1883. Vrijdag, 14 September. Nr. 57. V A i\ AAN LANDBi)UW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN 3EWI.TD. Vier-en-Twintigsle Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. \mmw# Prijs van het A.bonnement in het Jaar Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: de Heeren P. VAN CITTERT ZONEN. DE CHINEESCHE GEZANT Prijs der A_dvertentien BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 511 September 1883. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 16 Augustus 1883, HAARLEMMERMEER ii i iii' Prjjs van een znkel Nommek 15 Cent. in HAARLEMMEEMEEB. Toen de gezant Li-Fang-Pab in 1882 Haarlemmermeer bezocht, vroeg hij verlof ih 1883 de Badhoeve aan zijne echtgenoote en zijnen zoon te laten zien, die, bij de gelegen- heid der tentoonstelling Amsterdam zotulen bezooken. Op heden, 13 September 1883, kwamen de gezant, zijne echtge noote Li, hnn zoon Li-Zon-Zen en hnn neef Flnang, de ba- rones Gnldencrone en de tolk Kreijer, de Badhoeve met hnnne tegenwoordigheid vereeren. Mevronw Li toonde zich zeer belangstellend, en, hoe moeije- lijk haar de wandeling viel, aan den arm van mevronw Amersfoordt bezocht zij te voet den bloemtuin, het pluim- gedierte, de melkkoeijen, de goudvisschen-kom, de dorsch- vloer, de arbeiderswoningen, de smederij, ja, tot de kenken toe. Alles trok hare aandacht, de konijntjes, een jonge poes, de zonnebloemen, de rijtnigen en wat dies meer zij Zij sprak een weinig Dnitsch, de gezant bleek meer geoefend in die taal. Mevronw Amersfoordt speelde voor het gezelschap klavier voor mnziek scheen de dame niet veel gevoel te hebben: des te meer trok hare aandacht een fraai tafelkleed, gebor- dunrd door Mej. Jenny Monnier, nit Amsterdam. Hoe moeilijk het haar viel, zjj liet niet af om de var- kenshokken te bezoeken, waarin de varkens zich bevonden, die haar echtgenoot aan de Badhoeve had ten geschenke gegeven. Deze dieren waren zeer lni en verwaardigdeli zich ter nanwemood om hnnne legerstede te verlaten, ten eindo zich aan hnnne onde meesters te vertoonen. Niettegenstaande hnnne vadzigheid, zonden zij moeite heb ben om het van hnnne Enropeesche breeders in vetgehalte te winnenzoo de mededinging der Americanen voor En- ropa gevreesd is het zal eerst bij de slagting moeten blijken of de chineesche hammen lekkerder en vetter znllen zijn dan de Enropeesche. Wat de Chinezen blijkbaar zeer' goed scheen te bevallen waren de peeren, perziken en drniven, die hnn werden voorgezet, en die alien op de Badhoeve op den konden grond waren gegroeid, en die werkelijk in 1888 hitne- mend zijn geslaagd, zoodat zij ook door Fransche, Spaan- sche en Dnitsche gasten, die onlangs de Badhoeve bezoch- ten, werden geprezen. Vooral de dertienjarige zoon Li- Zon-Zen, was zeer blijde de2e vrtichten te mogeh proeven, en riep maar „zjj zjjn veel beter als in Amsterdam". Tronwens als men bedenkt dat dertig jaren geleden de Badhoeve een moeras was, dat niet veel anders voortbragt dan wilde andijvie en dalen, dan moet de zegen dankbaar worden erkend, dat men daar nn de vrnchten van den wijnstok en den vjjgeboom, aldaar gegroeid in de schadnw der eiken, kan genieten, die wanneer zij door eenen storm worden omvergernkt, reeds stevig genOeg zijn om bergroeden op te leveren voor het hooi, dat des winters de schaaps- kndde voedt, die de eer heeft ook in 1883 reeds 44 schaaps- driften in Nederland van fokrammen te hebben voorzien, terwijl de Badhoeve dagelijks meer dan dnizend liter melk naar Amsterdam levert, welke aldaar den eersten prijs wegdraagt. Het is niet om op deze gnnstige gevolgen roem te dragen dat dit artikel geschreven werd, het is niet om nit trotsch- heid te roemen op het Babylon dat wij gebonwd hebben, maar h5t is om aan mijne landgenoten, aan de Nederlandsche jongelingschap, toe te wenschen, dat zij, na een niet al te lang tijdsverloop, de Gezanten der vreemde nation mogen knnnen onthalen op fijne vrnchten gegroeid op hnnne toe- komstige landgoederen, gelegen op den drooggemaakten bodem der Zniderzee! Amebsfookdt. llaad si AXLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETKEFFENDE, te adresseren aan VAN BOIYGA C°.te Amsterdam. WTiterHfk