I Mr. 38. 1883. Vrijdag, H September. VA N AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDEft-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonaement in het Jaar6«- Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12]/t Cent. Hoofd-Ag-enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 1218 September 1883. nHMMHSMiaiiiaiif Sa6^X\iVZrrg lSij» UAARLEM1ERMEER ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN DONGA C°.te Amsterdam. Pr^js ran een enkel Nommer 15 Cent. WJitertyk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Woensdagavond omstreeks 7 ure, is afgebrand een berg met graan en hooi, staande op het erf van den landbouwer H. Schoo, IJweg bij den Spaarnwouderweg, B. 26. De woning, welke digt bij den berg stond, is behouden De oorzaak van den brand is niet met zekerheid bekend. In den berg waren geborgen: 70 hektol. rogge, 240 hektol. haver en wikken, 70 hektol. garst, 70 hektol. tarwe, 120 hektol. boonen (ongedorschen) en 30,000 kilo hooi. Een en ander was verzekerd te Oud-Karspel. Donderdag jl. had ten Raadhaize eene bijeenkomst plaats van leden van de verschillende armbesturen in deze gemeente, welke waren opgeroepen om zich in commissie te stellen tot inzameling van gelden voor de noodlijdenden in Neer- landsch Indie. Op voorstel evenwel van den heer de Haa9, predikant bij de phr. Ger. Gemeente, werd besloten deze zaak nog aan te houden tot dat nadere berigtea van de ramp bekend zullen zijn. Tot waarschuwing voor anderen dient te worden vermeld, dat J. v. d. G., landbouwer te Haarlemmermeer, door den veld- wachter Bremer, op grond van art. 61 der algemeene policie- verordening, i9 bekeurd wegens het, zonder kennisgeving en na zonsondergang, verbranden van zaadstroo of ruigte. GEBORENWillem, zoon van J. van Dongen en A. Snaauw. Elisabeth Maria, dochter van J. H. Beck en J. A. C. Matthijse. Jobauna, dochter van L. Nieuwkoop en A. Lingbeek. Grietje, dochter van J. Bosnia en J. Vogel. Pieter, zoon van F. v. d. Ploeg en N. List. Jan, zoon van P. Gortzak en L. Schellinger- hout. Antje, dochter van S. Blok en A. Engel. Janna, dochter van A. Jans<>n en J. Goulooze. Maatje, dochter van P. Marcusse en E. Kallenzee. Leendert Arie, zoon van C. Spruit en G. v. Maasdam. Johannes, zoon van A. Kamerman en M. Itijken. Johannes Adrianus, zoon van P. Aalbersberg en A. Kool. LEVENLOOS GEBORENeen Kind van P. Weij en A. Glas. OVERLEDENAreke, oud 6 maanden, dochter van M. Versteeg en A. Kriebel. Neeltje, oud 8 maanden, dochter van J. van Zanten en L. Koppenaal. Adrianus, oud 2 maanden, zoon van J. Volkers en E. Balmaker. Pieter, oud 2 dagen, zoon van F. v. d. Ploeg en N List. Antje Los, oud 37 jaar, geh. met P. J. Kroon, (overleden te Alkemade). Jannetje, oud 16 jaar, dochter van J. de Reus en H. v. d. Wal. ONDERTROUWD: G. J. Tiemens met A. Burghout. GEHUWDC. Vet (wednr.) met A. Kneppers (wed.) In Overijsel klagen de boterkoopers tegenwoordig erg over de kwaliteit der boter. Zij wordt zeer spoedig sterk; ook de besle kwaltteit kan niet duren. Men schryft dit toe aan het zoo gedurig afwisselende weder. Bij vele groenten ie het voordeelig, ze te kweeken uit zaad, dat eenige jaren oud is. Vooral is dit het geval met augur- ken, meloeneh, kalabassen en boonen. Zij maken dan minder Stengels en krijgen meer vruchtcn. Oud slazaad geeft planten, welke Diet zoo spoedig in het zaad schieten, als die welke uit jong zaad zijn gekweekt. Hetzelfde kan gezegd worden van spinazie en radijs. Een iDternationale tentoonstelling van aardappelen is dezer dagen in het Kristallen Paleis te Louden geopeDd. Men schrijft uit WageningenDe tabaksoogst is zoo goed als bioneu; op de Veluwe is hier en daar nog wat best goed te breken. Over het geheel kunnen de planters zeer goed te- vreden zijn, daar het gewas de helft meer oplevert in gewigt dan het vorige jaar. Een uitzouderiug maakt het gewas te Amerongen, Leeuwen en enkele andere plaatseo, waar de hagelslag aan de tabak schade beeft gedaan. Ook in den polder van AsseDdorp, nabij Zwolle, zyn een aantal koeyen die aldaar in de weide liepen te grazen, door mondzeer aangetast. Voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van de ziekte zijn geoomen. Het mond- en klaauwzeer breidt zich over geheel midden en noordelyk Engeland schrikbarend uit. Het sluiten van vele markten dientengevolge