If III I t" p i 1 e p s i e, A d v e r t e ii t i e n. KENNISGEVING. BERENDMAMNG. V EKPACHTING Ditpve ten late der naielaten MrcUtiip van He veroipliita metes to laatste zeerampen. i nun De 50,000® Pantsertettiai POETS-POMADE. - 148 - EE GROOTE EN HEINE BATEN, DE TEELGRONDEN, ZESTIEN STADSGEZICHTEN Pantser-Horlogiekettingen Illustr. Katalogus gratis. BOUW-ARTIKELEN, wmamm Prof. Dr. Albert s Universeel-Metaal- ADALBERT VOGT Co. L. DAKE en Zoon, Amsterdam. GEVRAAGD Degelijke, actieve Personen, Pijnboomhouten Kamerdeurea Eikenhouten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Venstei beslag Gesmeed IJzerea Hekweik, EMIL FIACRE, Dusseldorf. LU UJj genaamd in 6 Perceelen. tot Leden der Commissie voor de Financien: De Heeren G. B. t HOOFT, Voorzitter, P. YERKUIJL en C. DIJT. Tot Leden der Commissie voor de Gemeentewerken: De Heeren H. F BULTMAN, Voorzitter, P. VERKUIJL en B. BIESHEUVEL. BOEZEMWATERM BOEZEMSLOOTEI in Rijnland, die, krachtens de Verordening op de Watercn, Dijken en Kaden in Rijnland, afgekondigd den len Augustus 1882, door de Onderhoudplichtigen raoeten zijn schoongemaakt. Op ieder verzuim is eene Boete van 2- tot 23.bedreigd. genaamd de Groote en Kleine Baten, in Zes Perceelen, eerst afzonderlijk en daarna in aassa; hebbende te zamen eene gezamenlijke oppervlakte van nagenoeg 4 6 H.A. NARTI« HALFF, Cabinetformaat 50 Cents. COLPORTEURS iu de provincien gevraagd, goede getuigscliriften vereischt. HI AX Ck It ii A H A U HI, Vele attestation liggen ter inzage, Ik verzend mijiie beroemde Pantserkettingen vrij van ingaande regten en franco, tegen toezending van het bedrag per postwissel. Postzegelsenmunt- biljetten van alle landen neem ik als betaling aan. Berlijn O, Friedrichsberg. Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, Groep VI, Klasse 40. Met zekerheid ECIIT te bekomen door het eenig Hoofddepot voor Aederland en Kolonien, voor den verkoop van nette, courante Artikelen, zonder concurrentie. Bij flinke ambitie is aan deze Agenturen een burgerbestaan verbonden, terwijl er geene vakkennis, dock alleen goede referenti'en worden vereischt. Franco lett. BBC, NIJGHSj- v. BIT MAR, Rotterdam. als levert in voortreffelijke kwaliteit BFLAWGIIIJK. Gebruikt uw oordeel. met groenten, van Zwijndrecht komende, omgeslagen; de twee op- varenden, man en vrouw, zijn beide verdronken. Twee heeren tegen een boerinnetje. „Hoor eens, meisje, kun je ons ook zeggen hoe ver we hier nog van Valkenburg zijn? ?Nog twee uur gaans." ,Zoo, dat valt me mee, dat is nog voor ieder een uur." Jonge dame: Ik heb mij eene zware verkoudheid op den bals oehaald. Zondag morgen ben ik in de kerk geweest,'s avonds naar het bal-ehampetre. We hebben tot 6 uur in den morgen gedanst en zijn toen door het nieuwe park naar huis gewandeld. De mor- genlucht was bijzonder verkwikkend. Nu moet ik het echter be- zuren. De keel is ontstoken en Mama wil niet datikuitga. Zoo n verkoudheid is een last Ik ga nooit weerDokter ,Naar het bal »Neen, naar de kerk." Een netelig ding. Vrouw «Wel, man, wat heeft de domind vandaag van het geweten gepreekt; dat moet een lastig ding zijn." Man: „Dat wil 'kgelooven Ik ben maar blij dat wij het niet in huis hebben." VAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlem mermeer brengen, ingevolge Art. 54 der Gemeentewet, ter openbare kennis, dat voor het Jaar 1883/84 door den Gemeen- teraad zijn benoemd Haarlemmermeer6 September 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LANTZ E N 1)0 RE F ERBurgemeester. D. EGGINK, Secretaris. Belanghebbenden worden herinnerd, dat na den lBden September e.k. SCHOUW zal worden gedreven over de EN Nadere inlichtingen en exemplaren van genoemde Verorde ning, de laaiste tegen betaling van lO Ct., zijn le verkrijgen op de Secretarie van het Hoogheemraadschap te Leiden. Leiden den 30 Augustus 1883. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf. W. G. DE BRUYN KOPS Secretaris DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Hijnland, zullen op Zaterdag- den 29 September 1883, des voormid- dags ten 11 ure precies, in het KOFFIEHUIS by de Brug over de Trekvaart ie SLOTERDIJK, in het OPEABAAR VERHl REA De Verhuring geschiedt voor deo tijd van 6 achtereenvol- gende jaren, gerekend in te gaan lo, Januari 1884 en te eindigen 31 December 1889. De Voorwaarden der Verhuring met de Omschrijving der Perceelen zullen van af den 3den September voor 2 5 Centen verkrijgbaar zijn gesteld ter Secretarie van Rijnland, bij den Opzichter L). HOLWERDA te Halfweg en by W.DEVRIES te Spaarndain. Zijnde nadere inlichtingen te verkrijgen bij den Ingeuieur van Rijnland te Leiden, en den Opzichter D. HOLWERDA te Halfweg. MET BESCHRIJ VING VAN Redacteur van het Algemeen Handelsblad. Verkrijgbaar in de Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsclie talen. Verkoop: in het Hoofdgebouw der Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling door meisjes in de Friesche kleederdracht; op de Terreinen der Tentoonstelling door de bereidvolle medewerking van heeren exposanten. Verder alom te verkrijgen bij den Boekhandel, aan de Kiosken te Am sterdam, bij vele particuliere belangstellenden en tegen toezending van 55 Cents per Postwissel aan de llitgevers J. F. HAESEKER Co. te Haarlem. Zij, die in hun kring exemplaren van het album willen belpen verspreiden, zullen, op aanvrage aan de Uitgevers, intee- kenlijsten ontvangen en zal hunrie medewerking zeer op prijs worden gesteld. MA6AZUN van Bijouterien van Double-Goud. Mar que deposee werd den lO Januari verzonden. van edit jj-oik! niet te onderscheiden. S Jar en schriftelvjke garantie. m. 41 kar. Ketting voor Heeren perStuk fl. 3, 50 incl. port, goud m I verguid. g Ketting voor Dames met fraaie kwaat per Stuk fl. 4 incl. port. Garautiebewys Het bedrag van deze Horlogeketting betaal ik terug, ingeval dezelve binnen 5 jaren zwart wordt. Berlin W. Leipziyerstrasse 95. Schutzmarke. WAARSCHUWIAG. Elk oogenschijnlijk soortgelijk product is namaak van ons onovertrefiV.lijk, onschadelijk Poetsmiddel. Ons fabriekmerk is bet oudste; alle namaaksels door andere helmen hebben misleiding ten doel. Daar ook de door ons het eerst en alleen gebruikte blaatiwe blikken dozen, bijna overal voor Poetspomade gebezigd wor den, verzoeken wij op bovenstaanden helm en op bovenstaande Firma naauwkeurig te letten. KrampenHtuipen en Xenuui- aandoeningen worden VOLKOMEA GEAEZEA door mijn metbode. Het honorarium behoeft eerst na het goede succes te worden voldaan. Beliandeling per brief, 6, Place du Trone, 6, Farijs. Het groote vermogen der geneesmiddelen van Holloway is ge- durende de laatste vijf en twintig jaren erkend geworden. Men heeft bevonden dat zij geschikt ziju om de vaste en vloeibare deelen, waaruit bet ligohaam is zamengesteld, te zuiveren; om den aard der functien, behoorende tot ieder ligchaamsorgaan, te regelen; om de spijsvertering te bevorderen en om het zcnuwgestel te ver- sterken, Zij zijn zamengesteld uit den fijnsten balsem zonder inmen- ging van eenige minerale of giftige zelfstandigheid, bij gevolg kan het gebruik van Holloway's geneesmiddelen, hoewel zij wonderbaarlijk op de. onderdrukking der kwalen werken, nimmer nadeelig werken zelfs niet op het zwakste gestel. Geen ordelijk huishouden moet verstoken blijven van dit kostelijke huismid el, vooral in de jaargetijden, waarin het bloed hoofdzakelyk zuivering noodig heeft. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85,/ 3.— 6.75, 13.50, 20.50 yn op franco aanvraag a eontant te bekomen bij ALLE APO- 'HEKERS in Holland-, alsmede in HOLLOWAY'S ETABLIS- zpn T SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. Amsterdam, 3 Sept. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd 566 Runderen, le kwal. 94 ct., 2e kwal. 82 ct., 3e kwal. 75 ct. per kgr. Melk- en Kalfkoeien 120 a 330 p. at., 6 Graskalveren 25 a f 40; 44 Nuchtere dito 10 a 20124 Schapen en Lammeren 16 a f 34; vette Varkena 44 a 55 ct. per kgr. 5 Sept. Granen. Rogge op levering op nienw lager, Oct./167 Maart 177, 176, 175, 176. Zaden. Koolzaad op 800 K.G. Olie zonder handel. Lijnzaad mede zonder kail del. Oue. Raapolie prijshoudend, p. 100 kgr. 40'/.2. Lijnolie traag, p. 100 kgr. 22. Raapkoeken 97 a 100 per 1040 stuks. Liinkoeken A 10 a f 12.60 per 104 stuks. Vee. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd206 vette Kalveren, le kwal. 1.05, 2e kwal. 90 ct. p. kgr., 6 Graskalveren/20 a 50, 27 Nucbtere dito 12 a 18; 2 Schapen en Lammeren; 106 vette Varkena 46 a 65 ct. per kgr. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Kat- wijker Zand 2.50 a 3.80, Hillegomii er dito 2.50 s 5.25; Geldersche Blauwe f 2.20 a 2.30; dito I'leur d10 a 2.20; Priesche Jammen f 1.75 a 2.50. Aanvoer 2500 ILL. AlUmaar, 31 Aug. Kaas. Aangevoerd 635 stapels, wegcndc 144,523 kgr. Prijzen: kleine Gras Kaas/37.50, Commissie Gras 32.50. middelbare Gras f 33. 4 Sept. Vee. Aangevoerd: 23 Paarden, 139 vette Kalveren, 9 nuchtere dito, 387 Schapen, 183 vette Varkens, 32 magere dito en 3 Koeien en Ossen. De prijzen waren als volgt: vette Kalveren 40 a 106, nuchtere dito 14 a 28, Schapen 28 a 41, magere Varkens 16 a 21, Koeien en Ossen 240 a 300, alien per stukvette Varkena 50 a 62 cts. per kgr. Oel 11, 6 Sept. Boter. De prijzen van Boter op de heden gehou. den markt waren: 62 a 70 per J vat en 1.65 a 1.75 per Kg, Aangevoerd 820 v. eu 83 v, wegende te zamen 17230 Kg. iomta, 6 Sept. Kaas. Aangevoerd 122 partijen. Pry's le kwaliteit 32 a 34.-, 2e kwal. 28 a 31.—; Noord-Hollandsche 82.— a f 33.50. Handel vlug. Boter. Goeboter 1.50 a 1.60, Weiboter 1.25 a 1.35 per Kg, Groningen, 4 Sept. Granen. 78 kgr. Roode Tarwe 8.80 9-~72 kgr. Petersb. Rogge 6.60 a 6.70; 70 kgr. Inlandsche dito 5.60 a 5.70; 46 kgr. zwarte Boekweit 5.70 a 5.80; 60 kgr. Wintergerst 4.60 a 4.80 60 kgr. Zomergerst 4.80 a 4.85; 50 kgr. dikke Haver 3.75 a 3.95; 48 kg. Probsteier dito 3.70 a 8.85; 46 kgr. zwarte dito 3.40 a 3.50; Paardenboonen 6 a 7.—. Olie. Raapolie /42, Lijnolie 22. Hoorn, 31 Aug. Vee. Ter markt aangevoerd: 324 Schapen van 30 tot 42 per stuk of 1 per Kg.; 1 Koe van /280. 1 Sept. Vee. Ter markt aangevoerd17 Paarden 60 a 250, 9 Koeien 150 a 250; 88 Schapen 23 a 29; 7 Kalveren 20 a 40; 39 Var kens 14 a 22; 1 Zeug /45; 131 Biggen /4 a 11; 70 Kippen /-.80 tot 2. 1900 HL. Peren 3.50 a 4, 1700 HL. Appelen 1.60 a 2 per HL. Eijeren. 4600 Kippen- f 3.75 a 4 per 100 stuks. Zaden. Mosterdzaad f 19, Karweizaad f 14.25. Leiden, 30 Aug. De aanvoer en prijzen ter VEE-marlt van heden waren als volgt: 95 Stieren /50 a /230, 90 Melkkoeien 152 a 260, 22 Kalfkoeien 168 a 275, 75 Vare id. 148 a 250, 120 vette id. f 172 a 325 of 78 a 90 ct. per kg., 90 Graskalveren 22 a 56, 47 vette id. f 36 a 84 of /0.80 a 1.per kg., 7 Nuchtere id. 7.a 18, 533 vette Schapen 22 a 42 of 65 a 75 ct. per kg., 835 weide dito f 12 a 23, 328 Lammeren f 10.50 a 22, 62 magere Varkens J 13 a 30, 318 Biggen f 4.50 a 14. '-'A

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3