Woentdag.) van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 18*/a Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Door den Burgemeester van Haarlemmermeer zijn de ver- schillendfi armbesturen in deze Gemeente uitgenoodigd, zich met hem tot eene Commissie te vormen tot het inzamelen van gelden ten behoeve van de ongelnkkige bevolking in Ne- derlandsch Indie. GEBORENWillem George Frederik, zoon van C. A. Gehrels en A. Kort. Jan Cornells, zoon van K. Visser en A. Wijntje. Grietje Bernardina Petronella en Hendrika Clara (tweel.), dochters van J. Zethof en A. Sombroek. Antonius, zoon van H. de Bruin en C. van Velzeii. Helena Maria, doehter van J. A. Spigt en S. E. Nol. Antje, doehter van L. Tanis en A. Schouten. OVEBLEDENCornelis, oud 7 weken, zoon van G. Nederveld en N. v. d. Lelij. Arie Resoort, oud 68 jaar, geh. met W. Har- denbol. Elisabeth1 Wilhelmina, oud 14 maanden, doehter van J. Wientjes en W. Leenslag. Willem, oud 8 maanden, zoon van W. Kok en H. v. d. Heijden. Jacobus Johannes, oud 7 weken, zoon vau F. A. Kroezen en C. van Walsteijn. Johannes Reijer, oud 10 maanden, zoon van J. A. v. d. Vlugt en F. Gedaan. Adriaan, oud 8 jaar, zoon van J. Louwerse en J. Kabboord. Cornelis Wilhelmns, oud 8 maanden, zoon van J. van der Maat en A. van Rijt. ONDERTROUWD: A. Kroes met J. Muijlwijk. - C. Het" Jonk (wednr.) met G. Vermeer (wed.) J. van der Horst met J. M. Gadaen. GEHUWDGeene. dea avonds ten 6 ure, in het Raadhuis. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.J Voor litter: de Heer J. W. Lantzendobffer. Tegenwoordig 12 leden, zijnde de heeren: de Breuk, Bult- man, van Vuuren, Suidgeest, Biesheuvel, Verkuijl, Ran, Pruis- sen, Timmermans, Knaap, Tenaen en 't Hooflalsmede de Secretaris. Afwezig de heer van Reeuwjjk. De notulen van 27 July 18 83 worden goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgende a. het Provinciaalblad van 1883, n°. 45. b. de uitalag der onlanga plaats gehad hebbende verkiezing van Raadaleden. Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. II. Aan de orde ia het onderzoek der geloofsbrieven van benoemde Raadaleden. De Voorzitter legt ter tafel over de geloofsbrieven van de Heeren Timmermans, Bultman en Knaap, Biesheuvel, Evelein en Dijt. Uit die stukken blijkt, dat de drie eeratgenoemde Heeren op den 17 Julij 1883 hij eerste stemming, en de drie luatsten op den 31 Julij 1883 by hcrstemming zjjn gekozen tot Raada leden dat zy alien den vereischten ouderdom bezitten, geene openbare betrekkingen bekleeden die met het iidmaatschap van den Gemeenteraad snvereenigbaar zijn, en gedurende het laatate aan hunne verkiezing voorafgaaande jaar in de gemeente hebben gewoond. De Voorzitter stelt daarora voor, om genoemde heeren aU leden van den Raad toe te laten. Dienovereenkomstig wordt hesloten. III. Is aan de orde -. het kohier der hondenbelasting, dienst 1883. Bedoeld kohier is gedurende 14 dagen ter lezing gelegd en daartegen zijn geene bezwareo ingebragt. De Voorzitter stelt voor bedoeld kohier vast te atellen op een bedrag van 942.75 en den termjjn van invordering te bepalen op 3 November 1883. Daartoe wordt besloten. IV. Komt ter tafel het bestek voor tie aanbesteding der leveriug van ateenk"len voor de scholen en het Raadhuis, gedurende den aanataanden winter. l)e Voorzitter zegt, dat dit bestek geheel gelijkluidend is aan dat van het vorige jaar, en stelt voor het bestek vast te atellen. Dienovereenkomstg wordt bealoten. V. Komt aan de ordeWijziging der instructie voor de Gemeente-vroedvrouwen. Ingevolge het besluit, genomen in de vorige vergadering, wordt thans aan de goedkeuring der vergadering onderworpen de navogende wjjziging der instructie voor de gemeente-genees-, heel- en verloskundigen alhier. Aan art. 9 wordt toegevoegd de volgende alinea: „De gemeente-vroedvrouwen zullen voor eene verlossing by „een onvermogende, doch die niet in de termen valt van kos- „teloos hulp te erlangen, niet meer dan drie gulden mogeD „eischen." Deze wjjziging wordt zonder discussie goedgekeurd. mm VI. Aan de orde is: voorziening in de betrekking van Ge« meente-geneesheer in een gedeelte van wjjk 5. De Voorzitter zegt, dat door het vertrek van