geeft vqel ongerief nn men overal met den aankoop van vee bezig is. De tot nog toe genomen maatregelen schyoen onvoldoeode. In Limburg wordt zeer geklaagd over het gebrek aan slagt- vee, dat zelfs tegen hooge pryzen bijna niet te verkrygen is. De landbouwer, bij wien men vroeger nog een goed stuk vee aantrof, heeft dit reeds voorlang van de hand gedaan, zonder op den aanfok van ander goed vee bedacht te zijn. De vee- stapel is daardoor zeer ingekrompen, en bet is niet te voor- zien, dat daarin spoedige verbetering zal komeu. Blykens ingekomen ambtsberigten, zijn in het tijdperk van vier weken, dat op 8 September jl. .is geeindigd, geen geval- len van longziekte waargenomen buiten het spoelingsdistrict. In de slagterijen binnen het spoelingsdistrict bleken de longen van 9 rundereo, toebehoorende aan 5 veehouders, door longziekte te zijn aangetast. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem beeft zich by adres gewend tot den Minister van Waterstaat enz., en daarby verzocht, dat door Z.Exc. de noodige maatregelen zullen worden genomen, ten einde het dezer dagen uitgevaar- digd verbod van invoer van bloembollen enz. uit Nederland in Duitschland in het belang vai,. den handel zoo spoedig mogelijk worde ingetrokken Tevens heeft zy by diegelegeu- heid aan den minister opnieuw het verzoek gerigt, dat van zijnenlwege ten spoedigste de noodige voorstellen zullen worden gedaan tot aansluiting van Nederland aan de Bernsche Con- ventie, waardoor zoodanig verbod in het vervolg zou voorko- men worden. Van den heer J. H. Krelage ontving de Haarl. Ct. later de volgende mededeeling: „Op mijn laatste telegram aan den heer Oberzoll-Inspector te Emmerik had ik den 15 dezer des avonds acht uur nog geen antwoord ontvangen. Ik meen dientengevolge te mogen aannemen, dat de invoer van bloembollen zonder wortels uit Nederland in Pruisen nog niet wordt toegelaten." Daarentegen wordt berigt dat, volgens kennisgeving op de stations van den Holl. spoorweg: „de invoer van bloembollen over Emmerik in Duitschland wederom i9 toegelaten, mits de zendingen van attesten van burgemeesters en afzenders voorzien zijn." Een officieele bevesliging van deze laatste mededeeling blijkt uit het telegram, dat de heer P. J. Adrian Jr., te Amsterdam, onving van het Ministerie van Koophandel te Berlijn, meldende: dat de invoer van bloembollen in Duitschland wederom op de gewone wijze kan plaats hebben. De bladeren van den geranium hebben volgens „De Land man" uit Brugge, eeu sterke geneeskracht en de eigenschap om sneden en andere wonden te genezen. Men neemt een of meer bladeren van den geranium en plettert ze een weinig op eeD linnen doek; vervolgens legt men het blad op de wond eo dikwijls gebeurt 't, dat een enkel reeds voldoende is om de genezing te bewerken. Het hecht zich sterk aao het vel vast, belpt tot vereeniging der vleesehdeelen en geneest de wond in korten tyd. Een paar landbouwers uit de gemeente Zwollerkerspel, die vermeenen ook verstand te hebben van mondzeer en tongblaar, hebben zich tot Z.Exc. den Minister van Binnenl. Zaken ge- weod met verzoek om twee andere districts-veeartsen voor hunne rekening te willen zenden, teneinde eenige koeijen te onderzoeken, die volgens verklaring van den districs-veearts, den heer van Hoorn, lijdende zouden zijn aan die ziekte. Afdoend middel tegen „de pip" bij hoenders. ^ip" is de collectieve naam Voor verschillende hals- en keelaandoe- ningen van het pluimgedierte. Om het even of zij door kou- vatten of door parasiten veroorzaakt worden, altijd kan naar der Landwirth zegt de „pip" in den aanvang, als de stem van het dier een ongewonen klank aanneemt, met zeker heid genezen worden. De zoo gebruikelijke en vrij wreedaar- dige tODgoperatie is, als schadelijk, volkomen afkeurenswaardig en het gebruik ven peperkorrels volmaakt doelloos. Men geve den zieken dieren een stukje boter ter grootte van een vinger- boed en herhale zulks in erge gevallen des anderen daags. Door dit hoogst eenvoudigmiddel zoo zegt de schrijver van het stukje in genoemd vakblad beb ik, jaren lang op tame- lijke groote schaal pluimvee fokkende, r.ooit door „pip" ver- liezen geleden." Volgens bet verslag, openbaar gemaakt door den chef van het bureau van landbouw te Washington, is de toestand, waariu de mai's zich thans in het gansche land