- 132 - GELDERLAND. niet van de boonen worden gezegd, die op vele plaalsen van de luis hebben geleden. Vlas staat niet zeer gunstig. Aardappelen. De vroege soorten gaven eene ruime opbreng9t; de latere beloven mede een goed bescbot. Op de meeste plaataen had de ziekte zich tot dusver niet vertoond. Tengevolge van de langdurige droogte stonden de graslan- deD aanvankelijk scbraal, waardoor het vee eerat laat in de weide kon worden gelaten. Dezelfde oorzaak bad ten gevolge, dat de opbrengst van het hooi gering, ofschoon de kwaliteit zeer goed is. Vruchtboomen. De appelboomen ataan zwaar geladen. De pereboomen zullen tengevolge van strenge nachtvoraten in den bloeityd, weinige vrncbten opleveren. Aardbezien waren overvloedig. Het bloembollengewaa is over het algemeen gunatig te noeraen. De berigten omtrent de verwachtingen van den oogst zijn al zeer verachillend, al naarmate van de hoogere of lagere ligging van den grond. Zoo hebben de landerjjen in de Betuwe, Bommelerwaard, en Maaa en Waal gedurende den winter geruimen tijd onder water gestaan en de gewaaaen aldaar veel van kwelwater geleden, z66 zelfs dat het winterkoren daar als mislukt is te beschouwen. Op de hooger gelegen streken van de Veluwe en een ge- deelte van de graafachap Zutfen hebben de nachtvorsten en de daarop gevolgde droogte veel nadeel aan de gewaaaen gedaan. Omtrent de halmgewassen lniden dan ook de berichten voor het meerendeel ongunstig. Van andere gewaaaen daarentegen kan een ruime oogst worden verwacht. De rogge is over het algemeen kort van atrooin enkele streken zyn de aren goed geladen, doeh men verwacht niet meer dan een middelmatigen oogat. De haver zal mede 9lechts een middelmatig bescbot opleveren. De tarwe staat dun te velde en ook van dit gewas heeft men geen groote verwachtingen. De boekweit is op vele plaataen tot tweemalen toe bevroren wat daarop is nitgezaaid kwam laat op en leed aanvankelijk van de droogte; thans staat dit gewas over het algemeen vrij goed te velde, en wanneer warm weder op den nu gevallen regen volgt, kan een vrij goede oogat worden verwacht. Erwten en boonen stonden aanvankelijk goed. De bloesem heeft van de warmte geleden, zoodat de opbrengst matig zal zijn. De boonen hebben bovendien veel van insecten te lijden. De aardappelen staan allerwege schoon te velde. Tot nn heeft men slechta hier en daar in de vroege soorten de be- kende ziekte opgemerkt. Wanneer de late soorten hiervan voortdurend gevrijwaard blijven, verwacht men een zeer rui men oogst. Beetwortelen staan mede zeer goed te velde en beloven eene ruime opbrengst. Het koolzaad heeft goed gebloeid; de opbrengst valt echter niet mede. Wortels en knollen staan tamelijk te velde; het weder kan op dit gewas nog grooten invloed uitoefenen. De tabak staat buitengewoon goed, en men mag daarvan een oogst verwachten zooals men in de laatste jaren niet heeft gehad. Op enkele plaatsen niettemin hebben de planten eenigs- zins door hagel geleden. Gras en hooilanden hebben van de aanhoudende droogte geleden. De opbrengst van hooi was middelmatig. De later gevallen regeD heeft aan de weilanden veel goed gedaan, zoodat men van de naweide nog wat verwacht. De eerste snede klaver is mede tegengevallen; hoewel de qualiteit goed isde tweede snede belooft een ruimere opbrengst. De boomgaarden zijn over het algemeen goed geladen. Appelen zyn overvloedig, peren minder, pruimen en andere steenvrnchten gaven een zeer schralen oogst. De kerseboomen waren tamelijk goed geladen. Over het algemeen, al kunnen enkele gewassen een ruimen oogst opleveren, zal het oogstjaar 1883 niet tot de voordee- lige kunnen gerekend worden. N 0 ORD-BRABANT. Tarwe beeft aanvankelyk door felle droogte geleden, doch is later goed ontwikkeld, zoodat nog een middelmatige oogst wordt verwacht. Rogge staat over het algemeen dun te velde, heeft echter goede aren, zoodat nog op een tamelijk gewin kan worden gerekend. Gerst stond aanvankelijk goed, doch heeft later ten gevolge van min gunstige, weersgesteldheid geledende verwachtingen van den oogst zijn daardoor minder gunstig. Haver belooft een middelmatig bescbot. De berigten omtrent den stand