den heer Van de Linde vacant is een gedeelte der geueeskundige wjjk n° 5, zijnde de Ringdjjk en Veldweg, van den Lisserweg tot aan den Leeghwater, met Huigsloot, alsmede den Sltterweg van af de Lisserweg tot aan het einde; dat zich daarvoor heeft aangemeld de heer J. Kimmel, arts te Oude-Wetering, en stelt voor den Heer J. Kimmel <e be- noemen tot Gemeente- genees, heel- en verloskundige, voor het opgemelde gedeelte van wijk 6, op eene belooning van tweehonderd veertig gulden per jaar, en tot wederopzeggens toe. Nadat omtrent deze zaak, eene korte gedachtenwisseling had plaa(s gehad, wordt, overeenkomstig het voorstel van den Voor zitter, zonder hoofdeljjke stemming daartoe besloten. VII. Is aan de orde het punt: bjjdrage in de kosten van het Rijkstelegraafkantoor. De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie, benoemd in de Vergadering van 28 Junjj 1883, door den heer. Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zal ontvangen worden den 23 Augustus a. s., en worden aan de Vergadering voojr- gelezen de ontworpen adressen aan den heer Minister van Waterstaat voornoemd, en aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal. De heer Bultman heeft tegeo deze adressen geen bedenkiD- gen, maar naardien de Commissie die adressen niet beeft be- handeld, stelt de heer Bultman voor het adres aan de Tweede Kamer wel goed te keuren, doch aan de Commissie de vrij- heid te laten om, zoo zij dat noodig mogt acbten, daarin nog enkere veranderingen te maken, zonder echter de hoofd- strekking van het adres te veranderen. Overeenkomstig het voorstel van den heer Bultman wordt besloten en vervolgens ook het adres aan den Minister van Waterstaat, Handel en Njjverheid, goedgekeurd. VIII. Aan de Vergadering wordt medegedeeld een brie/ van Gedeputeerde Staten, dd. 1/4 Aug. 1883, n°. 41, in zake de verhooging van het Schoolgeld voor Uitgebreid Lager Onder- wijs te Hoofddorp. Bij dien brief wordt medegedeeld, dat tegen bet ter goed keuring ingezonden besluit tot eene verhoogde heffing van schoolgeld voor het geven van Meer Uitgebreid Lager Onder- wijs alhier, door de heeren BultmaD en de Breuk bezwareo bij Gedeputeerde Staten zijn ingebragt, bljjkens het bjj den brief gevoegde adres waaromtrent de beirokken Schoolopziener is gehoord en wiens advies van 17 Julij 1883 daarbij mede wordt overlegd. Met verwijziog naar den inhoud van den brief van den Disiricts-Schoolopziener, verzoeken Gedeputeerde Staten dien ter kennis te brengen van den Raad met uitnoodiging aan het daarbij gedaan voorstel gevolg te geven en het besluit van den Raad hieromtreot, onder terugzending der stukken, nader mede te deelen. Na korte gedachtenwisseling wordt besloten deze stukken te stellen in handen eener Commissie. Omtrent de vraag: of eene nieuwe Commissie zal worden benoemd dan wel of de stukken zullen worden gesteld in handen der Commissie die in deze zaak reed9 vroeger heeft gerapporteeid, verschillen de gevoelens. De heer Bultman is vodr de bestaande Commissie, de heer Verkuijl is meer voor het benoemen eener nieuwe Commissie. Spreker wenscht althans in die Commissie een lid der tegen- partij opgenomen te zien, terwyl ook de heer Biesheuvel een lid der tegenpartij wenscht aangewezen te zien, waartoe hij zelve voor het Iidmaatschap der Commissie wil bedanken. Ten slotte echter wordt besloten de stukken te stellen in handen der bestaande Commissie, en de ledendier Commissie zijn de de heeren 't Hooft, Verkuijl en Biesheuvel, laten zich zulks welgevallen. IX. Komt ter tafel: een adre9 van D. van Dommelen, On- derwjjzer aan school n°. 4, houdende verzoek om eervol ont- slag uit gemelde betrekking. Wordt besloten het gevraagde eervol ODtslag te verleenen, den 8 October 1883. De Vergadering wordt daarna gesloten. Uit deD Tielerwaard meldt men, dat de aardappelenoogst boven verwachting slaagde. De bekende ziekte kwam wel in het loof, doch schaadde den knol weinig of niet. Voortdurend werd verscheept naar Rotterdam en Amsterdam. Per hectare werd van f 400 tot 600 ontvangeD. De blauwkes gelden Ibaus f 2.10, de Fransche jammen 1.86, beste wiutcraard.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1