bevindt, minder gun- stig dan gemiddeld genomen in Augustus het geval was. Voor het meerendeel mag geen 80 pCt. van een gemiddelden oogst worden te gemoet gezien. Wat betreft de toestand der ma'is in de westelijke staten, voor zooverre het rypste gedeelte aan- gaat, daar is thans geen gevaar meer te duchten. Van tarwe wordt gemiddeld een oogst van 82 pCt. te gemoet gezien, dat wil zeggen 12 pCt. binder dan ten vorigen jare. Het ge middeld bedrag van den oogst van haver wordt geschat op 99 pCt. Over de waarde van het turfstrooisel. Bij den landbouw komt het er steeds op aan, om de oppervlakte gronds in een goeden staat van bemesting te houden. Behalve als strooisel op de eigenlijke stallen, behoort ieder een ierput van harden steeo in cement te laten metselen voor den vloeibaren mest. In dieo put brenge men het veen, den turfmolm, het aard- appelloof, stroo en blad, doch voor 2/3 veen of turfmolm. Men late den inhoud daarin zoolang, dat alles door den vloeibaren mest doortrokken en daarvan verzadigd is. De stof is dan rijk aan stikstof en maakt, als men er genoeg van heeft, alle verdere bemesting overbodig. Eene goed gevoederde koe levert in het jaar ongeveer 10 voer mest; door toevoeging van J/a veen of turf is bet mogelyk daarvan 30 voer te maken. In de veenkolonien zyn meest alle landbouwers in de gelegenheid veen voor weinig geld te krijgen, voor zoover ze het niet zelve bezitten. Vooral voor den aardappelbouw is die mest uilste- kend. Het opzuigings-vermogen van het tinfstrooisel is zoo groot, dat 1 centenaar strooisel met ier verzadigd 10 cente- naar weegt. Het is evenwel van belang, wanneer men geen graauw, I09 veen, maar een andere zwarte blaauwe of bruine specie heeft, deze eer9t te laten onderzoeken, of zij soms ook schadelijke zuren, ijzeroxydule, enz. bevat. De zuren kunnen door toevoeging van koolzure kalk geneutraliseerd en de waar de van den mest vooral voor eeu kalkarmen bodem verhoogd worden. Bij de Vollehand, op ongeveer 20 minuten afstand van De- venter, had onlangs de wedstrijd plaats van paardenhakken en schoffels, behoorende by zaaimachines, uitgeschreveD voor de internationale landbouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam te houden. Twee machines naoien aan den wedstrijd deel, Sack's schoffelwerktuig, ingezonden door de firms Louis Nagel Co., te Arnhem, en Woulnough's schoffelwerktuig, ingezonden door de firms Boeke Huidekoper, te Groningen. De uitslag wordt in 1884 openbaar gemaakt. In Overijsel is de opbrengst van de tweede snede van het hooi builengewoon groot. Het hooi komt onder begunstiging van pracbtig weer binneu. De kwaliteit overtreft die der eerste snede. De prijzen gaan elken dag lager. Onder de schapen in de provincie Groningen is de maden- ziekte uitgebroken. De aangetaste exemplaren met kalkwater te wasschen, is 't gewone middel dat men toepast om de las- tige maden te verwijderen. Uit Maastricht wordt geschreven: Meer en meer wordt hier het groote nut erkend van de inenling van het vee volgens de methode van Pasteur, ter voorkoming van het miltvuur. Zoo hebben nu de veehouders van de nabij gelegen gemeente Heugem, waar jaarlijks miltvuur vele slagtoffers maakt, op raad van den rijk9-veearts Jannd alhier vee doen inenten. Den 6 en 20 Aug. hadden daar de eerste en tweede beveiligende inentingen plaats. En niet alleen dat de 67 ingeente rurnle- ren niets door de kunstbewerking hebben geleden, maar de werkossen konden hun gewonen arbeid blyven verrigten en de melk der koeijen werd ook na de bewerking zonder nadeel gebruikt. VERSLAG omtrent de verwachtingen van den oogst in de provincien: NOORD-HOLLAND. Rogge, gerst en tarwe staan over 't algemeen goed. Te Haarlemmermeer werd van rogge en tarwe sleehts een middel- matig beschot verwacht, daarentegen werd de stand dier ge- wassen in vele andere gemeenten uitmuntend genoemd. Boekweit belooft eeoe goede opbrengst. Haver zal een redelijk beschot geven te Haarlemmermeer zullen de uitkomsten echter niet meer dan middelmatig zyn. Karwei- en mosterdzaad beloven eene vry goede opbrengst. Ofschoon wat het mosterdzaad betreft de stand van het gewas op enkele plaatsen sleehts middelmatig is, wordt eene ruime opbrengst verwacht. Erwten zullen een redelijk beschot geven. Dit kan echter -Xi

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1