der boekweit luiden gun stig; men verwacht een goeden oogst. Erwten en boonen zijn goed opgegroeid en geven nitzigt op een tamelijk gewin. Het laat zich aanzien dat de opbrengst van het vlas be- vredigend zal zijn. Van koolzaad, dat in deze provincie slechts in kleine hoe- veelbeden wordt verbouwd, zijn de verwachtingen ongunstig. Aardappelen staan uitmuntend te velde. Mocht het weer niet ongunstig zijn, dan zal een ruim gewin worden verkregen. Enkele sporen van ziekte worden op sommige plaatsen waar- genomen. Het wortelzaad is slecht ontkiemd en de opbrengst zal ge ring zijn. Ten gevolge van koude en langdurige droogte in het voor- jaar, is over het algemeen weinig gras gewassenalleen op zeer laag gelegen landerijen werd een tamelijke hoeveelheid gemaaid. De hoedanigheid van het hooi, voor zoover het by gunstig weder werd binnengehaald, is goed. Boomvruchten zullen een goeden oogst geven. De Koning en de Koningin met Prinses Wilhelmina zijn weder uit Oranje-Nassauoord te 's-Gravenhage teruggekomen. Een talrijke menigte bewoog zich op het buitenplein om het Vorstelijk Gezin wederom de residentie te zien binnen- treden. Het verblijf van HH. MM. te 's-Gravenhage zal tot het laatst dezer maand duren, waarna zij op het Loo gaan ver- toeven tot het begin van den winter. Bij de Centrale Commissie is van Z. M. den Koning en van H. M. de Koningin ontvangen de belangrijke som van 6000, bestemd voor de noodlijdende bevolking van Neder- landsch-Indie, ten gevolge der ramp door de uitbarsting van het Krakatau-eiland, terwijl bij Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, is ingekomen, voor hetzelfde doel, van H. K. H. de Groot-Hertogin van Saksen, Prinses der Nederlanden te Weimar, eene som van 3000. Door bemiddeling van de Nederlandsche Handelmaat- schappy, is gisteren weder f 16,000 overgemaakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java, in het geheel derhalve /86,000. Als blijk dat de buitenlanders zich niet onbetuigd laten met deelneming in de ramp op Java en Sumatra, kunnen wij thans vermelden dat by den burgemeester van Amsterdam voor de heeren Chandon Co., succrs. de Moet Chandon te Epernay, door hun agenten, de heeren Lefdbure Zoon, alhier, de somma van 2500 gestort is. De Gouverneur van de Straits Settlements (Engelsch Indie) heeft (f 65,000) ter besrhikking gesteld van den Gou verneur van Ned. Indie, ten behoeve van noodlydenden in Bantam en de Lampongs. Het bestuur der Ned. Ind. Spoorwegmaatscbappy heeft in zijne vergadering van gisteren besloten het voorbeeld der Ned. Handelmaatschappij te volgen, en tot leniging van den nood in Westelijk Java eene som van f 5000 beschikbaar te stellen. De Haarlemsche Katoenmaatschappij heeft 2000 ge- schonken voor de slagtoffers van Krakatau. De Fancy fair voor Anjer en andere geteisterde plaatsen op Java, op bet terrein der Tentoonstelling te Amsterdam, is verzekerd. Als datum is bepaald Zaterdag 22 September e. k. Een aantal dames zal uitgenoodigd worden, bij den verkoop der voorwerpen de commissie te helpen, op haar beurt ge- holpen door jonge dames naar bare keus en heeren assistenten. De voorwerpen ter verkoop zullen verkregen worden door de hulp en de welwillendheid der exposanten, van wie, evenals in het algemeen van buitenlandsche commissarissen, reeds een aantal royale toezeggingen zyn ontvangen of die zich bereid verklaard hebben een de'el der opbrengst af te 9taan voor het goede doel met de Fancy fair beoogd. Alle voorwerpen zullen op den dag van de Fancy fair voor het publiek te koop zijn voor de gewone prijzen. Aan ieder bezoeker zal zonder eenigen aandrang geheel worden overge- laten, of by iets tegen dien prijs koopen wil, dan wel meer dan de waarde van een gekozen voorwerp in de handeu der dames leggen. Ook zij, die slechts een beperkte som willen besteden, kunnen dus zonder schroom aan dit werk der lief- dadigheid deelnemen. De entree zal zyn 1. Abonnd's bebouden vrijen toegang, doch 't is te verwachten, dat uiemand dien dag van zijn doorloopende kaart gebruik zal willen maken. Voorts zij meegedeeld, dat het comite d'exploitation van de tentoonstelling voor dien dag op de