geschikt zou zijn om het voorgeno- men kunstje te maken. De geachte Mayor voldeed gaarne aan het verlangen, maar hoe verbaasd was hij het horloge niet in zijn zak te vinden. Op hetzelfde oogenblik staat zijn buurman op, met den zakdoek voor den neus alsof deze bloedde, om de zaal te verlaten. Stot-Tai stelt den onthutsten Mayor gerust en zegt dat zijn horloge wel weer terecht zal komenhij zwaait met eenige wijdsche bewegingen zijn tooverstaf, prevelt een „hocus pocus" en roept eindelijk uitzoek het horloge maar gerust in den zak van dien beer, die daar juist de deur wil uitgaan, het zal er zich in bevinden. Het heer was echter dwaas genoeg te ontkennen, maakte zich boos en drong met geweld om de deur uit te komen. Toen veranderde de kunstenaar op het tooneel van toon, beschuldigde den zakkenroller in het publiek van diefstal en verzocht den politieman, die aan de deur post had gevat, hem aan te houden. Deze liet zich dat geen tweemaal zeggen, vond werkelijk het horloge van den Mayor in den zak van het individu en bracht hem naar „nummer zeker". Bij verder onderzoek werd hevonden dat meu hier te doen had met een oude kennis, zekeren Charles Simpson, oud 38 jaren, die reeds 23 maal voor diefstal was veroordeeld geweest. WAT TE DOEN OM RIJK TE WOEDEN? 1. Voor alle dingen doe men zijn best, in een gegoede familie het levenslicht te aanschouwen. 2. Ieder beschouwe het als pligt, jaarlijks een oom te begraven, die hem minstens 20,000 gulden nalaat. Dat zet hjj ijverig vijftien jaar lang voort; dit maakt 15 doode ooms en 300,000 levende guldens. 3. Ieder neme zich voor geen avond te gaan slapen, voor h\j 50 gulden in de spaarbank heeft gelegd Op die wijze zal zelfs elke bedelaar na verloop van tien jaren een kapitaal bezitten, dat hem van alle zorg voor de toekomst ontlast, 4. Men streve er naar, een zeer schoone, jonge man te wezen, en huwe een oude weduwe die 500,000 gulden bezit, en herhale deze eenvoudige handeling zes tot acht maal, tot dat men haar geheel op zjjn duimpje kent, en het kan niet uitblijven of men zal rjjk wezen. 5. Men bekommere zich niet over de kleine uitgBve en koope by elke loterij alle loten op, en wanneer men een paar maal het groote lot wint, kan men de gegronde hoop koesteren spoedig rijk te worden 6. Ieder trachte dagelijks een der vprloren portefeuilles met eene belooning van 50 gulden te vinden. Binnen eenige jaren heeft men een paar maal honderd duizend gulden bijeen, die men tegen hooge rente uitzet. Een burger van Paderborn is onlangs gestorven tengevolge van het onvoorzichtig snijden van zijne likdoorns. Eij had ze door een heelkundige laten opereeren, maar meende nog eens op eigen houtje te moeten oversnijden, en hij bragt zich daarbij een wond toe. In het eerst telde hij dat niet; maar weldra begun zijn teen op te zwellen. Het bleek dat er bloedvergiftiging had plaats gehad. Zijn teen moest afgezet worden; weldra ook een tweede, eindelijk de geheele voet, maar het hielp niet, en de ongelukkige man overleed onder hevige pijnen. Te Naarden waren eenige veldartilleristen bezig een vuurmond te laden. De lading ontplofte en van een soliaat werd een ge deelte van den arm geheel weggerukt, oogen e borst zwaar ge- kwetst. Een wachtmeester en een ander soldaat bekwamen eveneens zware brandwonden. Heelkundige hulp werd spoedig verleend, waarna de gewonden per ziekenwagen naar het huspitaal werden overgebragt. De oorzaak van het ongeluk wordt gezooht in het nog aanwezig zijn van vuur van de vorige lading. Iemand die lid is geworden van de vereeniging tot bescherming van dieren, deelt dit thuis komende zijne vrouw mede en voegt er aan toe: Wanneer je het nu voortaan niet laat onzeu hond of kat te schoppen, dan sla ik je al de beenen in je ligchaam stuk." Onder den indruk eener toespraak van een prediker der ./Blue ribbon army," waarbij alien die bier, wijn of sterke dranken ge- bruiken den naam van Christen onwaardig werden verklaard, heeft een rijke molenaar te Salisbury onverwijld zijn kelder ledig ge maakt en 35 liter veertig-jarigen portwijn, van f 7 a f 8 de flesch, in de rivier bij zijn huis uitgegoten. Drie barbiers te Oldham in Engeland zijn dezer dagen ieder tot een geldboete van 5 sh. veroordeeld, omdat zij op Zondag klanten geschoren hadden. De verooideeling geschiedde krachtens een wet uit den tijd van Koning Karel II. In plaats van de diligences vallen de Spaansche roovers nu de treinen aan. Zoo werd dezer dagen weder een posttrein beroofd. Het was de sneltrein naar Frankrijk, en er waren, als gewoonlijk, twee politieagenten in den trein. Te Barcelona stapten vicr mannen, als matroozen gekleed, in den waggon waar de geregtsdienaars zaten en bij Granollers, terwijl de trein in voile vaart was, vielen die mannen op de politiedienaren aan en hadden hen in een oogen blik ontwapend en gekneveld. Toen werd den machinist van der weg af een alarmsein gegevende trein stond stil en voor men er op bedacht was, vielen twintig mannen er op aan, en dwongen de reizigers hun geld en alle kostbaarheden, die zij bij zich hadden, af. In de waggons eerste en tweede klasse zaten 70 a 80 menschen, en het gestolen bedrag was daar in contanten ruim f 19,000. zonder nog de ringen, horloges, juweelen enz. mede te rekenen. Sommige reizigers wisten echter nog het een en ander te redden. Een ver- borg een aanzienlijke som aan banknoten in zijn laarzeneen ander in de schuif van het portierraampje. Een tachtigjarig heer, op den Overtoom bij Amsterdam woon- achtig, is van den trap zijner woning gevallen en brak beide beenen, Per raderbaar werd hij naar het Buitengasthuis vervoerd. In de Maas, op de hoogte van Kralingen, is een schuit, geladen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2