onbekrompenste wijze geheel afstand gedaan heeft van de entree's ten behoeve van het liefdadige doel en dus, na aftrek van de kleine onkosten voor dien dag, het voile bedrag der entreegelden Java ten goede zal komen, een bewijs van sympathie voor Nederland en zijne kolonien, dat ongetwijfeld door iedereen hoogelijk zal gewaardeerd worden. Zondag werd de Tentoonstelling bezocht bij dag door 21.000, bij avond door 6.000 betalenden. Het bezoek wordt dus nog niet minder. Op de Amsterdamsche tentoonstelling beeft men, behalve de keur van voorwerpen, ook een boertje gezien aan- gekocht voor de verloting! Een grappenmaker bad hem een kaart met dat opscbrift op den rug gespeld. De Amsterdamsche tentoonstelling blyft tot einde Octo ber geopend, maar de avondconcerten op het terrein nemen met het laatst van deze maand een einde. Men weet, dat de eerste groote prijs in de tentoonstel- lingsloterij van Amsterdam eene waarde heeft van 200,000 francs en bestaat in een prachtige parure van diamanten, ge- leverd door de firma Gustave Sandoz, van „Palais Royal". Over deze parure, tentoongesteld achter een byzondere vitrine, te midden der hoofdgaanderij, houdt een meisje van het eiland Marken, in nationaal costuum, de wacht. Dit meisje is belast de biljetten der loterij te verkoopen. Yerleden Vrijdag zoo leest men in de P. N. en Bosscher Ct. bleef de Koningin voor die vitrine staan en vroeg vriendelijk lachend aan het meisje: „Bekoort die schitterende parure u niet, juffrouw, en zoudt gij die niet willen winnen?" Het meisje wist natuurlijk niet wat te antwoorden. „Welnu", herhaalde de Koningin, „verkoop mij 100 briefjes", en zij voegde er lachend bij„houdt die voor u, het goede nommer is er misschien by." Onnoodig bierbij te voegen, dat de geschiedenis spoedig bekend werd en men verhaalt, dat een Engelschman aan het meisje 5 maal den prijs der biljetten heeft aangeboden, in de overtuiging dat het goede nommer er bij is. Prins Roland Bonaparte heeft in de Indische afdeeling der Amsterdamsche tentoonstelling onder anderen de Atjehsche woning aangekocht, die naar het park zijner villa te St. Cloud zal worden overgebragt. Volgens een officieel telegram uit Oost-Indie is de pas sage in Straat Sunda tusschen 3t. Nicolaaspunt en Zutphensche eilanden niet afgeslotenlicht9chepen zijn onnoodig. Het vuur op Java's eerste punt is onbeschadigd. Dat op Vlakkehoek kan na 8 dagen branden; de bygebouwen aldaar zijn verdwenen, het personeel is grootendeels omgekomen. Het vaarwater in Straat Sunda is waarschynlijk alleen veranderd tusschen Kra katau en Seboekoe, Berichten zijn ontvangen van den resident van de Lampongsche districten, van kapitein Beunk en den controleur Wynveldt. Het residentiehuis, het fort en de ge- vangenis te Telok-Betong zijn gespaard. Verder is alles ver- woest. Het gouvernements-stoomschip is twee palen landwaarts in teruggevonden. Van de kustdistricten is geen bericht ont vangen. De kust is ongenaakbaarzooveel zichtbaar, is alles verwoest. De Gouverneur-Generaal zendt hulp via rivier Toe- lang-Bawang en Manzala. De gemeente Bellingwolde kan er zich misschien op beroemen, het oudste Dagelijksch Bestuur van Nederland te hebben. De burgemeester toch telt 83, de oudste wethouder 85 en de jongste wethouder 76 jaren, zameu 244. Onlangs is, naar de Engelsche bladen melden, weer een ladir g van duizenden glazen afgodsbeelden uit de fabriek te Birmingham naar Achter-Indie verzonden. De kosten van die beelden zijn ongeveer 90 cts., terwijl de heidenen er door elkander ongeveer 10 voor betalen. Men maakt er dus goede zaken. Maar het gaat daarmee wonderlyk toe in het christelyke Engeland, evenals met den opiumbandel op China. Terwijl men millioenen byeen verzamelt en honderden zendelingen uit- stuurt om de heidenen te bekeeren, bezorgt men hun het lichaam en geestbedervende opium, en brengt scheepsladingen vol afgodsbeelden. De millionair Vanderbilt was eens te Saratoga. Hy werd toegesproken door eene zeer opzigtig gekleede dame en on- derhield zich geruimen tijd met haar. Toen de dame was vertrokken, zeide Vanderbilt's dochter: „U hebt zeker vergeten dat die dame ons vroeger gevogelte leverde?" „Neen, myu kind," antwoordde de millionair, ,,ik heb dat niet vergeten, maar ik herinner mij evengoed, dat uwe moeder ook te Jersey achter een buffet stond en dat ik daar oesters verkocht!" Gladstone, Engeland's eersten Minister, tobt niet zwaar onder de Fransch-Chineesche kwestie en vermaakt zich nog altijd met zijn liefhebberij-vakhakken met de bijl. Marwood, de Engelsche beul, is dood en de Regeering wordt bestormd door adressen om met den beuls-post be- gunstigd te worden. Een der sollicitanten zond zyn photografisch portret en schreef er bij dat by ijzersterke zenuwen had. Een ander had een talryk gezin en nog een ander dacht dat het voor hem zou pleiten als hij mededeelde dat hij lid- maat was der Engelsche Staatskerk. Men beweert, dat de benoeming staat aan de Sheriffs en dat deze, zoo zich geen ge9cbikt persoon mocht aanbieden, zelven het beuls-ambt raoeten uitoefenen. Dat zou onaangenaam en in alle gevalle zeer lastig wezen, maar zy komen er, bij zoovele sollicitatien, wel vry van af, want, 't klinkt schier ongeloofelijk en toch is het waar, dat er zich bij den Engelschen Minister van Binnen- landsche Zaken niet minder dan 3000 sollicitanten naar het ambt van beul hebben aangemeld. De Patrie bevat het volgende berigt, voor de waarheid waarvan zij instaat: De koning van Spanje was bij zijn jongste verblijf te Parijs bijna vermoord geworden. Spaansche socia- listen waren naar Parijs gekomen om, in vereeniging met fransche geestverwanten, hun misdadig oogmerk uittevoeren. De policie, die door de Spaansche regeering gewaarschuwd was, had de zekerheid verkregen, dat de aanslag beraamd was en nam dadelijk maatregelen. De koning werd om zoo te zeggen door zyn spaansche getrouwen in beslag genomen, die hem op zyn reis naar Munchen begeleidden. De fransche politie had een veiligbeidsdienst ingesteld, om den koning van de volksmenigte te 9cheiden en deelde hem by zijn vertrek mede welk gevaar hij geloopen had. De koning antwoordde „Het beboort tot mijn koningsberoep, aan moordenaars bloot- gesteld te zijn: ik vrees ze niet!" De Engelsche minister Sir Robert Walpole bad eene eigenaardige manier en anderen zijn bem daarin met succ&s gevolgd om in de Kamer zijne voorstellen er door te krygen. In zulk een geval noodigde hy namelyk de leden, van wier stemmen hij onzeker was, by zich aan tafel, waar hy hun niet alleen smakelijke geregten opdischte, maar hun ook een goed glas wijn scbonk. Toen een vriend hem eens vroeg waarom hy zyne gasten zoo stevig liet drinken, antwoordde de slimme minister: „Daarin volg ik den mandenmaker na, die de teenen, welke hij ge- bruikt, door en door nat maakt, omdat zij dan buigzamer zijn." In den Raad van Putten is than9 de kwaestie aanbangig wie het tekort zal betalen in de gemeentekas, tengevolge der verduistering van gelden door den ontvanger. De voorzitter stelde voor het tekort van 900, dat van de laatste kasop- neming op 11 Januari af tot aan den dag dat de ontvanger verdwenen is, voor rekening van de gemeente te doen komen. Een der leden was van oordeel dat, op dien dag, bij behoor- lijke opneming der kas, de ontvanger geschorst bad moeten worden en men du9 verder tekort had kunnen voorkomen. De voorzitter deelde verder mede, dat het dagelyksch bestuur het niet eens was over het cijfer van het overige tekort, circa 1500. Hij herhaalde zijn aanbod, zelf daarin een derde te betalen. Een raadslid was van oordeel, dat de Raad daarmede niets te maken hadhet geld moest er zijn, wie het weder in de kas legde was den Raad onverschillig. De burgemeester zal zich nu wenden tot Gedeputeerden, maar de Raad heeft be sloten, dat het concept van zijn schrijven eerst aan de ver gadering zou worden onderworpen. Te Scheveningen heeft een man zijne vrouw en zes kinderen in de steek gelaten, om met de vrouw van een ander naar Amerika te gaan. Het iuzamelen van fooitjes kan een vermogen vormen. Dit bewees een Berlijnsch bediende uit een museum, die belast was met het bewaren der stokken en regenschermen van het publiek. Het vermogen dat hij naliet, bedroeg meer dan 70.000 thaler.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2